Κέντρο Ενηλίκων

Τελευταία Ενημέρωση 30/09/2020

Λειτουργία Κέντρου Ενηλίκων

Γενικές Πληροφορίες

Για τη λειτουργία Κέντρου Ενηλίκων στην Κυπριακή Δημοκρατία από νομικά ή φυσικά πρόσωπα πρέπει να εγγράψουν το Κέντρο Ενηλίκων στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Ο όρος «Κέντρο Ενηλίκων» σημαίνει οποιοδήποτε υποστατικό στο οποίο παρέχεται φροντίδα, προστασία, απασχόληση, ψυχαγωγία, φαγητό και άλλες υπηρεσίες σε περισσότερα από πέντε άτομα ηλικίας άνω των δεκαοκτώ χρόνων, σ’ οποιοδήποτε χρόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να εγγράψει Κέντρο Ενηλίκων, νοουμένου ότι οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας είναι ικανοποιημένες ότι πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια:

 • το διευθύνον πρόσωπο για το Κέντρο διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα που καθορίζει η Διευθύντρια Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας∙
 • πρόκειται να απασχοληθεί επαρκές και προσοντούχο προσωπικό για να διασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή φροντίδα των ενοίκων∙
 • υπάρχουν κατάλληλα υποστατικά με κατάλληλες συνθήκες υγιεινής∙
 • κατάλληλη τοποθεσία, πυρασφάλεια, αρχιτεκτονικά σχέδια, συντήρηση, γενικές συνθήκες και εξοπλισμός∙
 • στο Κέντρο θα προσφέρονται κατάλληλες υπηρεσίες και διευκολύνσεις.

Το έντυπο αίτησης για την Εγγραφή Κέντρου Ενηλίκων μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή:

Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
63 Προδρόμου,
1468 Λευκωσία
Τηλ:. +357 22406701, +357 22406712
Φαξ: +357 22667907
Ηλ. Ταχ.: central.sws@sws.mlsi.gov.cy, ipapatheodoulou@sws.mlsi.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.mlsi.gov.cy/sws/

 1. Το έντυπο αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

  • αντίγραφα των πιστοποιητικών προσόντων του διευθύνοντος προσώπου∙
  • αντίγραφα των πιστοποιητικών προσόντων των μελών του προσωπικού∙
  • αντίγραφο του δελτίου ταυτότητας κάθε μέλους του προσωπικού∙
  • αρχιτεκτονικό σχέδιο που δείχνει την κάτοψη και τις διαστάσεις του κτιρίου∙
  • αντίγραφο άδειας Οικοδομής ή Πολεοδομικής άδειας∙
  • αντίγραφο του Πιστοποιητικού καταλληλότητας υποστατικού από την Πυροσβεστική Υπηρεσία∙
  • αντίγραφο του Πιστοποιητικού καταλληλότητας από το Τμήμα Δημοσίων Έργων∙
  • αντίγραφο του Πιστοποιητικού καταλληλότητας από τις Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας∙
  • αντίγραφο του Πιστοποιητικού καταλληλότητας από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών∙
  • πρωτότυπα ιατρικά πιστοποιητικά υγείας, για κάθε μέλος του προσωπικού∙
  • πρωτότυπο πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου για κάθε μέλος του προσωπικού∙
  • πρωτότυπο πιστοποιητικό από την Αστυνομία σύμφωνα με το άρθρο 22(6) του περί της Πρόληψης και Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμου Ν.91(Ι)/2014, Άρθρο 22(6) για κάθε μέλος του προσωπικού.

  (*Πρωτότυπα Ιατρικά Πιστοποιητικά: αιματολογικές εξετάσεις για μεταδοτικές και μολυσματικές ασθένειες [Ηπατίτιδα Β (HBsAg) και C (anti-HCV), Ιός AIDS HIV (HIV I&II antibodies), Σύφιλη (VDRL) και δερμοαντίδραση MANTOUX], πιστοποιητικό χειριστή τροφίμων (αναλύσεις κοπράνων) και εκθέσεις ακτινογραφίας θώρακα)

Δεν εφαρμόζονται τέλη.

Διεξάγεται επί τόπου επιθεώρηση των υποστατικών του Κέντρου Ενηλίκων από εξουσιοδοτημένους από τη Διευθύντρια Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας λειτουργούς για να διαπιστωθεί ότι ικανοποιούνται όλες οι προϋποθέσεις.

Ο αιτητής πληροφορείται σχετικά με την απόφαση για την παραχώρηση άδειας εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία που το έντυπο αίτησης και τα δικαιολογητικά έγγραφα έχουν υποβληθεί δεόντως. Δεν πρέπει να θεωρείται ότι παραχωρήθηκε άδεια αν οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας δεν έχουν απαντήσει εντός της καθορισμένης περιόδου.

Το Πιστοποιητικό Εγγραφής Κέντρου Ενηλίκων ισχύει για απεριόριστο χρόνο, νοουμένου ότι κάθε χρόνο ανανεώνονται:

 • τα πιστοποιητικά καταλληλότητας από :
  • την Πυροσβεστική Υπηρεσία,
  • τις Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας και το
  • Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών
 • τα πιστοποιητικά υγείας και
 • τα πιστοποιητικά λευκού ποινικού μητρώου για κάθε μέλος του προσωπικού.

Παρακαλώ σημειώστε ότι το πιστοποιητικό καταλληλότητας από το Τμήμα Δημοσίων Έργων πρέπει να ανανεώνεται κάθε πέντε χρόνια.

Προσφυγή εναντίον απόφασης της Αρμόδιας Αρχής

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Προσφυγή εις το Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου.

Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, Προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός 75 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση δημοσίευσης ή παράλειψης από την ημέρα που η πράξη ή η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος.

Το Διοικητικό ενεργεί ως ακυρωτικό Δικαστήριο και όχι ως Δικαστήριο ουσίας. Δηλαδή, το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να:

Ι. Απορρίψει την Προσφυγή

II. Ακυρώσει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη

ΙΙΙ. Να υποχρεώσει την Αρμόδια Αρχή σε πράξη ή και λήψη κάποιου μέτρου

Μετά από μια ακυρωτική απόφαση, η διοίκηση οφείλει να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση που ήταν πριν την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.

Πληροφορίες για υποβολή Έφεσης

Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου δύναται να καταχωρηθεί Έφεση μέσα σε προθεσμία 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδικάζει μια Έφεση, το επίδικο θέμα εξακολουθεί να είναι η νομιμότητα της πράξης που προσβλήθηκε με την Προσφυγή. Όμως, η επανεξέταση της νομιμότητας της πράξης γίνεται σε όση έκταση και πάνω στα  θέματα εις τα οποία τα μέρη έχουν περιορίσει με τους λόγους Έφεσης.

Η απόφαση που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται τελεσίδικη σε σχέση με το θέμα που έχει κριθεί.

Τα εγγεγραμμένα Κέντρα Ενηλίκων υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις πρόνοιες του περί Κέντρων Ενηλίκων Νόμου και των σχετικών Κανονισμών, όπως τροποποιούνται περιοδικώς, και ειδικότερα για να διασφαλισθεί ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις αναφορικά με τα ακόλουθα:

 • τα προσόντα των μελών του προσωπικού∙
 • τα υποστατικά και τον εξοπλισμό∙
 • τη συντήρηση.

Διεξάγονται τακτικές επιθεωρήσεις από Επαρχιακούς Λειτουργούς Ευημερίας για να διαπιστωθεί ότι τα Κέντρα Ενηλίκων ικανοποιούν τις πρόνοιες του σχετικού Νόμου και των Κανονισμών.