Κλιματισμός και Θέρμανση – Εγκατάσταση Συστημάτων από Νομικά Πρόσωπα

Τελευταία Ενημέρωση 26/10/2023

Εγγραφή επιχείρησης (νομικού προσώπου) για τη διενέργεια εγκαταστάσεων συστημάτων κλιματισμού, θέρμανσης, εξαερισμού και ζεστού νερού χρήσης

Γενικές Πληροφορίες

Για να έχει την δυνατότητα νομικό πρόσωπο να διενεργεί εγκαταστάσεις συστημάτων κλιματισμού, θέρμανσης, εξαερισμού και ζεστού νερού χρήσης στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, σύμφωνα με τους περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμων του 2006 έως 2017, απαιτείται η εξασφάλιση σχετικού πιστοποιητικού εγγραφής σε μητρώο που διατηρεί η Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Τα Τεχνικά Συστήματα που Εγκαθίστανται σε ένα κτίριο περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

(i) Συστημάτων αερισμού, εξαερισμού και ανάκτησης θερμότητας∙
(ii) Συστήματα κλιματισμού θέρμανσης, ψύξης, ύγρανσης, αφύγρανσης με χρήση ψυκτικών ρευστών∙
(iii) Μικρών συστημάτων ψύξης∙
(iv) Μεγάλων κεντρικών συστημάτων κλιματισμού∙
(iv) Συστημάτων κλιματισμού με αντλίες θερμότητας νερού ή αέρα∙
(v) Μεγάλων συστημάτων ψύξης εμπορικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων∙
(vi) Κλειστό κύκλωμα σωλήνων γεωθερμίας∙
(vii) Συστημάτων κεντρικών θερμάνσεων και παραγωγής ζεστού νερού με χρήση υγρών καυσίμων∙
(ix) Συστημάτων κεντρικών θερμάνσεων και παραγωγής ζεστού νερού με χρήση στερεών καυσίμων∙
(x) Συστημάτων κεντρικών θερμάνσεων και παραγωγής ζεστού νερού με χρήση ηλεκτρικών λεβήτων/αντλιών θερμότητας∙
(xi) Συστημάτων κεντρικών θερμάνσεων και παραγωγής ζεστού νερού με χρήση γκαζιού∙
(xii) Δοχείων αποθήκευσης υγρών και αερίων καυσίμων∙
(xiii) Συστημάτων κεντρικών θερμάνσεων και παραγωγής ζεστού νερού με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε συνδυασμό με εγκαταστάσεις υγρού καυσίμου∙
(xiv) Συστημάτων κεντρικών θερμάνσεων και παραγωγής ζεστού νερού με χρήση ηλιακής ενέργειας∙
(xv) Συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού και εγκατάσταση συστημάτων παροχής κριού και ζεστού νερού.

«Σχετική Εργασία» σημαίνει την εγκατάσταση, ρύθμιση και έλεγχο τεχνικών εξοπλισμών για συστήματα θέρμανσης, κλιματισμού και εξαερισμού, παραγωγής ζεστού νερού για σκοπούς εύρυθμης λειτουργιάς τους.

«Λέβητας (υγρών, αερίων και στερεών καυσίμων)» σημαίνει το κοινό σύστημα λέβητα και μονάδας καυστήρα που είναι σχεδιασμένος να μεταδίδει σε υγρά θερμότητα που παράγεται από την καύση.

«Σύστημα κλιματισμού» σημαίνει συνδυασμό των στοιχείων που απαιτούνται για την επεξεργασία του αέρα εσωτερικού χώρου, μέσω του οποίου η θερμοκρασία ελέγχεται ή μπορεί να μειωθεί.

«Πιστοποιητικό Εγγραφής στο Μητρώο» σημαίνει πιστοποιητικό εγγραφής που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή η οποία τηρεί και διαχειρίζεται το Μητρώο και αποτελεί τεκμήριο ότι ο κάτοχός του είναι εγγεγραμμένος σε αυτό.

