Εργολήπτης – Προσωρινή

Τελευταία Ενημέρωση 29/10/2020

Προσωρινή Eκτέλεση Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων - Προσωρινή Διασυνοριακή Παροχή Υπηρεσιών

Για την προσωρινή εκτέλεση Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων στην Κυπριακή Δημοκρατία, απαιτείται η ειδοποίηση του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων.

Ό όρος «εργολήπτης» σημαίνει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο αναλαμβάνει ως επάγγελμα την εκτέλεση, ή εκτελεί οικοδομικό ή τεχνικό έργο (περιλαμβανόμενης της ανάληψης μόνο εργατικών) έναντι καθορισμένου ποσού ή ποσοστιαίας αμοιβής , ή έναντι νόμιμου ανταλλάγματος πλην μισθού ή για τη δική του εκμετάλλευση ή για οποιαδήποτε άλλης μορφής χρήση ή σκοπό.

Συγκεκριμένα ο όρος «τεχνικό έργο» σημαίνει την ανέγερση ή κατασκευή, ή επέκταση, ή μετατροπή, ή επιδιόρθωση οποιουδήποτε έργου, το οποία τεχνικά ανάγεται στον κλάδο της πολιτικής μηχανικής και το οποίο δεν αποτελεί οικοδομικό έργο, και περιλαμβάνει έργα οδοποιίας, κατασκευή γεφυρών, σηράγγων, φραγμάτων, υπονόμων, λιμενικών έργων, αερολιμένων, αποχετεύσεις, έργα αποστράγγισης , ύδρευσης και άρδευσης έργα προστασίας της παραλίας, έργα λατομείων και μεταλλείων, αλλά δεν περιλαμβάνει περιφράξεις και κατασκευές τοίχων αντιστήριξης που δεν υπερβαίνουν σε ύψος τα 150 εκατοστόμετρα, εκσκαφή αυλακιών που δεν υπερβαίνουν σε βάθος τα 80 εκατοστόμετρα και τοποθετήσεις αγωγών διαμέτρου μικρότερης από 10 εκατοστόμετρα, εκτός αν το Συμβούλιο κρίνει ότι λόγω της φύσης και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του έργου, τούτο αποτελεί τεχνικό έργο ορισμένης τάξης.

Ενώ ο όρος «οικοδομικό έργο» αναφέρεται στην:

 • κατασκευή, αναδόμηση, ανέγερση, επανέγερση και αποκατάσταση οικοδομής∙
 • οποιαδήποτε οικοδομική εργασία η οποία αποτελεί ή περιλαμβάνει, κατασκευή, ανέγερση, μετατροπή, προσθήκη, διαρρύθμιση, επιδιόρθωση, βελτίωση ή κατεδάφιση οικοδομής, ή μέρους αυτής, ή οποιαδήποτε εργασία επέκτασης, επιδιόρθωσης, ή μετατροπής στον φέροντα οργανισμό ή η οποία επηρεάζει τον φέροντα οργανισμό μιας οικοδομής ή κάθε άλλη οικοδομική εργασία η οποία επηρεάζει την ασφάλεια του κοινού∙
 • την επένδυση τοίχων, τις δαπεδοστρώσεις, την κατασκευή καλουπιών, τη στέγαση της οικοδομής, και περιλαμβάνει τη θεμελίωση, όλα τα συναφή με την οικοδομή χωματουργικά έργα, τις κατασκευές τοίχων αντιστήριξης, τις περιφράξεις και όλα τα παραρτήματα και βοηθητικές οικοδομές μιας οικοδομής∙
 • κάθε προκαταρκτική ή προπαρασκευαστική εργασία περιλαμβανόμενων των οικοδομικών εργασιών ή κατασκευαστικών εργασιών για τις ηλεκτρολογικές υδραυλικές εγκαταστάσεις, τον κλιματισμό, εξαερισμό, υδατοπρομήθεια, αποχετεύσεις ή άλλες συμπληρωματικές εργασίες μιας οικοδομής και ο όρος «οικοδομικές εργασίες» θα ερμηνεύεται ανάλογα.

Σημειώνεται ότι τα έργα κατατάσσονται σε πέντε τάξεις ανάλογα με το είδος και το εμβαδόν τους προκειμένου για οικοδομικά έργα ή και ανάλογα με την συνολική τους αξία προκειμένου για τεχνικά έργα. (βλέπε ‘Κατάταξη έργων κατά κατηγορία, τάξη και είδος’ που δίδεται στις ‘Αιτήσεις και Έγγραφα’).

Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Εργοληπτών του κράτους μέλους προέλευσής του, αναγνωρισμένης φήμης και ικανότητας στο τομέα εργασιών του και στην εκτέλεση οικοδομικών και τεχνικών έργων, μπορεί να ειδοποιήσει το Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων και να αναλάβει την εκτέλεση οικοδομικών και τεχνικών έργων για συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Εκεί όπου θα εκτελεστούν τέτοια έργα από εργολάβο ο οποίος δεν είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Εργολάβων ενός κράτους μέλους, το έργο πρέπει να εκτελεστεί σε συνεργασία με εγγεγραμμένο εργολήπτη, ο οποίος κατέχει ετήσια άδεια για το είδος και την κατηγορία των έργων που θα εκτελεστούν.

Η γνωστοποίηση (έντυπο «ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΑ ΑΠΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ») αναφορικά με την πρόθεση για προσωρινή παροχή υπηρεσιών πρέπει να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου είτε απευθείας στο:

Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών
Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων
Ανδροκλέους 9,
2ος όροφος Γρ. 204, 1060 Λευκωσία
Τ.Θ. 20595, 1660, Λευκωσία
Τηλ. + 357 22206306/313
Φαξ +357 22206370
Ηλ. Ταχυδρομείο: contractorscouncil@cytanet.com.cy
Ιστοσελίδα: http://www.contractorscouncil.org.cy

Η γνωστοποίηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

 • αντίγραφο απόδειξης της υπηκοότητας∙
 • αντίγραφο βεβαίωσης νόμιμης εγκατάστασης∙
 • αντίγραφο αποδεικτικών στοιχείων για τα επαγγελματικά προσόντα∙
 • αντίγραφο αποδεικτικών στοιχείων για επαγγελματική εμπειρία∙ (μόνο αν το επάγγελμα δεν ρυθμίζεται στο κράτος μέλος της εγκατάστασης)
 • αντίγραφο αποδεικτικών στοιχείων για λευκό ποινικό μητρώο.

Οι Εργολήπτες που εκτελούν οικοδομικά και τεχνικά έργα στην Κυπριακή Δημοκρατία είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με τις πρόνοιες του περί Εγγραφής και Ελέγχου Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων (Καθήκοντα και Υποχρεώσεις Εργολήπτη και Πειθαρχική Διαδικασία) Κανονισμοί του 2002, όπως εκάστοτε τροποποιούνται και συγκεκριμένα μεταξύ άλλων με τα ακόλουθα:

 • επιδεικνύουν εντιμότητα και να συμπεριφέρονται με τρόπο που να συνάδει με το επάγγελμα, να περιφρουρούν την τιμή και αξιοπρέπεια του επαγγέλματος, η δε συμπεριφορά τους πρέπει να διέπεται πάντοτε από τιμιότητα και ευθύτητα και να μην προβαίνουν σε οποιαδήποτε παραπλανητική παράσταση, ή διαφήμιση αναφορικά με την πείρα, ή την τάξη τους ή γενικά το επάγγελμά τους∙
 • έχουν αναρτημένη σε κάθε ανεγειρόμενη από αυτούς οικοδομή, πινακίδα που να φέρει το όνομα του εργολήπτη, το αριθμό μητρώου του, τη διεύθυνση, το σήμα του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων, την τάξη της πείρας και την τάξη της ετήσιας άδειας που κατέχουν κατά το τρέχον έτος∙
 • πληροφορούν αμέσως το Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων για οποιεσδήποτε παραιτήσεις ή νέες προσλήψεις τεχνικού προσωπικού ή τεχνικών διευθυντών εταιρειών που απασχολούνται πάνω σε μόνιμη βάση και κατά τη διάρκεια των εργασίμων ωρών των εργοταξίων∙
 • εκπληρώνουν πιστά και επιμελώς τις υποχρεώσεις προς τους πελάτες τους και δεν προβαίνουν σε οποιεσδήποτε ενέργειες, πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες τείνουν ή αποσκοπούν σε αποφυγή της ευθύνης που έχουν προς τον πελάτη τους∙
 • καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να επικρατεί πνεύμα ευγένειας, συναδελφοσύνης, αβρότητας και αμοιβαίου σεβασμού και να απέχουν από κάθε ανοίκειο, ή επιβλαβές σχόλιο εναντίον οποιουδήποτε συναδέλφου τους∙
 • επιδεικνύουν πάντοτε τον πρέποντα σεβασμό προς τον πελάτη τους και συμπεριφέρονται με αξιοπρέπεια προς τους συναδέλφους τους.

Συμβόλαια για την εκτέλεση οικοδομικού ή τεχνικού έργου η αξία του οποίου υπερβαίνει τις δεκαεπτά χιλιάδες ευρώ πρέπει να είναι γραπτά και να υπογράφονται και από τα δυο συμβαλλόμενα μέρη και να περιγράφουν το έργο που θα εκτελεστεί. Ο εγγεγραμμένος εργολάβος που συνήψε τέτοιο συμβόλαιο έχει την υποχρέωση εντός 14 ημερών από την υπογραφή του συμβολαίου να ειδοποιήσει το Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων, αναφέροντας την προτεινόμενη ημερομηνία έναρξης της εκτέλεσης του έργου. Επιπρόσθετα ο εγγεγραμμένος εργολάβος έχει την υποχρέωση να αποστείλει γραπτή ειδοποίηση στο Συμβούλιο τουλάχιστον 14 ημέρες πριν από την έναρξη του έργου, αναφέροντας μεταξύ άλλων την ημερομηνία έναρξης της εκτέλεσης του έργου και τον τύπο, είδος, τοποθεσία και περιγραφή του έργου, το οποίο πρόκειται να εκτελεστεί.

Το Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων έχει το καθήκον να ασκεί πειθαρχικό έλεγχο πάνω στους εγγεγραμμένους εργολάβους και να επιβάλλει πειθαρχικές ποινές, όπως να διαγράψει τον εργολήπτη από το μητρώο ή να ακυρώσει, ή αναστείλει τα πιστοποιητικά ή τις άδειες που εκδίδονται, ή να υποβαθμίσει τον εργολήπτη σε κατώτερη τάξη κλπ.