Οδοντίατρος / Ειδικός Οδοντίατρος

Τελευταία Ενημέρωση 12/11/2020

Άσκηση του Επαγγέλματος του Οδοντιάτρου ή και Ειδικού Οδοντιάτρου

Γενικές Πληροφορίες

Για την άσκηση του επαγγέλματος του οδοντιάτρου στην Κυπριακή Δημοκρατία, απαιτείται εγγραφή στο Μητρώo Οδovτιάτρωv από το Οδοντιατρικό Συμβούλιο Κύπρου σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εγγραφής Οδοντιάτρων Νόμου (Κεφ. 249), όπως εκάστοτε τροποποιείται, και η απόκτηση ετήσιας Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος από τον Παγκύπριο Οδοντιατρικό Σύλλογο.

Κάθε πρόσωπο δικαιούται να εγγραφεί ως οδοντίατρος αν ικανοποιεί το Οδοντιατρικό Συμβούλιο ότι:

(α) Συμπλήρωσε το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας του·

(β)     (i) είναι πολίτης της Δημοκρατίας,

(ii) είναι σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Δημοκρατίας και έχει τη συνήθη διαμονή του στην Κύπρο, ή

(iii) είναι πολίτης κράτους μέλους·

(γ) είναι κάτοχος ενός από τα διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλους τίτλους που αναφέρονται στο Τρίτο Παράρτημα, του περί Εγγραφής Οδοντιάτρων Νόμου (ΚΕΦ.249) ή είναι κάτοχος διπλώματος ή άλλου τίτλου που δεν αναφέρεται στο Τρίτο Παράρτημα, αλλά είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις του Τέταρτου Παραρτήματος, αναγνωρίζεται από το ΚΥ.ΣΑ.Τ.Σ. και εγκρίνεται από το Οδοντιατρικό Συμβούλιο ή καλύπτεται από τις  του διατάξεις του άρθρου 4Α·

(δ) είναι πρόσωπο καλού χαρακτήρα, προσκομίζοντας προς τούτο πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου ή, στην περίπτωση πολίτη κράτους μέλους, βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους καταγωγής ή προέλευσης που να πιστοποιεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις ήθους ή εντιμότητας που απαιτούνται στο κράτος αυτό για την ανάληψη των δραστηριοτήτων του οδοντίατρου ή όταν το εν λόγω κράτος μέλος δεν απαιτεί αποδείξεις ήθους ή εντιμότητας για την ανάληψη των εν λόγω δραστηριοτήτων, αντίγραφο ποινικού μητρώου ή άλλο ισότιμο έγγραφο του κράτους καταγωγής ή προέλευσής του, νοουμένου ότι δεν έχουν παρέλθει τρεις μήνες από την ημερομηνία έκδοσής τους·

(ε) δεν του απαγορεύτηκε αλλού η άσκηση της οδοντιατρικής λόγω συμπεριφοράς που δεν συνάδει με το επάγγελμά του.

Διευκρινίσεις για κατόχους πτυχίων τρίτης χώρας

Για την εγγραφή στο Μητρώο πολίτη κράτους μέλους που κατέχει δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλο τίτλο που αποκτήθηκε σε τρίτη χώρα, το Οδοντιατρικό Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη τυχόν αναγνώριση του εν λόγω διπλώματος, πιστοποιητικού ή άλλου τίτλου από άλλο κράτος μέλος καθώς και την εκπαίδευση και/ή την επαγγελματική πείρα που απέκτησε ο ενδιαφερόμενος σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα.

Για την εγγραφή στο Μητρώο πολίτη κράτους μέλους που κατέχει δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλο τίτλο, που αποκτήθηκε σε τρίτη χώρα, το Οδοντιατρικό Συμβούλιο αναγνωρίζει το εν λόγω δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλο οδοντιατρικό τίτλο που αποκτήθηκε σε τρίτη χώρα, εφόσον ο ενδιαφερόμενος διαθέτει τριετή επαγγελματική πείρα στο έδαφος του κράτους μέλους, το οποίο αναγνώρισε τον εν λόγω τίτλο και εφόσον η επαγγελματική αυτή πείρα πιστοποιείται από το εν λόγω κράτος μέλος.

Το Οδοντιατρικό Συμβούλιο δύναται, όπου έχει δικαιολογημένες αμφιβολίες, να ζητήσει από τις αρμόδιες αρχές άλλου κράτους μέλους βεβαίωση της γνησιότητας των διπλωμάτων, πιστοποιητικών, τίτλων ή βεβαιώσεων του ενδιαφερομένου που έχουν χορηγηθεί στο κράτος αυτό και αναφέρονται στο Τρίτο Παράρτημα ή στο άρθρο 4Α καθώς και βεβαίωση του γεγονότος ότι ο αιτητής εκπληρώνει όλες τις προβλεπόμενες από το Τέταρτο Παράρτημα προϋποθέσεις εκπαίδευσης.

