Διατρητής – Ανόρυξη Γεωτρήσεων

Τελευταία Ενημέρωση 05/05/2021

Αδειοδότηση διατρητών για ανόρυξη γεωτρήσεων

Γενικές Πληροφορίες

Εργασίες που αφορούν κατασκευή, διεύρυνση, εκβάθυνση, επέκταση, επισκευή φρέατος ή τον καθαρισμό υφιστάμενου φρέατος με τη βοήθεια διατρητικής μηχανής, ή άλλου διατρητικού μέσου, θα πρέπει να διεκπεραιώνονται από αδειούχο διατρητή. Η άδεια διατρητή εκδίδεται στα κεντρικά γραφεία του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξής και Περιβάλλοντος.

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει δικαίωμα να εξασφαλίσει άδεια διατρητή με την προϋπόθεση ότι γνωρίζει:

 • τη χρήση διατρητικής μηχανής∙
 • τις υποχρεώσεις του χειριστή διατρητικής μηχανής σύμφωνα με την Κυπριακή νομοθεσία∙
 • θέματα που σχετίζονται με την προστασία των υδάτων και τη γεωλογία.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται πιο πάνω, ο αιτητής καλείται σε προφορική εξέταση που διενεργείται από εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους του Διευθυντή του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων και του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης. Σημειώνεται ότι τα παραδείγματα από τις ερωτήσεις που τίθενται κατά τη διάρκεια της προφορικής εξέτασης δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων.

Το έντυπο αίτησης για παραχώρηση Άδειας Διατρητή θα πρέπει να υποβάλλεται στο Διευθυντή του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, στη διεύθυνση:

Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
100 – 110 Λεωφόρος Κέννεντυ,
1047 Παλλουριώτισσα, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ:. 357 22609000/349/347
Φαξ: + 357 22609353
Ηλ. Ταχ.: waterres@wdd.moa.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.moa.gov.cy/wdd

ή στα Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος στη Λεμεσό, Λάρνακα, Πάφο ή Αμμόχωστο (ή και στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης του Αγρότη.

 1. Το έντυπο αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

  • βεβαίωση καθαρού ποινικού μητρώου σε ότι αφορά αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του διαγωγή ∙
  • αντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής της διατρητικής μηχανής ή της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος που μεταφέρει τη διατρητική μηχανή.

  Νοείται ότι, αν ο αιτητής υποβάλει ένα έγκυρο πιστοποιητικό, που έχει εκδοθεί από άλλο κράτος μέλος της ΕΕ το οποίο επιβεβαιώνει τα προσόντα του αιτητή σε σχέση με την άσκηση του επαγγέλματος του διατρητή, τότε θεωρείται ότι ο υποψήφιος έχει τις απαιτούμενες γνώσεις για το χειρισμό διατρητικής μηχανής καθώς και για τα θέματα που σχετίζονται με την προστασία των υδάτων και τη γεωλογία. Στην περίπτωση αυτή, ο αιτητής εξετάζεται μόνο πάνω στις υποχρεώσεις του χειριστή διατρητικού μηχανήματος σύμφωνα με την Κυπριακή νομοθεσία.

Στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων καταβάλλεται τέλος €100 (είτε με επιταγή ή με τραπεζική εντολή) κατά την υποβολή της κάθε αίτησης.

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση για αδειοδότηση εντός τριών μηνών από την ημερομηνία που η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί.

Ο αιτητής μπορεί κατά τη διάρκεια εξέτασης της αίτησης του για Άδεια Διατρητή να τροποποιήσει ή να ακυρώσει την αίτηση του ή να πληροφορηθεί για την εξέλιξη της σε οποιοδήποτε χρόνο αυτός το επιθυμήσει.

Η άδεια λήγει την 1η Μαρτίου του έτους που ακολουθεί το έτος έκδοσης. Κάθε αδειούχος διατρητής του οποίου η άδεια λήγει μπορεί να υποβάλει αίτηση για ανανέωση.

