Συμπληρώματα Διατροφής – Λειτουργία Καταστήματος

Τελευταία Ενημέρωση 15/02/2024

Λειτουργία Καταστήματος Συμπληρωμάτων Διατροφής

Γενικές Πληροφορίες

Για τη λειτουργία καταστήματος συμπληρωμάτων διατροφής στην Κυπριακή Δημοκρατία απαιτείται η εξασφάλιση άδειας Υποστατικού Πώλησης Συμπληρωμάτων Διατροφής από τις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας.

“Συμπληρώματα διατροφής” ορίζονται τα τρόφιμα με σκοπό τη συμπλήρωση της συνήθους δίαιτας, τα οποία αποτελούν συμπυκνωμένες πηγές θρεπτικών συστατικών ή άλλων ουσιών με θρεπτικές ή φυσιολογικές επιδράσεις, μεμονωμένων ή σε συνδυασμό, και τα οποία διατίθενται στο εμπόριο σε δοσιμετρικές μορφές, ήτοι μορφές παρουσίασης όπως, κάψουλες, παστίλιες, δισκία, χάπια και άλλες παρόμοιες μορφές, καθώς και φακελάκια σκόνης, φύσιγγες υγρού προϊόντος, φιαλίδια με σταγονόμετρο, και άλλες παρόμοιες μορφές υγρών και κόνεων που προορίζονται να ληφθούν σε προμετρημένες μικρές μοναδιαίες ποσότητες.

Μπορεί να λειτουργήσει υποστατικό πώλησης συμπληρωμάτων διατροφής, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο νοουμένου ότι θα ικανοποιήσει τις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας ότι το υποστατικό, για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση ικανοποιεί τα ακόλουθα κριτήρια:

 • είναι μόνιμη κατασκευή η οποία δημιουργήθηκε σύμφωνα με τη σχετική πολεοδομική άδεια και την άδεια κατασκευής σύμφωνα με τον νόμο περί Οδών και Οικοδομών˙
 • το πάτωμα, οι τοίχοι και η οροφή του καταστήματος μπορούν να καθαρίζονται εύκολα και αποτελεσματικά˙
 • διαθέτει σύστημα κλιματισμού που λειτουργεί καλά για να διασφαλίσει ότι υπάρχει δροσερή και ξηρή ατμόσφαιρα˙
 • είναι εξοπλισμένο με ράφια και ερμάρια για κατάλληλη τοποθέτηση των Συμπληρωμάτων Διατροφής˙
 • διαθέτει όλες τις αναγκαίες διευκολύνσεις υγιεινής για χρήση από το προσωπικό˙
 • τυγχάνει διαχείρισης από υπεύθυνο πρόσωπο που έχει εξειδίκευση στον τομέα της επιστήμης τροφίμων ή της υγιεινής διατροφής.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τους Περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) Νόμους 1996 έως 2005 και τους Περί Συμπληρωμάτων Διατροφής Κανονισμοί του 2004, το πρόσωπο που έχει την ευθύνη διαχείρισης των συμπληρωμάτων διατροφής πρέπει να κατέχει τα ακόλουθα προσόντα:. Διαιτολόγου ή Επιστήμονα Τροφίμων ή εγγεγραμμένου Ιατρού ή εγγεγραμμένου Φαρμακοποιού ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που ικανοποιεί το Διευθυντή Ιατρικών Υπηρεσιών ότι έχει τα κατάλληλα προσόντα σε θέματα σχετικά με τα συμπληρώματα διατροφής και/ή υγιεινής διατροφής, είτε με προφορική συνέντευξη ή γραπτή εξέταση.

Το έντυπο αίτησης για χορήγηση άδειας υποστατικού πώλησης συμπληρωμάτων διατροφής μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου, είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή:

Υγειονομική Υπηρεσία
Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας
Υπουργείο Υγείας
Οδός Προδρόμου 1,
1449 Λευκωσία
Τηλ: +357 22605575, 22605554
Φαξ: +357 22605482
Ηλ. Ταχ.: healthservices@mphs.moh.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.moh.gov.cy/moh/mphs/phs.nsf/

 1. Το έντυπο αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

  • αντίγραφο του Πιστοποιητικού Σύστασης Εταιρείας που εκδίδει το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών (σε περίπτωση νομικού προσώπου)˙
  • αντίγραφο του Πιστοποιητικού Διευθυντών και Γραμματέα που εκδίδει το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών (σε περίπτωση νομικού προσώπου)˙
  • πιστοποιημένα αντίγραφα προσόντων του καταρτισμένου ατόμου/ατόμων, σε σχέση με τα Συμπληρώματα Διατροφής, που διευθύνουν το κατάστημα πώλησης (π.χ. εγγεγραμμένος/η γιατρός, φαρμακοποιός, διαιτολόγος ή επιστήμονας τροφίμων)˙
  • καταβολή τέλους ύψους €50 ευρώ.

Το τέλος αίτησης καταβάλλεται μαζί με την αίτηση και ανέρχεται σε €50 ευρώ (πληρωτέο τοις μετρητοίς ή με επιταγή στο Λογιστήριο (Κεντρικά Γραφεία) ή στα κατά τόπους επαρχιακά γραφεία της Υγειονομικής Υπηρεσίας).

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση εντός τριών μηνών από την ημερομηνία που η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί.

Η άδεια λειτουργίας υποστατικού πώλησης συμπληρωμάτων διατροφής ισχύει επ’ αόριστον και δεν χρήζει ανανέωσης.

Προσφυγή εναντίον απόφασης της Αρμόδιας Αρχής

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Προσφυγή εις το Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου.

Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, Προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός 75 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση δημοσίευσης ή παράλειψης από την ημέρα που η πράξη ή η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος.

Το Διοικητικό ενεργεί ως ακυρωτικό Δικαστήριο και όχι ως Δικαστήριο ουσίας. Δηλαδή, το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να:

Ι. Απορρίψει την Προσφυγή

II. Ακυρώσει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη

ΙΙΙ. Να υποχρεώσει την Αρμόδια Αρχή σε πράξη ή και λήψη κάποιου μέτρου

Μετά από μια ακυρωτική απόφαση, η διοίκηση οφείλει να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση που ήταν πριν την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.

Πληροφορίες για υποβολή Έφεσης

Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου δύναται να καταχωρηθεί Έφεση μέσα σε προθεσμία 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδικάζει μια Έφεση, το επίδικο θέμα εξακολουθεί να είναι η νομιμότητα της πράξης που προσβλήθηκε με την Προσφυγή. Όμως, η επανεξέταση της νομιμότητας της πράξης γίνεται σε όση έκταση και πάνω στα  θέματα εις τα οποία τα μέρη έχουν περιορίσει με τους λόγους Έφεσης.

Η απόφαση που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται τελεσίδικη σε σχέση με το θέμα που έχει κριθεί.

Αδειούχο πρόσωπο που λειτουργεί Υποστατικό Πώλησης Συμπληρωμάτων Διατροφής πρέπει να συμμορφώνεται με τις πρόνοιες των περί
Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) Νόμων 1996 έως 2005 και των Περί Συμπληρωμάτων Διατροφής Κανονισμών του 2004, όπως εκάστοτε τροποποιούνται.

Σημειώνεται ότι απαγορεύεται οποιαδήποτε παρουσίαση ισχυρισμών στην ετικέτα του συμπληρώματος διατροφής ή διαφήμιση που υπονοεί την άμεση ή έμμεση πρόληψη, αντιμετώπιση ή θεραπεία ασθένειας.