Εργοληπτική Εταιρεία

Τελευταία Ενημέρωση 29/10/2020

Εκτέλεση Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων από Νομικά Πρόσωπα

Γενικές Πληροφορίες

Για την ανάληψη και εκτέλεση Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων από νομικά πρόσωπα, στην Κυπριακή Δημοκρατία, απαιτείται η εγγραφή στο Μητρώο Εργοληπτών και η εξασφάλιση της ετήσιας άδειας από το Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων.

Σε περίπτωση συνεταιρισμών, τα συμβόλαια για την εκτέλεση οικοδομικού ή τεχνικού έργου πρέπει να συνάπτονται στο όνομα τουλάχιστον ενός εκ των μελών του συνεταιρισμού που είναι εγγεγραμμένος εργολήπτης και κάτοχος ετήσιας άδειας για την τάξη και κατηγορία του έργου που έχει αναληφθεί. Δεν απαιτείται ο συνεταιρισμός να εξασφαλίσει πρόσθετη άδεια, πέραν της ατομικής άδειας ενός ή περισσότερων μελών του συνεταιρισμού (βλέπε ‘Εργολήπτης’ στις ‘Σχετικές Συνδέσεις’).

Ό όρος «εργολήπτης» σημαίνει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο αναλαμβάνει ως επάγγελμα την εκτέλεση, ή εκτελεί οικοδομικό ή τεχνικό έργο (περιλαμβανόμενης της ανάληψης μόνο εργατικών) έναντι καθορισμένου ποσού ή ποσοστιαίας αμοιβής , ή έναντι νόμιμου ανταλλάγματος πλην μισθού ή για τη δική του εκμετάλλευση ή για οποιαδήποτε άλλης μορφής χρήση ή σκοπό.

Συγκεκριμένα ο όρος «τεχνικό έργο» σημαίνει την ανέγερση ή κατασκευή, ή επέκταση, ή μετατροπή, ή επιδιόρθωση οποιουδήποτε έργου, το οποία τεχνικά ανάγεται στον κλάδο της πολιτικής μηχανικής και το οποίο δεν αποτελεί οικοδομικό έργο, και περιλαμβάνει έργα οδοποιίας, κατασκευή γεφυρών, σηράγγων, φραγμάτων, υπονόμων, λιμενικών έργων, αερολιμένων, αποχετεύσεις, έργα αποστράγγισης , ύδρευσης και άρδευσης έργα προστασίας της παραλίας, έργα λατομείων και μεταλλείων, αλλά δεν περιλαμβάνει περιφράξεις και κατασκευές τοίχων αντιστήριξης που δεν υπερβαίνουν σε ύψος τα 150 εκατοστόμετρα, εκσκαφή αυλακιών που δεν υπερβαίνουν σε βάθος τα 80 εκατοστόμετρα και τοποθετήσεις αγωγών διαμέτρου μικρότερης από 10 εκατοστόμετρα, εκτός αν το Συμβούλιο κρίνει ότι λόγω της φύσης και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του έργου, τούτο αποτελεί τεχνικό έργο ορισμένης τάξης.

Ενώ ο όρος «οικοδομικό έργο» αναφέρεται στην:

