Τελευταία Ενημέρωση 02/06/2021

Άσκηση του Επαγγέλματος του Ιατρού ή και Ιατρού Ειδικότητας

Γενικές Πληροφορίες

Για την άσκηση του επαγγέλματος του Ιατρού στην Κυπριακή Δημοκρατία, απαιτείται εγγραφή στο Μητρώο Ιατρών Κύπρου από το Ιατρικό Συμβούλιο Κύπρου σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εγγραφής Ιατρών Νόμου (Κεφ. 250), όπως εκάστοτε τροποποιείται.

Kάθε πρόσωπο δικαιούται να εγγραφεί ως ιατρός στο Ιατρικό Μητρώο, αν ικανοποιεί το Ιατρικό Συμβούλιο ότι:

(α) Έχει συμπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας του·

(β) είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Δημοκρατίας που έχει τη συνήθη διαμονή του στη Δημοκρατία ή είναι πολίτης άλλου κράτους μέλους·

(γ) είναι κάτοχος ενός από τα διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλους τίτλους που αναφέρονται στο Τρίτο Παράρτημα του περί Εγγραφής Ιατρών Νόμου (ΚΕΦ.250) και πληρούν τις προϋποθέσεις του Τετάρτου Παραρτήματος ή είναι κάτοχος διπλώματος, πιστοποιητικού ή άλλου τίτλου που δεν αναφέρεται στο Τρίτο Παράρτημα, αλλά είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις του Τέταρτου Παραρτήματος, αναγνωρίζεται  από  το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. και εγκρίνεται από το Ιατρικό Συμβούλιο, ή καλύπτεται κάτω από τις πρόνοιες του άρθρου 7Α·

(δ) μετά την περάτωση των βασικών του σπουδών έχει υπηρετήσει ως ιατρός για περίοδο τουλάχιστον δώδεκα μηνών, η οποία περιλαμβάνει έξι μήνες στην παθολογία και έξι μήνες στη χειρουργική, σε νοσηλευτικό ίδρυμα της Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους ή τρίτης χώρας, το οποίο εγκρίθηκε από το Ιατρικό Συμβούλιο ή μερικώς σε οποιοδήποτε νοσηλευτικό ίδρυμα της Δημοκρατίας και μερικώς σε νοσηλευτικό ίδρυμα άλλου κράτους μέλους ή τρίτης χώρας το οποίο εγκρίθηκε από το Ιατρικό Συμβούλιο.

Νοείται ότι η προαναφερθείσα προϋπόθεση υπηρεσίας δώδεκα μηνών δεν υφίσταται σε περίπτωση προσώπου που ικανοποιεί το Ιατρικό Συμβούλιο ότι κατέχει τα προσόντα τα οποία παρέχουν σ’ αυτό το δικαίωμα να θεωρείται ότι κατέχει ειδικότητα σύμφωνα με το άρθρο 23 του περί Εγγραφής Ιατρών Νόμου (ΚΕΦ.250), ή ότι υπηρέτησε για περίοδο τουλάχιστον τριάντα μηνών ως γιατρός σε νοσηλευτικό ίδρυμα άλλης χώρας ή της Δημοκρατίας το οποίο θα τύχει της έγκρισης του Ιατρικού Συμβουλίου·

(ε) είναι πρόσωπο καλού χαρακτήρα·

(στ) δεν έχει αποστερηθεί της πρακτικής άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος  σε άλλο κράτος για ανάρμοστη επαγγελματική συμπεριφορά, η οποία διαπιστώνεται από το Ιατρικό Συμβούλιο ως τέτοια.

Για την εγγραφή στο Ιατρικό Μητρώο πολίτη κράτους μέλους που κατέχει δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλο τίτλο που αποκτήθηκε σε τρίτη χώρα, το Ιατρικό Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη τυχόν αναγνώριση του εν λόγω διπλώματος, πιστοποιητικού ή άλλου τίτλου από άλλο κράτος μέλος καθώς και την εκπαίδευση και/ή την επαγγελματική πείρα που απέκτησε ο ενδιαφερόμενος σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα, προβαίνοντας σε συγκριτική εξέταση μεταξύ των ικανοτήτων που πιστοποιούνται με αυτά τα διπλώματα και αυτή την πείρα και αφετέρου των γνώσεων και των προσόντων που απαιτούνται από τον παρόντα Νόμο ή τους δυνάμει αυτού εκδοθέντες κανονισμούς.

Για την εγγραφή στο Ιατρικό Μητρώο πολίτη κράτους μέλους, που κατέχει δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλο τίτλο που αποκτήθηκε σε τρίτη χώρα, το Ιατρικό Συμβούλιο αναγνωρίζει το εν λόγω δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλο τίτλο εφόσον ο ενδιαφερόμενος διαθέτει τριετή επαγγελματική πείρα στο έδαφος του κράτους μέλους, το οποίο αναγνώρισε τον εν λόγω τίτλο και εφόσον η επαγγελματική αυτή πείρα πιστοποιείται από το εν λόγω κράτος μέλος.

