Κλιματισμός και Θέρμανση – Εγκατάσταση Συστημάτων – Προσωρινή

Τελευταία Ενημέρωση 26/10/2023

Διενέργεια εγκαταστάσεων συστημάτων κλιματισμού, θέρμανσης, εξαερισμού και ζεστού νερού χρήσης- Προσωρινή Διασυνοριακή Παροχή Υπηρεσιών

Εγκαταστάτης που είναι νόμιμα εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος, δύναται να πραγματοποιήσει εγκαταστάσεις συστημάτων ψύξης, θέρμανσης, εξαερισμού και ζεστού νερού στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, χωρίς την υποχρέωση εγγραφής σε μητρώο και χωρίς την υποχρέωση έκδοσης οποιασδήποτε άδειας στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Το πρόσωπο αυτό (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) μετακινείται στην Κυπριακή Δημοκρατία με σκοπό την παροχή υπηρεσιών σε προσωρινή και περιστασιακή βάση και οφείλει να ειδοποιήσει – γραπτώς και πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας- την Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας για την πρόθεσης του – σύμφωνα με τον «Ο περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμος του 2006 (142(I)/2006), όπως τροποποιείται περιοδικά, και τους «Οι περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Εγκαταστάτες Τεχνικών Συστημάτων Κτιρίου) Κανονισμοί του 2018» όπως εκδίδεται από την Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Τα Τεχνικά Συστήματα που Εγκαθίστανται σε ένα κτίριο περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

(i) Συστημάτων αερισμού, εξαερισμού και ανάκτησης θερμότητας∙
(ii) Συστήματα κλιματισμού θέρμανσης, ψύξης, ύγρανσης, αφύγρανσης με χρήση ψυκτικών ρευστών∙
(iii) Μικρών συστημάτων ψύξης∙
(iv) Μεγάλων κεντρικών συστημάτων κλιματισμού∙
(iv) Συστημάτων κλιματισμού με αντλίες θερμότητας νερού ή αέρα∙
(v) Μεγάλων συστημάτων ψύξης εμπορικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων∙
(vi) Κλειστό κύκλωμα σωλήνων γεωθερμίας∙
(vii) Συστημάτων κεντρικών θερμάνσεων και παραγωγής ζεστού νερού με χρήση υγρών καυσίμων∙
(ix) Συστημάτων κεντρικών θερμάνσεων και παραγωγής ζεστού νερού με χρήση στερεών καυσίμων∙
(x) Συστημάτων κεντρικών θερμάνσεων και παραγωγής ζεστού νερού με χρήση ηλεκτρικών λεβήτων/αντλιών θερμότητας∙
(xi) Συστημάτων κεντρικών θερμάνσεων και παραγωγής ζεστού νερού με χρήση γκαζιού∙
(xii) Δοχείων αποθήκευσης υγρών και αερίων καυσίμων∙
(xiii) Συστημάτων κεντρικών θερμάνσεων και παραγωγής ζεστού νερού με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε συνδυασμό με εγκαταστάσεις υγρού καυσίμου∙
(xiv) Συστημάτων κεντρικών θερμάνσεων και παραγωγής ζεστού νερού με χρήση ηλιακής ενέργειας∙
(xv) Συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού και εγκατάσταση συστημάτων παροχής κριού και ζεστού νερού.

«Σχετική Εργασία» σημαίνει την εγκατάσταση, ρύθμιση και έλεγχο τεχνικών εξοπλισμών για συστήματα θέρμανσης, κλιματισμού και εξαερισμού, παραγωγής ζεστού νερού για σκοπούς εύρυθμης λειτουργιάς τους.

«Λέβητας (υγρών, αερίων και στερεών καυσίμων)» σημαίνει το κοινό σύστημα λέβητα και μονάδας καυστήρα που είναι σχεδιασμένος να μεταδίδει σε υγρά θερμότητα που παράγεται από την καύση.

«Σύστημα κλιματισμού» σημαίνει συνδυασμό των στοιχείων που απαιτούνται για την επεξεργασία του αέρα εσωτερικού χώρου, μέσω του οποίου η θερμοκρασία ελέγχεται ή μπορεί να μειωθεί.