Η αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Οδοντιάτρων Κύπρου μπορεί να υποβληθεί απευθείας με το χέρι ή μέσω ταχυδρομείου στην Αρμόδια Αρχή:

Οδοντιατρικό Συμβούλιο Κύπρου
Λεωφ. 28ης Οκτωβρίου 1,
Έγκωμη Business Center,
ΜΠΛΟΚ Β, Γρ. 205, 2414 ΕΓΚΩΜΗ
Τ.Κ 27898, 2434 – Έγκωμη, Λευκωσία, Κύπρος
Tηλέφωνο: +357 22819819,
Τηλεομοιότυπο: +357 22819815
Ηλ. Ταχ.: cda@cytanet.com.cy, info@dental.org.cy
Ιστοσελίδα: http://www.dental.org.cy/

Με την εγγραφή του αιτητή στο Μητρώο Οδοντιάτρων Κύπρου, το Οδοντιατρικό Συμβούλιο Κύπρου ενημερώνει τον Παγκύπριο Οδοντιατρικό Σύλλογο.

Για απόκτηση της ετήσιας Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος ο/η εγγεγραμμένος/η οδοντίατρος πρέπει να αποταθεί στον Παγκύπριο Οδοντιατρικό Σύλλογο:

Παγκύπριος Οδοντιατρικός Σύλλογος
Λεωφ. 28ης Οκτωβρίου 1,
Έγκωμη Business Center,
ΜΠΛΟΚ Β, Γρ. 205, 2414 ΕΓΚΩΜΗ
Τ.Κ 27898, 2434 – Έγκωμη, Λευκωσία, Κύπρος
Tηλέφωνο: +357 22819819,
Τηλεομοιότυπο: +357 22819815
Ηλ. Ταχ.: cda@cytanet.com.cy, info@dental.org.cy
Ιστοσελίδα: http://www.dental.org.cy/

 1. Το πρωτότυπο συμπληρωμένο έντυπο αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

  α) Πρωτότυπο Πιστοποιητικό Γέννησης ή άλλο αποδεικτικό ιθαγένειας (Πιστοποιημένο Αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου από την Επαρχιακή Διοίκηση ή από Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη)˙

  β) Πρωτότυπο Πτυχίο μαζί με πιστοποιημένο αντίγραφο (Βεβαίωση γνησιότητας αντιγράφου από το ίδρυμα που απένειμε τον τίτλο (true copy), από Κυπριακή Πρεσβεία ή Προξενείο ή Βεβαίωση από δικηγόρο όπου δηλώνεται ότι τέθηκε ενώπιον του το πρωτότυπο έγγραφο και πιστοποιεί ότι είναι «ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου»)˙

  γ) Πιστοποιημένο Αντίγραφο Αναλυτικής Βαθμολογίας – Επίσημο Πιστοποιητικό Μαθημάτων (Βεβαίωση γνησιότητας αντιγράφου από το ίδρυμα που απένειμε τον τίτλο (true copy) ή από Κυπριακή Πρεσβεία ή Προξενείο ή Βεβαίωση από δικηγόρο όπου δηλώνεται ότι τέθηκε ενώπιον του το πρωτότυπο έγγραφο και πιστοποιεί ότι είναι «ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου»)˙

  δ) Πρωτότυπο Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου (πρόσφατο, η ημερομηνία έκδοσης τους κατά την υποβολή της αίτησης να μην υπερβαίνει τους 3 μήνες)˙

  ε) Απόδειξη κατάθεσης, με την ένδειξη «Υποβολή αίτησης για εγγραφή/Ονοματεπώνυμο αιτητή», του ποσού των €50 σε Τραπεζικό Λογαριασμό του Οδοντιατρικού Συμβουλίου Κύπρου˙

  στ) Πρωτότυπο ή Πιστοποιημένο Αντίγραφο Πιστοποιητικού «Καλού Χαρακτήρα» ή «Τρέχουσας Επαγγελματικής Κατάστασης» που εκδίδεται από τις Αρμόδιες Αρχές του κράτους μέλους ή των κρατών μελών όπου έχετε εργαστεί στο παρελθόν (για πολίτες άλλων Κρατών Μελών)˙

  ζ) Πρωτότυπο ή Πιστοποιημένο αντίγραφο Πιστοποιητικού γνώσης Ελληνικών επιπέδου Γ1 (για πολίτες άλλων Κρατών Μελών).