Το έντυπο αίτησης για ανανέωση της άδειας διατρητή- χειριστή διατρητικής μηχανής μπορείτε να το κατεβάσετε είτε από την ιστοσελίδα του ΕΚΕ Κύπρου (σχετικά έγγραφα) είτε από την ιστοσελίδα του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων και να το υποβάλετε στο Διευθυντή του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων στη διεύθυνση που αναφέρεται ανωτέρω.

Το έντυπο αίτηση για ανανέωση άδειας διατρητή θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

 • βεβαίωση καθαρού ποινικού μητρώου σε ό, τι αφορά αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του διαγωγή∙
 • αντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής της διατρητικής μηχανής ή της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος που μεταφέρει τη διατρητική μηχανή.

Σημειώνεται ότι η προφορική εξέταση δεν είναι απαραίτητη στην περίπτωση της αίτησης για ανανέωση. Καταβάλλεται τέλος € 100 με την υποβολή κάθε αίτησης για ανανέωση.
Ο Διευθυντής του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων έχει το δικαίωμα να απορρίψει την αίτηση για ανανέωση, αν υπήρξαν σοβαρές ή επανειλημμένες παραβάσεις των όρων της άδειας ή των προνοιών του Νόμου. Εάν η αίτηση απορριφθεί, ο αιτητής ενημερώνεται σχετικά με τους λόγους της απόρριψης.

Προσφυγή εναντίον απόφασης της Αρμόδιας Αρχής

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Προσφυγή εις το Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου.

Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, Προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός 75 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση δημοσίευσης ή παράλειψης από την ημέρα που η πράξη ή η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος.

Το Διοικητικό ενεργεί ως ακυρωτικό Δικαστήριο και όχι ως Δικαστήριο ουσίας. Δηλαδή, το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να:

Ι. Απορρίψει την Προσφυγή

II. Ακυρώσει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη

ΙΙΙ. Να υποχρεώσει την Αρμόδια Αρχή σε πράξη ή και λήψη κάποιου μέτρου

Μετά από μια ακυρωτική απόφαση, η διοίκηση οφείλει να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση που ήταν πριν την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.

Πληροφορίες για υποβολή Έφεσης

Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου δύναται να καταχωρηθεί Έφεση μέσα σε προθεσμία 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδικάζει μια Έφεση, το επίδικο θέμα εξακολουθεί να είναι η νομιμότητα της πράξης που προσβλήθηκε με την Προσφυγή. Όμως, η επανεξέταση της νομιμότητας της πράξης γίνεται σε όση έκταση και πάνω στα  θέματα εις τα οποία τα μέρη έχουν περιορίσει με τους λόγους Έφεσης.

Η απόφαση που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται τελεσίδικη σε σχέση με το θέμα που έχει κριθεί.

Κάθε αδειούχος διατρητής υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του περί της Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων Νόμου του 2010, όπως εκάστοτε τροποποιείται, και συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, να:

 • δίδει στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων γραπτή ειδοποίηση τουλάχιστον τριών ημερών σχετικά με την πρόθεση του, να διατρήσει, ν’ ανορύξει ή να κατασκευάσει φρέαρ, ή να διευρύνει, να εκβαθύνει, να επεκτείνει, να επισκευάσει ή να καθαρίσει υφιστάμενο φρέαρ∙
 • τηρεί αρχείο κάθε εργασίας και αποστέλλει στο Διευθυντή του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων αντίγραφο εντός ενός μηνός από την ημέρα της συμπλήρωσης της εργασίας∙
 • διασφαλίζει πριν αρχίσει οποιαδήποτε εργασία διάτρησης, ανόρυξης ή κατασκευής φρέατος, ή διεύρυνσης, εκβάθυνσης ή επέκτασης υφισταμένου φρέατος, ότι το πρόσωπο για το οποίο θα εκτελεστεί η εργασία είναι κάτοχος έγκυρης άδειας που εκδόθηκε δυνάμει των διατάξεων του περί της Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων Νόμου.