«Φορέας Πιστοποίησης Επαγγελματικών Προσόντων» σημαίνει την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου η οποία διέπεται από τις διατάξεις του περί Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Νόμου.

«Πιστοποιητικό Επαγγελματικού Προσόντος» σημαίνει το πιστοποιητικό που δίνεται στον εγκαταστάτη ως επίσημο αποτέλεσμα μιας διαδικασίας αξιολόγησης και επικύρωσης, το οποίο επιτυγχάνεται όταν ο Φορέας Πιστοποίησης Επαγγελματικών Προσόντων διαπιστώνει ότι ένα άτομο έχει επιτύχει γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες προδιαγραφές.

«Eξεταστικά κέντρα» σημαίνει τους οργανισμούς που εγκρίνονται από τον Φορέα Πιστοποίησης Επαγγελματικών Προσόντων για να διοργανώνουν εξετάσεις στη βάση συγκεκριμένων προδιαγραφών των Προτύπων Επαγγελματικών Προσόντων έπειτα από αίτηση τους που υποβάλλουν στον Φορέα Πιστοποίησης Επαγγελματικών Προσόντων για έγκριση ως εξεταστικά κέντρα σύμφωνα με διαδικασίες που περιλαμβάνει ο Οδηγός Πολιτικής και Διαδικασιών για το Σύστημα Επαγγελματικών Προσόντων, ο οποίος εκδίδεται από τον Φορέα Πιστοποίησης Επαγγελματικών Προσόντων.

Κατηγορίες Εγκαταστατών Τεχνικού Εξοπλισμού (Παράρτημα VI)

Απαιτούμενα Πιστοποιητικά Επαγγελματικών Προσόντων που εκδίδονται από τον Φορέα Πιστοποίησης Επαγγελματικών Προσόντων για το επίπεδο του Ειδικευμένου Τεχνίτη

Κατηγορία Α: Εγκαταστάτες τεχνικού εξοπλισμού για συστήματα θέρμανσης.

I. Οικοδομική Βιομηχανία, Επαγγελματικό Προσόν «Συστήματα Κεντρικών Θερμάνσεων» (Επίπεδο 4)
II. Οικοδομική Βιομηχανία, Επαγγελματικό Προσόν «Υδραυλικά» (Επίπεδο 4)

Κατηγορία B: Εγκαταστάτες τεχνικού εξοπλισμού για συστήματα κλιματισμού και εξαερισμού

I.Οικοδομική Βιομηχανία, Επαγγελματικό Προσόν «Υδραυλικά» (Επίπεδο 4)
II.Οικοδομική Βιομηχανία, Επαγγελματικό Προσόν «Συστήματα Ψύξης και Κλιματισμού» (Επίπεδο 4)

Κατηγορία Γ: Εγκαταστάτες τεχνικού εξοπλισμού για συστήματα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης
I.Οικοδομική Βιομηχανία, Επαγγελματικό Προσόν «Υδραυλικά» (Επίπεδο 4)

Οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο (εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, ομόρρυθμη και ετερόρρυθμη εταιρεία, εμπορική επωνυμία) μπορεί να εγγραφεί στο Μητρώο Εγκαταστατών Τεχνικών Συστημάτων Κτιρίων ως Εξουσιοδοτημένος Εγκαταστάτης Τεχνικών Συστημάτων Κτιρίων , σε μία ή περισσότερες από τις πιο προαναφερθείσες Κατηγορίες, δεδομένου ότι ικανοποιήσει την Υπηρεσία Ενέργειας ότι πληροί τις ακόλουθες απαραίτητες προϋποθέσεις:

(α) προκειμένου περί Εμπορικής Επωνυμίας, το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι ιδιοκτήτης αυτής, πληροί τις προϋποθέσεις και τα προσόντα για εγγραφή στο Μητρώο Εγκαταστατών Τεχνικών Συστημάτων (βλέπε «Άσκηση του επαγγέλματος του Εγκαταστάτη Τεχνικών Συστημάτων Κτιρίων» στις «Σχετικές Συνδέσεις») ή έχει συμβληθεί με εξουσιοδοτημένο (εγγεγραμμένο) εγκαταστάτη και η Εμπορική Επωνυμία της επιχείρησης του να είναι εγγεγραμμένη δυνάμει των διατάξεων του περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Συνεταιρισμών και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμου,

(β) προκειμένου περί Ομορρύθμου ή Ετερορρύθμου Συνεταιρισμού, αυτός είναι εγγεγραμμένος δυνάμει των διατάξεων του περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Συνεταιρισμών και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμου, και έχει στο δυναμικό του (εργοδοτεί) τουλάχιστον ένα εξουσιοδοτημένο (εγγεγραμμένο) εγκαταστάτη ή έχει συμβληθεί με τουλάχιστον ένα φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι εξουσιοδοτημένος (εγγεγραμμένο) εγκαταστάτης.

(γ) προκειμένου περί εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με μετοχές, αυτή πρέπει να

 • Είναι εγγεγραμμένη δυνάμει του περί Εταιρειών Νόμου,
 • Εργοδοτεί ή έχει συμβληθεί με τουλάχιστον ένα εγκαταστάτη σε κάθε κατηγορία, ο οποίος θα διεκπεραιώνει την σχετική εργασία,
 • Έχει ως ένα από τους σκοπούς της εταιρείας (όπως αναφέρονται στο Καταστατικό της), την εγκατάσταση τεχνικών συστημάτων,
 • Κατά την εγγραφή νομικού προσώπου ως εγκαταστάτη, καθορίζεται η κατηγορία ή οι κατηγορίες των συστημάτων για τις οποίες ο εγκαταστάτης είναι εξουσιοδοτημένος να διενεργήσει σχετική εργασία, ανάλογα των κατηγοριών των φυσικών προσώπων εγκαταστατών, τους οποίους εργοδοτεί ή συμβάλλεται.

Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να εγγραφεί στο Μητρώο Εγκαταστατών Τεχνικών Συστημάτων ως Εξουσιοδοτημένος Εγκαταστάτης Τεχνικών Συστημάτων Κτιρίων πρέπει να ικανοποιεί όλα τα κριτήρια που αναφέρονται ανωτέρω, σύμφωνα με τους σχετικούς Κανονισμούς για την εγκατάσταση Τεχνικών Συστημάτων, Κ.Δ.Π.285/2018.

Το έντυπο αίτησης για εγγραφή νομικού προσώπου (όπως αυτή καθορίζεται στο Παράρτημα ΙΙΙ, στα «Σχετικά Έγγραφα») ως εγκαταστάτη τεχνικών συστημάτων κτιρίου μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή:

Υπηρεσία Ενέργειας
Υπουργείο Ενέργειας Εμπορίου και Βιομηχανίας
Ανδρέα Αραούζου 13-15,
1421 Λευκωσία
Τηλ.: +357 22 409411, +357 22409390
Τηλεομοιότυπο: +357 22304759
Ηλ. Ταχ.: cyiallouros@meci.gov.cy
Ιστοσελίδα: https://www.energy.gov.cy

Πρόσωπα επικοινωνίας:

Όνομα: κ.Γιάλλουρος Κρίστης
Τηλ.: +357 22 409411
Ηλ. Ταχ.: cyiallouros@meci.gov.cy

