Μηχανικός / Μηχανικές Υπηρεσίες – Προσωρινή

Τελευταία Ενημέρωση 08/12/2022

Προσωρινή Παροχή Υπηρεσιών σε Τομείς της Μηχανικής Επιστήμης

Πολίτες κρατών μελών της ΕΕ μπορούν προσωρινά και κατά καιρούς να προσφέρουν υπηρεσίες τους τομείς της Μηχανικής Επιστήμης στην Κυπριακή Δημοκρατία, αν εγγραφούν στο Αρχείο Μηχανικών Παρεχόντων Υπηρεσίες του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου.

Σύμφωνα με τον περί ΕΤΕΚ Νόμο, τα επαγγέλματα τα οποία ρυθμίζονται από το Επιμελητήριο περιλαμβάνουν τους ακόλουθους τομείς: Αρχιτεκτονική περιλαμβανομένης της Αρχιτεκτονικής Τοπίου, Πολιτική Μηχανική περιλαμβανομένης της Μηχανικής Τοπίου, Μηχανολογική Μηχανική, Ηλεκτρολογική Μηχανική, Ηλεκτρονική Μηχανική περιλαμβανομένης της Μηχανικής της Πληροφορικής, Χημική Μηχανική, Μηχανική Μεταλλείων και Εφηρμοσμένης Γεωλογίας, Αγρονομική-Τοπογραφική Μηχανική, Επιμέτρηση και Εκτίμηση Γης και Πολεοδομία-Χωροταξία.

Η αίτηση για εγγραφή στο Αρχείο Μηχανικών Παρεχόντων Υπηρεσίες μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά εδώ.

Στοιχεία επικοινωνίας της αρμόδιας αρχής:

Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ETEK)
Τ.Θ. 21826, 1513, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ: +357 22877644
Φαξ: +357 22730373
Ηλ. Ταχ.: cyprus@etek.org.cy
Ιστοσελίδα: https://www.etek.org.cy

Το έντυπο αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

 • αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου κράτους μέλους της ΕΕ˙
 • αντίγραφο του πανεπιστημιακού τίτλου˙
 • αντίγραφο αναλυτικής κατάστασης των μαθημάτων που παρακολούθησε ο αιτητής˙
 • αντίγραφο ποινικού μητρώου˙
 • αντίγραφο Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος σε κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης στο κράτος μέλος εγκατάστασης˙
 • πιστοποιητικό μόνιμης διαμονής σε κράτος μέλος της ΕΕ˙
 • βεβαίωση πρακτικής άσκησης τουλάχιστον ενός έτους υπό την επίβλεψη πολιτικού μηχανικού ή αρχιτέκτονα (στην περίπτωση εγγραφής πολιτικού μηχανικού ή αρχιτέκτονα)*˙
 • στην περίπτωση που οι υπηρεσίες θα αφορούν συγκεκριμένο έργο, δήλωση στην οποία θα αναφέρονται οι συγκεκριμένες υπηρεσίες και το χρονικό διάστημα που θα τις παρέχει**˙
 • δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες μεγέθους διαβατηρίου˙

*Το έντυπο βεβαίωσης πρακτικής εξάσκησης βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατό να υποβληθεί για οποιοδήποτε λόγω, θα πρέπει να επισυναφθεί βιογραφικό σημείωμα του αιτητή στο οποίο να καταγράφεται η εργασιακή του εμπειρία.
**Θα πρέπει να προσκομιστεί το Συμβόλαιο ή η Συμφωνία που υπόγραψε ο αιτητής για το έργο.

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση για αδειοδότηση εντός τριών μηνών από την ημερομηνία που η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί.

Τα εγγεγραμμένα πρόσωπα που ασκούν το επάγγελμα της μηχανικής επιστήμης υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις πρόνοιες του περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμο, των περί Δεοντολογίας των Μελών του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Κανονισμών, όπως εκάστοτε τροποποιούνται, και μεταξύ άλλων με τα ακόλουθα:

Εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας – Εξουσιοδότηση Εντολέα

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 4(2) των περί Δεοντολογίας των Μελών του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Κανονισμών «η ανάθεση έργου συντελείται μόνο με την έγγραφη εξουσιοδότηση από τον εντολέα, στην οποία αναφέρεται απαραίτητα και η αμοιβή».

