Όπλα – Κατασκευή, Εισαγωγή, Επισκευή και Πώληση

Τελευταία Ενημέρωση 09/12/2020

Κατασκευή, Εισαγωγή, Επισκευή και Πώληση Πυροβόλων Όπλων και Μη Πυροβόλων Όπλων

Γενικές Πληροφορίες

Για την κατασκευή, εισαγωγή, επισκευή και πώληση πυροβόλων όπλων στην Κυπριακή Δημοκρατία απαιτείται άδεια Οπλοπώλη από το Αρχείο Πυροβόλων Όπλων της Αστυνομίας Κύπρου.

Η Αστυνομία Κύπρου παραχωρεί άδεια για κατασκευή, εισαγωγή, επιδιόρθωση και πώληση πυροβόλων όπλων και άλλων όπλων σε φυσικά πρόσωπα. Στην περίπτωση νομικών προσώπων τουλάχιστον ένα φυσικό πρόσωπο πρέπει να ορισθεί ως νομικώς υπεύθυνο για κάθε κατάστημα και να ακολουθεί την ίδια διαδικασία όπως για την εξασφάλιση άδειας πωλητή/οπλουργού.

Οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο μπορεί να εξασφαλίσει την προαναφερόμενη άδεια αν:

 • είναι τουλάχιστον 23 ετών˙
 • κατέχει τα απαραίτητα επαγγελματικά προσόντα˙
 • δεν θεωρήθηκε μετά από απόφαση δικαστηρίου ή κατά τη γνώμη Κυβερνητικού Ιατρικού Συμβουλίου επικίνδυνο είτε για τον εαυτό του είτε για τους άλλους ή για τη δημόσια ασφάλεια˙
 • δεν καταδικάστηκε για οποιοδήποτε από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του Αρθρου 5 του Νόμου 113 (Ι)/2004 τα οποία είναι:

ι) Ανθρωποκτονία˙

ιι) Βιασμός˙

ιιι) Απαγωγή (εξαιρούμενης απαγωγής που αναφέρεται στο Άρθρο 149 του Ποινικού Κώδικα, Κεφ 154˙

ιν) εμπρησμός˙

ν) έσχατη προδοσία˙

νι) ληστεία˙

νιι) συμμετοχή σε παράνομη οργάνωση˙

νιιι) φόνος εκ προμελέτης ή απόπειρα φόνου˙

ιχ) εισαγωγή, κατοχή, παραγωγή, αποθήκευση και μεταφορά εκρηκτικών υλών (Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του περί Εκρηκτικών Υλών Νόμου (Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του περί Εκρηκτικών Υλών Νόμου Κεφ.54, εξαιρούμενης της κατοχής πυρομαχικών για Πυροβόλα Όπλα Κατηγορίας Δ˙

χ) Απόπειρας καταστροφής περιουσίας με εκρηκτικές ύλες˙

χι) παράνομης εισαγωγής, απόκτησης, κατοχής και χρήσης Πυροβόλων Όπλων Κατηγορίας Α, Β, ή Γ˙

χιι) παράνομης απόκτησης κατοχής και χρήσης ναρκωτικών ή ψυχοτρόπων ουσιών με σκοπό την προμήθεια, σύμφωνα με τον περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμο (Σημειώνεται ότι οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει καταδικαστεί αναφορικά με οποιοδήποτε από τα αδικήματα που αναφέρονται στα σημεία (ιν) και (ν) ανωτέρω έχει το δικαίωμα 10 χρόνια μετά την καταδίκη του και επτά χρόνια μετά την απόλυσή του από τη φυλακή, να υποβάλει αίτηση για την εξασφάλιση άδειας, σύμφωνα με το σχετικό νόμο.

 • δεν έχει καταδικαστεί για οποιοδήποτε άλλο αδίκημα το οποίο καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας˙
 • διατηρεί κατάλληλη και ασφαλή αποθήκη για τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων του ως οπλοπώλης. Για να έχει τα πυροβόλα όπλα ασφαλή σύμφωνα με τον Κανονισμό 365/2005, ο οπλοπώλης πρέπει να διασφαλίσει ότι:

α) οι εξωτερικοί τοίχοι και η οροφή όπως και το πάτωμα αν η αποθήκη δεν βρίσκεται στο ισόγειο, είναι κτισμένα με σκυρόδεμα, ή σκυρόδεμα και τούβλα ή παρόμοια οικοδομικά υλικά που έχουν πάχος τουλάχιστον 20 εκ.˙

