Λούνα Πάρκ / Σφαιριστήριο / Κέντρο Ψυχαγωγίας

Τελευταία Ενημέρωση 07/12/2023

Λειτουργία Λούνα Παρκ ή άλλου χώρου Αναψυχής με Ηλεκτρικά ή Ηλεκτρονικά Παιχνίδια

Γενικές Πληροφορίες

Για τη λειτουργία λούνα παρκ ή άλλου χώρου αναψυχής όπου διατηρούνται ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά παιχνίδια στην Κυπριακή Δημοκρατία, απαιτείται η εξασφάλιση άδειας από το οικείο Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο, εντός των ορίων του οποίου θα λάβει χώρα η εν λόγω δραστηριότητα.

Σε περίπτωση που η άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας προνοεί την τήρηση προϋποθέσεων/κριτηρίων που τίθενται από άλλες νομοθεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας, το οικείο Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο εξετάζει την εκπλήρωση αυτών των απαιτήσεων, όπως:

 • την απόκτηση άδειας οικοδομής·
 • την προσκόμιση καταλόγου του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί·
 • την απόκτηση Πιστοποιητικού Καταλληλότητας του εξοπλισμού από το Δημοτικό Μηχανικό ή σε κάθε άλλη περίπτωση από το Τμήμα Δημοσίων Έργων που να επιβεβαιώνει την ασφάλεια και την καταλληλότητα των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού, της επίπλωσης, του φωτισμού και του συστήματος εξαερισμού·
 • την απόκτηση Πιστοποιητικού Καταλληλότητας του ηλεκτρικού εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών·
 • την απόκτηση του Πιστοποιητικού Καταλληλότητας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου·
 • την απόκτηση Υγειονομικού Πιστοποιητικού από το Δήμο (όπου εφαρμόζεται)·
 • την προσκόμιση τίτλου ιδιοκτησίας ή σύμβαση μίσθωσης με τον ιδιοκτήτη του χώρου (όπου εφαρμόζεται).

Το έντυπο αίτησης μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου είτε απευθείας στο οικείο Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο, ανάλογα με την περιοχή που θα λάβει χώρα η εν λόγω δραστηριότητα.

 1. Τα ακόλουθα έγγραφα θα πρέπει να υποβληθούν μαζί με την αίτηση:

  • αντίγραφο άδειας οικοδομής·
  • κατάλογο του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί·
  • αντίγραφο Πιστοποιητικού Καταλληλότητας του εξοπλισμού από το Δημοτικό Μηχανικό ή το Διευθυντή του Τμήματος Δημοσίων Έργων (ανάλογα με την περιοχή που βρίσκεται το υποστατικό για το οποίο γίνεται η αίτηση), που να επιβεβαιώνουν την ασφάλεια και την καταλληλότητα των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού, της επίπλωσης, του φωτισμού και του συστήματος εξαερισμού·
  • πρωτότυπο Πιστοποιητικό Καταλληλότητας του ηλεκτρικού εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών,·
  • πρωτότυπο Πιστοποιητικό Καταλληλότητας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου·
  • αντίγραφο του Υγειονομικού Πιστοποιητικού από το Δήμο (όπου εφαρμόζεται)·
  • αντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας ή της σύμβασης μίσθωσης με τον ιδιοκτήτη του χώρου (όπου εφαρμόζεται).

  Το οικείο Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο μπορεί να απαιτεί επιπρόσθετους όρους υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί καθορίστηκαν και δημοσιεύτηκαν τουλάχιστον 1 μήνα πριν από την υποβολή της αίτησης.

  Πραγματοποιούνται επιτόπιοι έλεγχοι από εξουσιοδοτημένους επιθεωρητές του Δημοτικού / Κοινοτικού Συμβουλίου, σε συνεργασία με εξουσιοδοτημένους επιθεωρητές άλλων σχετικών υπηρεσιών, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις.

Με την έγκριση, ο αιτητής πρέπει να καταβάλει το τέλος της άδειας, το ύψος και ο τρόπος καταβολής του οποίου καθορίζονται με απόφαση του οικείου Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, ανάλογα με τη διάρκεια ισχύος της άδειας.

Ενδεικτικά, τα τέλη άδειας λειτουργίας σε μια Κοινότητα δεν υπερβαίνουν τα €85,43 για μία μόνο παράσταση, €170,86 για περίοδο μιας εβδομάδας, και €341,72 για περίοδο ενός μήνα.

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση έγκρισης εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία που το έντυπο της αίτησης και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί.

Η άδεια χορηγείται για μία παράσταση ή για διάστημα που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη. Η άδεια ανανεώνεται ακολουθώντας την ίδια διαδικασία όπως περιγράφεται πιο πάνω.

Προσφυγή εναντίον απόφασης της Αρμόδιας Αρχής

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Προσφυγή εις το Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου.

Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, Προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός 75 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση δημοσίευσης ή παράλειψης από την ημέρα που η πράξη ή η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος.

Το Διοικητικό ενεργεί ως ακυρωτικό Δικαστήριο και όχι ως Δικαστήριο ουσίας. Δηλαδή, το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να:

Ι. Απορρίψει την Προσφυγή

II. Ακυρώσει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη

ΙΙΙ. Να υποχρεώσει την Αρμόδια Αρχή σε πράξη ή και λήψη κάποιου μέτρου

Μετά από μια ακυρωτική απόφαση, η διοίκηση οφείλει να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση που ήταν πριν την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.

Πληροφορίες για υποβολή Έφεσης

Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου δύναται να καταχωρηθεί Έφεση μέσα σε προθεσμία 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδικάζει μια Έφεση, το επίδικο θέμα εξακολουθεί να είναι η νομιμότητα της πράξης που προσβλήθηκε με την Προσφυγή. Όμως, η επανεξέταση της νομιμότητας της πράξης γίνεται σε όση έκταση και πάνω στα  θέματα εις τα οποία τα μέρη έχουν περιορίσει με τους λόγους Έφεσης.

Η απόφαση που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται τελεσίδικη σε σχέση με το θέμα που έχει κριθεί.

Πρόσωπα που κατέχουν άδεια λειτουργίας λούνα παρκ ή άλλου χώρου αναψυχής όπου διατηρούνται ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά παιχνίδια υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του περί Δήμων Νόμου του 1985 (Άρθρα 112 έως 117) ή του περί Κοινοτήτων Νόμου του 1999 (Άρθρα 93-97), και με τους σχετικούς κανονισμούς , όπως κατά καιρούς τροποποιούνται , καθώς και με τους όρους και τις προϋποθέσεις της άδειας όπως αυτές καθορίστηκαν από το οικείο Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο.

Εξουσιοδοτημένοι επιθεωρητές του οικείου Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου (ανάλογα με την περιοχή που βρίσκεται το υποστατικό για το οποίο γίνεται η αίτηση) και εξουσιοδοτημένοι επιθεωρητές σχετικών τμημάτων μπορούν, οποτεδήποτε να εισέρχονται στις εγκαταστάσεις, για τις οποίες έχει χορηγηθεί η άδεια, προκειμένου να διασφαλίζουν ότι οι εγκαταστάσεις είναι κατάλληλες και ασφαλείς για χρήση από το κοινό. Το οικείο Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο μπορεί να επιβάλλει ειδικούς όρους ή μέτρα που μπορεί να κριθούν αναγκαία για τη δημόσια ασφάλεια.