Αξιοποιώντας την προαναφερόμενη πρόνοια, ο Νομοθέτης εισήγαγε στους περί Οδών και Οικοδομών (Τροποιητικούς) Κανονισμούς του 2000 [ΚΔΠ 148/2000] αναφορά και παραπομπή στο πιο πάνω έγγραφο του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου. Οι Μηχανικοί που επιθυμούν να προμηθεύονται τις Εξουσιοδοτήσεις Εντολέα θα πρέπει να αποστέλλουν στο ΕΤΕΚ κατάλληλα συμπληρωμένη τη σχετική αίτηση.

Εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας: Όρια και προϋποθέσεις διαφήμισης – Απαγόρευση άγρας πελατών, άγρας εργασίας και αθέμιτης διαφήμισης

Σύμφωνα με τους περί Δεοντολογίας των Μελών του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Κανονισμούς (Κανονισμός 6) επιτρέπεται στα Μέλη μια σειρά από δράσεις οι οποίες εντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο προώθησης ή / και διαφήμισης της εργασίας τους.

Συγκεκριμένα, επιτρέπεται στα Μέλη, υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στους Κανονισμούς, ανάμεσα σε άλλα να:

 • περιβάλλουν με δημοσιότητα τους σκοπούς, την πρόοδο και τις επιτεύξεις τους·
 • απαντούν σε ερωτήσεις που περιέχονται σε τεχνικό ή άλλο έντυπο·
 • δημοσιοποιούν μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης τις απόψεις τους πάνω σε οποιοδήποτε θέμα, τεχνικό ή άλλο·
 • εκτυπώνουν και διανέμουν επαγγελματικά δελτία ή άλλα έντυπα τα οποία θα φέρουν το όνομα και τη διεύθυνση τους, καθώς και τα επαγγελματικά τους προσόντα και δραστηριότητες·
 • δημοσιεύουν την ίδρυση γραφείου·
 • δημοσιεύουν ανακοίνωση για εξεύρεση βοηθών ή για πρόσληψη προσωπικού·
 • δημοσιεύουν οποιαδήποτε απουσία τους στο εξωτερικό για συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια.

Επιτρέπεται επίσης:

 • η δημοσίευση και κυκλοφορία φυλλαδίων (brochures) ή επαγγελματικών προφίλ, νοουμένου ότι το μέλος μπορεί να τεκμηριώσει, αν χρειαστεί, την ορθότητα των στοιχείων που περιέχονται σ’ αυτά·
 • η εγγραφή ή καταχώριση αγγελίας σε τηλεφωνικούς ή άλλους καταλόγους επικοινωνίας, σε τοπικά, εθνικά ή διεθνή ευρετήρια επαγγελμάτων συναφών ή άλλα ευρετήρια που εκδίδονται στον τομέα των υπηρεσιών· η παροχή πληροφοριών για τις συγκεκριμένες επαγγελματικές δραστηριότητες του μέλους ή της Εταιρείας Μελετών·
 • η δημιουργία και παρουσίαση επαγγελματικής ιστοσελίδας που να φέρει το όνομα του μέλους ή της Εταιρείας Μελετών.

Όπως καταγράφεται στους κανονισμούς, επιτρέπεται γενικότερα η θεμιτή διαφήμιση, η δημοσιότητα και η προώθηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του μέλους στη Δημοκρατία και στο εξωτερικό στο μέτρο και βαθμό που καθορίζεται στους παρόντες Κανονισμούς, με τρόπο που να συνάδει με το κύρος και την αξιοπρέπεια του επαγγέλματος.