β) οι εξωτερικές θύρες, τα παράθυρα και οι άλλες προσθήκες ή άλλες είσοδοι/έξοδοι της αποθήκης καλύπτονται από δίχτυ ασφάλειας, και είναι κατασκευασμένες με κάθετες και οριζόντιες σιδερένιες ή ατσάλινες ράβδους διαμέτρου τουλάχιστον 12 χιλιοστών. Η απόσταση μεταξύ των κάθετων ράβδων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 50 εκ. και η απόσταση μεταξύ των οριζόντιων ράβδων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 15 εκ. ή αντίστροφα. Εναλλακτικά μπορούν να καλύπτονται με κατασκευή από μεταλλικά ελάσματα πάχους τουλάχιστον 2 χιλιοστών. Στα σημεία όπου ή κατασκευή είναι σχεδιασμένη να ανοίγει, πρέπει να κλείνει με κλειδαριά με πείρο τουλάχιστον 8 χιλιοστών (closed-chuckle locks with pin of at least 8mm) ˙

γ) οι πόρτες πρέπει να έχουν κλειδαριές με μάνταλο με διάμετρο ή πάχος τουλάχιστον 15 χιλιοστών. Οι κλειδαριές πρέπει να εισχωρούν με πείρο σε είσοδο ασφάλειας τουλάχιστον σε δύο σημεία σε βάθος 25 χιλιοστών˙

δ) ότι η αποθήκη δεν επικοινωνεί με οποιοδήποτε άλλο κατάστημα˙

ε) είναι εξοπλισμένη με σύστημα πυρασφάλειας εγκεκριμένο από την Πυροσβεστική Υπηρεσία˙

στ) διαθέτει σύστημα εξωτερικού και εσωτερικού συναγερμού που είναι συνδεδεμένο με την Αστυνομία και που καλύπτει πόρτες, παράθυρα, και άλλα ανοίγματα σε όλα τα εσωτερικά δωμάτια της αποθήκης και/ή του εργαστηρίου όπως και όλα τα άλλα δωμάτια αποθήκευσης˙

ζ) διαθέτει σύστημα ασφαλείας με κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης που καλύπτει τουλάχιστο το χώρο όπου φυλάσσονται τα όπλα˙

η) εξωτερικά φωτίζεται επαρκώς κατά τη διάρκεια της νύκτας είτε με μόνιμο φωτισμό ή με φωτισμό που λειτουργεί με αισθητήρες. Τέτοιος φωτισμός πρέπει να υπάρχει και εσωτερικά, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου τα δωμάτια ασφαλείας ή το δωμάτιο με τα όπλα είναι ορατά από το δρόμο.

Το έντυπο αίτησης μπορεί να υποβληθεί είτε στο ΕΚΕ Κύπρου είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή:

Αρχείο Πυροβόλων Όπλων
Αρχηγείο Αστυνομίας
1478 Λευκωσία
Τηλ.: 357 22 808384
Φάξ.: 357 22 808755
Ηλ. Ταχ.: hq.gunsregistry@police.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.police.gov.cy

 1. Το έντυπο αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

  • πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου (Πρωτότυπο ή Πιστοποιημένη Μετάφραση)˙
  • πιστοποιητικό Σύστασης Εταιρείας (Πιστοποιημένο Αντίγραφο ή Πιστοποιημένη Μετάφραση)˙
  • συμφωνία Ενοικίασης σε περίπτωση που ο αιτητής ενοικιάζει κατάστημα (Αντίγραφο)˙
  • δίπλωμα ή πιστοποιητικό εγχώριου ή ξένου αναγνωρισμένου ιδρύματος στη εκπαίδευση όπλων για περίοδο τουλάχιστον 6 μηνών που να αποδεικνύει τα επαγγελματικά του προσόντα (Πρωτότυπο ή Πιστοποιημένη Μετάφραση)˙
  • όνομα και λεπτομέρειες επικοινωνίας του καθορισμένου ως νομικώς υπεύθυνου προσώπου για κάθε αποθήκη/κατάστημα, στην περίπτωση νομικών προσώπων. (Πρωτότυπο ή Πιστοποιημένη Μετάφραση)˙
  • απόδειξη επαγγελματικής πείρας τουλάχιστον δύο χρόνων από προηγούμενο εργοδότη στην πώληση ή επισκευή όπλων ( Πρωτότυπο ή Πιστοποιημένη Μετάφραση)˙
  • δελτίο Ταυτότητας/Διαβατηρίου (Πιστοποιημένο Αντίγραφο ή παρουσίαση των πρωτότυπων εγγράφων στις αρμόδιες αρχές) (Απόδειξη Εθνικότητας και ηλικία του αιτούντος και των εργοδοτουμένων)˙
  • άδεια εργασίας (αντίγραφο), σε περίπτωση που ο αιτητής είναι υπήκοος τρίτης χώρας.