 1. Το έντυπο αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

  • αντίγραφο Πιστοποιητικού Σύστασης Εταιρείας ή Πιστοποιητικού Εγγραφής Συνεταιρισμού ή Πιστοποιητικού Εγγραφής Εμπορικής Επωνυμίας∙
  • πιστοποιημένο αντίγραφο καταστατικού της εταιρείας όπου αναφέρεται η φύση εργασιών της εταιρείας (σε περίπτωση εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με μετοχές)∙
  • έγγραφο που πιστοποιεί την φύση των εργασιών του ομορρύθμου ή ετερορρύθμου συνεταιρισμού ή της εμπορικής επωνυμίας∙
  • κατάλογο εγκαταστατών που εργοδοτεί ή συμβάλλεται το νομικό πρόσωπο και αντίστοιχες άδειες που έχουν χορηγηθεί μαζί με τους αριθμούς εγγραφής στο Μητρώο Εγκαταστατών Τεχνικών Συστημάτων Κτιρίων∙
  • απόδειξη πληρωμής του τέλους εγγραφής €130 πλέον ΦΠΑ για την εγγραφή τους στο μητρώο εγκαταστατών τεχνικών συστημάτων κτιρίων.

Το τέλος άιτησης για εγγραφή στο μητρώο εγκαταστατών τεχνικών συστημάτων κτιρίων είναι €130 πλέον ΦΠΑ.

Το τέλος ανανέωσης της εγγραφής ανά έξι (6) συνεχόμενα έτη είναι €65 + ΦΠΑ.

Εγγραφή σε πρόσθετη κατηγορία/κατηγορίες συστημάτων δεν έχει επιπρόσθετο κόστος (€0).

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση για αδειοδότηση εντός ενός μηνός από την ημερομηνία που το έντυπο αίτησης και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί.

Το πιστοποιητικό εγγραφής ισχύει για 6 έτη.

Το τέλος ανανέωσης της εγγραφής ανά έξι (6) συνεχόμενα έτη είναι €65 + ΦΠΑ.

Προσφυγή εναντίον απόφασης της Αρμόδιας Αρχής

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Προσφυγή εις το Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου.

Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, Προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός 75 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση δημοσίευσης ή παράλειψης από την ημέρα που η πράξη ή η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος.

Το Διοικητικό ενεργεί ως ακυρωτικό Δικαστήριο και όχι ως Δικαστήριο ουσίας. Δηλαδή, το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να:

Ι. Απορρίψει την Προσφυγή

II. Ακυρώσει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη

ΙΙΙ. Να υποχρεώσει την Αρμόδια Αρχή σε πράξη ή και λήψη κάποιου μέτρου

Μετά από μια ακυρωτική απόφαση, η διοίκηση οφείλει να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση που ήταν πριν την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.

Πληροφορίες για υποβολή Έφεσης

Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου δύναται να καταχωρηθεί Έφεση μέσα σε προθεσμία 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδικάζει μια Έφεση, το επίδικο θέμα εξακολουθεί να είναι η νομιμότητα της πράξης που προσβλήθηκε με την Προσφυγή. Όμως, η επανεξέταση της νομιμότητας της πράξης γίνεται σε όση έκταση και πάνω στα θέματα εις τα οποία τα μέρη έχουν περιορίσει με τους λόγους Έφεσης.

Η απόφαση που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται τελεσίδικη σε σχέση με το θέμα που έχει κριθεί.

Ο εγκαταστάτης Τεχνικών Συστημάτων Κτιρίου:

(α) διενεργεί σχετική εργασία σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζονται στα Πρότυπα Επαγγελματικών Προσόντων που εκάστοτε εκδίδει ο φορέας Πιστοποίησης Επαγγελματικών Προσόντων για τα επαγγελματικά πεδία της οικοδομικής βιομηχανίας. Νοείται ότι, όλες οι εργασίες ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (συρμάτωσης, εργοληψίας, λειτουργίας και συντήρησης) διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ηλεκτρισμού Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, από εγγεγραμμένα πρόσωπα κατόχους αντίστοιχου πιστοποιητικού ικανότητας και σε ισχύ πιστοποιητικού εγγραφής, που εκδίδονται από τον Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ηλεκτρισμού Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

(β) μετά από κάθε εγκατάσταση, εκδίδει βεβαίωση προς τον ιδιοκτήτη σχετικά με την εγκατάσταση του τεχνικού συστήματος και τη λειτουργιά του. Νοείται ότι, βεβαίωση για την ηλεκτρική εγκατάσταση εκδίδεται μόνο από πρόσωπο που ικανοποιεί τις πρόνοιες της παραγράφου (α).

