Διευθυντής Ξενοδοχειακής Επιχείρησης

Τελευταία Ενημέρωση 28/08/2024

Άσκηση του Επαγγέλματος του Διευθυντή Ξενοδοχείου

Η αίτηση «Στοιχεία Διευθυντή Ξενοδοχειακής Επιχείρησης» στην περίπτωση αλλαγής διευθυντή σε αδειοδοτημένη ξενοδοχειακή επιχείρηση μπορεί να υποβληθεί διαμέσου του ΕΚΕ Κύπρου είτε απευθείας στην Αρμόδια Αρχή.

Στοιχεία Επικοινωνίας της Αρμόδιας Αρχής:

Κεντρικά Γραφεία Υφυπουργείου Τουρισμού
Διεύθυνση: Λεωφόρος Λεμεσού 19, Αγλαντζιά
Τ.Θ. 24535, 1390 Λευκωσία
Τηλέφωνο: +357 22691100 +357 22691293
Φαξ: +357 22338541
Ηλ. Ταχ.: AnthieCharalambous@visitcyprus.com
Ιστοσελίδα: http://www.tourism.gov.cy

  1. Το έντυπο αίτησης για Αλλαγή Διευθυντή Αδειοδοτημένης Ξενοδοχειακής Επιχείρησης πρέπει να συνοδεύεται από:

    • αντίγραφο Άδειας Διαμονής και Απασχόλησης (για πολίτες τρίτων χωρών)˙
    • αντίγραφα Ακαδημαϊκών Προσόντων/τίτλων σπουδών (για διευθυντές ξενοδοχείων 5*- 3* απαιτείται πτυχίο ή δίπλωμα από ανώτερη ή ανώτατη σχολή/πανεπιστήμιο).

Δεν υπάρχουν τέλη.

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση για αδειοδότηση εντός δύο μηνών από την ημερομηνία που η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί.

Προσφυγή εναντίον απόφασης της Αρμόδιας Αρχής

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Προσφυγή εις το Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου.

Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, Προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός 75 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση δημοσίευσης ή παράλειψης από την ημέρα που η πράξη ή η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος.

Το Διοικητικό ενεργεί ως ακυρωτικό Δικαστήριο και όχι ως Δικαστήριο ουσίας. Δηλαδή, το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να:

Ι. Απορρίψει την Προσφυγή
II. Ακυρώσει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη
ΙΙΙ. Να υποχρεώσει την Αρμόδια Αρχή σε πράξη ή και λήψη κάποιου μέτρου

Μετά από μια ακυρωτική απόφαση, η διοίκηση οφείλει να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση που ήταν πριν την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.

Πληροφορίες για υποβολή Έφεσης

Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου δύναται να καταχωρηθεί Έφεση μέσα σε προθεσμία 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδικάζει μια Έφεση, το επίδικο θέμα εξακολουθεί να είναι η νομιμότητα της πράξης που προσβλήθηκε με την Προσφυγή. Όμως, η επανεξέταση της νομιμότητας της πράξης γίνεται σε όση έκταση και πάνω στα θέματα εις τα οποία τα μέρη έχουν περιορίσει με τους λόγους Έφεσης.

Η απόφαση που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται τελεσίδικη σε σχέση με το θέμα που έχει κριθεί.