Βυτιοφόρα Μεταφοράς Βενζίνης – ‘Ελεγκτής

Τελευταία Ενημέρωση 06/10/2020

Διενέργεια Περιοδικού Ελέγχου Βυτίων Μεταφοράς Βενζίνης και των Βαλβίδων τους

Γενικές Πληροφορίες

Για τη διεξαγωγή περιοδικών ελέγχων σε βυτία που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά βενζίνης στην Κυπριακή Δημοκρατία απαιτείται η εξασφάλιση άδειας από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Συγκεκριμένα, οι προαναφερθέντες περιοδικοί έλεγχοι περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

(α) έλεγχο πίεσης για εξακρίβωση της στεγανότητας, των βυτιοφόρων οχημάτων μεταφοράς βενζίνης, στους ατμούς της βενζίνης· και

(β) έλεγχο ορθής λειτουργίας των βαλβίδων κενού και πίεσης των κινητών δεξαμενών μεταφοράς βενζίνης

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να εξασφαλίσει άδεια για τη διεξαγωγή περιοδικών ελέγχων σε βυτία που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά βενζίνης, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία (οι περί Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2002 Κ.Δ.Π. 319/2002), νοουμένου ότι ικανοποιούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών όπως αναφέρονται πιο κάτω:

Ακαδημαϊκά προσόντα εξουσιοδοτημένων προσώπων για διενέργεια των ελέγχων

Το πρόσωπο που θα διεξάγει τους ελέγχους θα πρέπει:

α) να είναι μηχανολόγος μηχανικός, εγγεγραμμένος στον οικείο κλάδο του Επιστημονικού, Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου· ή

β) να κατέχει δίπλωμα του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου στον κλάδο μηχανολογίας ή άλλο ισότιμο δίπλωμα στον ίδιο κλάδο, αναγνωρισμένο ως τέτοιο από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών· ή

γ) να κατέχει δίπλωμα διετούς εκπαίδευσης στον κλάδο μηχανολογίας, αναγνωρισμένο από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών.

Η αρμόδια αρχή είναι δυνατόν να εξετάσει περιπτώσεις όπου πρόσωπα τα οποία κατέχουν δίπλωμα στη μηχανική σε άλλους κλάδους από τη μηχανολογία, έχουν, αποδεδειγμένα, ακαδημαϊκή κατάρτιση και γνώσεις σε θέματα μηχανικής των ρευστών, συμπεριφοράς και αντοχής των μετάλλων και άλλων υλικών (properties of materials και stress of materials) και μηχανολογικού εξοπλισμού.

Εκπαίδευση

Το πρόσωπο που θα διενεργεί τους ελέγχους πρέπει να:

(α) έχει τύχει σχετικής εκπαίδευσης που να καλύπτει βασικές απαιτήσεις (γνώσεις) που σχετίζονται µε την αποθήκευση, χρήση και διαχείριση πετρελαιοειδών. Η εκπαίδευση θα πρέπει να έγινε μετά την απόκτηση του απαιτούμενου ακαδημαϊκού διπλώματος που αναφέρεται στα ακαδημαϊκά προσόντα πιο πάνω·

(β) είναι σε θέση να αποδείξει τις γνώσεις του για τους ελέγχους που θα διενεργεί, µε βάση το πρότυπο CYS ΕΝ 12972 ή άλλο πρότυπο ή τεχνική διαδικασία, το οποίο θα παρουσιάσει στην αρμόδια αρχή για να την πείσει ότι εξασφαλίζεται ο ίδιος βαθμός ασφάλειας και ποιότητας ελέγχου.

Πείρα

Το πρόσωπο που θα διεξάγει τους ελέγχους πρέπει να έχει τουλάχιστον τρία χρόνια πείρα στα πετρελαιοειδή.