(γ) αποστέλλει στην αρμόδια αρχή, το αργότερο μέχρι τις 15 Μαρτίου κάθε έτους πλήρη κατάλογο των εγκαταστάσεων που διενήργησε κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους.

(δ) συμμορφώνεται με τις διατάξεις του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

Η αρμόδια αρχή δύναται, να αναστείλει ή να τερματίσει την εγγραφή εγκαταστάτη τεχνικών συστημάτων στο μητρώο εγκαταστατών τεχνικών συστημάτων όταν ο εγκαταστάτης:

(α) δεν συμμορφώνεται με οποιαδήποτε υποχρέωση με βάση τις πρόνοιες των παρόντων Κανονισμών

(β) όταν ο εγκαταστάτης αποτυγχάνει συστηματικά να διεκπεραιώσει σωστά τα καθήκοντα του, μετά από παράπονα ιδιοκτητών, και νοουμένου ότι αυτό διαπιστώνεται από τη αρμόδια αρχή

(γ) όταν ο εγκαταστάτης διαπράττει, παρέχει βοήθεια ή υποκινεί τη διάπραξη αδικήματος όπως αυτό καθορίζεται στις διατάξεις του Νόμου.

Σε περίπτωση αναστολής ή τερματισμού της εγγραφής προσώπου ως εγκαταστάτη η αρμόδια αρχή κοινοποιεί εγγράφως στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο το γεγονός αυτό, τους λόγους για τους οποίους γίνεται η αναστολή ή ο τερματισμός της εγγραφής και το ενημερώνει για τη διαδικασία υποβολής ιεραρχικής προσφυγής σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.

Η αρμόδια αρχή μαζί με την κοινοποίηση αναστολής ή τερματισμού εγγραφής εγκαταστάτη δύναται να ζητήσει από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο να επιστρέψει στην αρμόδια αρχή:

(α) το πιστοποιητικό εγγραφής στο μητρώο

(β) οποιαδήποτε δεδομένα ή έγγραφα του έχουν παραχωρηθεί από τους ιδιοκτήτες των συστημάτων κτιρίου ή από τους εκπροσώπους τους και τα οποία έχουν σχέση με το τεχνικό σύστημα που εγκατέστησε το πρόσωπο αυτό υπό τη ιδιότητα του ως εγκαταστάτης τεχνικών συστημάτων κτιρίου.

Η συχνότητα ρύθμισης και ελέγχου των συστημάτων κλιματισμού ωφέλιμης ονομαστικής ισχύος μεγαλύτερης των 12KW καθορίζεται στο Διάταγμα Κ.Δ.Π.420/2015.

Η διαδικασία ρύθμισης και ελέγχου καθορίζεται σύμφωνα με τον οδηγό ρύθμισης, ελέγχου και συντήρησης συστημάτων κλιματισμού που έκδωσε το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών.

Η συχνότητα ρύθμισης και ελέγχου των συστημάτων θέρμανσης με λέβητα ωφέλιμης ονομαστικής ισχύος μεγαλύτερης των 20KW καθορίζεται στο Διάταγμα Κ.Δ.Π.244/2013.

Η διαδικασία ρύθμισης και ελέγχου καθορίζεται σύμφωνα με τον οδηγό ρύθμισης, ελέγχου συστημάτων θέρμανσης με λέβητα που έκδωσε η Υπηρεσία Ενέργειας.
Όλα τα σχετικά έγγραφα (έντυπα αίτησης για εγγραφή στο μητρώο εγκαταστατών, Νομοθεσίες που αφορούν τους εγκαταστάτες τεχνικών συστημάτων κτιρίων καθώς και την ρύθμιση και έλεγχο των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού) αναρτώνται στα ‘Σχετικά Έγγραφα’.