Ιατρικός Επισκέπτης

Τελευταία Ενημέρωση 29/09/2020

Άσκηση του Επαγγέλματος του Ιατρικού Επισκέπτη

Γενικές Πληροφορίες

Για την εξάσκηση του επαγγέλματος του Ιατρικού Επισκέπτη στην Κυπριακή Δημοκρατία απαιτείται η εγγραφή στο Μητρώο Ιατρικών Επισκεπτών του Συμβουλίου Εγγραφής Ιατρικών Επισκεπτών Κύπρου, που λειτουργεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας.

Ο όρος “Ιατρικός Επισκέπτης» σημαίνει πρόσωπο το οποίο παρέχει επιστημονικές πληροφορίες εκ μέρους των φαρμακευτικών εταιρειών σε λειτουργούς υγείας (ιατρούς, οδοντίατρους, κτηνίατρους, φαρμακοποιούς) για τα φάρμακα που κυκλοφορούν στην αγορά υπό την ευθύνη τους, με σκοπό την ορθή χρήση των φαρμάκων και την προστασία της δημόσιας υγείας.

Κάθε φυσικό πρόσωπο δικαιούται να εγγραφεί στο Μητρώο Ιατρικών Επισκεπτών, νοουμένου ότι το Συμβούλιο Εγγραφής Ιατρικών Επισκεπτών Κύπρου ικανοποιείται ότι πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια:

  • είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας και έχει ως τόπο συνήθους διαμονής του την Κυπριακή Δημοκρατία , ή είναι πολίτης άλλου κράτους μέλους της ΕΕ·
  • έχει συμπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας του·
  • έχει αποφοιτήσει από ίδρυμα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας·
  • δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα που ενέχει ηθική αισχρότητα·

και

 • κατέχει ένα από τα ακόλουθα:
   • κατέχει δίπλωμα ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης , αναγνωρισμένο από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ ), για Ιατρικούς Επισκέπτες, ή Φαρμακευτικής ή Βιολογίας ή Χημείας ή σε άλλα συναφή θέματα και έχει θεωρητική κατάρτιση στην παροχή ιατρικών πληροφοριών για τουλάχιστον ένα μήνα και πρακτική πείρα τουλάχιστον έξι μηνών·

  ή

  • κατέχει δίπλωμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον τομέα των ιατρικών επισκεπτών , το οποίο αναγνωρίζεται από το Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ) και έχει θεωρητική κατάρτιση στην παροχή ιατρικών πληροφοριών για τουλάχιστον ένα μήνα και πρακτική εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους και έχει επιτύχει στις εξετάσεις που οργανώνονται από τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι διάρκειας τριών ετών, η πρακτική άσκηση ενός έτους και οι εξετάσεις δεν είναι υποχρεωτικές.

Το έντυπο αίτησης εγγραφής ιατρικών επισκεπτών μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου, είτε απευθείας σ την αρμόδια αρχή:

Συμβούλιο Εγγραφής Ιατρικών Επισκεπτών Κύπρου
Υπουργείο Υγείας
Χείλωνος1 και Προδρόμου 17, 1448 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ:. 357 22605412
Φάξ: +357 22605529
Ηλ.Ταχ: ipanteli@moh.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.moh.gov.cy

 1. Το έντυπο αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

  • αντίγραφο του πιστοποιητικού γεννήσεως·
  • αντίγραφο του απολυτηρίου μέσης εκπαίδευσης·
  • πιστό αντίγραφο πτυχίου (πιστοποιημένο από την εκδίδουσα αρχή) ή να παρουσιαστεί το πρωτότυπο·
  • πρωτότυπο πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου·
  • δύο πρόσφατες φωτογραφίες·
  • τέλος εγγραφής ύψους €17 (πληρωτέο είτε με μετρητά, επιταγή, ή κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό).

Μετά την έγκριση, ο αιτητής πρέπει να καταβάλει στο Συμβούλιο Εγγραφής Ιατρικών Επισκεπτών Κύπρου τέλος αδείας € 17 (πληρωτέο τοις μετρητοίς, με επιταγή, ή τραπεζική εντολή).

Το τέλος ανανέωσης ανέρχεται στα €8.

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση για αδειοδότηση εντός τριών μηνών από την ημερομηνία που η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί.

Το Πιστοποιητικό Εγγραφής ισχύει για απεριόριστο χρόνο. Η άδεια ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους για το οποίο έχει εκδοθεί. Το τέλος ανανέωσης είναι €8.

Προσφυγή εναντίον απόφασης της Αρμόδιας Αρχής

Πρόσωπο το οποίο δεν ικανοποιείται από απόφαση Συμβουλίου δύναται, εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία που κοινοποιείται σ’ αυτόν η απόφαση του Συμβουλίου, να προσβάλει την απόφαση αυτή με γραπτή προσφυγή του στον Υπουργό Υγείας˙ η εν λόγω πρόνοια ρυθμίζεται στον περί Συμβουλίων Εγγραφής Επαγγελματιών του Τομέα της Υγείας (Άσκηση Ιεραρχικής Προσφυγής) Νόμο του 2017.

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Προσφυγή εις το Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου.

Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, Προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός 75 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση δημοσίευσης ή παράλειψης από την ημέρα που η πράξη ή η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος.

Το Διοικητικό ενεργεί ως ακυρωτικό Δικαστήριο και όχι ως Δικαστήριο ουσίας. Δηλαδή, το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να:

Ι. Απορρίψει την Προσφυγή

II. Ακυρώσει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη

ΙΙΙ. Να υποχρεώσει την Αρμόδια Αρχή σε πράξη ή και λήψη κάποιου μέτρου

Μετά από μια ακυρωτική απόφαση, η διοίκηση οφείλει να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση που ήταν πριν την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.

Πληροφορίες για υποβολή Έφεσης

Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου δύναται να καταχωρηθεί Έφεση μέσα σε προθεσμία 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδικάζει μια Έφεση, το επίδικο θέμα εξακολουθεί να είναι η νομιμότητα της πράξης που προσβλήθηκε με την Προσφυγή. Όμως, η επανεξέταση της νομιμότητας της πράξης γίνεται σε όση έκταση και πάνω στα  θέματα εις τα οποία τα μέρη έχουν περιορίσει με τους λόγους Έφεσης.

Η απόφαση που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται τελεσίδικη σε σχέση με το θέμα που έχει κριθεί.

Οι Εγγεγραμμένοι Ιατρικοί Επισκέπτες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του περί Ιατρικών Επισκεπτών Νόμου του2002 (74(I)/2002), όπως εκάστοτε τροποποιείται, και συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, να:

 • αναγράφεται στα έγγραφα που χρησιμοποιούνται τη φράση “εγγεγραμμένος ιατρικός επισκέπτης” και τον αριθμό εγγραφής του στο Μητρώο Ιατρικών Επισκεπτών·
 • προωθεί μόνο τα φάρμακα για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας από τον Έφορο του Συμβουλίου Φαρμάκων.