  Επιπρόσθετα πιστοποιητικά για κατόχους πτυχίων τρίτης χώρας:

  η) Κάτοχοι πτυχίου τρίτης χώρας (εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου) πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό συμβατότητας του πτυχίου τους (ισοτιμίας και αντιστοιχίας) σύμφωνα με την οδηγία 2005/36 από την αρμόδια αρχή της χώρας τους˙

  θ) Κάτοχοι πτυχίου τρίτης χώρας (εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου) πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό άσκησης της οδοντιατρικής για τρία συναπτά έτη τα τελευταία πέντε χρόνια από την αρμόδια αρχή του κράτους καταγωγής τους ή απόκτησης του πτυχίου τους ή άλλου κράτους μέλους που τους έχει αναγνωριστεί η ισοτιμία και η αντιστοιχία του πτυχίου τους˙

  ι) Πιστοποιημένο αντίγραφο τίτλου ειδικότητας. Για τίτλους ειδικότητας που απονεμήθηκαν από τρίτες χώρες ο τίτλος ειδικότητας θα πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικά από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα όπου έχετε εργαστεί ή σπουδάσει που να βεβαιώνουν τον χρόνο άσκησης σας και ημερολόγιο κλινικής άσκησης (log book) που να αποδεικνύεται η ενεργός συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα σύμφωνα με το άρθρο 6 των Περί Οδοντιάτρων (Ειδικά Προσόντα) Κανονισμών του 2004˙

  Σημαντικές σημειώσεις:

  • Όλα τα έγγραφα που θα προσκομιστούν στο Οδοντιατρικό Συμβούλιο Κύπρου πρέπει να είναι τα πρωτότυπα ή πιστοποιημένα αντίγραφα. Σε περίπτωση που τα πρωτότυπα πιστοποιητικά δεν είναι στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά τότε θα πρέπει να μεταφραστούν στα Ελληνικά και να πιστοποιηθούν˙
  • Θα πρέπει να υποβάλλονται τα πρωτότυπα πιστοποιητικά διπλώματα μαζί με τα φωτοαντίγραφα τους πιστοποιημένα και μεταφρασμένα όπου χρειάζεται˙
  • Τα πιστοποιητικά λευκού ποινικού μητρώου από τις αρμόδιες υπηρεσίες του τόπου καταγωγής ή εκείνο της τρέχουσας επαγγελματικής κατάστασης θα πρέπει να είναι πρόσφατα και η ημερομηνία έκδοσης τους κατά την υποβολή της αίτησης να μην υπερβαίνει τους 3 μήνες˙
  • Για σκοπούς άσκησης της Οδοντιατρικής στην Κύπρο σύμφωνα με την νομοθεσία, απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας. Το Οδοντιατρικό Συμβούλιο Κύπρου δύναται να καλεί τους αλλοδαπούς οδοντίατρους σε προσωπική συνέντευξη ώστε να διαπιστώνεται η επάρκεια της γνώσης της Ελληνικής γλώσσας. Για τον έλεγχο της γνώσης του επιπέδου της γλώσσας στους αλλοδαπούς, επιθυμητή είναι η προσκόμιση πιστοποιητικού γνώση της Ελληνικής γλώσσας, επιπέδου Γ1˙
  • Πιστοποίηση των αντιγράφων του πτυχίου/αναλυτικής βαθμολογίας μπορεί να γίνει με τους ακόλουθους τρόπους: Ευκρινές αντίγραφο το οποίο να φέρει:
  • Βεβαίωση γνησιότητας αντιγράφου από το ίδρυμα που απένειμε τον τίτλο (true copy)˙

  ή

  •  Βεβαίωση γνησιότητας αντιγράφου από Κυπριακή Πρεσβεία ή Προξενείο˙

  ή

  • Βεβαίωση από δικηγόρο όπου δηλώνεται ότι τέθηκε ενώπιον του το πρωτότυπο έγγραφο και πιστοποιεί ότι είναι «ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου».

  Η ταυτότητα ή το διαβατήριο θα πρέπει να πιστοποιηθεί στην Επαρχιακή Διοίκηση ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη. Δεν γίνονται δεκτές πιστοποιήσεις από κοινοτικές αρχές ή πιστοποιούντες υπαλλήλους.