 • κατασκευή, αναδόμηση, ανέγερση, επανέγερση και αποκατάσταση οικοδομής, οποιαδήποτε οικοδομική εργασία η οποία αποτελεί ή περιλαμβάνει, κατασκευή, ανέγερση, μετατροπή, προσθήκη, διαρρύθμιση, επιδιόρθωση, βελτίωση ή κατεδάφιση οικοδομής, ή μέρους αυτής, ή οποιαδήποτε εργασία επέκτασης, επιδιόρθωσης, ή μετατροπής στον φέροντα οργανισμό ή η οποία επηρεάζει τον φέροντα οργανισμό μιας οικοδομής ή κάθε άλλη οικοδομική εργασία η οποία επηρεάζει την ασφάλεια του κοινού˙
 • την επένδυση τοίχων, τις δαπεδοστρώσεις, την κατασκευή καλουπιών, τη στέγαση της οικοδομής, και περιλαμβάνει τη θεμελίωση, όλα τα συναφή με την οικοδομή χωματουργικά έργα, τις κατασκευές τοίχων αντιστήριξης, τις περιφράξεις και όλα τα παραρτήματα και βοηθητικές οικοδομές μιας οικοδομής˙
 • κάθε προκαταρκτική ή προπαρασκευαστική εργασία περιλαμβανόμενων των οικοδομικών εργασιών ή κατασκευαστικών εργασιών για τις ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, τον κλιματισμό, εξαερισμό, υδατοπρομήθεια, αποχετεύσεις ή άλλες συμπληρωματικές εργασίες μιας οικοδομής και ο όρος «οικοδομικές εργασίες» θα ερμηνεύεται ανάλογα.

Σημειώνεται ότι τα έργα κατατάσσονται σε πέντε τάξεις ανάλογα με το είδος και το εμβαδόν τους προκειμένου για οικοδομικά έργα ή και ανάλογα με την συνολική τους αξία προκειμένου για τεχνικά έργα. (βλέπε ‘Κατάταξη Έργων κατά Κατηγορία, Τάξη και Κατά Είδος Πρώτος Πίνακας’ στις ‘Αιτήσεις και Έγγραφα’).

Ο περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων Νόμος δίδει εξουσίες στο Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων για την έκδοση άδειας σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εργολήπτες οικοδομικών και τεχνικών έργων.

Οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο μπορεί να εγγραφεί στο Μητρώο Εργοληπτών και να εξασφαλίσει άδεια για οικοδομικά ή τεχνικά έργα μιας συγκεκριμένης κατηγορίας και τάξης αν ικανοποιήσει το Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων ότι:

 • έχει συσταθεί νομίμως και είναι εγγεγραμμένο στην Κυπριακή Δημοκρατία ή άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης˙
 • έχει σύμφωνα με το καταστατικό και το ιδρυτικό του έγγραφο την εξουσία και δυνατότητα να ασκεί εργασίες εργολήπτη˙
 • εργοδοτεί πάνω σε πλήρη και συνεχή βάση έναν τουλάχιστον τεχνικό διευθυντή ο οποίος θα διευθύνει και εποπτεύει τα οικοδομικά ή τεχνικά έργα και ο οποίος:
  • είναι σωματικά και πνευματικά κατάλληλο πρόσωπο ακέραιου χαρακτήρα ικανό να αναλάβει διευθυντικές αρμοδιότητες˙
  • είναι εγγεγραμμένος εργολήπτης οικοδομικών ή τεχνικών έργων για την κατηγορία και την τάξη για την οποία αποτείνεται η εταιρεία (βλέπε Άσκηση Επαγγέλματος Εργολήπτη Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων στις σχετικές συνδέσεις)˙
  • έχει δυνάμει της συμβάσεως διορισμού του τέτοια εξουσία, καθήκοντα και ευθύνες ώστε να διασφαλίζεται η ορθή διεύθυνση και εποπτεία της όλης κατασκευής των οικοδομικών ή τεχνικών έργων, ανάλογα με την περίπτωση, τα οποία αναλαμβάνει η εταιρεία˙
  • ικανοποιεί όλες τις αναγκαίες απαιτήσεις για την έκδοση ετήσιας άδειας της αντίστοιχης τάξης αναφορικά με φυσικά πρόσωπα (βλέπε ‘Εργολήπτης’ στις ‘Σχετικές Συνδέσεις’).

Αρχικά πρέπει να υποβληθεί ή αίτηση για έγγραφή του τεχνικού διευθυντή και να εξασφαλιστεί το Πιστοποιητικό Εγγραφής και η ετήσια άδεια.

