Σχολή Εκπαίδευσης Χειριστών Αεροσκαφών

Τελευταία Ενημέρωση 07/05/2021

Ίδρυση και Λειτουργία Σχολής Εκπαίδευσης και Παροχής Κατάρτισης σε Ιδιώτες Χειριστές Αεροσκαφών

Γενικές Πληροφορίες

Για την ίδρυση και λειτουργία σχολής εκπαίδευσης ή παροχή εκπαίδευσης ιδιωτών χειριστών αεροσκαφών στην Κυπριακή Δημοκρατία, απαιτείται η εξασφάλιση της έγκρισης και λειτουργίας σχολής εκπαίδευσης χειριστών αεροσκαφών.

Σχολή Εκπαίδευσης Χειριστών Αεροσκαφών είναι μια σχολή η οποία στελεχώνεται, εξοπλίζεται και λειτουργεί σε ένα κατάλληλο περιβάλλον προσφέροντας εκπαίδευση σε πτήσεις και/ή εξομοίωση και/ή θεωρητική γνώση αναφορικά με ειδικά προγράμματα πτήσεων.

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να εξασφαλίσει έγκριση λειτουργίας σχολής εκπαίδευσης χειριστών αεροσκαφών, νοουμένου ότι ικανοποιήσει το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας ότι πληρούνται οι Κοινοί Κανόνες Αεροπλοϊας- Άδεια Πληρώματος Πτήσης JAR-FCL1 και ότι:

 • έχει ετοιμαστεί Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης και Εγχειρίδιο Επιχειρήσεων·
 • υπάρχουν διαδικασίες που διασφαλίζουν συμμόρφωση με τις σχετικές απαιτήσεις JAR-FCL περιλαμβανομένου συστήματος ποιότητας που διαπιστώνει τις ελλείψεις για διορθωτικές ενέργειες·
 • υπάρχει επαρκής χρηματοδότηση για τη διεξαγωγή εκπαίδευσης σε ικανοποιητικό επίπεδο·
 • υπάρχει επαρκής αριθμός προσοντούχου και ικανού προσωπικού·
 • ο Προϊστάμενος Εκπαίδευσης κατέχει ή κατείχε τα προηγούμενα τρία χρόνια επαγγελματική άδεια πιλότου ICAO και ειδίκευσης (ratings) που εκδίδονται σύμφωνα με το Παράρτημα1 του ΙCAO (δες JAR FCL1 στα συναφή έγγραφα).

Περαιτέρω καθοδήγηση στους αιτητές για έγκριση Σχολής Εκπαίδευσης Χειριστών Αεροσκαφών δίδεται στο Έγγραφο 05 (Standards Document 05) σχετικά με τα Πρότυπα τα οποία είναι διαθέσιμα στο Τμήμα Αδειοδότησης του ΤΠΑ.

Το έντυπο αίτησης για Έγκριση Σχολής Εκπαίδευσης Χειριστών Αεροσκαφών / Εγγραφή για Παροχή Εκπαίδευσης για Ιδιωτική Άδεια Χειριστή μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή:

Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας
Πινδάρου 27,
1429 Λευκωσία
Τηλ +357 22 404 113/160
Φαξ +357 22 304 708
Ηλ. Ταχ.: director@dca.mcw.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.mcw.gov.cy/dca

 1. Το έντυπο αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

  • αντίγραφο του Εγχειριδίου Εκπαίδευσης της Σχολής Εκπαίδευσης σε Πρακτική Πτήσεων·
  • αντίγραφο του Εγχειριδίου Επιχειρήσεων της Σχολής Εκπαίδευσης σε Πρακτική Πτήσεων·
  • αντίγραφο των εντύπων προόδου των εκπαιδευόμενων·
  • το έντυπο LIC032 – αίτηση για έγκριση Εκπαίδευσης σε Αεροπορικές Πτήσεις·
  • τέλος εγγραφής €170.86 (πληρωτέο είτε τοις μετρητοίς, είτε με επιταγή, είτε με τραπεζική εντολή ή μέσω της JCCsmart)·
  • απόδειξη ότι υπάρχει διαθέσιμη και επαρκής χρηματοδότηση (JAR-FLC IEM 2 to 1.55).

  Επιτόπιες επιθεωρήσεις διεξάγονται από λειτουργούς του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας για να διασφαλισθεί ότι υπάρχει συμμόρφωση με τους Κοινούς Κανόνες Αεροπλοϊας- Άδεια Πληρώματος Πτήσης JAR-FCL1.

Το πληρωτέο τέλος για την υποβολή της αίτηση για χορήγηση έγκρισης και ετήσιας ανανέωσης της έγκρισης για Οργανισμό Πτητικής Εκπαίδευσης (Flying Training Organization – FTO) ανέρχεται στα €170.86 (πληρωτέο είτε τοις μετρητοίς, είτε με επιταγή, είτε με τραπεζική εντολή ή μέσω της JCCsmart).

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση για αδειοδότηση εντός τριών μηνών από την ημερομηνία που η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί.

Το Πιστοποιητικό Έγκρισης ή Αποδοχής ισχύει για ένα χρόνο με την πιθανότητα ανανέωσης για ακόμη τρία χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης.

Προσφυγή εναντίον απόφασης της Αρμόδιας Αρχής

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Προσφυγή εις το Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου.

Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, Προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός 75 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση δημοσίευσης ή παράλειψης από την ημέρα που η πράξη ή η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος.

Το Διοικητικό ενεργεί ως ακυρωτικό Δικαστήριο και όχι ως Δικαστήριο ουσίας. Δηλαδή, το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να:

Ι. Απορρίψει την Προσφυγή

II. Ακυρώσει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη

ΙΙΙ. Να υποχρεώσει την Αρμόδια Αρχή σε πράξη ή και λήψη κάποιου μέτρου

Μετά από μια ακυρωτική απόφαση, η διοίκηση οφείλει να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση που ήταν πριν την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.

Πληροφορίες για υποβολή Έφεσης

Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου δύναται να καταχωρηθεί Έφεση μέσα σε προθεσμία 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδικάζει μια Έφεση, το επίδικο θέμα εξακολουθεί να είναι η νομιμότητα της πράξης που προσβλήθηκε με την Προσφυγή. Όμως, η επανεξέταση της νομιμότητας της πράξης γίνεται σε όση έκταση και πάνω στα  θέματα εις τα οποία τα μέρη έχουν περιορίσει με τους λόγους Έφεσης.

Η απόφαση που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται τελεσίδικη σε σχέση με το θέμα που έχει κριθεί.

Οι Εγκεκριμένες Σχολές Εκπαίδευσης Χειριστών Αεροσκαφών και οι εγγεγραμμένες διευκολύνσεις για ιδιώτες χειριστές αεροσκαφών οφείλουν να συμμορφώνονται με τους Κοινούς Κανόνες Αεροπλοϊας-Άδεια Πληρώματος Πτήσης JAR-FCL1 και ιδιαίτερα να διασφαλίζουν ότι:

 • απασχολούν επαρκή αριθμό προσοντούχου και ικανού προσωπικού·
 • εφαρμόζουν το Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης και το Εγχειρίδιο Επιχειρήσεων·
 • υπάρχουν διαδικασίες που διασφαλίζουν συμμόρφωση με όλες τις απαιτήσεις JAR-FCL και περιλαμβάνουν σύστημα ποιότητας για την γρήγορη διαπίστωση ελλείψεων ώστε να λαμβάνονται διορθωτικές ενέργειες·
 • η διοικητική δομή διασφαλίζει την επίβλεψη του προσωπικού όλων των βαθμίδων από πρόσωπα που έχουν την εμπειρία και τις ιδιότητες να διασφαλίσουν την τήρηση υψηλών επιπέδων·
 • τα ακόλουθα αρχεία να τηρούνται και να φυλάσσονται για περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών, με τη χρήση του κατάλληλου διοικητικού προσωπικού:
  λεπτομέρειες για την επίγεια εκπαίδευση, τις πτήσεις και τις προσομοιώσεις πτήσεων που γίνονται στους εκπαιδευόμενους·
 • λεπτομερείς και τακτικές εκθέσεις προόδου να δίδονται από τους εκπαιδευτές, περιλαμβανομένων εκτιμήσεων και τακτικών δοκιμών για την πρόοδο σε πτήσεις και εξετάσεις εδάφους·
 • προόδου σε δοκιμές πτήσεων και εξετάσεων εδάφους καθώς και·
 • προσωπικές πληροφορίες π.χ. ημερομηνίες λήξης ιατρικών πιστοποιητικών, ratings κλπ.

Το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας επιβλέπει όλες τις αδειούχες σχολές εκπαίδευσης χειριστών αεροσκάφους και τις εγγεγραμμένες διευκολύνσεις για να διασφαλίσει ότι υπάρχει συμμόρφωση με τις πρόνοιες των Κοινών Κανόνων Αερόπλοιας- Άδεια Πληρώματος Πτήσης (JAR-FCL1).