Εκρηκτικές Ύλες – Χειρισμός, Φροντίδα και Χρήση

Τελευταία Ενημέρωση 07/05/2021

Χειρισμός, Φροντίδα και Χρήση Εκρηκτικών Υλών

Γενικές Πληροφορίες

Για το χειρισμό, φροντίδα και χρήση εκρηκτικών υλών στην Κυπριακή Δημοκρατία, απαιτείται η εξασφάλιση Πιστοποιητικού Ικανότητας από τον Επιθεωρητή Εκρηκτικών Υλών της Υπηρεσίας Μεταλλείων, το οποίο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος.

Το πιο πάνω πιστοποιητικό αφορά μόνο εκρηκτικές ύλες υψηλής εκρηκτικότητας και εργασίες ανατινάξεων, περιλαμβανομένων ειδών πυροτεχνίας υψηλής εκρηκτικότητας, και αποδεικνύει μόνο την ικανότητά του προσώπου να χειρίζεται, φροντίζει και χρησιμοποιεί αυτές τις εκρηκτικές ύλες.

Το Πιστοποιητικό Ικανότητας παραχωρείται μόνο σε φυσικά πρόσωπα.

Οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να εξασφαλίσει Πιστοποιητικό Ικανότητας από τον Επιθεωρητή Εκρηκτικών Υλών και είναι προσωπικά υπεύθυνο για το χειρισμό, χρήση και φροντίδα εκρηκτικών υλών (βάσει αδείας που παραχωρείται από τον Επιθεωρητή Εκρηκτικών Υλών) που χρησιμοποιεί ή που βρίσκονται υπό την επίβλεψή του, νοουμένου ότι είναι:

 • άνω των 16 ετών·
 • έχει λευκό ποινικό μητρώο αναφορικά με αδικήματα που σχετίζονται με εκρηκτικές ύλες, τρομοκρατία, βία ή έγκλημα·
 • έχει πιστοποιητικό σωματικής, διανοητικής και ψυχικής υγείας από ιατρό·
 • κατέχει βεβαίωση από κάτοχο Πιστοποιητικού Ικανότητας ότι έχει θητεύσει ως βοηθός του υπό την εποπτεία του και κρίνετε από αυτόν ικανός·
 • έχει επιτύχει σε θεωρητική και πρακτική εξέταση από τον Επιθεωρητή Εκρηκτικών Υλών στο χειρισμό διαφόρων τύπων εκρηκτικών.

Το έντυπο αίτησης για Πιστοποιητικό Ικανότητας μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου, είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή:

Υπηρεσία Μεταλλείων
1422 Λευκωσία
Τηλ: 22409277, 22409288
Φαξ: 22316872
Ηλ. Ταχ.: minesinfo@mines.moa.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.moa.gov.cy/mines

 1. Το έντυπο αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

  1. πρωτότυπο Δελτίο Ταυτότητας (μπορεί να παρουσιαστεί κατά την ώρα της εξέτασης ή της συνέντευξης)·
  2. πρωτότυπο πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου·
  3. πρωτότυπο πιστοποιητικό σωματικής, διανοητικής και ψυχοσωματικής υγείας από ιατρό·
  4. πρωτότυπο Πιστοποιητικό από κάτοχο πιστοποιητικού Ικανότητας ότι ο αιτητής εργάστηκε ως βοηθός του κάτω από την επίβλεψή του και κρίνεται ικανός·
  5. τέλος εγγραφής €85 (πληρωτέο τοις μετρητοίς, με επιταγή, ή τραπεζική εντολή).

  Τα πιστοποιητικά με αριθμούς 2-4 ανωτέρω πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιημένη μετάφραση στην Ελληνική.

  Σε περίπτωση που ο αιτητής είναι πολίτης κράτους μέλους της ΕΕ, γίνεται δεκτό έγκυρο Πιστοποιητικό Ικανότητας από το κράτος μέλος της ΕΕ αντί των πιστοποιητικών με αρ. 2-4 ανωτέρω, νοουμένου ότι υποβάλλεται με την αίτηση του το εν λόγω πιστοποιητικό δεόντως μεταφρασμένο και επικυρωμένο στην ελληνική μαζί με το πρωτότυπο και ο αιτητής θα συμμετάσχει σε συνέντευξη που διευθετεί ο Επιθεωρητής Εκρηκτικών Υλών.

  Ο αιτητής θα ειδοποιηθεί να παρακαθίσει σε θεωρητική και πρακτική εξέταση.

Το τέλος εγγραφής πληρώνεται με την αίτηση και ανέρχεται σε €85 (πληρωτέο τοις μετρητοίς, με επιταγή, ή τραπεζική εντολή).

Το τέλος ανανέωσης της άδειας ανέρχεται σε €85.

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση για εξουσιοδότηση εντός τριών μηνών από την ημερομηνία που η αίτηση και τα συνοδευτικά έντυπα έχουν δεόντως υποβληθεί.

Η άδεια ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους έκδοσής της. Στη συνέχεια η άδεια ανανεώνεται με την καταβολή τέλους €85.