Στη συνέχεια το έντυπο αίτησης για Εγγραφή Εταιρείας στο Μητρώο Εργοληπτών μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή:

Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών
και Τεχνικών Έργων
Ανδροκλέους 9,
2ος όροφος Γρ. 204, 1060 Λευκωσία
Τ.Θ. 20595, 1660, Λευκωσία
Τηλ. : + 357 22206306/313
Φαξ : +357 22206370
Ηλ. Ταχ. : concounc@cytanet.com.cy
Ιστοσελίδα: http://www.contractorscouncil.org.cy

 

 1. Το έντυπο αίτησης για Έγγραφή Εταιρείας πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα (μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα):

  • αντίγραφο του Ιδρυτικού και Καταστατικού˙
  • αντίγραφο του Πιστοποιητικού Συστάσεως˙
  • αντίγραφο του Πιστοποιητικού Μετόχων˙
  • αντίγραφο του Πιστοποιητικού Διευθυντών και Γραμματέα˙
  • αντίγραφο του Πιστοποιητικού Διεύθυνσης του Εγγεγραμμένου Γραφείου˙
  • αντίγραφο του Συμβολαίου Απασχόλησης του διορισμένου Τεχνικού Διευθυντή˙
  • αντίγραφο πιστοποιητικού Κοινωνικών Ασφαλίσεων˙ ότι το πρόσωπο που διορίστηκε ως τεχνικός διευθυντής εργοδοτείται από την εταιρεία˙
  • αντίγραφο του Πιστοποιητικού Εγγραφής Εργολήπτη στο Μητρώο Εργοληπτών του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η εταιρεία (σε περίπτωση εταιρειών εγγεγραμμένων σε κράτος μέλος της ΕΕ).

  Ο τεχνικός διευθυντής απαιτείται να παρουσιαστεί αυτοπροσώπως και να υπογράψει ενώπιον του Συμβουλίου γραπτή δήλωση στον καθορισμένο από το Συμβούλιο τύπο, ότι αποδέχεται το διορισμό του ως τεχνικού διευθυντή της εταιρείας και ότι αναλαμβάνει όλες τις σχετικές αρμοδιότητες και καθήκοντα.

Με την έγκριση, ο αιτητής πρέπει να καταβάλει στο Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων τα ακόλουθα:

 • τέλος εγγραφής €200,00 που ισχύει για όλες τις τάξεις˙
 • τέλος άδειας €490,00 για την Α τάξη, €330,00 για την Β τάξη, €245,00 για την Γ τάξη, €165,00 για την Δ τάξη, ή €80,00 για την Ε τάξη (πληρωτέα τοις μετρητοίς, με επιταγή, ή τραπεζική εντολή).

Σημειώνεται ότι ή άδεια της Εταιρείας για οικοδομικά ή τεχνικά έργα ισχύει μόνο μέχρι την τάξη που αντιστοιχεί με την πείρα που κατέχει ο τεχνικός διευθυντής της, ή στην περίπτωση που η εταιρεία έχει πέραν του ενός τεχνικούς διευθυντές, μέχρι την τάξη που αντιστοιχεί με την πείρα που κατέχει ο τεχνικός διευθυντής της με τη μέγιστη πείρα.

Σημειώνεται ότι εγγεγραμμένος εργολήπτης ο οποίος κατέχει ετήσια άδεια για οικοδομικά/τεχνικά έργα πρώτης ή δεύτερης τάξης μπορεί να υποβάλει αίτηση για ειδική άδεια δυνάμει του άρθρου 33 καταβάλλοντας τέλος € 165,00 για να εξασφαλίσει ειδική άδεια για να εκτελέσει ένα τεχνικό/οικοδομικό έργο τέταρτης ή πέμπτης τάξης, νοουμένου ότι το έργο περιλαμβάνεται σε οικοδομικό/τεχνικό έργο την εκτέλεση του οποίου ανέλαβε ο εργολήπτης αυτός.

