Πτήσεις για Εξειδικευμένους Λόγους

Τελευταία Ενημέρωση 08/12/2020

Διεξαγωγή Εξειδικευμένων Πτητικών Επιχειρήσεων εντός του Κυπριακού Εναέριου Χώρου

Γενικές Πληροφορίες

Για την διεξαγωγή εξειδικευμένων πτητικών επιχειρήσεων εντός του Κυπριακού Εναέριου Χώρου, απαιτείται η εξασφάλιση άδειας από το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Σύμφωνα με την Αεροναυτική Αγγελία AIC C003/2019 (Δες Σχετικά Έγγραφα) και σύμφωνα με το AMC1 SPO.GEN.005 –Scope of Annex VIII Part SPO, του Ευρωπαϊκού Κανονισμού ( EU) 965/2012 περί Πτητικών Επιχειρήσεων, οι ακόλουθες δραστηριότητες, δύνανται να θεωρηθούν ως Εξειδικευμένες Πτητικές Επιχειρήσεις:
1. Μεταφορά εξωτερικού φορτίου με ελικόπτερο

2. Ερευνητικές Επιχειρήσεις με ελικόπτερο

3. Εξωτερική μεταφορά ανθρώπινου φορτίου με ελικόπτερο

4. Επιχειρήσεις αλεξιπτωτισμού και εναέριας κατάδυσης

5. Πτήσεις για γεωργικούς σκοπούς

6. Πτήσεις αεροφωτογράφισης

7. Ρυμούλκηση ανεμοπτέρου

8. Εναέρια διαφήμιση

9. Έλεγχος αεροπορικών βοηθημάτων (calibration flights)

10. Έλεγχος κατασκευαστικών έργων, έλεγχος και καθαρισμός ηλεκτρικών μονωτήρων

11. Έλεγχος πετρελαιοκηλίδων

12. Έλεγχος χιονοστιβάδων

13 .Πτήσεις για ερευνητικούς σκοπούς συμπεριλαμβανομένης της εναέριας χαρτογράφησης και ελέγχου περιβαλλοντικής ρύπανσης

14. Πτήσεις ειδησεογραφικών μέσων ενημέρωσης, τηλεοπτικές και κινηματογραφικές πτήσεις

15. Ειδικές εκδηλώσεις όπως πτητικές επιδείξεις και διαγωνισμοί

16. Ακροβατικές πτήσεις

17. Πτήσεις για κοπάδιασμα και διάσωση ζώων και πτήσεις ρίψης κτηνιατρικού υλικού

18. Επικήδειοι τελετές Ναυτικού

19. Πτήσεις για επιστημονικές έρευνες (πλην εκείνων του παραρτήματος II του Κανονισμού

(ΕΚ) 216/2008)

20. Διάλυση και διασπορά σύννεφων.

Για άλλες επιχειρήσεις, πέραν των πιο πάνω, ο χειριστής του αεροσκάφους, δύναται να εφαρμόσει τα κριτήρια που καθορίζονται στο AMC1 NCO.SPEC.100 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού ( EU) 965/2012 για να εξακριβώσει αν κάποια δραστηριότητα, εμπίπτει στην κατηγορία των Εξειδικευμένων Πτητικών Επιχειρήσεων (δες Αεροναυτικής Αγγελίας AIC C003/2019 – στα Σχετικά Έγγραφα).

Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης της αίτησης για διεξαγωγή Εξειδικευμένης Πτητικής Δραστηριότητας εντός του Κυπριακού Εναέριου Χώρου, το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας λαμβάνει υπόψη τους κανόνες εναέριας κυκλοφορίας, τις απόψεις, τα κριτήρια και τις συστάσεις άλλων υπηρεσιών όπως του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων, του Υπουργείου Άμυνας, της Αστυνομίας Κύπρου και οποιασδήποτε άλλης Κυβερνητικής Υπηρεσίας που εμπλέκεται ή επηρεάζεται από την συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Το έντυπο αίτησης DCA/SPO/1 (Παράρτημα (Appendix) 3 της Αεροναυτικής Εγκυκλίου C003/2019) για την έγκριση της Εξειδικευμένης Πτητικής Δραστηριότητας, εντός του Κυπριακού Εναέριου Χώρου, μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου , είτε απευθείας ,στην Αρμόδια Αρχή.

Η αίτηση θα πρέπει να υποβάλλεται στο Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας, 20 τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη της αιτούμενης δραστηριότητας στην πιο κάτω διεύθυνση:

Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας
Οδός Πινδάρου 27,
1429, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ:. +357 22 404 122/136/185
Φαξ: +357 22 766 547
Ηλ.ταχ: director@dca.mcw.gov.cy, sstephanou@dca.mcw.gov.cy, akonnari@dca.mcw.gov.cy, mioannou@dca.mcw.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.mcw.gov.cy/mcw/dca

 1. Το έντυπο αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

  1. Επίσημη επιστολή από τον αιτητή στην οποία να αναφέρεται ο σκοπός και η περιγραφή της αιτούμενης πτητικής δραστηριότητας ·

  2. Αντίγραφο Σχετικού Χάρτη της περιοχής και πτητικής διαδρομής της αιτούμενης δραστηριότητας ·

  3. Αντίγραφο του έγκυρου Πιστοποιητικού Εξειδικευμένων Πτητικών Επιχειρήσεων (SPO) ή Πιστοποιητικού Εξειδικευμένων Πτητικών Επιχειρήσεων Υψηλού Κινδύνου ( High Risk SPO) το οποίο έχει εκδοθεί στο όνομα του αιτητή, σύμφωνα με τον κανονισμό EU 965/2012 και το οποίο περιλαμβάνει εξουσιοδότηση για την συγκεκριμένη αιτούμενη δραστηριότητα, στον εναέριο χώρο της Κυπριακής Δημοκρατίας ·

  4. Αντίγραφα έγκυρων Πιστοποιητικών Εγγραφής, Αεροπλοιμότητας, Θορύβου, Άδεια Ραδιοσταθμού και Πιστοποιητικού Επιθεώρησης της Αεροπλοΐας του αεροσκάφους που θα χρησιμοποιηθεί για την αιτούμενη δραστηριότητα ·

  5. Αντίγραφα των έγκυρων Αδειών Χειριστή Αεροσκαφών και σχετικών Ιατρικών πιστοποιητικών των χειριστών του αεροσκάφους που θα χρησιμοποιηθεί για την αιτούμενη δραστηριότητα ·

  6. Αντίγραφο του Πιστοποιητικού Ασφάλισης στο όνομα του αιτητή για ζημιές έναντι τρίτων και επιβατών, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (EU)785/2004 ·

  7. Σχετικές εγκρίσεις που έχουν παραχωρηθεί για την διεξαγωγή της αιτούμενης δραστηριότητας, από άλλες εμπλεκόμενες κρατικές , πολιτειακές ή άλλες Αρχές και οργανισμούς όπως Αστυνομία, Εθνική Φρουρά, Τμήμα Αρχαιοτήτων Δημαρχεία, κλπ. ·

  8. Αίτηση για δέσμευση εναέριου χώρου σύμφωνα με την Αεροναυτική Εγκύκλιο A’ (ANNEX 1 της AIC Α004/2010 (Flexible Use of Airspace)·

  Σημειώσεις:

  1.Τα πιο πάνω έγγραφα να υποβάλλονται στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα, σε επίσημη μετάφραση.

  2. Επιτόπιοι έλεγχοι μπορούν να διενεργούνται από το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας: στο αεροσκάφος ώστε να διαπιστωθεί ότι είναι ασφαλές για πτήσεις και στα πεδία προσγείωσης / απογείωσης σε περιπτώσεις πτήσεων ελικοπτέρου εκτός αδειοδοτημένων αεροδρομίων.
  3. Σε περίπτωση που οι εργασίες της αιτούμενης εξειδικευμένης δραστηριότητας, διεξάγονται από αλλοδαπό αεροπορικό οργανισμό, το Τμήμα συνιστά όπως για διευκόλυνση των διαδικασιών έγκρισης και συντονισμού διεξαγωγής του πτητικού έργου, εξουσιοδοτείται εγχώριος αντιπρόσωπος.

Δεν υπάρχουν τέλη.

Ο αιτητής θα ενημερώνεται ως προς την απόφαση για αδειοδότηση εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που το έντυπο αίτησης και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί. Σε περίπτωση που εμπλέκονται άλλα Υπουργεία, όπως το Υπουργείο Εξωτερικών ή το Υπουργείο Άμυνας, ο αιτητής μπορεί να ενημερώνεται σχετικά με την απόφαση έγκρισης εντός 1-2 μηνών.

Η διάρκεια ισχύος της άδειας για την αεροφωτογράφιση Κυπριακών περιοχών εξαρτάται από την περίπτωση.

Προσφυγή εναντίον απόφασης της Αρμόδιας Αρχής

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Προσφυγή εις το Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου.

Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, Προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός 75 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση δημοσίευσης ή παράλειψης από την ημέρα που η πράξη ή η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος.

Το Διοικητικό ενεργεί ως ακυρωτικό Δικαστήριο και όχι ως Δικαστήριο ουσίας. Δηλαδή, το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να:

Ι. Απορρίψει την Προσφυγή

II. Ακυρώσει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη

ΙΙΙ. Να υποχρεώσει την Αρμόδια Αρχή σε πράξη ή και λήψη κάποιου μέτρου

Μετά από μια ακυρωτική απόφαση, η διοίκηση οφείλει να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση που ήταν πριν την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.

Πληροφορίες για υποβολή Έφεσης

Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου δύναται να καταχωρηθεί Έφεση μέσα σε προθεσμία 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδικάζει μια Έφεση, το επίδικο θέμα εξακολουθεί να είναι η νομιμότητα της πράξης που προσβλήθηκε με την Προσφυγή. Όμως, η επανεξέταση της νομιμότητας της πράξης γίνεται σε όση έκταση και πάνω στα  θέματα εις τα οποία τα μέρη έχουν περιορίσει με τους λόγους Έφεσης.

Η απόφαση που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται τελεσίδικη σε σχέση με το θέμα που έχει κριθεί.

Σε περίπτωση έγκρισης, απαιτείται η γραπτή αποδοχή του αιτητή για αυστηρή τήρηση όλων των όρων και κανονισμών που θέτει το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας ή και άλλες εμπλεκόμενες υπηρεσίες του κράτους.

Τα αρμόδια πρόσωπα για την διεξαγωγή της αιτούμενης εξειδικευμένης δραστηριότητας εντός του Κυπριακού Εναέριου Χώρου, οφείλουν να συμμορφώνονται με τους όρους και τις προϋποθέσεις της έγκρισης που τους έχει παραχωρηθεί από το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας.

Στην περίπτωσης έγκρισης για αεροφωτογράφιση, ο αιτητής υποχρεούται όπως συμμορφώνεται με τους όρους και περιορισμούς που επιβάλλει το Υπουργείο Άμυνας αναφορικά με τον έλεγχο του φωτογραφικού υλικού.

Το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας και το Υπουργείο Άμυνας επιβλέπουν την διεξαγωγή της εγκεκριμένης εξειδικευμένης πτητικής δραστηριότητας στον εναέριο χώρο της Κυπριακής Δημοκρατίας.