  Σε περιπτώσεις όπου ο αιτητής δεν κατέχει δίπλωμα αναγνωρισμένου ιδρύματος που αποδεικνύει τα επαγγελματικά του προσόντα αλλά κατέχει πιστοποιητικό πείρας δύο χρόνων θα υποβληθεί σε πρακτική εξέταση για τις γνώσεις και διεξιότητές του.

  Επιτροπή θα επιθεωρήσει το κατάστημα/αποθήκη για να διασφαλίσει ότι ικανοποιεί τις σχετικές προϋποθέσεις.

Με την έγκριση, ο πάροχος υπηρεσίας οφείλει να καταβάλει στην Αστυνομία Κύπρου ανάλογα με την άδεια τα ακόλουθα τέλη (πληρωτέο τοις μετρητοίς ή με επιταγή):

 • άδεια κατασκευής μέχρι 5 όπλων €854,30˙
 • άδεια κατασκευής πέραν των 5 όπλων €8543,30˙
 • άδεια εισαγωγής/εξαγωγής και πώλησης όπλων €410,00˙
 • άδεια επισκευής όπλων €105,00.

Η άδεια ισχύει για 5 χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης. Στη συνέχεια τα τέλη ανανέωσης είναι τα ακόλουθα:

 • άδεια κατασκευής μέχρι 5 όπλων €170,86˙
 • άδεια κατασκευής πέραν των 5 όπλων €1708,60˙
 • άδεια εισαγωγής/εξαγωγής και πώλησης όπλων €85,43˙
 • άδεια επισκευής όπλων €42,72.

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση για αδειοδότηση εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία που η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί.

Η άδεια ισχύει για 5 χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης. Στη συνέχεια τα τέλη ανανέωσης είναι τα ακόλουθα:

 • άδεια κατασκευής μέχρι 5 όπλων €170,86˙
 • άδεια κατασκευής πέραν των 5 όπλων €1708,60˙
 • άδεια εισαγωγής/εξαγωγής και πώλησης όπλων €85,43˙
 • άδεια επισκευής όπλων €42,72.

Προσφυγή εναντίον απόφασης της Αρμόδιας Αρχής

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Προσφυγή εις το Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου.

Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, Προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός 75 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση δημοσίευσης ή παράλειψης από την ημέρα που η πράξη ή η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος.

Το Διοικητικό ενεργεί ως ακυρωτικό Δικαστήριο και όχι ως Δικαστήριο ουσίας. Δηλαδή, το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να:

Ι. Απορρίψει την Προσφυγή
II. Ακυρώσει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη
ΙΙΙ. Να υποχρεώσει την Αρμόδια Αρχή σε πράξη ή και λήψη κάποιου μέτρου

Μετά από μια ακυρωτική απόφαση, η διοίκηση οφείλει να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση που ήταν πριν την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.

Πληροφορίες για υποβολή Έφεσης

Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου δύναται να καταχωρηθεί Έφεση μέσα σε προθεσμία 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδικάζει μια Έφεση, το επίδικο θέμα εξακολουθεί να είναι η νομιμότητα της πράξης που προσβλήθηκε με την Προσφυγή. Όμως, η επανεξέταση της νομιμότητας της πράξης γίνεται σε όση έκταση και πάνω στα θέματα εις τα οποία τα μέρη έχουν περιορίσει με τους λόγους Έφεσης.

Η απόφαση που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται τελεσίδικη σε σχέση με το θέμα που έχει κριθεί.

Κάθε αδειούχος οπλοπώλης υποχρεούται να:

  • έχει την άδεια πώλησης όπλων σε περίοπτο μέρος εντός του καταστήματος˙
  • κατά τις μη εργάσιμες ώρες, να φυλάττει όλα τα πυροβόλα όπλα και τα μη πυροβόλα όπλα σε δωμάτιο ασφαλείας εντός του αδειούχου καταστήματος˙
  • όταν ο πωλητής εκθέτει κατά τη διάρκεια των εργασίμων ωρών τα όπλα για επιθεώρηση ή πώληση πρέπει να τα εκθέτει πάντοτε σε κλειδωμένη προθήκη κατασκευασμένη από γυαλί ασφαλείας τριών στρωμάτων πάχους τουλάχιστον 10 χιλιοστομέτρων ή με εσωτερικό μεταλλικό δίκτυ, πάχους τουλάχιστον 6 χιλιοστομέτρων ή πρέπει να είναι τοποθετημένα σε οπλοβαστό όλες τις ώρες εργασίας. Όταν τα όπλα είναι τοποθετημένα στο οπλοβαστό πρέπει να τοποθετείται σε αυτά μεταλλική αλυσίδα στη θέση προστασίας της σκανδάλης, ή οποία να κλειδώνεται και από τα δυο άκρα σε κρίκους στερεωμένους στον τοίχο ή σε άλλο σταθερό σημείο˙
  • όταν τα όπλα βρίσκονται εκτός της προθήκης, ή του οπλοστασίου για επιθεώρηση, επισκευή, ή άλλο νόμιμο σκοπό, τότε ο αδειούχος οπλοπώλης ή ο επισκευαστής ή οποιοσδήποτε αντικαταστάτης των πιο πάνω προσώπων πρέπει να είναι παρών κατά την επιθεώρηση˙
  • τα άτομα τα οποία εργοδοτούνται από αδειούχο οπλοπώλη πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των παραγράφων (γ) και (δ) του ΄Αρθρου 5 του Νόμου 113 (1) 2004˙
  • κάθε αδειούχος οπλοπώλης οφείλει να διατηρεί στο κατάστημά του κατάλληλη Οπλαποθήκη/Ερμάρι φύλαξης όπλων που πρέπει να:

1.είναι κατασκευασμένη από έλασμα σιδήρου πάχους τουλάχιστον 3 χιλιοστών ή ελάσματα χάλυβα τουλάχιστον 2 χιλιοστών ή με σκυρόδεμα πάχους τουλάχιστον 20 εκ., ή τούβλων πάχους τουλάχιστον 20 εκ. ή με σκυρόδεμα και τούβλα σοβατισμένα εσωτερικά και εξωτερικά πάχους τουλάχιστον 24 εκ.˙

2.δεν θα έχει άλλα ανοίγματα εκτός από την θύρα ασφαλείας που πρέπει να είναι κατασκευασμένη από χαλύβδινο έλασμα το οποίο κλείνει με κλειδαριά υψηλής ασφάλειας η οποία ασφαλίζει τη θύρα στο σημείο που βρίσκεται, τόσο στο πάνω όσο και στο κάτω μέρος. Στο πλάϊ πρέπει να ασφαλίζει με δυο τουλάχιστον πείρους όταν κλείνει η θύρα˙

3.σε περίπτωση που είναι μεταλλική πρέπει να έχει βάρος τουλάχιστον 1000 κιλά ή διαφορετικά να εισχωρεί ή να στερεώνεται στον τοίχο ή στο πάτωμα τουλάχιστο με 4 βίδες το μήκος των οποίων πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 εκ. και η διάμετρός τους τουλάχιστον 10 χιλιοστά.

 • κάθε οπλοπώλης υποχρεούται εντός 7 ημερών από την εισαγωγή ή παραλαβή πυροβόλων όπλων Κατηγορίας Δ, μη πυροβόλων όπλων ή συλλεκτικά όπλα να πληροφορεί γραπτώς τον Αρχηγό Αστυνομίας δίδοντας λεπτομερή περιγραφή του όπλου που έχει εισαχθεί ή παραληφθεί, για σκοπούς ελέγχου˙
 • κάθε οπλοπώλης οφείλει να τηρεί μητρώο σε γραπτή ή σε ηλεκτρονική μορφή για τα πυροβόλα όπλα Κατηγορίας Δ ή μη πυροβόλα όπλα ή συλλεκτικά όπλα τα οποία εισέρχονται ή εξέρχονται από το κατάστημα. Το μητρώο περιέχει πληροφορίες που βοηθούν στον καθορισμό ταυτότητας του πυροβόλου όπλου, ιδιαίτερα του τύπου, μάρκας, μοντέλου, διαμέτρων, αριθμό κατασκευής, και το όνομα και διεύθυνση του οπλοπώλη και του αγοραστή˙
 • κάθε οπλοπώλης είναι υποχρεωμένος να τηρεί το μητρώο που αναφέρεται πιο πάνω για περίοδο πέντε χρόνων από την ημερομηνία καταχώρισης της πληροφορίας και να παρουσιάζει το μητρώο στον Αρχηγό Αστυνομίας οποτεδήποτε του ζητηθεί. Επιπρόσθετα ο αδειούχος οπλοπώλης πρέπει να υποβάλλει το μητρώο στον Αρχηγό Αστυνομίας μόλις τερματίσει τις δραστηριότητές του ως οπλοπώλης.

Kατά τη διάρκεια της λειτουργίας ενός αδειούχου καταστήματος, ή παρουσία του αδειούχου οπλοπώλη είναι υποχρεωτική εκτός αν αναπληρώνεται από υπάλληλο, τα προσωπικά στοιχεία του οποίου αναγράφονται στην άδεια του οπλοπώλη.

Mε τη λήξη της άδειας, αυτή πρέπει να υποβληθεί στην Αστυνομία Κύπρου μαζί με τα σχετικά Μητρώα που τηρούνται στο κατάστημα.