Τεχνικά μέσα – κτίριο και χώρος

α) Επαρκείς στεγασμένοι χώροι για ομαλή απρόσκοπτη διεκπεραίωση των σχετικών εργασιών·

β) Το κτίριο να έχει πρόσβαση σε δημόσιο δρόμο·

γ) Αποδεικτικά στοιχεία κατοχής του υποστατικού ή απόδειξη συμφωνίας µε το νόμιμο κάτοχο ότι δικαιούται να το χρησιμοποιεί για το σκοπό για τον οποίο αιτείται εξουσιοδότησης·

δ) Διαστάσεις χώρου 15m x 5m x 5m -μήκος x πλάτος x ύψος·

ε) Να παρέχεται ασφαλής και ανεμπόδιστη πρόσβαση οχήματος μέσω ασφαλτοστρωμένης ή με μπετόν διάβασης προς το εσωτερικό του στεγασμένου χώρου. Οι πόρτες εισόδου / εξόδου να μην είναι μικρότερες από 3,5 μέτρα πλάτος και 4,5 μέτρα ύψος·

στ) Ο χώρος διεξαγωγής των ελέγχων να διαθέτει επίπεδο πάτωμα που να μην είναι ολισθηρό και να είναι κατασκευασμένο από σκληρό υλικό έτσι που να αντέχει το βάρος των οχημάτων και εξοπλισμού που θα βρίσκονται μέσα στο χώρο·

η) Να υπάρχει επαρκής φωτισμός και εξαερισμός·

ζ) Να διαθέτει χώρο υποδοχής και αναμονής, γραφεία, χώρο υγιεινής και χώρο στάθμευσης διαστάσεων 15m x 2,5m x 4m.

Βοηθητικό προσωπικό

Tο πρόσωπο που θα διεξάγει τους ελέγχους πρέπει να έχει στη διάθεσή του το απαραίτητο βοηθητικό προσωπικό.

Εξοπλισμός

α)Ντεπόζιτο νερού χωρητικότητας τουλάχιστο 8 τόνων·

β) αντλία κυκλοφορίας νερού·

γ) αντλία πιέσεως ακριβείας μέχρι 1 bar·

δ) αντλία κενού ακριβείας μέχρι -1 bar·

ε) μηχάνημα ανίχνευσης ατμών καυσίμου (gas detector)·

στ) εξοπλισμό για έλεγχο των βαλβίδων και βαθμονομημένα πιεσόμετρα ακριβείας.

Το έντυπο αίτησης για εξουσιοδότηση για διενέργεια περιοδικού ελέγχου βυτίων μεταφοράς Βενζίνης και των βαλβίδων τους μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή:

Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών
Λεωφόρος Αγίου Ιλαρίωνος, Καϊμακλί, 1426 Λευκωσία
Τ.Θ. 29669,1722 Λευκωσία
Τηλ. +357 22800301
Φαξ: +357 22348202
Ηλ.Ταχ: director@ems.mcw.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.mcw.gov.cy/ems

 1. Το έντυπο αίτησης πρέπει να συνοδεύεται με τα ακόλουθα έγγραφα:

  α) αντίγραφο αποδεικτικού της τελευταίας πληρωμής εισφορών στο Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων·

  β) αντίγραφο του πιστοποιητικού Εγγραφής από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη·

  γ) αντίγραφο του πτυχίου/ διπλώματος, απολυτηρίου·

  δ) αντίγραφο/βεβαίωση διεκπεραίωσης εκπαίδευσης·

  ε) αποδεικτικά πείρας (βεβαίωση από εργοδότη/ες, πληρωμή κοινωνικών ασφαλίσεων από σχετικό εργοδότη κλπ)∙

  στ) αρχιτεκτονικό σχέδιο κάτοψης υποστατικού κατά προτίμηση σε κλίμακα 1:100 που να φαίνονται οι απαιτούμενοι χώροι·

  ζ) πλήρη στοιχεία για τον εξοπλισμό που καθορίζεται στο έγγραφο απαιτήσεων της αρμόδιας αρχής. Όπου εφαρμόζεται να επισυνάψετε πιστοποιητικά βαθμονόμησης και κατά τον έλεγχο που θα διενεργήσει η αρμόδια αρχή να δείξετε τα εγχειρίδια του σχετικού εξοπλισμού·

  η) οποιαδήποτε άλλα στοιχεία και πληροφορίες καθορίζονται στο έγγραφο απαιτήσεων της αρμόδιας αρχής.

