Εκπομπές Αερίων του Θερμοκηπίου – Ελεγκτής

Τελευταία Ενημέρωση 04/05/2021

Επαλήθευση Εκθέσεων για τις Εκπομπές Αερίων του Θερμοκηπίου

Γενικές Πληροφορίες

Για την επαλήθευση των εκθέσεων που αφορούν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην Κυπριακή Δημοκρατία, απαιτείται η εξασφάλιση έγκρισης ελεγκτή εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Ο όρος «εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου» αναφέρεται στην απελευθέρωση διοξειδίου του άνθρακα (CO2), μεθανίου (CH4), οξειδίου του αζώτου (Ν2Ο), υδροφθορανθράκων (HFCs), υπερφθορανθράκων (PFCs) και εξαφθοριούχου θείου (SF6) στην ατμόσφαιρα από ανθρωπογενείς πηγές σε μια εγκατάσταση.

Το Τμήμα Περιβάλλοντος μπορεί να χορηγήσει έγκριση ελεγκτή εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, σε εταιρεία επαλήθευσης ή φυσικό πρόσωπο νοουμένου ότι:

 • έχει διαπιστευθεί ως ελεγκτής εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από εθνικό οργανισμό διαπίστευσης κράτους μέλους·
 • έχει αποκτήσει την κατάλληλη εμπειρία.

Επιστολή ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για έγκριση ελεγκτή εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή:

Τμήμα Περιβάλλοντος
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
1498 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ. +357 22408948/6
Φαξ: +357 22774945
Ηλ. Ταχ.: tmesimeris@environment.moa.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.moa.gov.cy/environment

 1. Η επιστολή/μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

  • αντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή του διαβατηρίου του προσώπου που θα αναλάβει την εργασία του ελεγκτή·
  • αντίγραφο πιστοποιητικού διαπίστευσης από κατάλληλο διαπιστευμένο σώμα οποιουδήποτε κράτους μέλους της ΕΕ·
  • αντίγραφο του πιστοποιητικού εμπειρίας από εταιρεία επαλήθευσης, που να αναφέρει ότι ο συγκεκριμένος ελεγκτής που θα αναλάβει το έργο έχει την κατάλληλη πείρα·
  • αντίγραφο πιστοποιητικού εγγραφής της εταιρείας· επαλήθευσης (σε περίπτωση νομικού προσώπου).

Δεν απαιτείται η καταβολή τέλους.

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση χορήγησης έγκρισης ελεγκτή εντός δύο μηνών από την ημερομηνία που η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί.

Η έγκριση ισχύει για απεριόριστο χρόνο και δεν χρειάζεται ανανέωση.

Προσφυγή εναντίον απόφασης της Αρμόδιας Αρχής

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Προσφυγή εις το Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου.

Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, Προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός 75 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση δημοσίευσης ή παράλειψης από την ημέρα που η πράξη ή η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος.

Το Διοικητικό ενεργεί ως ακυρωτικό Δικαστήριο και όχι ως Δικαστήριο ουσίας. Δηλαδή, το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να:

Ι. Απορρίψει την Προσφυγή

II. Ακυρώσει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη

ΙΙΙ. Να υποχρεώσει την Αρμόδια Αρχή σε πράξη ή και λήψη κάποιου μέτρου

Μετά από μια ακυρωτική απόφαση, η διοίκηση οφείλει να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση που ήταν πριν την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.

Πληροφορίες για υποβολή Έφεσης

Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου δύναται να καταχωρηθεί Έφεση μέσα σε προθεσμία 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδικάζει μια Έφεση, το επίδικο θέμα εξακολουθεί να είναι η νομιμότητα της πράξης που προσβλήθηκε με την Προσφυγή. Όμως, η επανεξέταση της νομιμότητας της πράξης γίνεται σε όση έκταση και πάνω στα  θέματα εις τα οποία τα μέρη έχουν περιορίσει με τους λόγους Έφεσης.

Η απόφαση που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται τελεσίδικη σε σχέση με το θέμα που έχει κριθεί.

Ο εγκεκριμένος ελεγκτής εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις πρόνοιες των περί της θέσπισης συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων του Θερμοκηπίου Νόμων του 2011 εως 2015 όπως έχει εναρμονιστεί με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/87/ΕΚ και, μεταξύ άλλων να:

 • ετοιμάζει έκθεση επαλήθευσης·
 • είναι ανεξάρτητος από το φορέα εκμετάλλευσης, να διεξάγει τις δραστηριότητές του με ορθό, αντικειμενικό και επαγγελματικό τρόπο·
 • διεξάγει δειγματοληπτικούς ελέγχους για να καθορίσει την αξιοπιστία των στοιχείων και των πληροφοριών που υποβάλλονται στην έκθεση·
 • λαμβάνει υπόψη οποιεσδήποτε αποτελεσματικές μεθόδους ελέγχου κινδύνου που εφαρμόζει ο φορέας εκμετάλλευσης με σκοπό την ελαχιστοποίηση του βαθμού αβεβαιότητας.