Η Υπηρεσία Ενέργειας θα κρίνει κατά περίπτωση το προσωρινό και περιστασιακό χαρακτήρα της παροχής υπηρεσίας και ιδιαίτερα σε σχέση με τη διάρκεια, συχνότητα, περιοδικότητα και το συνεχή χαρακτήρα της και για σκοπούς ελέγχου τηρεί κατάλογο των προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες.

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας ισχύουν για – φυσικό και νομικό – πρόσωπο τα οποίο:

  • είναι εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
  • ασκεί νόμιμα το επάγγελμα στο Κράτος Μέλος αυτό,
  • μετακινείται στην Κυπριακή Δημοκρατία, προκειμένου να ασκήσει προσωρινά και περιστασιακά τις υπηρεσίες του οι οποίες πρέπει να είναι ανάλογες με αυτές που έχει νόμιμο δικαίωμα στο Κράτος Μέλος το οποίο είναι εγκατεστημένος.,
  • ο προσωρινός και περιστασιακός χαρακτήρας της παροχής υπηρεσίας κρίνεται ως να μην υπερβαίνει τις πέντε (5) σχετικές εργασίες ανά έτος.

Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει γραπτώς, με επιστολή, την Αρμόδια Αρχή πρίν την έναρξη των εν λόγω υπηρεσιών και αναφέρει ότι ασκεί νόμιμα το επάγγελμα στο κράτος μέλος εγκατάστασης.

Στοιχεία επικοινωνίας της Αρμόδιας Αρχής:

Υπηρεσία Ενέργειας
Υπουργείο Ενέργειας Εμπορίου και Βιομηχανίας
Ανδρέα Αραούζου 13-15, 1421 Λευκωσία
Τηλ.: +357 22 409411, +357 22409390
Τηλεομοιότυπο: +357 22304759
Ηλ. Ταχ.: cyiallouros@meci.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.energy.gov.cy/

Πρόσωπα επικοινωνίας:
Όνομα: κ.Γιάλλουρος Κρίστης

Εγκαταστάτης που είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος και παρέχει προσωρινά και περιστασιακά τις υπηρεσίες του, υπόκειται στις ισχύουσες από την κυπριακή νομοθεσία , διατάξεις επαγγελματικού ή διοικητικού χαρακτήρα αλλά δεν υποχρεούται να εγγραφεί ή να συμμετέχει ως μέλος σε τοπικούς ή άλλους συλλόγους.

Ο εγκαταστάτης Τεχνικών Συστημάτων Κτιρίου οφείλει να:

(α) διενεργεί σχετική εργασία σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζονται στα Πρότυπα Επαγγελματικών Προσόντων που εκάστοτε εκδίδει ο φορέας Πιστοποίησης Επαγγελματικών Προσόντων για τα επαγγελματικά πεδία της οικοδομικής βιομηχανίας. Νοείται ότι, όλες οι εργασίες ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (συρμάτωσης, εργοληψίας, λειτουργίας και συντήρησης) διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ηλεκτρισμού Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, από εγγεγραμμένα πρόσωπα κατόχους αντίστοιχου πιστοποιητικού ικανότητας και σε ισχύ πιστοποιητικού εγγραφής, που εκδίδονται από τον Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ηλεκτρισμού Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

(β) μετά από κάθε εγκατάσταση, εκδίδει βεβαίωση προς τον ιδιοκτήτη σχετικά με την εγκατάσταση του τεχνικού συστήματος και τη λειτουργιά του. Νοείται ότι, βεβαίωση για την ηλεκτρική εγκατάσταση εκδίδεται μόνο από πρόσωπο που ικανοποιεί τις πρόνοιες της παραγράφου (α).

(γ) αποστέλλει στην αρμόδια αρχή, το αργότερο μέχρι τις 15 Μαρτίου κάθε έτους πλήρη κατάλογο των εγκαταστάσεων που διενήργησε κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους.

(δ) συμμορφώνεται με τις διατάξεις του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού.