Νηπιαγωγός (Δημόσιος Τομέας)

Τελευταία Ενημέρωση 04/01/2021

Άσκηση του επαγγέλματος του Νηπιαγωγού στη Δημόσια Εκπαίδευση

Ο αιτήτης πρέπει να κατέχει τα ακόλουθα:

 • Απολυτήριο Γ’ τάξης λυκείου ή Στ’ τάξης εξατάξιου αναγνωρισμένου σχολείου μέσης εκπαίδευσης˙
 • Γνώση της ελληνικής γλώσσας σε επίπεδο Γ΄ τάξης Λυκείου δημόσιου σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης της Κύπρου, που να μπορεί να αποδειχθεί, με απολυτήριο Γ΄ τάξης Λυκείου ή Στ΄ τάξης εξαταξίου αναγνωρισμένου ελληνικού σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης ή με επιτυχία σε εξέταση στα Νέα Ελληνικά, σε επίπεδο Γ΄ τάξης Λυκείου, που διεξάγεται από το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας˙
 • Καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας˙
 • Πτυχίο νηπιαγωγού του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου ή πτυχίο νηπιαγωγού Τμήματος Παιδαγωγικών Ελληνικού Κρατικού Πανεπιστημίου ή πτυχίο νηπιαγωγού από εγκεκριμένο, με βάση τον περί Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) Νόμο, πρόγραμμα σπουδών Ιδιωτικού Πανεπιστημίου της Κύπρου ή Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν, που αποκτήθηκε είτε μετά από πλήρη φοίτηση είτε σε εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού είτε σε εγγεγραμμένη ιδιωτική σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Κύπρου της οποίας ο αντίστοιχος κλάδος είναι εκπαιδευτικά αξιολογημένος – πιστοποιημένος, νοουμένου ότι έχει αναγνωριστεί από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.) η ισοτιμία και αντιστοιχία με το Πτυχίο νηπιαγωγού του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου˙

Οι αιτήσεις συμπληρώνονται ηλεκτρονικά και υποβάλλονται αφού τυπωθούν και υπογραφούν από τον αιτητή:

Μεταβείτε στην διεύθυνση http://www.eey.gov.cy και

επιλέξτε “ΕΝΤΥΠΑ” από το κύριο μενού και

 • στη συνέχεια επιλέξτε “ΕΕΥ01X -Ηλεκτρονική συμπλήρωση εντύπων ΕΕΥ01, EEY01Α, EEY01Β, EEY01Δ”.
 • διαβάστε τις “ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΙΤΗΤΕΣ” για να δείτε τον πλήρη κατάλογο με τα συνοδευτικά έγγραφα και τις σημαντικές οδηγίες για το πως να υποβάλετε αίτηση.

Στοιχεία Επικοινωνίας με την Αρμόδια Αρχή:

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας
Σύμπλεγμα Νέων Κυβερνητικών Κτιρίων
Μιχαλάκη Καραολή
1408 Λευκωσία-Κύπρος
Τηλέφωνο: +357 22602660
Τηλεομοιότυπο: 22602789
Ηλ. Ταχ.: info@eey.gov.cy
Ιστοσέλιδα: http://www.eey.gov.cy/

 1. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται με τα απαραίτητα για κάθε περίπτωση πιστοποιητικά/αποδεικτικά, είτε σε πρωτότυπο είτε σε φωτοαντίγραφο (μέγεθος Α4), τα οποία απαριθμούνται πιο κάτω. Σε περίπτωση που θα κατατεθεί φωτοαντίγραφο, είναι απαραίτητο ο/η αιτητής/τρια να προσκομίσει και το πρωτότυπο, ούτως ώστε να πιστοποιηθεί η γνησιότητα του φωτοαντιγράφου, από λειτουργό της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ).  Για αιτητές/τριες που διαμένουν στην Ελλάδα, η πιστοποίηση των εγγράφων και του δελτίου πολιτικής ταυτότητας/διαβατηρίου μπορεί να γίνει σε τοπικό αστυνομικό σταθμό ή σε κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών του δημοσίου.

  1. Πιστοποιητικό γέννησης.

  2. Δελτίο πολιτικής ταυτότητας ή διαβατήριο.

  3. Απολυτήριο Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης – Αποδεκτά τεκμήρια γνώσης γλωσσών*:

  • 3.1 Αν η αίτηση υποβάλλεται για τη θέση Καθηγητή, απολυτήριο Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης και αποδεικτικό πολύ καλής γνώσης της Ελληνικής και καλής γνώσης της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας.
  • 3.2 Για όλες τις υπόλοιπες θέσεις: (α) απολυτήριο αναγνωρισμένου ελληνικού Λυκείου ή αναγνωρισμένου εξατάξιου ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης, ή (β) απολυτήριο Λυκείου/εξατάξιου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης και πιστοποιητικό επιτυχίας σε γραπτή και προφορική εξέταση στα Νέα Ελληνικά, σε επίπεδο Γ΄ τάξης Λυκείου, που διεξάγεται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.
  • 3.3 Για τη θέση Ειδικού Εκπαιδευτικού, επιπρόσθετα με όσα αναφέρονται στο 3.2 πιο πάνω, αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας.

  4. Τίτλο/τίτλους σπουδών (πτυχιακού ή/και μεταπτυχιακού επιπέδου).

  5. Αποδεικτικό σπουδών (πτυχιακών ή/και μεταπτυχιακών), με αναλυτική κατάσταση των διδαχθέντων μαθημάτων και της επίδοσης στο καθένα, για κάθε χρονιά φοίτησης, στο οποίο να αναγράφεται και ο γενικός βαθμός.

  6. Φωτοαντίγραφο από τον Οδηγό Σπουδών του εκπαιδευτικού ιδρύματος, στο οποίο φοίτησε ο αιτητής, με σύντομη περιγραφή του περιεχομένου κάθε μαθήματος που περιλαμβάνεται στην αναλυτική κατάσταση των διδαχθέντων μαθημάτων.  (Δεν απαιτείται  για τίτλους που απονέμονται από τα κρατικά πανεπιστήμια Κύπρου και Ελλάδας).

  7. Πλήρες Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου «Α» (για όσους υπηρέτησαν στην Εθνική Φρουρά ή στις ένοπλες δυνάμεις κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης), με όλες τις στρατολογικές μεταβολές, από το οποίο να προκύπτει ο χρόνος θητείας.

  Σε περίπτωση νόμιμης απαλλαγής από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις για λόγους υγείας, η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από το Πιστοποιητικό τύπου «Α», με όλες τις στρατολογικές μεταβολές, από τις οποίες να προκύπτει και ο λόγος της νόμιμης απαλλαγής (Ισχύει μόνο για πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας).

  8. Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου, από το αρμόδιο Γραφείο της Αστυνομίας, το οποίο να έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων δύο μηνών πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για εγγραφή στον πίνακα διορισίμων.

  9. Βεβαίωση για εκπαιδευτική προϋπηρεσία, αν υπάρχει, ως ακολούθως:

  • 9.1 Βεβαίωση με ακριβείς ημερομηνίες (ημέρα/μήνα/έτος) έναρξης και τερματισμού διδακτικής απασχόλησης, περιόδους εβδομαδιαίας απασχόλησης και διάρκεια της διδακτικής περιόδου σε λεπτά.
  • 9.2 Από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων:

  (α) Αναλυτική κατάσταση εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για τις περιόδους απασχόλησης σε κάθε εκπαιδευτικό ή άλλο ίδρυμα ή οργανισμό.

  (β) Βεβαίωση στην οποία να φαίνονται οι εργοδότες, στους οποίους ο/η αιτητής/τρια ήταν δηλωμένος/η ως μισθωτό πρόσωπο, καθώς και η περίοδος κατά την οποία εργάστηκε σ’αυτούς.

  10. Βεβαίωση τεχνικής πείρας (για Εκπαιδευτές και Καθηγητές Τεχνολογίας μόνο), ως ακολούθως:

  • 10.1 Βεβαίωση με ακριβείς ημερομηνίες (ημέρα/μήνα/έτος) ανάληψης και τερματισμού καθηκόντων, ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησης, θέση και είδος εργασίας.
  • 10.2 (α)     Αναλυτική κατάσταση εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για τις περιόδους απασχόλησης σε κάθε οργανισμό ή εταιρεία.
   (β)  Βεβαίωση, όπως στο 9.2 (β) πιο πάνω.

  11. Για αιτήσεις εγγραφής στους ειδικούς κατάλογους για άτομα με αναπηρίες, επιβάλλεται η προσκόμιση πρόσφατου πρωτότυπου ιατρικού πιστοποιητικού.

  Σημειώσεις:

  (α) Αιτήσεις οι οποίες δεν συνοδεύονται με τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία δεν γίνονται δεκτές.

  (β) Για οποιαδήποτε διαφοροποίηση στα προσωπικά του/της στοιχεία, περιλαμβανομένης της ταχυδρομικής διεύθυνσης (βλ. Μέρος 3 του Εντύπου), ο/η αιτητής/τρια οφείλει να ενημερώνει αμέσως το Γραφείο της ΕΕΥ, συμπληρώνοντας το ΕΕΥ02 – Δήλωση/Αλλαγή Προσωπικών Στοιχείων. Η Επιτροπή δεν θα φέρει ευθύνη για μη παραλαβή αλληλογραφίας, που οφείλεται στη μη ενημέρωσή της από τον/την αιτητή/τρια για οποιαδήποτε αλλαγή στην ταχυδρομική διεύθυνσή του/της.

  (γ) Τα απαιτούμενα προσόντα για εγγραφή στον πίνακα διορισίμων κάθε θέσης είναι αυτά που αναφέρονται στο εκάστοτε ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας. Τα Σχέδια Υπηρεσίας όλων των θέσεων βρίσκονται στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΕΥ, στη διεύθυνση http://www.eey.gov.cy.

  (δ)* Για οποιαδήποτε θέση για την οποία τα αποδεκτά τεκμήρια γνώσης των γλωσσών δεν καθορίζονται ρητά στο Σχέδιο Υπηρεσίας, ως αποδεκτά τεκμήρια γνώσης των γλωσσών στα απαιτούμενα επίπεδα, γίνονται δεκτά τα προσόντα που αναφέρονται στην ανακοίνωση της ΕΕΥ «Αποδεκτά Τεκμήρια Γνώσης της Ελληνικής, της Αγγλικής, της Γαλλικής και της Γερμανικής γλώσσας»,  την οποία οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αναπαραγάγουν από την επίσημη ιστοσελίδα της ΕΕΥ.

  (ε) Η εκπαιδευτική προϋπηρεσία και η τεχνική πείρα θα αναγνωρίζονται μόνο για τη χρονική περίοδο για την οποία έχουν καταβληθεί εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

   

  Στο έντυπο ΕΕΥ01Χ μπορείτε να αιτηθείτε εγγραφή σε μια ή περισσότερες ειδικότητες, στον Πίνακα Διοριστέων ή/και στον Πίνακα Διορισίμων όπως επίσης και στους αντίστοιχους καταλόγους για άτομα με αναπηρίες.

  Την αίτηση ΕΕΥ01Χ πρέπει:

  1) να την συμπληρώσετε ηλεκτρονικά
  2) να την εκτυπώσετε
  3) να την υπογράψετε
  4) να την προσκομίσετε στο Γραφείο της ΕΕΥ. Μαζί με την αίτηση πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ να προσκομίσετε και όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά/αποδεικτικά έγγραφα όπως αναγράφονται στις οδηγίες του εντύπου. Πρέπει να προσκομίσετε τόσο τα πρωτότυπα όσο και τα αντίγραφα ώστε να μπορέσει να γίνει η σχετική πιστοποίηση των αντιγράφων από λειτουργό της ΕΕΥ κατά την παραλαβή της αίτησης ΕΕΥ01Χ, στο Γραφείο της ΕΕΥ.

  Ημερομηνία αίτησης για σκοπούς καθορισμού σειράς προτεραιότητας είναι η ημερομηνία κατάθεσης συμπληρωμένης αίτησης υπογεγραμμένης από εσάς στο Γραφείο της ΕΕΥ.

  Αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από τα απαιτούμενα έγγραφα, δεν θα εξετάζονται.

  Για οποιαδήποτε βοήθεια σχετικά με τη συμπλήρωση της αίτησης ή απορίες για απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα, μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα: 22602654, 22602653, 22602645 και 22602619.

  Για τεχνική υποστήριξη μπορείτε να αποστείλετε email στο support@eey.gov.cy. Στο email πρέπει να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία: Ονοματεπώνυμο, Αριθμός Ταυτότητας, Αριθμός Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αρ. τηλεφώνου και σύντομη περιγραφή του προβλήματος που αντιμετωπίζετε. Mπορείτε επίσης να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα: 22602624, 22602612, 22602613 και 22602652.

Δεν υπάρχουν τέλη για την υποβολή της αίτησης.

Ο αιτητής καταθέτει τα απαραίτητα πιστοποιητικά στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας και μπαίνει στις λίστες αναμονής. Όταν υπάρχει διαθέσιμη θέση, τότε έχει ο εκπαιδευτικός ο οποίος έχει προτεραιότητα θα ενημερωθεί και θα του προσφερθεί η θέση αυτή.

Προσφυγή εναντίον απόφασης της Αρμόδιας Αρχής

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Προσφυγή εις το Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου.

Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, Προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός 75 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση δημοσίευσης ή παράλειψης από την ημέρα που η πράξη ή η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος.

Το Διοικητικό ενεργεί ως ακυρωτικό Δικαστήριο και όχι ως Δικαστήριο ουσίας. Δηλαδή, το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να:

Ι. Απορρίψει την Προσφυγή

II. Ακυρώσει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη

ΙΙΙ. Να υποχρεώσει την Αρμόδια Αρχή σε πράξη ή και λήψη κάποιου μέτρου

Μετά από μια ακυρωτική απόφαση, η διοίκηση οφείλει να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση που ήταν πριν την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.

Πληροφορίες για υποβολή Έφεσης

Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου δύναται να καταχωρηθεί Έφεση μέσα σε προθεσμία 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδικάζει μια Έφεση, το επίδικο θέμα εξακολουθεί να είναι η νομιμότητα της πράξης που προσβλήθηκε με την Προσφυγή. Όμως, η επανεξέταση της νομιμότητας της πράξης γίνεται σε όση έκταση και πάνω στα θέματα εις τα οποία τα μέρη έχουν περιορίσει με τους λόγους Έφεσης.

Η απόφαση που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται τελεσίδικη σε σχέση με το θέμα που έχει κριθεί.

Οι περί Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας – Θέσεις Δασκάλου και Νηπιαγωγού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2019