Το ίδιο και εγγεγραμμένος εργολήπτης, που είναι κάτοχος ετήσιας άδειας οικοδομικών/τεχνικών έργων τρίτης τάξης μπορεί να υποβάλει αίτηση για ειδική άδεια καταβάλλοντας το ποσό των €80,00 για να εκτελέσει τεχνικό/οικοδομικό έργο πέμπτης τάξης, νοουμένου ότι το έργο την εκτέλεση του οποίου ανέλαβε περιλαμβάνεται σε τεχνικό/οικοδομικό έργο την εκτέλεση του οποίου ανέλαβε ο εργολήπτης αυτός.

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση για αδειοδότηση εντός τριών μηνών από την ημερομηνία που η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί.

Το Πιστοποιητικό Εγγραφής που εκδίδεται ισχύει για απεριόριστο χρονικό διάστημα και δεν χρειάζεται ανανέωση, ενώ η άδεια για οικοδομικά ή τεχνικά έργα αναφορικά με τις πέντε τάξεις ισχύει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του έτους για το οποίο εκδόθηκε.

Η άδεια μπορεί να ανανεωθεί υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις εντός δύο μηνών πριν την έναρξη του έτους στο οποίο αναφέρεται. Το τέλος ανανέωσης είναι €490,00 για τη Α τάξη, €330,00 για την Β τάξη, €245,00 για την Γ τάξη, € 165,00 για την Δ τάξη, ή €80,00 για τη Ε τάξη.

Προσφυγή εναντίον απόφασης της Αρμόδιας Αρχής

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Προσφυγή εις το Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου.

Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, Προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός 75 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση δημοσίευσης ή παράλειψης από την ημέρα που η πράξη ή η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος.

Το Διοικητικό ενεργεί ως ακυρωτικό Δικαστήριο και όχι ως Δικαστήριο ουσίας. Δηλαδή, το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να:

Ι. Απορρίψει την Προσφυγή

II. Ακυρώσει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη

ΙΙΙ. Να υποχρεώσει την Αρμόδια Αρχή σε πράξη ή και λήψη κάποιου μέτρου

Μετά από μια ακυρωτική απόφαση, η διοίκηση οφείλει να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση που ήταν πριν την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.

Πληροφορίες για υποβολή Έφεσης

Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου δύναται να καταχωρηθεί Έφεση μέσα σε προθεσμία 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδικάζει μια Έφεση, το επίδικο θέμα εξακολουθεί να είναι η νομιμότητα της πράξης που προσβλήθηκε με την Προσφυγή. Όμως, η επανεξέταση της νομιμότητας της πράξης γίνεται σε όση έκταση και πάνω στα θέματα εις τα οποία τα μέρη έχουν περιορίσει με τους λόγους Έφεσης.

Η απόφαση που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται τελεσίδικη σε σχέση με το θέμα που έχει κριθεί.

Οι Εγγεγραμμένοι Εργολήπτες είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με τις πρόνοιες του περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων Νόμου (Καθήκοντα και Υποχρεώσεις Εργολήπτη και Πειθαρχική Διαδικασία) Κανονισμοί του 2002, όπως εκάστοτε τροποποιούνται, και συγκεκριμένα μεταξύ άλλων με τα ακόλουθα:

 • επιδεικνύουν εντιμότητα και να συμπεριφέρονται με τρόπο που να συνάδει με το επάγγελμα, να περιφρουρούν την τιμή και αξιοπρέπεια του επαγγέλματος, η δε συμπεριφορά τους πρέπει να διέπεται πάντοτε από τιμιότητα και ευθύτητα και να μην προβαίνουν σε οποιαδήποτε παραπλανητική παράσταση, ή διαφήμιση αναφορικά με την πείρα, ή την τάξη τους ή γενικά το επάγγελμά τους˙
 • έχουν αναρτημένη σε κάθε ανεγειρόμενη από αυτούς οικοδομή, πινακίδα που να φέρει το όνομα του εργολήπτη, το αριθμό μητρώου του, τη διεύθυνση, το σήμα του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων, την τάξη της πείρας και την τάξη της ετήσιας άδειας που κατέχουν κατά το τρέχον έτος˙
 • πληροφορούν αμέσως το Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων για οποιεσδήποτε παραιτήσεις ή νέες προσλήψεις τεχνικού προσωπικού ή τεχνικών διευθυντών εταιρειών που απασχολούνται πάνω σε μόνιμη βάση και κατά τη διάρκεια των εργασίμων ωρών των εργοταξίων˙
 • εκπληρώνουν πιστά και επιμελώς τις υποχρεώσεις προς τους πελάτες τους και δεν προβαίνουν σε οποιεσδήποτε ενέργειες, πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες τείνουν ή αποσκοπούν σε αποφυγή της ευθύνης που έχουν προς τον πελάτη τους˙
 • καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να επικρατεί πνεύμα ευγένειας, συναδελφοσύνης, αβρότητας και αμοιβαίου σεβασμού και να απέχουν από κάθε ανοίκειο, ή επιβλαβές σχόλιο εναντίον οποιουδήποτε συναδέλφου τους˙
 • επιδεικνύουν πάντοτε τον πρέποντα σεβασμό προς τον πελάτη τους και να συμπεριφέρονται με αξιοπρέπεια προς τους συναδέλφους τους.

Οι αδειούχες εταιρείες υποχρεούνται να:

 • εργοδοτούν τουλάχιστον ένα τεχνικό διευθυντή ο οποίος να είναι εγκεκριμένος από το Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων. Ο τεχνικός διευθυντής θα θεωρείται ότι έχει εκτελέσει όλες τις οικοδομικές ή τεχνικές εργασίες, που εκτελέστηκαν από ή για λογαριασμό της εταιρείας, για ολόκληρη την περίοδο κατά την οποία το όνομά του είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Εργοληπτών ως τεχνικού διευθυντή˙
 • διασφαλίζει ότι κάθε έργο που αναλαμβάνει διευθύνεται και εποπτεύεται από τουλάχιστο ένα ή περισσότερους τεχνικούς διευθυντές για την κατηγορία και την τάξη εκείνη του έργου που κατασκευάζεται.

Σε περίπτωση συνεταιρισμού, το συμβόλαιο για την εκτέλεση ενός οικοδομικού ή τεχνικού έργου, που αναλαμβάνεται από ένα μέλος του συνεταιρισμού εκ μέρους του συνεταιρισμού, το οποίο είναι εγγεγραμμένος εργολήπτης και κάτοχος ετήσιας άδειας για την τάξη και κατηγορία του έργου που θα αναληφθεί, πρέπει να επιβεβαιώνεται από τον εγγεγραμμένο εργολήπτη, με γραπτή σημείωση που τίθεται στο συμβόλαιο ότι το συμβόλαιο έχει συναφθεί από εκείνον ή για λογαριασμό του και με την προσθήκη των ακόλουθων λέξεων, αναλόγως , μετά το όνομά του: « που εμπορεύεται με άλλους ως» ή «που εμπορεύεται με άλλους ως» , ακολουθούμενες από το όνομα, την εμπορική επωνυμία του συνεταιρισμού όπως και από αναφορά ότι το συμβόλαιο συνάπτεται για λογαριασμό τέτοιου συνεταιρισμού.

Το Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων έχει καθήκον να ασκεί πειθαρχικό έλεγχο πάνω στους εγγεγραμμένους εργολήπτες και να επιβάλλει πειθαρχικές ποινές, όπως να διαγράψει τον εργολήπτη από το μητρώο ή να ακυρώσει, ή αναστείλει τα πιστοποιητικά ή τις άδειες που εκδίδονται, η να υποβαθμίσει τον εργολήπτη σε κατώτερη τάξη κλπ.