Οπτικά Είδη (Οράσεως) – Εξουσιοδοτημένα Καταστήματα Πώλησης

Τελευταία Ενημέρωση 14/10/2020

Λειτουργία Καταστήματος Οπτικών Ειδών

Γενικές Πληροφορίες

Για τη λειτουργία Καταστήματος Οπτικών Ειδών στην Κυπριακή Δημοκρατία απαιτείται η εξασφάλιση άδειας λειτουργίας Καταστήματος Οπτικών Ειδών από το Συμβούλιο Οπτικών Κύπρου, το οποίο λειτουργεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας.

Η επεξεργασία, κατασκευή και διάθεση οπτικών ειδών μπορεί να γίνει μόνο σε αδειούχο κατάστημα οπτικών ειδών.

Φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να εξασφαλίσει την άδεια λειτουργίας Καταστήματος Οπτικών Ειδών, εάν το Συμβούλιο Οπτικών Κύπρου ικανοποιείται ότι πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια:

  • το κατάστημα για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση θα δημιουργηθεί και θα λειτουργεί σε ανεξάρτητα και αυτοτελή υποστατικά∙
  • ο διευθυντής του Καταστήματος Οπτικών Ειδών είναι εγγεγραμμένος στο Συμβούλιο Οπτικών Κύπρου.

Το έντυπο αίτησης για την εξασφάλιση άδειας λειτουργίας Καταστήματος Οπτικών Ειδών μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή:

Συμβούλιο Οπτικών Κύπρου
Προδρόμου 1 & Χίλωνος 17
1448 Λευκωσία
Τηλ:. +357 22605418 ,
Φαξ: +357 22772263
Ηλ. ταχ: echrysostomou@moh.gov.cy
Ιστοσελίδα: www.moh.gov.cy 

  1. Το έντυπο της αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

    • αντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής του ιδιοκτήτη και διευθυντή καταστήματος οπτικών ειδών στο Συμβούλιο Οπτικών Κύπρου.

Με την έγκριση, ο αιτητής θα πρέπει να καταβάλει τέλος εγγραφής € 34,17 (πληρωτέο είτε με μετρητά, επιταγή ή τραπεζικό έμβασμα) στο Συμβούλιο Οπτικών Κύπρου.

Το τέλος ανανέωσης είναι € 34.17 (πληρωτέο είτε με μετρητά, επιταγή ή τραπεζικό έμβασμα).

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση έγκρισης εντός τριών μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία το έντυπο της αίτησης και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί.

Η άδεια ισχύει για ένα χρόνο από την ημερομηνία έκδοσής της. Το τέλος ανανέωσης είναι € 34.17 (πληρωτέο είτε με μετρητά, επιταγή ή τραπεζικό έμβασμα).

Προσφυγή εναντίον απόφασης της Αρμόδιας Αρχής

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Προσφυγή εις το Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου.

Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, Προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός 75 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση δημοσίευσης ή παράλειψης από την ημέρα που η πράξη ή η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος.

Το Διοικητικό ενεργεί ως ακυρωτικό Δικαστήριο και όχι ως Δικαστήριο ουσίας. Δηλαδή, το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να:

Ι. Απορρίψει την Προσφυγή

II. Ακυρώσει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη

ΙΙΙ. Να υποχρεώσει την Αρμόδια Αρχή σε πράξη ή και λήψη κάποιου μέτρου

Μετά από μια ακυρωτική απόφαση, η διοίκηση οφείλει να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση που ήταν πριν την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.

Πληροφορίες για υποβολή Έφεσης

Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου δύναται να καταχωρηθεί Έφεση μέσα σε προθεσμία 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδικάζει μια Έφεση, το επίδικο θέμα εξακολουθεί να είναι η νομιμότητα της πράξης που προσβλήθηκε με την Προσφυγή. Όμως, η επανεξέταση της νομιμότητας της πράξης γίνεται σε όση έκταση και πάνω στα  θέματα εις τα οποία τα μέρη έχουν περιορίσει με τους λόγους Έφεσης.

Η απόφαση που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται τελεσίδικη σε σχέση με το θέμα που έχει κριθεί.

Τα εξουσιοδοτημένα Καταστήματα Οπτικών Ειδών υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του περί Ρυθμίσεως της Άσκησης του Επαγγέλματος των Οπτικών Νόμου του 1992 (Ν. 16(I)/1992), όπως κατά καιρούς τροποποιείτε .

Σε κάθε κατάστημα οπτικών ειδών πρέπει να αναρτάται πινακίδα σε εμφανές σημείο η οποία να αναγράφει τον αριθμό της άδειας του καταστήματος, το ονοματεπώνυμο του διευθυντή και το Μητρώο στο οποίο αυτός είναι εγγεγραμμένος.