Εργοθεραπευτής

Τελευταία Ενημέρωση 27/12/2023

Άσκηση του Επαγγέλματος του Εργοθεραπευτή

Γενικές Πληροφορίες

Για την άσκηση του επαγγέλματος του εργοθεραπευτή στην Κυπριακή Δημοκρατία, απαιτείται εγγραφή στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Επαγγελματιών Εργοθεραπευτών από το Συμβούλιο Εγγραφής Επαγγελματιών Εργοθεραπευτών και η εξασφάλιση άδειας άσκησης του επαγγέλματος σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εγγραφής Επαγγελματιών Εργοθεραπευτών Νόμου του 2006 (34(Ι)/2006), όπως εκάστοτε τροποποιείται.

Η ‘εργοθεραπεία’ είναι επάγγελμα υγείας και αποκατάστασης που προάγει την υγεία, την ευημερία και την ποιότητα ζωής μέσω του Έργου. Αξιολογεί και παρεμβαίνει θεραπευτικά σε άτομα, ομάδες και κοινωνικά σύνολα που η ικανότητα τους να εμπλακούν επιτυχώς σε ρόλους και καταστάσεις της καθημερινής ζωής, επηρεάζεται ή κινδυνεύει από σωματικές, νοητικές, ψυχικές και αναπτυξιακές ασθένειες, αναπηρίες, διαταραχές ή προβλήματα. Χρησιμοποιεί θεραπευτικά σκόπιμες δραστηριότητες, τροποποιεί και προσαρμόζει το περιβάλλον και τη δραστηριότητα έτσι ώστε να προωθήσει, να διατηρήσει και να αποκαταστήσει στο μέγιστο βαθμό τη λειτουργικότητα και τη συμμετοχή του ατόμου σε όλους τους τομείς του Έργου στους οποίους επιθυμεί, αναμένεται, ή απαιτείται από αυτόν να μπορεί να εμπλακεί.

Ο όρος ‘έργο’ σημαίνει δραστηριότητες και σκοπούς της ζωής που έχουν αξία και νόημα για κάθε άτομο και περιλαμβάνει τους τομείς της αυτοσυντήρησης ή των δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής, των εργασιακών και παραγωγικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παιγνιδιού ή ελεύθερου χρόνου.

Ο όρος ‘εγγεγραμμένος επαγγελματίας εργοθεραπευτής’ σημαίνει εργοθεραπευτής ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Επαγγελματιών Εργοθεραπευτών σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εγγραφής Επαγγελματιών Εργοθεραπευτών Νόμου του 2006 (34(Ι)/2006), όπως εκάστοτε τροποποιείται.

Εργοθεραπευτής πολίτης κράτους μέλους ο οποίος είναι εγκατεστημένος και ασκεί το επάγγελμα του εργοθεραπευτή σε κράτος μέλος εκτός της Δημοκρατίας δύναται να παρέχει υπηρεσίες εργοθεραπευτή προσωρινά και περιστασιακά στη Δημοκρατία χωρίς την υποχρέωση κατοχής ετήσιας άδειας, σύμφωνα με το Άρθρο 14 του Νόμου, και χωρίς υποχρέωση εγγραφής στον Παγκύπριο Σύλλογο Εργοθεραπευτών.

Κάθε πρόσωπο δικαιούται να εγγραφεί στο Μητρώο με την καταβολή του καθορισμένου τέλους, εάν ικανοποιήσει το Συμβούλιο ότι κατά την υποβολή της αίτησής του:

(α) είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους ή είναι σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Δημοκρατίας και έχει τη συνήθη διαμονή του στην Κύπρο,

(β) έχει συμπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας του,

(γ) δεν έχει καταδικαστεί κατά τα τελευταία πέντε χρόνια για αδίκημα το οποίο ενέχει ηθική αισχρότητα ή έλλειψη τιμιότητας,

(δ) κατέχει πτυχίο ή δίπλωμα στην εργοθεραπεία:

(i) που χορηγείται από πανεπιστήμιο ή άλλο ισότιμο εκπαιδευτικό ίδρυμα αναγνωρισμένο βάσει του περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμου (68(Ι)/1996), όπως εκάστοτε τροποποιείται και σύμφωνα με τα εκάστοτε κριτήρια του Συμβουλίου τα οποία συνάδουν με τις ισχύουσες κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

(ii) είναι αναγνωρισμένο από τη χώρα στην οποία εδρεύει το πανεπιστήμιο/εκπαιδευτικό ίδρυμα από το οποίο αποκτήθηκε και την Παγκόσμια Ομοσπονδία Εργοθεραπευτών (World Federation of Occupational Therapists).

Οι αιτήσεις για εγγραφή στο Μητρώο Εγγραφής Επαγγελματιών Εργοθεραπευτών υποβάλλονται στον Έφορο του Συμβουλίου Εγγραφής Επαγγελματιών Εργοθεραπευτών μαζί με τα απαραίτητα έγγραφα, όπως αυτά καθορίζονται στις αιτήσεις, και το καθορισμένο από το Συμβούλιο τέλος:

Έφορος Συμβουλίου Εγγραφής Επαγγελματιών Εργοθεραπευτών Κύπρου
Τ.Θ.: 12847
2253 Λατσιά, Λευκωσία
Τηλέφωνο: +357-97810202
Ηλ. Ταχ.: cyprusregistryot@gmail.com

 1. Συνοδευτικά έγγραφα και πιστοποιητικά τα οποία υποβάλλονται μαζί με την αίτηση εγγραφής στο Μητρώο:

  α) Πιστοποιητικό Γεννήσεως˙
  β) Διαβατήριο (για πολίτες Κρατών Μελών της ΕΕ)˙
  γ) Πιστοποιητικό γάμου (σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι πολίτης κράτους μέλους της ΕΕ, αλλά έχει παντρευτεί πολίτη κράτους μέλους της ΕΕ)˙
  δ) Απολυτήριο Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης (Λυκείου)˙
  ε) Πτυχίο/Δίπλωμα ˙
  στ) Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών ˙
  ζ) Πιστοποιητικό Πρακτικής Άσκησης ˙
  η) Πρωτότυπο Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου ˙
  θ) Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του Επαγγελματικού Τίτλου Σπουδών από την Αρμόδια Αρχή της χώρας προέλευσης ˙
  ι) Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος (Βεβαίωση Χρόνου Άσκησης Επαγγέλματος, για πολίτες άλλων Κρατών Μελών)˙
  κ) αντίγραφο πιστοποιητικού καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας (γλωσσικό επίπεδο Γ1, για πολίτες άλλων Κρατών Μελών).

  Πιστοποιητικά τα οποία δεν είναι στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, πρέπει να μεταφράζονται και να πιστοποιούνται από ορκωτό μεταφραστή.

  Παρακαλώ όπως προσκομίζονται τα Πρωτότυπα Πιστοποιητικά μαζί με φωτοαντίγραφα για σκοπούς πιστοποίησης.

Τα τέλη είναι τα ακόλουθα:

 • τέλος εξέτασης της αίτησης €35 (σε περίπτωση απορρίψης της αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο, το τέλος που καταβλήθηκε από τον αιτητή θεωρείται ως δαπάνη για την εξέταση της αίτησης και δεν επιστρέφεται)˙
 • χαρτόσημο αξίας €8,54˙
 • τέλος για εγγραφή στο Μητρώο Εγγραφής Επαγγελματιών Εργοθεραπευτών και έκδοση Ετήσιας Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος €55˙
 • το ετήσιο τέλος ανανέωσης της άδειας άσκησης επαγγέλματος είναι €35 και είναι υποχρεωτικό.

Ο Έφορος θέτει τις αιτήσεις ενώπιον του Συμβουλίου και ακολούθως το Συμβούλιο μέσα σε τρεις μήνες από την υποβολή της αίτησης κοινοποιεί τη σχετική απόφαση στον Έφορο και στον αιτητή.

Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης από το Συμβούλιο, ο Έφορος εγγράφει τον αιτητή στο Μητρώο και εκδίδει σ’ αυτόν το πιστοποιητικό εγγραφής.

Το Πιστοποιητικό Εγγραφής στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Επαγγελματιών Εργοθεραπευτών δεν χρήζει ανανέωσης.

Η ετήσια άδεια άδεια άσκησης του επαγγέλματος εκπνέει την 31η ημέρα του μηνός Δεκεμβρίου του έτους της έκδοσής της.

Προσφυγή εναντίον απόφασης της Αρμόδιας Αρχής

Πρόσωπο το οποίο δεν ικανοποιείται από απόφαση Συμβουλίου δύναται, εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία που κοινοποιείται σ’ αυτόν η απόφαση του Συμβουλίου, να προσβάλει την απόφαση αυτή με γραπτή προσφυγή του στον Υπουργό Υγείας˙ η εν λόγω πρόνοια ρυθμίζεται στον περί Συμβουλίων Εγγραφής Επαγγελματιών του Τομέα της Υγείας (Άσκηση Ιεραρχικής Προσφυγής) Νόμο του 2017.

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Προσφυγή εις το Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου.

Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, Προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός 75 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση δημοσίευσης ή παράλειψης από την ημέρα που η πράξη ή η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος.

Το Διοικητικό ενεργεί ως ακυρωτικό Δικαστήριο και όχι ως Δικαστήριο ουσίας. Δηλαδή, το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να:

Ι. Απορρίψει την Προσφυγή

II. Ακυρώσει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη

ΙΙΙ. Να υποχρεώσει την Αρμόδια Αρχή σε πράξη ή και λήψη κάποιου μέτρου

Μετά από μια ακυρωτική απόφαση, η διοίκηση οφείλει να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση που ήταν πριν την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.

Πληροφορίες για υποβολή Έφεσης

Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου δύναται να καταχωρηθεί Έφεση μέσα σε προθεσμία 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδικάζει μια Έφεση, το επίδικο θέμα εξακολουθεί να είναι η νομιμότητα της πράξης που προσβλήθηκε με την Προσφυγή. Όμως, η επανεξέταση της νομιμότητας της πράξης γίνεται σε όση έκταση και πάνω στα θέματα εις τα οποία τα μέρη έχουν περιορίσει με τους λόγους Έφεσης.

Η απόφαση που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται τελεσίδικη σε σχέση με το θέμα που έχει κριθεί.

Oι περί Εγγραφής Επαγγελματιών Εργοθεραπευτών Νόμοι του 2006 (34(I)/2006) και 2014 (Ν. 203(Ι)/2014)

Κανένας εγγεγραμμένος επαγγελματίας εργοθεραπευτής δεν μπορεί να ασκεί το επάγγελμα του εργοθεραπευτή, εκτός αν έχει καταβάλει στο Συμβούλιο το καθορισμένο τέλος και εξασφαλίσει ετήσια άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Εγγεγραμμένος επαγγελματίας εργοθεραπευτής ο οποίος ασκεί το επάγγελμα του εργοθεραπευτή χωρίς να είναι κάτοχος ετήσιας άδειας που να ισχύει κατά το χρόνο ασκήσεως της εργοθεραπείας είναι ένοχος ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή.