Φυσικός Ιατρικής

Τελευταία Ενημέρωση 29/10/2021

Άσκηση του Επαγγέλματος του Φυσικού Ιατρικής

Γενικές Πληροφορίες

Για την άσκηση του επαγγέλματος του Φυσικού Ιατρικής στην Κυπριακή Δημοκρατία, απαιτείται εγγραφή στο Μητρώο Φυσικών Ιατρικής Κύπρου από τον Έφορο του Συμβουλίου Φυσικών Ιατρικής Κύπρου και εξασφάληση άδειας ασκήσης επαγγέλματος σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εγγραφής Φυσικών Ιατρικής Νόμου του 2008 (33(I)/2008), όπως εκάστοτε τροποποιείται.

Ο όρος «εγγεγραμμένος φυσικός ιατρικής» σημαίνει φυσικό ιατρικής που είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Φυσικών Ιατρικής.

Οποιοδήποτε πρόσωπο δικαιούται να εγγραφεί στο Μητρώο με την καταβολή του καθορισμένου δικαιώματος, αν ικανοποιεί το Συμβούλιο ότι –

(α) Είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους ή σύζυγος πολίτη της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους και έχει τη συνήθη διαμονή του στη Δημοκρατία·

(β) κατέχει πιστοποιητικό υγείας από μέλος του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου·

(γ) δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα ηθικής αισχρότητας·

(δ) κατέχει πανεπιστημιακό μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο φυσικού ιατρικής που αναγνωρίσθηκε από το Συμβούλιο· ή

(ε) παρά το ότι δεν κατέχει τα προσόντα που αναφέρονται στην παράγραφο (δ) ασκεί το επάγγελμα του φυσικού ιατρικής τουλάχιστον τα τελευταία πέντε χρόνια πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου.

Έφορο Συμβούλιου Εγγραφής Φυσικών Ιατρικής
Υπουργείο Υγείας
Γωνία Προδρόμου 1 και Χείλωνος 17
1448 Λευκωσία
Τηλ:+35722-605300
Ηλ. Ταχ.: mp-registry@moh.gov.cy
Ιστοσελίδα: https://www.moh.gov.cy/moh/mprc.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument

 1. Το πρωτότυπο συμπληρωμένο έντυπο αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

  • Πρωτότυπο Πιστοποιητικό Γεννήσεως˙
  • Πιστοποιημένο/α αντάγαφο/α Πτυχίου/ων Ανώτερων/Ανώτατων Σπουδών˙
  • Πρωτότυπο Πιστοποιητικό υγείας από μέλος του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου˙
  • Πρωτότυπο Πιστοποιητικό ότι ο αιτητής δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα ηθικής αισχρότητας˙
  • Πρωτότυπο ή Πιστοποιημένο αντίγραφο Πιστοποιητικού γάμου με πολίτη της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους (για υποψήφιους οι οποίοι δεν είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή κράτους μέλους θα πρέπει να επισυναφθεί αντίγραφο του)˙
  • Αντίγραφα Πιστοποιητικών παρακολούθησης συνεχούς εκπαίδευσης και αντίγραφα δημοσιεύσεων˙
   Πρόσφατη Φωτογραφία μεγέθους Διαβατηρίου˙
  • Αντίγραφο της απόδειξης πληρωμής του τέλους αίτησης ύψους €50 (Αριθμός Λογαριασμού: 013601020887 στην Τράπεζα Κύπρου, κατά την πληρωμή στην τράπεζα να αναφέρεται το όνομα σας και τον σκοπό της πληρωμής).

To τέλος εξέτασης της αίτησης ανέρχεται στα €50 και είναι μη επιστρέψιμο.

Πληρωμές για οφειλόμενα ποσά πρέπει να γίνονται με έμβασμα στον τραπεζικό λογαριασμό του Συμβουλίου Εγγραφής Φυσικών Ιατρικής (Αριθμός Λογαριασμού: 013601020887, Τράπεζα Κύπρου).

