Βιολογικά Προϊόντα / Οργανισμός Πιστοποίησης

Τελευταία Ενημέρωση 20/12/2021

Λειτουργία Οργανισμού Πιστοποίησης Προϊόντων Βιολογικής Παραγωγής

Γενικές Πληροφορίες

Για τη λειτουργία Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης για την Βιολογική Παραγωγή στην Κυπριακή Δημοκρατία, απαιτείται η εξασφάλιση άδειας λειτουργίας από το Τμήμα Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Ο ορισμός «Οργανισμός Ελέγχου» σημαίνει οργανισμό δημόσιου δικαίου ή ιδιωτικό οργανισμό, αρμόδιο για τη διαχείριση του συστήματος ελέγχου όπως προβλέπεται από το άρθρο 27 του Καν (ΕΚ) 834/2007. Ο Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης έχει ευθύνη να ελέγχει και να πιστοποιεί κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση η οποία παράγει, παρασκευάζει διακινεί βιολογικά προϊόντα. Παράλληλα, ο ορισμός «Βιολογική παραγωγή» σημαίνει την μέθοδο παραγωγής προϊόντων ή αγαθόν σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίζονται από τον Κανονισμό (ΕΚ) του Συμβουλίου αρ 834/2007 σε όλα τα στάδια παραγωγής, παρασκευής και διανομής.

Το Τμήμα Γεωργίας χορηγεί άδεια λειτουργίας Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων Βιολογικής Παραγωγής, δεδομένου ότι ο Οργανισμός:

 • διαθέτει την εμπειρία, τον εξοπλισμό και την υποδομή που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων που του ανατίθενται·
 • διαθέτει επαρκές και κατάλληλο, εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό·
 • είναι αμερόληπτος και ανεπηρέαστος από ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων όσον αφορά την άσκηση των καθηκόντων που του ανατίθενται·
 • διαθέτει εργαστηριακές διευκολύνσεις ή συνεργάζεται με εργαστήριο· είναι διαπιστευμένος σύμφωνα το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN17065 (Γενικές απαιτήσεις για φορείς που λειτουργούν ως συστήματα πιστοποίησης προϊόντων), στην έκδοση που κοινοποιήθηκε τελευταία με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων.

Επιπρόσθετα το Τμήμα Γεωργίας λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:

 • την τυποποιημένη διαδικασία ελέγχου, περιλαμβανόμενης λεπτομερούς περιγραφής των μέτρων ελέγχου και των προληπτικών μέτρων που ο Οργανισμός αναλαμβάνει να επιβάλει στις επιχειρήσεις που βρίσκονται υπό τον έλεγχό του·
 • τα μέτρα που ο Οργανισμός ελέγχου προτίθεται να εφαρμόζει σε περίπτωση που διαπιστώσει παρατυπίες και παραβάσεις·
 • την αξιοπιστία, αντικειμενικότητα και ανεξαρτησία του οργανισμού·
 • το βιογραφικό σημείωμα των ελεγκτών και των μελών της Τεχνικής Επιτροπής του οργανισμού, η οποία αξιολογεί τις αιτήσεις για πιστοποίηση· την έδρα του οργανισμού·
 • το καταστατικό και οργανόγραμμα λειτουργείας του οργανισμού.

Το έντυπο αίτησης για έκδοση άδειας λειτουργίας Ιδιωτικού Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου, είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή:

Τμήμα Γεωργίας
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
Λουκή Ακριτά, 1412 Λευκωσία
Τηλ: + 357 22464038, + 357 22464071
Φαξ: + 357 22658157
Ηλ. Ταχ.: director@da.moa.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.moa.gov.cy/da

 1. Το έντυπο αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα: αντίγραφο του Ιδρυτικού Εγγράφου και του Καταστατικού καθώς και του οργανογράμματος λειτουργίας του οργανισμού·

  • αντίγραφο αποδεικτικών στοιχείων ότι ο αιτητής διαθέτει την εμπειρία, τον εξοπλισμό και την υποδομή που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων του οργανισμού·
  • αντίγραφο αποδεικτικών στοιχείων ότι ο αιτητής διαθέτει επαρκές, προσοντούχο και έμπειρο προσωπικό·
  • αντίγραφο αποδεικτικών στοιχείων για αμεροληψία από ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων όσον αφορά την άσκηση των καθηκόντων του οργανισμού·
  • αντίγραφο του σήματος που τίθεται επί της συσκευασίας των προϊόντων βιολογικής παραγωγής και ειδών διατροφής μετά την πιστοποίηση·
  • αντίγραφο αποδεικτικών στοιχείων για την εργαστηριακή υποδομή ή γνωστοποίηση των εργαστηρίων με τα οποία συνεργάζεται ο οργανισμός·
  • αντίγραφο εγγράφων με τα οποία να παρατίθεται η διαδικασία ελέγχου, λεπτομερής περιγραφή των μέτρων ελέγχου και των προφυλάξεων τα οποία ο οργανισμός αναλαμβάνει να επιβάλει στις επιχειρήσεις που υπόκεινται στον έλεγχό του·
  • αντίγραφο εγγράφων με τα οποία να παρατίθενται τα μέτρα που ο οργανισμός ελέγχου προτίθεται να εφαρμόσει εφόσον διαπιστωθούν παρατυπίες ή/και παραβάσεις της νομοθεσίας από τους επιχειρηματίες βιολογικής γεωργίας·
  • αντίγραφο της διεύθυνσης του εγγεγραμμένου γραφείου του Οργανισμού, αντίγραφο αποδεικτικών στοιχείων αναφορικά με την εμπειρία του Οργανισμού σε θέματα ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής παραγωγής·
  • αντίγραφο αποδεικτικών στοιχείων όσον αφορά την αξιοπιστία, την αντικειμενικότητα και ανεξαρτησία του Οργανισμού·
  • βιογραφικά σημειώματα των ελεγκτών και των μελών της τεχνικής επιτροπής του Οργανισμού, η οποία αξιολογεί τις αιτήσεις για πιστοποίηση.

Καταβάλλονται σχετικά τέλη στο Λογιστήριο του Τμήματος Γεωργίας ως εξής:

(α) Έκδοση Άδειας Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης : 200 ευρώ

(β) Ανανέωση Άδειας Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης: 100 ευρώ ετησίως

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση για αδειοδότηση εντός τριών μηνών από την ημερομηνία που η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί.

Η άδεια ισχύει για ένα χρόνο από την ημερομηνία έκδοσής της και ανανεώνεται σε ετήσια βάση.

Προσφυγή εναντίον απόφασης της Αρμόδιας Αρχής

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Προσφυγή εις το Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου.

Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, Προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός 75 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση δημοσίευσης ή παράλειψης από την ημέρα που η πράξη ή η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος.

Το Διοικητικό ενεργεί ως ακυρωτικό Δικαστήριο και όχι ως Δικαστήριο ουσίας. Δηλαδή, το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να:

I. Απορρίψει την Προσφυγή

II. Ακυρώσει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη

ΙΙΙ. Να υποχρεώσει την Αρμόδια Αρχή σε πράξη ή και λήψη κάποιου μέτρου

Μετά από μια ακυρωτική απόφαση, η διοίκηση οφείλει να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση που ήταν πριν την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.

Πληροφορίες για υποβολή Έφεσης

Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου δύναται να καταχωρηθεί      Έφεση μέσα σε προθεσμία 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδικάζει μια Έφεση, το επίδικο θέμα εξακολουθεί να είναι η νομιμότητα της πράξης που προσβλήθηκε με την Προσφυγή. Όμως, η επανεξέταση της νομιμότητας της πράξης γίνεται σε όση έκταση και πάνω στα  θέματα εις τα οποία τα μέρη έχουν περιορίσει με τους λόγους Έφεσης.

Η απόφαση που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται τελεσίδικη σε σχέση με το θέμα που έχει κριθεί.

Ο Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης υποχρεούται να εφαρμόζει τις πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΚ) αρ 834/2007 του Συμβουλίου, του Κανονισμού της Επιτροπής (ΕΚ) 889/2008, του Κανονισμού της Επιτροπής (ΕΚ) Αρ. 1235/2008 και του Κανονισμού (EE) 2017/625, όπως και με τις πρόνοιες του περί Βιολογικής Παραγωγής Νόμου αρ. 227(Ι)/2004, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.