Δεν υπάρχουν τέλη.

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση για αδειοδότηση εντός τριών μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία το έντυπο αίτησης και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί.

Η άδεια Επιθεωρητή VOC λήγει την 31η Δεκεμβρίου του τρίτου έτους από την ημερομηνία έκδοσής της. Η αίτηση ανανέωσης θα πρέπει να υποβληθεί το αργότερο ένα μήνα πριν από την ημερομηνία λήξης. Παρακαλώ, σημειώστε ότι, για να ανανεωθεί η άδεια, πρέπει να ικανοποιούνται οι ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές για την έκδοση της άδειας.

Προσφυγή εναντίον απόφασης της Αρμόδιας Αρχής

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Προσφυγή εις το Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου.

Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, Προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός 75 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση δημοσίευσης ή παράλειψης από την ημέρα που η πράξη ή η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος.

Το Διοικητικό ενεργεί ως ακυρωτικό Δικαστήριο και όχι ως Δικαστήριο ουσίας. Δηλαδή, το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να:

Ι. Απορρίψει την Προσφυγή

II. Ακυρώσει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη

ΙΙΙ. Να υποχρεώσει την Αρμόδια Αρχή σε πράξη ή και λήψη κάποιου μέτρου

Μετά από μια ακυρωτική απόφαση, η διοίκηση οφείλει να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση που ήταν πριν την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.

Πληροφορίες για υποβολή Έφεσης

Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου δύναται να καταχωρηθεί Έφεση μέσα σε προθεσμία 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδικάζει μια Έφεση, το επίδικο θέμα εξακολουθεί να είναι η νομιμότητα της πράξης που προσβλήθηκε με την Προσφυγή. Όμως, η επανεξέταση της νομιμότητας της πράξης γίνεται σε όση έκταση και πάνω στα  θέματα εις τα οποία τα μέρη έχουν περιορίσει με τους λόγους Έφεσης.

Η απόφαση που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται τελεσίδικη σε σχέση με το θέμα που έχει κριθεί.

Οι περί Πετρελαιοειδών Κανονισμοί (Κανονιστική Διοικητική Πράξη ΚΔΠ 319/2002)

Οι Ελεγκτές VOC υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις πρόνοιες των περί Πετρελαιοειδών Κανονισμών (περιλαμβανόμενης της Κανονιστικής Διοικητικής Πράξης ΚΔΠ 319/2002), όπως κατά καιρούς τροποποιούνται, και συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

ο Ελεγκτής VOC για Βυτία και το καθορισμένο φυσικό πρόσωπο που θα διενεργεί τους ελέγχους θα πρέπει, μετά από κάθε επιτυχή έλεγχο να εκδίδουν πιστοποιητικό επιτυχίας περιοδικού ελέγχου κατά τον τύπο που επισυνάπτεται στο έγγραφο απαιτήσεων της αρμόδιας αρχής. Πρέπει επίσης να τοποθετούν / συμπληρώνουν την πινακίδα του βυτίου κατά τον τύπο που επίσης επισυνάπτεται στο εν λόγω έγγραφο·
θα πρέπει να τηρείται μητρώο όλων των βυτίων στα οποία έγινε ο περιοδικός έλεγχος και αρχείο µε αντίγραφα όλων των πιστοποιητικών επιτυχίας που εκδίδονται.

Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών ασκεί εποπτεία σους Επιθεωρητές VOC προκειμένου να διασφαλισθεί συμμόρφωση με τις πρόνοιες των σχετικών Νόμων και Κανονισμών και τους όρους της άδειας.