Ηλεκτρολογικές Υπηρεσίες – Λειτουργία Επιχείρησης

Τελευταία Ενημέρωση 17/10/2019

Λειτουργία Επιχείρησης Παροχής Ηλεκτρολογικών Υπηρεσιών από Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο

Γενικές Πληροφορίες

Για τη λειτουργία επιχείρησης που ασχολείται με την παροχή ηλεκτρολογικών υπηρεσιών στην Κυπριακή Δημοκρατία απαιτείται η εξασφάλιση άδειας για την Ενάσκηση της Επιχείρησης από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών (Τ.ΗΜΥ), που είναι Τμήμα του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Οι ηλεκτρολογικές υπηρεσίες που παρέχονται από την επιχείρηση περιλαμβάνουν υπηρεσίες που σχετίζονται με το σχεδιασμό και μελέτη, κατασκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και συντήρηση ηλεκτρικών συσκευών και εξοπλισμού.

Μπορεί να παραχωρηθεί άδεια για λειτουργία επιχείρησης που παρέχει ηλεκτρολογικές υπηρεσίες σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εάν αυτό ικανοποιήσει το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών ότι:

 • είναι νόμιμα εγγεγραμμένο στην αρμόδια αρχή της χώρας προέλευσης˙
 • ο υπάλληλος που θα είναι υπεύθυνος για τις ηλεκτρολογικές δραστηριότητες που θα αναλαμβάνονται από την επιχείρηση, είναι εγγεγραμμένος στο Τ.ΗΜΥ, ως Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή Ανώτερος Τεχνικός Ηλεκτρολογίας, ή Εργολήπτης Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων ή/και Συντηρητής ηλεκτρικού εξοπλισμού και συσκευών, ανάλογα με τις ηλεκτρολογικές εργασίες που πρόκειται να αναληφθούν από την επιχείρηση˙
 • το προσωπικό που θα ασχολείται με τις ηλεκτρολογικές δραστηριότητες πρέπει να έχει γνώση της Ελληνικής Γλώσσας, σε επίπεδο που να μπορεί να ασκεί το επάγγελμα στην Κύπρο.

Το έντυπο αίτησης για την έκδοση άδειας για την ενάσκηση της επιχείρησης που ασχολείται με την παροχή ηλεκτρολογικών υπηρεσιών μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου ή απευθείας στην αρμόδια αρχή:

Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών
Λεωφόρος Αγίου Ιλαρίωνος, Καϊμακλί, 1426 Λευκωσία.
Ταχ. Θυρ. 29669, 1722 Λευκωσία.
Τηλ. +357 22 800509, +357 22800428, +357 22800430
Φαξ: +357 22348202, +357 22800324
Ηλ. Ταχ.: director@ems.mcw.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.mcw.gov.cy/ems

 

 1. Το έντυπο αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

  • αντίγραφο του Πιστοποιητικού Συστάσεως Εταιρείας που εκδίδεται από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη (στην περίπτωση νομικού προσώπου) ή την κατάλληλη αρχή του κράτους όπου εγγράφηκε η εταιρεία (σε περίπτωση που το πιστοποιητικό δεν είναι στην Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα, πρέπει να υποβληθεί πιστοποιημένη μετάφραση σε μια από τις δυο γλώσσες)˙
  • βεβαίωση εγγραφής ως αυτοτελώς εργαζόμενος από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το άτομο (στην περίπτωση φυσικού προσώπου) που ασκεί επιχείρηση ή αντίστοιχη βεβαίωση εγγραφής από την αρμόδια αρχή του Κράτους Μέλους εγκατάστασης˙
  • αντίγραφο της βεβαίωσης από τον υπεύθυνο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό/Ανώτερο Τεχνικό Ηλεκτρολογίας/ Εργολήπτη Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων/Συντηρητή ηλεκτρικού εξοπλισμού και συσκευών ότι είναι στην τακτική υπηρεσία της επιχείρησης καθώς και αντίγραφο βεβαίωσης της επιχείρησης ότι απασχολεί τον συγκεκριμένο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό/Ανώτερο Τεχνικό Ηλεκτρολογίας/ Εργολήπτη Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων/Συντηρητή ηλεκτρικού εξοπλισμού και συσκευών (σε περίπτωση που το πιστοποιητικό δεν διατίθεται στην Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα πρέπει να υποβληθεί πιστοποιημένη μετάφραση σε μια από τις δυο γλώσσες)˙
  • αντίγραφο έγκυρου Πιστοποιητικού Εγγραφής του υπεύθυνου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού /Ανώτερου Ηλεκτρολόγου Τεχνικού / Εργολήπτη Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων/ Συντηρητή ηλεκτρικού εξοπλισμού και συσκευών που εκδίδεται από το Τ.ΗΜΥ˙
  • αντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υπεύθυνου εγγεγραμμένου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού/Ανώτερου Τεχνικού Ηλεκτρολογίας / Εργολήπτη Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων/ Συντηρητή ηλεκτρικού εξοπλισμού και συσκευών και του λοιπού προσωπικού που θα απασχοληθεί στην Κύπρο (σε περίπτωση που το έγγραφο δεν διατίθεται στην Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα πρέπει να υποβληθεί πιστοποιημένη μετάφραση σε μια από τις δυο γλώσσες)˙
  • τέλος €46.00 (πληρωτέο τοις μετρητοίς, με επιταγή ή τραπεζική εντολή).