Το Ιατρικό Συμβούλιο δύναται, όπου έχει δικαιολογημένες αμφιβολίες, να ζητήσει από τις αρμόδιες αρχές άλλου κράτους μέλους βεβαίωση της γνησιότητας των διπλωμάτων, πιστοποιητικών, τίτλων ή βεβαιώσεων που έχουν χορηγηθεί στο κράτος αυτό και αναφέρονται στο Τρίτο Παράρτημα, καθώς και βεβαίωση του γεγονότος ότι ο αιτητής πληρεί όλες τις προβλεπόμενες στο Τέταρτο Παράρτημα προϋποθέσεις εκπαίδευσης.

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί απευθείας στην Αρμόδια Αρχή:

Ιατρικό Συμβούλιο Κύπρου
Υπουργείο Υγείας
Προδρόμου 1 και Χείλωνος 17 1448 Λευκωσια
Τηλ: +357 22605471, 22605418
Φαξ: +357 22605559
Ηλ. Ταχ.: medicalcouncil@moh.gov.cy

 1. Το πρωτότυπο συμπληρωμένο έντυπο αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

  α) Πιστοποιητικό Γέννησης ή άλλο αποδεικτικό ιθαγένειας˙

  β) Πιστοποιημένο αντίγραφο αναγνωρισμένου πτυχίου. Πτυχία που αποκτήθηκαν σε Τρίτη Χώρα θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό ισοτιμίας και αντιστοιχίας του πτυχίου από το ΚΥΣΑΤΣ, http://www.kysats.ac.cy ή ισοδύναμο (π.χ. ΔΟΑΤΑΠ Ελλάδος) ˙

  γ) Πιστοποιητικό «Καλού Χαρακτήρα» ή «Τρέχουσας Επαγγελματικής Κατάστασης» που εκδίδεται από τις Αρμόδιες Αρχές του κράτους μέλους ή των κρατών μελών όπου έχετε εργαστεί στο παρελθόν. Για ιατρούς που έχουν συμπληρώσει την άσκηση τους στην Κύπρο, Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου (νοουμένου ότι δεν έχουν παρέλθει τρεις μήνες από την ημερομηνία έκδοσής τους)˙

  δ) Πιστοποιημένο αντίγραφο τίτλου ειδικότητας˙

  Για τίτλους ειδικότητας που απονεμήθηκαν από τρίτες χώρες ο τίτλος ειδικότητας θα πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικά από τα νοσοκομεία όπου έχετε εργαστεί που να βεβαιώνουν τον χρόνο και το περιεχόμενο της άσκησης σας. Οι βεβαιώσεις των νοσοκομείων θα πρέπει να είναι πιστοποιημένες από Αρμόδια Αρχή της χώρας (πχ. Υπουργείο Υγείας) ˙

  ε) Όπου δεν εφαρμόζεται το δ) η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται με πιστοποιητικά που να βεβαιώνουν ότι έχετε υπηρετήσει ως ιατρός για περίοδο τουλάχιστον 12 μηνών, αποτελούμενη από 6- μήνες στην Παθολογία και 6 μήνες στην Χειρουργική σε νοσηλευτικό ίδρυμα της Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους ή τρίτης χώρας το οποίο εγκρίθηκε από το Ιατρικό Συμβούλιο ή ότι υπηρετήσατε για περίοδο τουλάχιστον 30 μηνών ως ιατρός σε νοσηλευτικό ίδρυμα άλλης χώρας ή της Δημοκρατίας το οποίο θα τύχει της έγκρισης του Ιατρικού Συμβουλίου. (Άρθρο 7.(1) (δ) Ν24(Ι) του 2009)˙

  στ) Για αίτηση για προσωρινή παροχή υπηρεσιών στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας να υποβληθεί δήλωση που να περιλαμβάνει λεπτομέρειες σχετικά με οποιεσδήποτε ασφαλιστικές εγγυήσεις ή ανάλογα μέσα προσωπικής ή συλλογικής προστασίας όσον αφορά την επαγγελματική ευθύνη καθώς επίσης και δήλωση για το χρόνο, χώρο και είδος των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν(Άρθρο 7(1) Οδηγία 2005/36/ΕΚ)˙ ζ) Για αίτηση για μόνιμη εγγραφή ή προσωρινή παροχή υπηρεσιών, ιατρών αποφοίτων πανεπιστημίων κράτους μέλους, απαιτείται η προσκόμιση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος από χώρα Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το οποίο προέρχονται˙

  η) Το ποσό των €300,00 για την Εγγραφή στο Μητρώο Ιατρών Κύπρου το οποίο κατατίθεται στο Λογιστήριο του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας. Το ποσό μπορεί να πληρωθεί στο Λογιστήριο των Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας το οποίο στεγάζεται στο Υπουργείο Υγείας ή σε πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο εξωτερικό στον αρ. Κεφαλαίου 22-01.02.1.00688 με την ένδειξη εγγραφή στο Μητρώο ιατρών Κύπρου˙

  θ) Το ποσό των €200,00 για την Αναγνώριση της Ειδικότητας το οποίο κατατίθεται σε Τραπεζικό Λογαριασμό του Ιατρικού Συμβουλίου Κύπρου σε κατάστημα της Τράπεζας Κύπρου στο αρ. Λογαριασμού: 357012492184, IBAN NO CY70002001950000357012492184, SWIFT CODE BCYPCY2N˙

  ι) Δύο πρόσφατες φωτογραφίες μικρού μεγέθους/διαβατηρίου˙

  κ) Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο οποιοδήποτε κενό, πέραν των 5 μηνών μετά την απόκτηση του πτυχίου ιατρικής θα πρέπει να αιτιολογείται.

