Εμπορικός Αντιπρόσωπος

Τελευταία Ενημέρωση 20/03/2023

Άσκηση Καθηκόντων Εμπορικού Αντιπροσώπου

Γενικές Πληροφορίες

Για την άσκηση του επαγγέλματος του εμπορικού αντιπροσώπου στην Κυπριακή Δημοκρατία απαιτείται εγγραφή στο Συμβούλιο των Εμπορικών Αντιπροσώπων, και να εξασφαλίζει την ετήσια άδεια για την άσκηση του επαγγέλματος.

Ο όρος “εμπορικός αντιπρόσωπος” αναφέρεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία, υπό την ιδιότητα του ανεξάρτητου μεσολαβητή, έχουν εξουσιοδοτηθεί πάνω σε διαρκή βάση είτε να διαπραγματεύονται, για λογαριασμό άλλου προσώπου, είτε για την πώληση ή αγορά προϊόντων ή να διαπραγματεύονται και να συνάπτουν συναλλαγές εκ μέρους του αντιπροσωπευόμενου προσώπου.

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να εγγραφεί ως εμπορικός αντιπρόσωπος υπό την προϋπόθεση ότι το Συμβούλιο των Εμπορικών Αντιπροσώπων θα ικανοποιηθεί ότι ο αιτητής:

 • είναι κάτοχος απολυτηρίου αναγνωρισμένης σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμου προσόντος ∙ και
 • δεν έχει καταδικαστεί τα τελευταία 10 έτη πριν από την αίτηση για αδίκημα το οποίο ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα ή για αδίκημα κατά παράβαση του περί Ελέγχου Συναλλάγματος Νόμου ή των περί Τελωνείων και Φόρων Κατανάλωσης Νόμων και δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση ∙ ή
 • είναι μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης εγγεγραμμένη στη Δημοκρατία ή σε κράτος μέλος της ΕΕ της οποίας ανά πάσα στιγμή οι διευθυντές ή ένας από αυτούς ή ο γραμματέας είναι επιλέξιμοι να κατέχουν άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος ∙ ή
 • είναι συνεταιρισμός εγγεγραμμένος στη Δημοκρατία, ή σε κράτος μέλος της ΕΕ, του οποίου, ανά πάσα στιγμή, τουλάχιστον ένας από τους ομόρρυθμους εταίρους είναι εμπορικός αντιπρόσωπος που κατέχει άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος.

Η αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Εμπορικών Αντιπροσώπων μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά εδώ.

Η αίτηση για έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος εμπορικού αντιπροσώπου μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά εδώ.

Εναλλακτικά, το έντυπο αίτησης για την εγγραφή στο Μητρώο Εμπορικών Αντιπροσώπων και το έντυπο αίτησης για την έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος εμπορικού αντιπροσώπου μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου είτε απευθείας σ την αρμόδια αρχή:

Συμβούλιο Εμπορικών Αντιπροσώπων
Λεωφ. Γρίβα Διγενή & Δεληγιώργη 3,
Τ.Θ. 23875, 1687 Λευκωσία
Τηλ:. +357 22664151
Φαξ: +357 22667593
Ηλ.ταχ: cca@cca.org.cy
Ιστοσελίδα: http://cca.org.cy

 1. Η αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Εμπορικών Αντιπροσώπων πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

  • αντίγραφο πρόσφατου Πιστοποιητικού Λευκού Ποινικού Μητρώου από τις αρμόδιες αρχές ·
  • αντίγραφο του πιστοποιητικού μη πτώχευσης από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη ή την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους ·
  • αντίγραφο του απολυτηρίου από αναγνωρισμένη σχολή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμου προσόντος.

Τα παρακάτω τέλη θα πρέπει να καταβληθούν εμπρόθεσμα (μαζί με την αίτηση, είτε με επιταγή ή μετρητά):

 • €20.00 τέλος αίτησης ·
 • €75.00 τέλος εγγραφής ·
 • €60.00 ετήσιο τέλος αδείας.

Αν απορριφθεί η αίτηση εγγραφής ή ανανέωσης της ετήσιας άδειας, το 50% των καταβληθέντων τελών επιστρέφονται.

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση αδειοδότησης εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία που η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί.

Η ετήσια άδεια για την άσκηση του επαγγέλματος ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους και θα πρέπει να ανανεώνεται έως την πρώτη ημέρα του Μαρτίου του επόμενου έτους.

Προσφυγή εναντίον απόφασης της Αρμόδιας Αρχής

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Προσφυγή εις το Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου.

Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, Προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός 75 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση δημοσίευσης ή παράλειψης από την ημέρα που η πράξη ή η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος.

Το Διοικητικό ενεργεί ως ακυρωτικό Δικαστήριο και όχι ως Δικαστήριο ουσίας. Δηλαδή, το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να:

Ι. Απορρίψει την Προσφυγή

II. Ακυρώσει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη

ΙΙΙ. Να υποχρεώσει την Αρμόδια Αρχή σε πράξη ή και λήψη κάποιου μέτρου

Μετά από μια ακυρωτική απόφαση, η διοίκηση οφείλει να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση που ήταν πριν την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.

Πληροφορίες για υποβολή Έφεσης

Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου δύναται να καταχωρηθεί Έφεση μέσα σε προθεσμία 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδικάζει μια Έφεση, το επίδικο θέμα εξακολουθεί να είναι η νομιμότητα της πράξης που προσβλήθηκε με την Προσφυγή. Όμως, η επανεξέταση της νομιμότητας της πράξης γίνεται σε όση έκταση και πάνω στα θέματα εις τα οποία τα μέρη έχουν περιορίσει με τους λόγους Έφεσης.

Η απόφαση που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται τελεσίδικη σε σχέση με το θέμα που έχει κριθεί.

Οι εγγεγραμμένοι Εμπορικοί Αντιπρόσωποι υποχρεούνται να να συμμορφώνονται με τις πρόνοιες του Νόμου περί Εμπορικών Αντιπροσώπων καθώς και τους σχετικούς κανονισμούς, όπως εκάστοτε τροποποιούνται.

Το Συμβούλιο Εμπορικών Αντιπροσώπων είναι ο εξουσιοδοτημένος φορέας για την εποπτεία των εγγεγραμμένων Εμπορικών Αντιπροσώπων, την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου και την επιβολή πειθαρχικών ποινών όπως τη διαγραφή του εγγεγραμμένου εμπορικού αντιπροσώπου από το μητρώο ή την αναστολή της άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος.

Αίτηση για εγγραφή στο μητρώο εμπορικών αντιπροσώπων