Σε κάθε περίπτωση όμως, οποιαδήποτε διαφήμιση ή δημοσιότητα Μέλους δεν πρέπει:

 • να είναι αναληθής, παραπλανητική, ή να δίδει την εντύπωση της αυτοεξύμνησης· να περιλαμβάνει αναφορές ή συγκρίσεις με άλλα μέλη ή Εταιρείες Μελετών σ’ ότι αφορά την ποιότητα των υπηρεσιών, ή την ποσότητα επαγγελματικής εργασίας, ή την αμοιβή σε ωριαία βάση ή άλλη μέθοδο χρέωσης·
 • να θίγει, να μειώνει, να υποτιμά, να δυσφημίζει ή να επικρίνει, άμεσα ή έμμεσα, οποιοδήποτε άλλο μέλος ή Εταιρεία Μελετών να περιέχει ονόματα πελατών χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση τους·
 • να είναι τόσο συχνή ή επαναλαμβανόμενη, ή τέτοιου μεγέθους ώστε να ξεφεύγει του μέτρου και της λογικής που υποδεικνύουν οι παραδόσεις του επαγγέλματος· να περιέχει δηλώσεις για ειδίκευση του μέλους σε συγκεκριμένους τομείς της επαγγελματικής δραστηριότητας.

Επιπρόσθετα, ο Κανονισμός 7(1), αναφέρει ότι τα μέλη οφείλουν:

 • να μη διενεργούν ή επιτρέπουν τη διενέργεια άγρας πελατών, άμεσα ή έμμεσα, και να μην επιτρέπουν σε οποιοδήποτε μέλος του προσωπικού τους να προβαίνει σε τέτοιες ενέργειες·
 • να μην πληρώνουν ή προσφέρουν κανενός είδους αμοιβή ή προμήθεια ή αντάλλαγμα, άμεσα ή έμμεσα, σε οποιοδήποτε πρόσωπο για την άγρα οποιουδήποτε πελάτη ή εργασίας από μέρους του·
 • να δηλώνουν στον προσδοκώμενο εντολέα τους οποιοδήποτε υπάρχον επαγγελματικό συμφέρον που, αν δε δηλωθεί, θα μπορούσε να προκαλέσει αμφιβολίες για την επαγγελματική τους ακεραιότητα λόγω της σύνδεσής του με την προσδοκώμενη επαγγελματική υποχρέωση· να μη χρησιμοποιούν ή επιτρέπουν σε άλλο να χρησιμοποιεί, άμεσα ή έμμεσα, πράκτορες ή μεσίτες με σκοπό τον επηρεασμό και την ανάθεση σε αυτούς εργασιών ή να αμείβουν οποιοδήποτε για να επηρεάσει οποιοδήποτε πρόσωπο για να ζητήσει τις επαγγελματικές τους υπηρεσίες·
 • να μην αποδέχονται εργασία ή οποία διαλαμβάνει τη λήψη αμοιβής με μεσιτεία, προμήθεια ή παραχώρηση εκπτώσεων και να μη δέχονται δώρα ή προμήθειες από οποιοδήποτε πρόσωπο που σχετίζεται με το έργο ή την εκτέλεσή του.

Ο Κανονισμός 7(2), αναφέρει ότι χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των προηγούμενων διατάξεων, τα Μέλη οφείλουν να μη διενεργούν ή επιτρέπουν τη διενέργεια άγρας εργασίας με τους πιο κάτω τρόπους:

 • με την απρόσκλητη προσφορά των υπηρεσιών τους με οποιοδήποτε τρόπο και μάλιστα με τη μετάβασή τους γι’ αυτό το σκοπό στον εντολέα ή για την υποβολή σχεδίων σε ενδεχόμενους ή πιθανούς εντολείς, χωρίς να τους ζητηθεί να το πράξουν·
 • με την επιδίωξη εξασφάλισης εντολής με υποβιβασμό της αμοιβής τους, αφού πληροφορήθηκαν την αμοιβή η οποία έχει καθοριστεί για άλλο συνάδελφο·
 • με επιστολές, εγκυκλίους, με δημοσιεύματα σε εφημερίδες ή αγγελίες σε ηλεκτρονικά μέσα μαζικής επικοινωνίας.

Διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων Άρθρο 7Α (Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμος)

(1) Το Επιμελητήριο βεβαιώνει την παραλαβή του φακέλου του αιτητή εντός ενός μηνός από την εν λόγω παραλαβή και τον ενημερώνει για τυχόν ελλείποντα έγγραφα.