Το τέλος αίτησης πληρώνεται κατά την αίτηση και  είναι €46.00 (πληρωτέο τοις μετρητοίς, με επιταγή ή τραπεζική εντολή).

Το τέλος ανανέωσης είναι €46.00.

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση για αδειοδότηση εντός τριών μηνών από την ημερομηνία που η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί.

Η άδεια για λειτουργία επιχείρησης που ασχολείται με ηλεκτρολογικές υπηρεσίες ισχύει για ένα έτος.

Το τέλος ανανέωσης είναι €46.00.

Προσφυγή εναντίον απόφασης της Αρμόδιας Αρχής

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Προσφυγή εις το Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου.

Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, Προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός 75 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση δημοσίευσης ή παράλειψης από την ημέρα που η πράξη ή η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος.

Το Διοικητικό ενεργεί ως ακυρωτικό Δικαστήριο και όχι ως Δικαστήριο ουσίας. Δηλαδή, το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να:

Ι. Απορρίψει την Προσφυγή

II. Ακυρώσει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη

ΙΙΙ. Να υποχρεώσει την Αρμόδια Αρχή σε πράξη ή και λήψη κάποιου μέτρου

Μετά από μια ακυρωτική απόφαση, η διοίκηση οφείλει να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση που ήταν πριν την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.

Πληροφορίες για υποβολή Έφεσης

Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου δύναται να καταχωρηθεί Έφεση μέσα σε προθεσμία 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδικάζει μια Έφεση, το επίδικο θέμα εξακολουθεί να είναι η νομιμότητα της πράξης που προσβλήθηκε με την Προσφυγή. Όμως, η επανεξέταση της νομιμότητας της πράξης γίνεται σε όση έκταση και πάνω στα θέματα εις τα οποία τα μέρη έχουν περιορίσει με τους λόγους Έφεσης.

Η απόφαση που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται τελεσίδικη σε σχέση με το θέμα που έχει κριθεί.

Το εγγεγραμμένο αρμόδιο πρόσωπο, που έχει την ευθύνη για τη λειτουργία επιχείρησης που ασχολείται με την παροχή ηλεκτρολογικών υπηρεσιών, υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις πρόνοιες των περί Ηλεκτρισμού Κανονισμών, όπως εκάστοτε τροποποιούνται.

Η εγγεγραμμένη επιχείρηση εξουσιοδοτείται να παρέχει ηλεκτρολογικές υπηρεσίες ανάλογα με την άδεια που κατέχει ο εγγεγραμμένος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός/Ανώτερος Τεχνικός Ηλεκτρολογίας / Εργολήπτης Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων/Συντηρητής ηλεκτρικού εξοπλισμού και συσκευών, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τις ηλεκτρολογικές δραστηριότητες που θα αναληφθούν από το νομικό πρόσωπο.

Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών έχει τη δικαιοδοσία σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης του Νόμου και των Κανονισμών ή δυνάμει οποιασδήποτε δικαστικής απόφασης να αναστείλει για οποιαδήποτε περίοδο κρίνει σκόπιμο ή ανακαλέσει το πιστοποιητικό ικανότητας οποιουδήποτε Ηλεκτρολόγου Μηχανικού/Ανώτερου Τεχνικού Ηλεκτρολογίας / Εργολήπτη Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων/Συντηρητή ηλεκτρικού εξοπλισμού και συσκευών το οποίο έχει εκδοθεί. Κανένα πρόσωπο, του οποίου το πιστοποιητικό έχει ανασταλεί ή ανακληθεί, κατά την περίοδο της αναστολής ή ανάκλησης, δεν μπορεί να αναλάβει την εκτέλεση οποιασδήποτε ηλεκτρικής εγκατάστασης και/ή συντήρηση ηλεκτρικού εξοπλισμού και συσκευών.