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

  • Όλα τα έγγραφα που θα προσκομιστούν στο Ιατρικό Συμβούλιο Κύπρου πρέπει να είναι πιστοποιημένα αντίγραφα˙

  • Η εξέταση των αιτήσεων θα ολοκληρώνεται το συντομότερο δυνατόν και όχι αργότερα των τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής του πλήρους φακέλου του αιτητή. Αιτήσεις που υπολείπονται πιστοποιητικών δεν προχωρούν στο επόμενο στάδιο μέχρι να υποβληθούν όλα τα απαραίτητα έγγραφα˙

  • Για σκοπούς άσκησης της Ιατρικής στην Κύπρο σύμφωνα με την νομοθεσία και την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2005/36/ΕΚ Άρθρο 53, απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας. Για σκοπούς διαπίστωσης της Ελληνικής Γλώσσας απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού καλής γνώσης της Ελληνικής Γλώσσας, (Επίπεδο Γ1) που εκδίδεται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ή άλλο ισότιμο πιστοποιητικό σύμφωνα με την σχετική εγκύκλιο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας.

  Το Ιατρικό Συμβούλιο δύναται να καλεί τους ιατρούς σε προσωπική συνέντευξη.

Το ποσό των €300,00 για την Εγγραφή στο Μητρώο Ιατρών Κύπρου κατατίθεται στο Λογιστήριο του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας.

Το ποσό μπορεί να πληρωθεί στο Λογιστήριο των Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας το οποίο στεγάζεται στο Υπουργείο Υγείας ή σε πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο εξωτερικό στον αρ. λογαριασμού 22-01.02.1.00688 με την ένδειξη εγγραφή στο Μητρώο ιατρών Κύπρου.

Το ποσό των €200,00 για την Αναγνώριση της Ειδικότητας κατατίθεται σε Τραπεζικό Λογαριασμό του Ιατρικού Συμβουλίου Κύπρου σε κατάστημα της:

Τράπεζας Κύπρου
Αρ. Λογαριασμού 357012492184
IBAN: CY70002001950000357012492184
SWIFT CODE: BCYPCY2N

Το Ιατρικό Συμβούλιο βεβαιώνει την παραλαβή του φακέλου του ενδιαφερομένου εντός ενός μηνός από την εν λόγω παραλαβή και τον ενημερώνει για τυχόν ελλείποντα έγγραφα.

Ιατρικό Συμβούλιο εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση εντός τριών μηνών από την υποβολή του πλήρους φακέλου του ενδιαφερομένου.

Σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης του Ιατρικού Συμβουλίου ή παράλειψης έκδοσης απόφασης εντός της καθορισθείσας προθεσμίας, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο, δυνάμει του άρθρου 146 του Συντάγματος.

Προσφυγή εναντίον απόφασης της Αρμόδιας Αρχής

Πρόσωπο το οποίο δεν ικανοποιείται από απόφαση Συμβουλίου δύναται, εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία που κοινοποιείται σ’ αυτόν η απόφαση του Συμβουλίου, να προσβάλει την απόφαση αυτή με γραπτή προσφυγή του στον Υπουργό Υγείας˙ η εν λόγω πρόνοια ρυθμίζεται στον περί Συμβουλίων Εγγραφής Επαγγελματιών του Τομέα της Υγείας (Άσκηση Ιεραρχικής Προσφυγής) Νόμο του 2017.

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Προσφυγή εις το Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου.

Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, Προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός 75 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση δημοσίευσης ή παράλειψης από την ημέρα που η πράξη ή η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος.

Το Διοικητικό ενεργεί ως ακυρωτικό Δικαστήριο και όχι ως Δικαστήριο ουσίας. Δηλαδή, το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να:

Ι. Απορρίψει την Προσφυγή

II. Ακυρώσει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη

ΙΙΙ. Να υποχρεώσει την Αρμόδια Αρχή σε πράξη ή και λήψη κάποιου μέτρου.

Μετά από μια ακυρωτική απόφαση, η διοίκηση οφείλει να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση που ήταν πριν την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.

Πληροφορίες για υποβολή Έφεσης

Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου δύναται να καταχωρηθεί Έφεση μέσα σε προθεσμία 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδικάζει μια Έφεση, το επίδικο θέμα εξακολουθεί να είναι η νομιμότητα της πράξης που προσβλήθηκε με την Προσφυγή.

Όμως, η επανεξέταση της νομιμότητας της πράξης γίνεται σε όση έκταση και πάνω στα θέματα εις τα οποία τα μέρη έχουν περιορίσει με τους λόγους Έφεσης.

Η απόφαση που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται τελεσίδικη σε σχέση με το θέμα που έχει κριθεί.