Συσκευαστήριο Γεωργικών Προϊόντων

Τελευταία Ενημέρωση 20/12/2021

Λειτουργία Συσκευαστηρίου Γεωργικών Προϊόντων

Γενικές Πληροφορίες

Για τη λειτουργία συσκευαστηρίου γεωργικών προϊόντων απαιτείται άδεια λειτουργίας Συσκευαστηρίου Γεωργικών Προϊόντων από το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Ο όρος «συσκευαστήριο» καλύπτει οποιαδήποτε υποστατικά όπου γίνεται διαλογή, κατηγοριοποίηση, χειρισμός, συσκευασία, σήμανση και αποθήκευση γεωργικών προϊόντων (κυρίως νωπών φρούτων και λαχανικών).

Το Τμήμα Γεωργίας παραχωρεί άδεια λειτουργίας συσκευαστηρίου γεωργικών προϊόντων, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, νοουμένου ότι το Τμήμα ικανοποιείται ότι το συσκευαστήριο είναι εξοπλισμένο με κατάλληλους χώρους και μηχανήματα/όργανα, ξεχωριστά, όπως:

 • κατάλληλα διαμορφωμένος χώρος για αυτοκίνητα που μεταφέρουν τα προϊόντα στο συσκευαστήριο για φόρτωση/εκφόρτωση προϊόντων˙
 • ξεχωριστούς χώρους όπου τα προϊόντα θα τοποθετηθούν για διαλογή και συσκευασία – προκειμένου περί προϊόντων που δεν χρειάζονται ψυκτικούς θαλάμους˙
 • θαλάμους πρόψυξης για την τοποθέτηση προϊόντων που χρειάζονται πρόψυξη πάγκους για διαλογή και συσκευασία˙
 • κατάλληλους χώρους για την αποθήκευση συσκευασμένων προϊόντων˙
 • κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους για την εκφόρτωση συσκευασμένων προϊόντων σε αυτοκίνητα ή αυτοκίνητα που έχουν μετατραπεί σε ψυγεία (αυτοκίνητα ψυγεία) ανάλογα με την περίπτωση˙
 • κατάλληλο εξοπλισμό για την εκτέλεση όλων των προαναφερόμενων εργασιών και ανάλογα με τον τύπου του γεωργικού προϊόντος για το οποίο ζητείται η άδεια λειτουργίας συσκευαστηρίου (ζυγιστικές μηχανές, περονοφόρα οχήματα, μηχανήματα διαλογής και άλλα).

Το έντυπο αίτησης άδειας ή ανανέωσης άδειας λειτουργίας συσκευαστηρίου μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου, είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή:

Κλάδος Φυτοϋγείας και Εμπορικών Προδιαγραφών Γεωργικών Προϊόντων
Τμήμα Γεωργίας
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
1412 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ: +357 22408630, +357 22408626
Φαξ: +357 22408679
Ηλ. Ταχ.: inspection@da.moa.gov.cy, pzachariades@da.moa.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.moa.gov.cy/moa/da/da.nsf

 1. Διεξάγονται επί τόπου επιθεωρήσεις για να διασφαλιστεί ότι ικανοποιούνται όλες οι προϋποθέσεις που αναφέρονται κάτω από τα «Ποια/ος είναι επιλέξιμη/ος».

Με την έγκριση, ο αιτητής πρέπει να πληρώσει στον Κλάδο Φυτοϋγείας και Εμπορικών Προδιαγραφών Γεωργικών Προϊόντων του Τμήματος Γεωργίας ή στο σημείο εισόδου στον Λιμένα Λάρνακας ή στο σημείο εισόδου στον Λιμένα Λεμεσού ή στο Επαρχιακό Γραφείο Πάφου, το ανάλογο τέλος:

 • για κάθε έκδοση ετήσιας άδειας λειτουργίας συσκευαστηρίου για φρέσκα λαχανικά το τέλος είναι €40,00˙
 • για κάθε έκδοση ετήσιας άδειας λειτουργίας συσκευαστηρίου για φρέσκα φρούτα το τέλος είναι €40,00˙
 • για κάθε έκδοση ετήσιας άδειας λειτουργίας συσκευαστηρίου για φρέσκα αρωματικά φυτά το τέλος είναι €40,00˙
 • για κάθε έκδοση ετήσιας άδειας λειτουργίας συσκευαστηρίου πατατών το τέλος είναι €50,00˙
 • Το ελάχιστο πληρωτέο τέλος για περίοδο μικρότερη του ενός έτους είναι €40,00.

Τα τέλη ανανέωσης πρέπει να είναι πληρώνονται στο τέλος του Νοεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους που προηγείται της έκδοσης άδειας λειτουργίας συσκευαστηρίου.

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση για αδειοδότηση εντός τριών μηνών από την ημερομηνία που η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί.

Η άδεια ισχύει για ένα έτος από την ημερομηνία έκδοσης της και ανανεώνεται σε ετήσια βάση. Τα τέλη ανανέωσης πρέπει να είναι πληρώνονται στο τέλος του Νοεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους που προηγείται της έκδοσης άδειας λειτουργίας συσκευαστηρίου.

Προσφυγή εναντίον απόφασης της Αρμόδιας Αρχής

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Προσφυγή εις το Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου.

Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, Προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός 75 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση δημοσίευσης ή παράλειψης από την ημέρα που η πράξη ή η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος.

Το Διοικητικό ενεργεί ως ακυρωτικό Δικαστήριο και όχι ως Δικαστήριο ουσίας. Δηλαδή, το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να:

Απορρίψει την Προσφυγή
II. Ακυρώσει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη

ΙΙΙ. Να υποχρεώσει την Αρμόδια Αρχή σε πράξη ή και λήψη κάποιου μέτρου

Μετά από μια ακυρωτική απόφαση, η διοίκηση οφείλει να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση που ήταν πριν την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.

Πληροφορίες για υποβολή Έφεσης

Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου δύναται να καταχωρηθεί      Έφεση μέσα σε προθεσμία 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδικάζει μια Έφεση, το επίδικο θέμα εξακολουθεί να είναι η νομιμότητα της πράξης που προσβλήθηκε με την Προσφυγή. Όμως, η επανεξέταση της νομιμότητας της πράξης γίνεται σε όση έκταση και πάνω στα  θέματα εις τα οποία τα μέρη έχουν περιορίσει με τους λόγους Έφεσης.

Η απόφαση που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται τελεσίδικη σε σχέση με το θέμα που έχει κριθεί.

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο εκδόθηκε η άδεια συσκευαστηρίου για γεωργικά προϊόντα είναι υπεύθυνο για την ακρίβεια των στοιχείων και πληροφοριών που δίδονται στην αρμόδια αρχή και είναι υποχρεωμένο να συμμορφώνεται με τις πρόνοιες των περί Ποιοτικού Ελέγχου στα Γεωργικά Προϊόντα Νόμους του 2002 μέχρι 2007 και των σχετικών κανονισμών που εκδίδονται με βάση τους πιο πάνω νόμους.

Επιπρόσθετα, οι επιθεωρητές του Τμήματος Γεωργίας διεξάγουν περιοδικούς ελέγχους για να επιθεωρήσουν την κατάταξη, μεταχείριση, διαλογή και συσκευασία των γεωργικών προϊόντων.