Κέντρο Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών Σχολικής Ηλικίας

Τελευταία Ενημέρωση 08/12/2023

Λειτουργία Κέντρου Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών Σχολικής Ηλικίας

Γενικές Πληροφορίες

Για τη λειτουργία Κέντρου Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών Σχολικής Ηλικίας στην Κυπριακή Δημοκρατία από φυσικά και νομικά πρόσωπα απαιτείται η εξασφάλιση Πιστοποιητικού Εγγραφής από την Διευθύντρια των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας.

Ο όρος «Κέντρο Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών Σχολικής Ηλικίας» αναφέρεται σε οποιοδήποτε υποστατικό στο οποίο παρέχεται φροντίδα, προστασία και εκπαίδευση σε πέραν των δύο παιδιών, ηλικίας μέχρι 18 ετών, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να λειτουργεί Κέντρο Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών Σχολικής Ηλικίας νοουμένου ότι αυτό είναι εγγεγραμμένο με βάση τον περί Κέντρων  Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών Νόμο και πληροί τις πρόνοιες του Νόμου και των σχετικών Κανονισμών, μεταξύ των οποίων:

 • το διευθύνoν πρόσωπο διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα που καθορίζουν οι σχετικοί κανονισμοί∙
 • απασχολεί επαρκές και προσοντούχο προσωπικό για να διασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή φροντίδα για τα παιδιά∙
 • υπάρχουν κατάλληλα υποστατικά με κατάλληλες συνθήκες υγιεινής, κατάλληλη τοποθεσία, κατάλληλη κατασκευή, πυρασφάλεια, αρχιτεκτονικά σχέδια, συντήρηση, γενικές συνθήκες και εξοπλισμός∙
 • στο κέντρο θα προσφέρονται κατάλληλες υπηρεσίες και διευκολύνσεις.

Το έντυπο αίτησης για την Εγγραφή Κέντρου Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών  μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή, βάσει επαρχίας, ως ο πιο κάτω κατάλογος:

Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Λευκωσίας
Αγίου Ιλαρίωνος 66,
1026 Καϊμακλί, Λευκωσία
Τηλ:. +357 22804605, +357 22804607
Ηλ. Ταχ. : nikosia.dwo@sws.dmsw.gov.cy

Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Λεμεσού
Φρακλίνου Ρούσβελτ 80,
3012 Λεμεσός
Τηλ:. +357 25804523, +357 25804452
Ηλ. Ταχ. : lemesos.dwo@sws.dmsw.gov.cy

Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Λάρνακας
Πηλίου 23-25, Γ. Ματθαίου Court,
6301  Λάρνακα
Τηλ:. +357 24800101, +357 24800260
Ηλ. Ταχ. : larnaca.dwo@sws.dmsw.gov.cy

Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Πάφου
Νίκου Νικολαΐδη 17,
8010 Πάφος
Τηλ:. +357 26821601, +357 26821600
Ηλ. Ταχ. : pafos.dwo@sws.dmsw.gov.cy

Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Αμμοχώστου
1ης Απριλίου 170, 5280
Παραλίμνι
Τηλ:. +357 23811741
Ηλ. Ταχ. : ammochostos.dwo@sws.dmsw.gov.cy

Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας
Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας
63 Προδρόμου,
1468 Λευκωσία
Τηλ:. +357 22406701, +357 22406712
Φαξ: +357 22667907
Ηλ. Ταχ. : central.sws@sws.dmsw.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.dmsw.gov.cy/dmsw/sws.nsf

 1. Το έντυπο αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

  • αντίγραφα των πιστοποιητικών για τα προσόντα του διευθύνοντος προσώπου∙
  • αντίγραφα των πιστοποιητικών για τα προσόντα των μελών του προσωπικού∙
  • αντίγραφο του δελτίου ταυτότητας κάθε μέλους του προσωπικού∙
  • αντίγραφο των αρχιτεκτονικών σχεδίων και των ακριβών διαστάσεων του κτιρίου∙
  • αντίγραφο της Οικοδομικής Άδειας ή της Πολεοδομικής Άδειας για τη χρήση των υποστατικών ως Κέντρο Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών∙
  • αντίγραφο του Πιστοποιητικού Καταλληλότητας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία∙
  • αντίγραφο του Πιστοποιητικού Καταλληλότητας από την Υγειονομική Υπηρεσία∙
  • αντίγραφο του Πιστοποιητικού Καταλληλότητας από το Τμήμα Δημοσίων Έργων∙
  • αντίγραφο του Πιστοποιητικού Καταλληλότητας από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών∙
  • πρωτότυπα ιατρικά πιστοποιητικά υγείας για κάθε μέλος του προσωπικού∙
  • πρωτότυπο πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου για κάθε μέλος του προσωπικού∙
  • πρωτότυπο πιστοποιητικό από την Αστυνομία σύμφωνα με το άρθρο 22(6) του περί της Πρόληψης και Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμου Ν.91(Ι)/2014, Άρθρο 22(6) για κάθε μέλος του προσωπικού.