(2) Το Επιμελητήριο εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση εντός τριών μηνών από την υποβολή του πλήρους φακέλου του ενδιαφερόμενου. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί για ένα μήνα σε περίπτωση αίτησης για εγγραφή σε κλάδο του Μητρώου Μελών του Επιμελητηρίου εκτός της αρχιτεκτονικής.

(3) Σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης του Επιμελητηρίου ή παράλειψης έκδοσης απόφασης εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στο εδάφιο (2), ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα προσφυγής στο Ανώτατο Δικαστήριο δυνάμει του άρθρου 146 του Συντάγματος.

(4) Το Επιμελητήριο δύναται, όπου έχει δικαιολογημένες αμφιβολίες να απαιτήσει από το κράτος μέλος, βεβαίωση της γνησιότητας των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων που έχουν χορηγηθεί στο κράτος αυτό, καθώς και βεβαίωση ότι ο αιτητής εκπληρώνει όλες τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις που προβλέπονται στο Δεύτερο Παράρτημα στην περίπτωση αρχιτέκτονα.

(5) Για την εγγραφή στο Μητρώο Μελών του Επιμελητηρίου πολίτη κράτους μέλους που κατέχει δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλο τίτλο που αποκτήθηκε σε τρίτη χώρα, το Επιμελητήριο λαμβάνει υπόψη τυχόν αναγνώριση του εν λόγω διπλώματος, πιστοποιητικού ή άλλου τίτλου από άλλο κράτος μέλος καθώς και την εκπαίδευση και/ή την επαγγελματική πείρα που απέκτησε ο ενδιαφερόμενος σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα.

(6) Για την εγγραφή στο Μητρώο Μελών του Επιμελητηρίου πολίτη κράτους μέλους που κατέχει δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλο τίτλο που αποκτήθηκε σε τρίτη χώρα, το Επιμελητήριο αναγνωρίζει το εν λόγω δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλο τίτλο εφόσον ο ενδιαφερόμενος διαθέτει τριετή επαγγελματική πείρα, στο έδαφος του κράτους, το οποίο αναγνώρισε τον εν λόγω τίτλο και εφόσον η επαγγελματική αυτή πείρα πιστοποιείται από το εν λόγω κράτος μέλος.

Πειθαρχικό Συμβούλιο

Για την άσκηση ελέγχου και πειθαρχικής εξουσίας επί των μελών του Επιμελητηρίου λειτουργεί το Πειθαρχικό Συμβούλιο (Π.Σ.) που αποτελείται από τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου, ως Πρόεδρο και εννέα άλλα μέλη του Επιμελητηρίου από τα οποία έξι πρέπει να έχουν δεκαετή άσκηση επαγγέλματος σε κλάδο της μηχανικής επιστήμης. Τα μέλη του ΠΣ εκλέγονται ανά τριετία από το σύνολο των εγγεγραμμένων μελών του Επιμελητηρίου. Η διαδικασία πειθαρχικής υπόθεσης διεξάγεται και διεκπεραιώνεται από Κλιμάκιο, απαρτιζόμενο από ένα Πρόεδρο και δύο μέλη του ΠΣ, που συστήνονται κατόπιν απόφασης της Ολομέλειας του ΠΣ. Τα Κλιμάκια μπορούν να αποφασίσουν να παραπέμψουν για εκδίκαση στην Ολομέλεια υποθέσεις τις οποίες θεωρούν πολύ σημαντικές και σοβαρές για την πορεία του Επιμελητηρίου. Η Ολομέλεια του Πειθαρχικού Συμβουλίου έχει εξουσία να παραπέμπει πειθαρχικές υποθέσεις, που σχετίζονται με επαγγελματικές δραστηριότητες των μελών ΕΤΕΚ, για εκδίκαση σε κάποιο από τα τρία τριμελή Κλιμάκια του ΠΣ. Οι αποφάσεις τόσο της Ολομέλειας του Π.Σ. όσο και των Κλιμακίων λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία.

Aίτηση για εγγραφή στο αρχείο μηχανικών παρεχόντων υπηρεσίες