Προσφυγή εναντίον απόφασης της Αρμόδιας Αρχής

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Προσφυγή εις το Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου.

Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, Προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός 75 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση δημοσίευσης ή παράλειψης από την ημέρα που η πράξη ή η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος.

Το Διοικητικό ενεργεί ως ακυρωτικό Δικαστήριο και όχι ως Δικαστήριο ουσίας. Δηλαδή, το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να:

Ι. Απορρίψει την Προσφυγή

II. Ακυρώσει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη

ΙΙΙ. Να υποχρεώσει την Αρμόδια Αρχή σε πράξη ή και λήψη κάποιου μέτρου

Μετά από μια ακυρωτική απόφαση, η διοίκηση οφείλει να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση που ήταν πριν την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.

Πληροφορίες για υποβολή Έφεσης

Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου δύναται να καταχωρηθεί Έφεση μέσα σε προθεσμία 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδικάζει μια Έφεση, το επίδικο θέμα εξακολουθεί να είναι η νομιμότητα της πράξης που προσβλήθηκε με την Προσφυγή. Όμως, η επανεξέταση της νομιμότητας της πράξης γίνεται σε όση έκταση και πάνω στα  θέματα εις τα οποία τα μέρη έχουν περιορίσει με τους λόγους Έφεσης.

Η απόφαση που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται τελεσίδικη σε σχέση με το θέμα που έχει κριθεί.

Ο κάτοχος Πιστοποιητικού Ικανότητας πρέπει να ενεργεί σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους:

 • πρέπει να κρατά αντίγραφο της άδειας δυνάμει της οποίας να ενεργεί και να ενεργεί σύμφωνα με τους όρους της άδειας·
 • να μην διατηρεί εκρηκτικές ύλες, εκτός εάν ενεργεί δυνάμει άδειας που εκδόθηκε από τον Επιθεωρητή Εκρηκτικών Υλών και το όνομά του περιλαμβάνεται στην άδεια αυτή ως κατόχου Πιστοποιητικού Ικανότητας να ενεργεί αναλόγως·
 • ενεργεί πάντοτε μόνο βάσει της άδειας και των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο πιστοποιητικό·
 • ενεργεί πάντοτε προσεκτικά και σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς, διασφαλίζοντας την ασφάλεια του κοινού και των υλικών.

Ο Επιθεωρητής Εκρηκτικών Υλών μπορεί οποτεδήποτε να εξετάσει οποιονδήποτε κάτοχο Πιστοποιητικού Ικανότητας και μπορεί να αναστείλει ή να ακυρώσει το πιστοποιητικό αν ο κάτοχος αποδείχθηκε ανίκανος ή επέδειξε αμέλεια στην εκτέλεση των καθηκόντων του, ή διέπραξε βαρύ σφάλμα, ή πάσχει από οποιαδήποτε φυσική αναπηρία που είναι πιθανόν να εμποδίζει την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων του. Οποιαδήποτε αναστολή του πιστοποιητικού μπορεί να σημειώνεται στο πιστοποιητικό.

Η μεταβίβαση σε άλλο πρόσωπο ή η αποδοχή της μεταβίβασης οποιουδήποτε Πιστοποιητικού Ικανότητας αποτελεί αδίκημα.

Οι κάτοχοι Πιστοποιητικού Ικανότητας χειρισμού εκρηκτικών υλών και διεξαγωγής επιχειρήσεων ανατίναξης υποχρεούνται να τηρούν και είναι υπεύθυνοι για την τήρηση των ακόλουθων κανονισμών :

 • οι εκρηκτικές ύλες δεν θα μεταφέρονται είτε στην επιφάνεια είτε υπογείως παρά μονό σε ασφαλή μη ανοιγμένα κιβώτια της αρχικής συσκευασίας τους είτε σε άλλα κουτιά ή σακιά από χοντρό καναβάτσο εγκεκριμένα από τον Επιθεωρητή Εκρηκτικών·
 • οι πυροκροτητές δεν θα μεταφέρονται στο ίδιο κουτί ή σακί από καναβάτσο μαζί με άλλες εκρηκτικές ύλες, ούτε επιτρέπεται το ίδιο πρόσωπο να μεταφέρει πυροκροτητές μαζί με άλλες εκρηκτικές ύλες·
 • κανένας δεν επιτρέπεται ενώ μεταφέρει εκρηκτικές ύλες να μεταφέρει γυμνή φλόγα, αλλά μπορεί να συνοδεύεται από άλλο πρόσωπο που μεταφέρει τέτοια φλόγα σε ασφαλή απόσταση·
 • δεν επιτρέπεται το κάπνισμα κατά το χειρισμό εκρηκτικών υλών και ποτέ δεν επιτρέπεται να υπάρχει γυμνή φλόγα πάνω ή οπουδήποτε σε απόσταση ενός μέτρου από οποιεσδήποτε εκρηκτικές ύλες·
 • τα κιβώτια με εκρηκτικά πρέπει να ανοίγονται μόνο με χάλκινες ή ξύλινες σφήνες ή ξύλινα σφυριά.