  (*Πρωτότυπα Ιατρικά Πιστοποιητικά: αιματολογικές εξετάσεις για μεταδοτικές και μολυσματικές ασθένειες [Ηπατίτιδα Β (HBsAg) και C (anti-HCV), Ιός AIDS HIV (HIV I&II antibodies), Σύφιλη (VDRL) και δερμοαντίδραση MANTOUX], πιστοποιητικό χειριστή τροφίμων (αναλύσεις κοπράνων) και εκθέσεις ακτινογραφίας θώρακα).

Δεν εφαρμόζονται τέλη.

Διεξάγεται επί τόπου επιθεώρηση των υποστατικών του Κέντρου από εξουσιοδοτημένους από τη Διευθύντρια Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας λειτουργούς για να διαπιστωθεί ότι ικανοποιούνται όλες οι προϋποθέσεις. Ο αιτητής πληροφορείται σχετικά με την απόφαση για την παραχώρηση άδειας εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία που το έντυπο αίτησης και τα δικαιολογητικά έγγραφα έχουν υποβληθεί δεόντως.

Δεν πρέπει να θεωρείται ότι παραχωρήθηκε άδεια αν οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας δεν έχουν απαντήσει εντός της καθορισμένης περιόδου.

Το Πιστοποιητικό Εγγραφής Κέντρου Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών δεν χρήζει ανανέωσης και ισχύει νοουμένου ότι το Κέντρο συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του και πληροί τις πρόνοιες του Νόμου περί Κέντρων Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών και των σχετικών Κανονισμών

Προσφυγή εναντίον απόφασης της Αρμόδιας Αρχής

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Προσφυγή εις το Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου.

Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, Προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός 75 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση δημοσίευσης ή παράλειψης από την ημέρα που η πράξη ή η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος.

Το Διοικητικό ενεργεί ως ακυρωτικό Δικαστήριο και όχι ως Δικαστήριο ουσίας. Δηλαδή, το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να:

Ι. Απορρίψει την Προσφυγή

II. Ακυρώσει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη

ΙΙΙ. Να υποχρεώσει την Αρμόδια Αρχή σε πράξη ή και λήψη κάποιου μέτρου

Μετά από μια ακυρωτική απόφαση, η διοίκηση οφείλει να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση που ήταν πριν την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.

Πληροφορίες για υποβολή Έφεσης

Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου δύναται να καταχωρηθεί Έφεση μέσα σε προθεσμία 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδικάζει μια Έφεση, το επίδικο θέμα εξακολουθεί να είναι η νομιμότητα της πράξης που προσβλήθηκε με την Προσφυγή. Όμως, η επανεξέταση της νομιμότητας της πράξης γίνεται σε όση έκταση και πάνω στα θέματα εις τα οποία τα μέρη έχουν περιορίσει με τους λόγους Έφεσης.

Η απόφαση που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται τελεσίδικη σε σχέση με το θέμα που έχει κριθεί.

Τα εγγεγραμμένα Κέντρα Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών Σχολικής Ηλικίας υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις πρόνοιες του Νόμου περί Κέντρων Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών Σχολικής Ηλικίας και των σχετικών Κανονισμών, όπως τροποποιούνται περιοδικώς, και ειδικώς για να διασφαλισθεί, μεταξύ άλλων ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις αναφορικά με τα ακόλουθα:

 • τα προσόντα των μελών του προσωπικού∙ τα υποστατικά και τον εξοπλισμό∙
 • τη συντήρηση∙ την τήρηση των απαραίτητων αρχείων∙
 • την αναλογία παιδιών-προσωπικού∙
 • την αναλογία παιδιών – εμβαδού χώρου∙
 • το Πιστοποιητικό Εγγραφής είναι τοποθετημένο σε περίοπτο μέρος στα υποστατικά.

Οποιοδήποτε πρόσωπο δεόντως εξουσιοδοτημένο από τη Διευθύντρια Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας μπορεί να εισέρχεται σε οποιοδήποτε λογικό χρόνο σε οποιαδήποτε υποστατικά που χρησιμοποιούνται για τη φροντίδα των παιδιών και μπορεί να επιθεωρεί τα υποστατικά, τη φροντίδα που προσφέρεται στα παιδιά και τις διευθετήσεις για την ευημερία τους και οποιαδήποτε αρχεία αναφορικά με αυτά.