  • Για αίτηση προσωρινής παροχής υπηρεσιών στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας να υποβληθεί δήλωση που να περιλαμβάνει λεπτομέρειες σχετικά με οποιεσδήποτε ασφαλιστικές εγγυήσεις ή ανάλογα μέσα προσωπικής ή συλλογικής προστασίας όσον αφορά την επαγγελματική ευθύνη. (Άρθρο 7(1), Οδηγία 2005/36/ΕΚ), δηλαδή ασφάλεια επαγγελματικής ευθύνης η οποία να καλύπτει ρητά την άσκηση του οδοντιατρικού επαγγέλματος στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

   

 • Τέλος υποβολής Αίτησης €50, απόδειξη κατάθεσης με την ένδειξη «Υποβολή αίτησης για εγγραφή/Ονοματεπώνυμο αιτητή» στον Τραπεζικό Λογαριασμό του Οδοντιατρικού Συμβουλίου Κύπρου στην :

Τράπεζα Κύπρου
Όνομα : Οδοντιατρικό Συμβουλίου Κύπρου
Aρ. Λογαριασμού: 357027399660
IBAN NO: CY09 0020 0195 0000 3570 2739 9660
SWIFT CODE: BCYPCY2N˙

 • Τέλος εγγραφής και έκδοσης Πιστοποιητικού Εγγραφής στο Μητρώο Οδοντιάτρων Κύπρου €300, θα πρέπει να καταβάλλεται το ποσό στον Τραπεζικό Λογαριασμό του Οδοντιατρικού Συμβουλίου Κύπρου με την ένδειξη ‘Εγγραφή στο Μητρώο Οδοντιάτρων/Ονοματεπώνυμο Οδοντιάτρου’˙
 • Τέλος έκδοσης Πιστοποιητικού Αναγνώρισης Ειδικότητας €350, θα πρέπει να καταβάλλεται το ποσό στον Τραπεζικό Λογαριασμό του Οδοντιατρικού Συμβουλίου Κύπρου με την ένδειξη ‘Αναγνώριση Ειδικότητας/Ονοματεπώνυμο Οδοντιάτρου’.
 • Για την έκδοση της ετήσιας Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος ο/η εγγεγραμμένος/η Οδοντίατρος πρέπει να καταβάλει το τέλος των €130 στον Παγκύπριο Οδοντιατρικό Σύλλογο Κύπρου.

 

Το Οδοντιατρικό Συμβούλιο βεβαιώνει την παραλαβή του φακέλου του ενδιαφερομένου εντός ενός μηνός από την εν λόγω παραλαβή και τον ενημερώνει για τυχόν ελλείποντα έγγραφα. Το Οδοντιατρικό Συμβούλιο εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση εντός τριών μηνών από την υποβολή του πλήρους φακέλου του ενδιαφερομένου. Σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης του Οδοντιατρικού Συμβουλίου ή παράλειψης έκδοσης απόφασης εντός της προθεσμίας των τριών μηνών, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο δυνάμει του άρθρου 146 του Συντάγματος.

Η εγγραφή στο Μητρώο Οδοντιάτρων δεν έχει ημερομηνία λήξης και δεν χρειάζεται ανανέωση.

Η ετήσια άδεια άσκησης επαγγέλματος λήγει την 31η ημέρα του Δεκεμβρίου που έπεται της ημερομηνίας έκδοσης της.

Προσφυγή εναντίον απόφασης της Αρμόδιας Αρχής

Πρόσωπο το οποίο δεν ικανοποιείται από απόφαση Συμβουλίου δύναται, εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία που κοινοποιείται σ’ αυτόν η απόφαση του Συμβουλίου, να προσβάλει την απόφαση αυτή με γραπτή προσφυγή του στον Υπουργό Υγείας˙ η εν λόγω πρόνοια ρυθμίζεται στον περί Συμβουλίων Εγγραφής Επαγγελματιών του Τομέα της Υγείας (Άσκηση Ιεραρχικής Προσφυγής) Νόμο του 2017.

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Προσφυγή εις το Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου.

Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, Προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός 75 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση δημοσίευσης ή παράλειψης από την ημέρα που η πράξη ή η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος.

Το Διοικητικό ενεργεί ως ακυρωτικό Δικαστήριο και όχι ως Δικαστήριο ουσίας. Δηλαδή, το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να:

Ι. Απορρίψει την Προσφυγή

II. Ακυρώσει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη

ΙΙΙ. Να υποχρεώσει την Αρμόδια Αρχή σε πράξη ή και λήψη κάποιου μέτρου

Μετά από μια ακυρωτική απόφαση, η διοίκηση οφείλει να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση που ήταν πριν την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.

Πληροφορίες για υποβολή Έφεσης

Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου δύναται να καταχωρηθεί Έφεση μέσα σε προθεσμία 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδικάζει μια Έφεση, το επίδικο θέμα εξακολουθεί να είναι η νομιμότητα της πράξης που προσβλήθηκε με την Προσφυγή.

Όμως, η επανεξέταση της νομιμότητας της πράξης γίνεται σε όση έκταση και πάνω στα θέματα εις τα οποία τα μέρη έχουν περιορίσει με τους λόγους Έφεσης.

Η απόφαση που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται τελεσίδικη σε σχέση με το θέμα που έχει κριθεί.