Εγγεγραμμένος Αποστολέας Προϊόντων με ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης

Τελευταία Ενημέρωση 08/10/2020

Aποστολή Προϊόντων που Υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και Τελούν υπό Καθεστώς Αναστολής μετά τη Θέση τους σε Ελεύθερη Κυκλοφορία

Γενικές Πληροφορίες

Για την αποστολή προϊόντων υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης υπό καθεστώς αναστολής, από τον τόπο εισαγωγής, προς φορολογική αποθήκη, εγγεγραμμένο παραλήπτη, τόπο όπου τα προϊόντα εξέρχονται από το έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δικαιούχους Οργανισμούς , κατόπιν της θέσης τους σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Κυπριακή Δημοκρατία, απαιτείται άδεια εγγεγραμμένου αποστολέα από το Τμήμα Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών.

Το Τμήμα Τελωνείων παραχωρεί άδεια για εγγεγραμμένους αποστολείς σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μόνο στις περιπτώσεις που το Τμήμα έχει πεισθεί ότι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:

 • είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη (σε περίπτωση νομικού προσώπου)˙
 • είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο του Εφόρου ΦΠΑ˙
 • είναι εγγεγραμμένο στο Τελωνειακό Μητρώο.

Η αίτηση για Εγγεγραμμένο Αποστολέα μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου ή απευθείας στο τοπικό γραφείο του Τμήματος Τελωνείων. Παρακαλώ να σημειωθεί ότι η υποβολή της προαναφερθείσας ηλεκτρονικής αίτησης προϋποθέτει τη χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής η οποία πρέπει να βρίσκεται κάτω από τον αποκλειστικό έλεγχο του αιτητή.

 1. Το έντυπο αίτησης θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα πρωτότυπα έγγραφα, ή γνήσια αυτών αντίγραφα και άλλα δικαιολογητικά στοιχεία ανάλογα με την περίπτωση, με εξαίρεση τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στα σημεία (ε) και (στ) για τα οποία θα γίνονται αποδεκτά και φωτοαντίγραφα:

  (α) δελτίο ταυτότητας σε περίπτωση φυσικών προσώπων˙
  (β) πιστοποιητικό σύστασης εταιρείας που εκδίδεται από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη (σε περίπτωση νομικού προσώπου)˙
  (γ ) πιστοποιητικό διεύθυνσης εγγεγραμμένου γραφείου που εκδίδεται από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη (σε περίπτωση νομικού προσώπου)˙
  (δ) πιστοποιητικό Διευθυντών και Γραμματέα που εκδίδεται από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη (σε περίπτωση νομικού προσώπου)˙
  (ε) πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο ΦΠΑ˙
  (στ) πιστοποιητικό εγγραφής στο Τελωνειακό Μητρώο˙
  (ζ) στοιχεία σχετικά με το λογιστικό σύστημα της εταιρείας, τα μέτρα εσωτερικού ελέγχου, καθώς και τις μεθόδους λογιστικού ελέγχου˙
  (η) άλλες σχετικές άδειες που κατέχει ο αιτητής˙
  (θ) κάθε άλλη σχετική βεβαίωση, έγγραφο ή πληροφορία που μπορεί να κριθούν αναγκαία από το Διευθυντή Τελωνείων για αξιολόγηση της αίτησης.

Με την έγκριση της αίτησης, ο αιτητής θα πρέπει να καταθέτει εγγύηση, σύμφωνα με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και τον ΦΠΑ που αναλογεί σε κάθε παράδοση προϊόντων, ούτως ωστε να του εκδοθεί η άδεια Εγγεγραμμένου Αποστολέα.

Ο αιτητής ενημερώνεται σχετικά με την απόφαση έγκρισης ή απόρριψης, εντός τριών μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία το έντυπο της αίτησης και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί. Η άδεια δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί εάν το Τμήμα Τελωνείων δεν απάντησε εντός της ταχθείσας προθεσμίας.