Κατά την πληρωμή στην τράπεζα να αναφέρεται το όνομα σας και τον σκοπό της πληρωμής.

Το Συμβούλιο εξετάζει και αποφασίζει για την αίτηση το ταχύτερο δυνατό, αλλά σε διάστημα που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες από την υποβολή της.

Ο ΄Εφορος εκτελεί τις αποφάσεις του Συμβουλίου και εγγράφει στο Μητρώο κάθε αιτητή ο οποίος ικανοποίησε το Συμβούλιο ότι κατέχει τα προσόντα που καθορίζονται από το άρθρο 7 και με την καταβολή του καθορισμένου τέλους εγγραφής εκδίδει σ’ αυτόν πιστοποιητικό εγγραφής, σύμφωνα με τον καθορισμένο τύπο.

Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, το Συμβούλιο συντάσσει αιτιολογημένη απόφαση και την επιδίδει στον ενδιαφερόμενο, ο οποίος δικαιούται να ζητήσει επανεξέταση της αίτησής του, υποβάλλοντας ενώπιον του Συμβουλίου τις παραστάσεις του, εντός δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απορριπτικής απόφασης σε αυτόν. Το Συμβούλιο εκδίδει την αιτιολογημένη απόφασή του εντός ενός μηνός από την ημερομηνία υποβολής των παραστάσεων.

Η άδεια λήγει με την πάροδο τριών χρόνων από την ημερομηνία έκδοσής της.

Προσφυγή εναντίον απόφασης της Αρμόδιας Αρχής

Πρόσωπο το οποίο δεν ικανοποιείται από απόφαση Συμβουλίου δύναται, εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία που κοινοποιείται σ’ αυτό η απόφαση του Συμβουλίου, να προσβάλει την απόφαση αυτή με γραπτή προσφυγή του στον Υπουργό Υγείας˙ η εν λόγω πρόνοια ρυθμίζεται στον περί Συμβουλίων Εγγραφής Επαγγελματιών του Τομέα της Υγείας (Άσκηση Ιεραρχικής Προσφυγής) Νόμο του 2017.

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Προσφυγή εις το Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου.

Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, Προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός 75 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση δημοσίευσης ή παράλειψης από την ημέρα που η πράξη ή η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος.

Το Διοικητικό ενεργεί ως ακυρωτικό Δικαστήριο και όχι ως Δικαστήριο ουσίας. Δηλαδή, το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να:

Ι. Απορρίψει την Προσφυγή

II. Ακυρώσει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη

ΙΙΙ. Να υποχρεώσει την Αρμόδια Αρχή σε πράξη ή και λήψη κάποιου μέτρου

Μετά από μια ακυρωτική απόφαση, η διοίκηση οφείλει να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση που ήταν πριν την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.

Πληροφορίες για υποβολή Έφεσης

Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου δύναται να καταχωρηθεί Έφεση μέσα σε προθεσμία 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδικάζει μια Έφεση, το επίδικο θέμα εξακολουθεί να είναι η νομιμότητα της πράξης που προσβλήθηκε με την Προσφυγή. Όμως, η επανεξέταση της νομιμότητας της πράξης γίνεται σε όση έκταση και πάνω στα  θέματα εις τα οποία τα μέρη έχουν περιορίσει με τους λόγους Έφεσης.

Η απόφαση που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται τελεσίδικη σε σχέση με το θέμα που έχει κριθεί.

Κανένας εγγεγραμμένος φυσικός ιατρικής δεν μπορεί να ασκεί το επάγγελμα του φυσικού ιατρικής, εκτός αν έχει εξασφαλίσει από το Συμβούλιο άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Κάθε εγγεγραμμένος φυσικός ιατρικής, ο οποίος ασκεί το επάγγελμα του φυσικού ιατρικής, χωρίς να είναι κάτοχος άδειας η οποία ισχύει κατά το χρόνο της άσκησης της φυσικής ιατρικής είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει το ποσό των οκτακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και τριάντα σεντ (€854,30).