Εγγεγραμμένος Παραλήπτης Προϊόντων με Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης

Τελευταία Ενημέρωση 27/05/2021

Συστηματική Παραλαβή από άλλα Κράτη Μέλη Προϊόντων που Υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης υπό Καθεστώς Αναστολής

Γενικές Πληροφορίες

Για την συστηματική παραλαβή από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ εμπορευμάτων τα οποία υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης υπό καθεστώς αναστολής του φόρου στην Κυπριακή Δημοκρατία απαιτείται η εξασφάλιση άδειας Εγγεγραμμένου Παραλήπτη από το Τμήμα Τελωνείων του Υπουργείο Οικονομικών.

Ο όρος «Εγγεγραμμένος Παραλήπτης” σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο είναι εγγεγραμμένο στο «Μητρώο Δεδομένων» SEED είναι εξουσιοδοτημένο από τον Διευθυντή του Τμήματος Τελωνείων, στο πλαίσιο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του, να παραλαμβάνει (δεν μπορεί να κατέχει ούτε να αποστέλλει) εναρμονισμένα εμπορεύματα που προέρχονται από άλλο κράτος μέλος και διακινούνται υπό καθεστώς αναστολής με την υποχρέωση καταβολής του οφειλόμενου ειδικού φόρου κατανάλωσης, κατά την παραλαβή τους και το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την άφιξή τους.

Το Τμήμα Τελωνείων παραχωρεί άδεια για εγγεγραμμένους παραλήπτες σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μόνο στις περιπτώσεις όπου το Τμήμα έχει πεισθεί ότι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:

 • είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη (σε περίπτωση νομικού προσώπου)˙
 • είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο του Εφόρου ΦΠΑ˙
 • είναι εγγεγραμμένο στο Τελωνειακό Μητρώο.

Η αίτηση Εγγεγραμμένου Παραλήπτη μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου είτε απευθείας στο τοπικό γραφείο του Τμήματος Τελωνείων. Παρακαλώ να σημειωθεί ότι η υποβολή της προαναφερθείσας ηλεκτρονικής αίτησης προϋποθέτει τη χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής η οποία πρέπει να βρίσκεται κάτω από τον αποκλειστικό έλεγχο του αιτητή.

 1. Το έντυπο αίτησης θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα πρωτότυπα έγγραφα, ή γνήσια αυτών αντίγραφα και άλλα δικαιολογητικά στοιχεία ανάλογα με την περίπτωση, με εξαίρεση τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στα σημεία (ε) και (στ) για τα οποία θα γίνονται αποδεκτά και φωτοαντίγραφα:

  (α) δελτίο ταυτότητας σε περίπτωση φυσικών προσώπων˙
  (β) πιστοποιητικό σύστασης εταιρείας που εκδίδεται από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη (σε περίπτωση νομικού προσώπου)˙
  (γ )πιστοποιητικό εγγεγραμμένου γραφείου που εκδίδεται από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη (σε περίπτωση νομικού προσώπου)˙
  (δ) πιστοποιητικό σχετικά με τους υπεύθυνους της εταιρείας, την ιδιότητα και τις αρμοδιότητες τους στην εταιρεία από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη˙
  (ε) πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο ΦΠΑ˙
  (στ) πιστοποιητικό εγγραφής στο Τελωνειακό Μητρώο˙
  (ζ) στοιχεία σχετικά με το λογιστικό σύστημα της εταιρείας, τα μέτρα εσωτερικού ελέγχου, καθώς και τις μεθόδους λογιστικού ελέγχου˙
  (η) υπεύθυνη δήλωση ότι η δραστηριότητα που εκτελείται από την εν λόγω εταιρεία σε σχέση με τα προϊόντα που παραλαμβάνονται δεν είναι περιστασιακή˙
  (θ) άλλες σχετικές άδειες που κατέχει ο αιτητής˙
  (κ) κάθε άλλη σχετική βεβαίωση, έγγραφο ή δεδομένα που μπορεί να κριθούν αναγκαία από το Διευθυντή Τελωνείων για αξιολόγηση της αίτησης.

Δεν υπάρχουν τέλη για την υποβολή της αίτησης.

Με την έγκριση της αίτησης, ο αιτητής θα πρέπει να καταθέτει εγγύηση, σύμφωνα με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και τον ΦΠΑ που αναλογεί σε κάθε παραλαβή εναρμονισμένων προϊόντων, ούτως ωστε να του εκδοθεί η άδεια Εγγεγραμμένου Παραλήπτη.

Ο αιτητής ενημερώνεται σχετικά με την απόφαση έγκρισης ή απόρριψης, εντός τριών μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία το έντυπο της αίτησης και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί. Η άδεια δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί εάν το Τμήμα Τελωνείων δεν απάντησε εντός της ταχθείσας προθεσμίας.

Η άδεια Εγγεγραμμένου Παραλήπτη ισχύει για απεριόριστο χρονικό διάστημα και δεν χρειάζεται ανανέωση.

Προσφυγή εναντίον απόφασης της Αρμόδιας Αρχής

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Προσφυγή εις το Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου.

Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, Προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός 75 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση δημοσίευσης ή παράλειψης από την ημέρα που η πράξη ή η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος.

Το Διοικητικό ενεργεί ως ακυρωτικό Δικαστήριο και όχι ως Δικαστήριο ουσίας. Δηλαδή, το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να:

Ι. Απορρίψει την Προσφυγή

II. Ακυρώσει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη

ΙΙΙ. Να υποχρεώσει την Αρμόδια Αρχή σε πράξη ή και λήψη κάποιου μέτρου

Μετά από μια ακυρωτική απόφαση, η διοίκηση οφείλει να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση που ήταν πριν την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.

Πληροφορίες για υποβολή Έφεσης

Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου δύναται να καταχωρηθεί Έφεση μέσα σε προθεσμία 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδικάζει μια Έφεση, το επίδικο θέμα εξακολουθεί να είναι η νομιμότητα της πράξης που προσβλήθηκε με την Προσφυγή. Όμως, η επανεξέταση της νομιμότητας της πράξης γίνεται σε όση έκταση και πάνω στα  θέματα εις τα οποία τα μέρη έχουν περιορίσει με τους λόγους Έφεσης.

Η απόφαση που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται τελεσίδικη σε σχέση με το θέμα που έχει κριθεί.

Οι εγγεγραμμένοι παραλήπτες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμου 91(Ι) / 2004, των Κανονισμών και Διαταγμάτων όπως εκάστοτε τροποποιούνται, καθώς και με τους όρους και τις προϋποθέσεις της άδειας που τους χορηγήθηκε.

Ενδεικτικά, οι εγγεγραμμένοι παραλήπτες πρέπει να συμμορφώνονται, μεταξύ άλλων, με τα ακόλουθα:

 • να παρέχουν, πριν από την αποστολή των εναρμονισμένων προϊόντων, εγγύηση (τραπεζική ή από εγκεκριμένο ασφαλιστικό οργανισμό) για την καταβολή των αντίστοιχων φόρων κατανάλωσης και ΦΠΑ˙
 • να υποβάλλουν στο μηχανοργανωμένο σύστημα ελέγχου των διακινήσεων των υποκείμενων σε φόρους κατανάλωσης προϊόντων(EMCS), την αναφορά παραλαβής χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την περάτωση της διακίνησης, εκτός των περιπτώσεων που κρίνονται δεόντως δικαιολογημένες από το Τελωνείο˙
 • να τηρούν αρχεία σχετικά με τα προϊόντα που παραλαμβάνονται μαζί με όλα τα σχετικά διοικητικά έγγραφα˙
 • να τηρούν λογιστικές εκθέσεις για τα προϊόντα που παρέλαβαν˙
 • να αποδέχονται και να διευκολύνουν τον έλεγχο από το Τμήμα Τελωνείων, να διασφαλίζουν τα δημόσια έσοδα και να υπακούουν στις συστάσεις του Τμήματος˙
 • να συμμορφώνονται με οποιουσδήποτε άλλους όρους που μπορούν να επιβληθούν από το Διευθυντή του Τμήματος Τελωνείων.

Διεξάγονται, αυτεπάγγελτα, επί τόπου επιθεωρήσεις από εξουσιοδοτημένους λειτουργούς του Τμήματος Τελωνείων οι οποίοι μπορούν να επισκέπτονται οποιοδήποτε χώρο ή υποστατικό για την επιθεώρηση και τον έλεγχο των προϊόντων που έχουν τοποθετηθεί σε αυτούς, καθώς και των αρχείων βιβλίων, εγγράφων ή δεδομένων, ακόμη και σε ηλεκτρονική μορφή, οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου που σχετίζεται με τα εν λόγω προϊόντα.

Εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί, προκειμένου να ελεγχθεί ή διασφαλισθεί η συμμόρφωση με την τελωνειακή ή την άλλη νομοθεσία, μπορούν να απαιτήσουν οποιαδήποτε σχετική πληροφορία και να ελέγξουν όλα τα προϊόντα αναφορικά με την είσοδο ή, έξοδο ή διακίνηση ή εναπόθεση τους σε χώρους επιχειρηματικής δραστηριότητας , καθώς και οποιαδήποτε αρχεία, βιβλία, έγγραφα ή στοιχεία, ακόμη και σε ηλεκτρονική μορφή, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.