Η άδεια εγγεγραμμένου αποστολέα ισχύει για απεριόριστο χρονικό διάστημα και δεν χρειάζεται ανανέωση.

Προσφυγή εναντίον απόφασης της Αρμόδιας Αρχής

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Προσφυγή εις το Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου.

Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, Προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός 75 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση δημοσίευσης ή παράλειψης από την ημέρα που η πράξη ή η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος.

Το Διοικητικό ενεργεί ως ακυρωτικό Δικαστήριο και όχι ως Δικαστήριο ουσίας. Δηλαδή, το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να:

Ι. Απορρίψει την Προσφυγή

II. Ακυρώσει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη

ΙΙΙ. Να υποχρεώσει την Αρμόδια Αρχή σε πράξη ή και λήψη κάποιου μέτρου

Μετά από μια ακυρωτική απόφαση, η διοίκηση οφείλει να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση που ήταν πριν την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.

Πληροφορίες για υποβολή Έφεσης

Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου δύναται να καταχωρηθεί Έφεση μέσα σε προθεσμία 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδικάζει μια Έφεση, το επίδικο θέμα εξακολουθεί να είναι η νομιμότητα της πράξης που προσβλήθηκε με την Προσφυγή. Όμως, η επανεξέταση της νομιμότητας της πράξης γίνεται σε όση έκταση και πάνω στα  θέματα εις τα οποία τα μέρη έχουν περιορίσει με τους λόγους Έφεσης.

Η απόφαση που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται τελεσίδικη σε σχέση με το θέμα που έχει κριθεί.

Οι εγγεγραμμένοι αποστολείς υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμου 91(Ι)/ 2004 έως 2014 και των Κανονισμών και Διαταγμάτων όπως εκάστοτε τροποποιούνται , καθώς και με τους όρους και τις προϋποθέσεις της άδειας που τους χορηγήθηκε.

Ενδεικτικά, οι εγγεγραμμένους αποστολείς πρέπει να συμμορφώνονται, μεταξύ άλλων, με τα ακόλουθα:

 • να θέτουν σε ελεύθερη κυκλοφορία τα εναρμονισμένα προϊόντα σύμφωνα με το άρθρο 201 του Κανονισμού (ΕΟΚ) αρ 952/2013˙
 • πριν από την αποστολή των εναρμονισμένων προϊόντων, να παρέχουν ασφαλιστική εγγύηση για τους κινδύνους που είναι εγγενείς με την διακίνηση εμπορευμάτων με αναστολή, ο τύπος και το ύψος των οποίων θα καθορίζεται από τον Διευθυντή, λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του εγγεγραμμένου αποστολέα˙
 • να τηρούν αρχεία σχετικά με τα προϊόντα που αποστέλλουν σε γραπτή ή ηλεκτρονική μορφή μαζί με όλα τα σχετικά διοικητικά έγγραφα, ή τα ηλεκτρονικά διοικητικά έγγραφα και οποιαδήποτε άλλα σχετικά στοιχεία σύμφωνα με τις οδηγίες του Διευθυντή του Τμήματος Τελωνείων˙
 • να αποδέχονται και να διευκολύνουν τον έλεγχο από το Τμήμα Τελωνείων˙
  να διασφαλίζουν τα δημόσια έσοδα και να συμμορφώνονται με τις συστάσεις του Τμήματος.

   Εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί, προκειμένου να ελεγχθεί ή διασφαλισθεί η συμμόρφωση με την τελωνειακή ή την άλλη νομοθεσία, μπορούν να απαιτήσουν οποιαδήποτε σχετική πληροφορία και να ελέγξουν όλα τα προϊόντα αναφορικά με την εισαγωγή και τη διακίνηση υπό καθεστώς αναστολής καθώς και σε οποιαδήποτε αρχεία, βιβλία, έγγραφα ή στοιχεία, ακόμη και σε ηλεκτρονική μορφή, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που σχετίζεται με τα εν λόγω προϊόντα.