Τελευταία Ενημέρωση 09/12/2020

Άσκηση του Επαγγέλματος του Χειροπράκτη

Γενικές Πληροφορίες

Για την άσκηση του επαγγέλματος του Χειροπράκτη στην Κυπριακή Δημοκρατία, απαιτείται εγγραφή στο Μητρώο Εγγραφής Χειροπρακτών από το Συμβούλιο Εγγραφής Χειροπρακτών σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εγγραφής Χειροπρακτών Νόμου του 1991 (62/1991), όπως εκάστοτε τροποποιείται.

Ο όρος “εγγεγραμμένος χειροπράκτης” σημαίνει χειροπράκτη που είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Εγγραφής Χειροπρακτών.

Ο όρος “χειρoπρακτική” σημαίvει τη θεραπευτική μέθoδo η oπoία με τη χειρoπρακτική επαvατoπoθέτηση και αvάταξη της σπovδυλικής στήλης και τωv άλλωv αρθρώσεωv τoυ αvθρώπιvoυ σώματoς και χωρίς χρήση φαρμάκωv ή χειρoυργική επέμβαση ασχoλείται με τηv απoκατάσταση και διατήρηση της υγείας και περιλαμβάvει, αv oι σχετικoί Καvovισμoί τo καθoρίσoυv, τη χρήση αvαλυτικώv oργάvωv και τηv εφαρμoγή θεραπειώv και διαγvωστικώv διαδικασιώv.    

Οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο δικαιούται να εγγραφεί ως χειροπράκτης, δεδομένου ότι ικανοποιήσει το Συμβούλιο Εγγραφής Χειροπρακτών ότι πληροί τα ακόλουθα:

(α) Είvαι πoλίτης της Δημoκρατίας, είναι σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Δημοκρατίας και έχει τη συνήθη διαμονή του στην Κύπρο ή είναι υπήκοος κράτους μέλους·

(β) έχει συμπληρώσει τo εικoστό πρώτo έτoς της ηλικίας τoυ·

(γ) είvαι καλoύ χαρακτήρα· και

(δ) έχει πτυχίo, δίπλωμα ή πιστoπoιητικό χειρoπράκτη αναγνωρισμένο από τη χώρα απόκτησής του και το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.

Το έντυπο αίτησης εγγραφής χειροπράκτη μπορεί να υποβληθεί απευθείας στην Αρμόδια Αρχή:

Συμβούλιο Εγγραφής Χειροπρακτών
Υπουργείο Υγείας
Προδρόμου 1 και Χείλωνος 17, 1448 Λευκωσία
Τηλ: +357-22605351, +357-22605409
Τηλεομοιότυπο: +357-22345199
Ηλ. Ταχ.: spanagidou@papd.mof.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.cypruschiropractic.org

 1. Το πρωτότυπο συμπληρωμένο έντυπο αίτησης εγγραφής πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα πιστοποιητικά:

  1. Πιστοποιημένο φωτοαντιγράφο πολιτικής ταυτότητα ή διαβατηρίου˙
  2. Πιστοποιημένο φωτοαντιγράφο πτυχίου ή δίπλωματος˙
  3. Πιστοποιητικό αναγνώρισης του τίτλου σπουδών από το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ˙
  4. Πιστοποιημένο φωτοαντιγράφο Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος από την Αρμόδια Αρχή του κράτους μέλους εγκατάστασης σε ισχύ (για πολίτες άλλων Κρατών Μελών)˙
  5. Πιστοποιημένο φωτοαντιγράφο Πιστοποιητικού καλής γνώσης της Ελληνικής γλώσσας (Επίπεδο Β2) που εκδίδεται από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ή άλλο ισότιμο πιστοποιητικό σύμφωνα με την σχετική εγκύκλιο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας˙
  6. Πρωτότυπο Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου (όχι πέραν των 3 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης του) ή αντίστοιχο από τις αρμόδιες αρχές της χώρα του/της˙
  7. Πιστοποιημένο φωτοαντιγράφο του Πιστοποιητικό Γάμου για υποψήφιους οι οποίοι δεν είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας/κράτους μέλους και έχουν συνάψει γάμο με πολίτη της Δημοκρατίας/κράτους μέλους˙
  8. Απόδειξη πληρωμής τέλους για την αίτηση (€40).

  Τα πρωτότυπα πρέπει να προσκομισθούν επί τόπου σε περίπτωση μη πιστοποιημένων φωτοαντιγράφων και μεταφρασμένα στα Ελληνικά ή Αγγλικά εκεί όπου χρειάζεται.

Το τέλος εγγραφής ανέρχεται στα €40 και πληρώνεται με την υποβολή της αίτησης.

Το Συμβούλιο Εγγραφής Χειροπρακτών βεβαιώνει την παραλαβή της αίτησης εντός ενός μηνός από την εν λόγω παραλαβή και ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για τυχόν ελλείποντα έγγραφα.

Το Συμβούλιο Εγγραφής Χειροπρακτών αποφασίζει για την εγγραφή του ενδιαφερομένου στο Μητρώο εντός τριών μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί.

Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, το Συμβούλιο Εγγραφής Χειροπρακτών συντάσσει αιτιολογημένη απόφαση και την επιδίδει στον ενδιαφερόμενο.

Η ετήσια άδεια άσκησης του επαγγέλματος εκπvέει τηv 31η Δεκεμβρίoυ τoυ έτoυς εvτός τoυ oπoίoυ εκδόθηκε.

Προσφυγή εναντίον απόφασης της Αρμόδιας Αρχής

Πρόσωπο το οποίο δεν ικανοποιείται από απόφαση Συμβουλίου δύναται, εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία που κοινοποιείται σ’ αυτόν η απόφαση του Συμβουλίου, να προσβάλει την απόφαση αυτή με γραπτή προσφυγή του στον Υπουργό Υγείας˙ η εν λόγω πρόνοια ρυθμίζεται στον περί Συμβουλίων Εγγραφής Επαγγελματιών του Τομέα της Υγείας (Άσκηση Ιεραρχικής Προσφυγής) Νόμο του 2017.

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Προσφυγή εις το Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου.

Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, Προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός 75 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση δημοσίευσης ή παράλειψης από την ημέρα που η πράξη ή η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος.

Το Διοικητικό ενεργεί ως ακυρωτικό Δικαστήριο και όχι ως Δικαστήριο ουσίας. Δηλαδή, το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να:

Ι. Απορρίψει την Προσφυγή

II. Ακυρώσει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη

ΙΙΙ. Να υποχρεώσει την Αρμόδια Αρχή σε πράξη ή και λήψη κάποιου μέτρου

Μετά από μια ακυρωτική απόφαση, η διοίκηση οφείλει να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση που ήταν πριν την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.

Πληροφορίες για υποβολή Έφεσης

Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου δύναται να καταχωρηθεί Έφεση μέσα σε προθεσμία 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδικάζει μια Έφεση, το επίδικο θέμα εξακολουθεί να είναι η νομιμότητα της πράξης που προσβλήθηκε με την Προσφυγή. Όμως, η επανεξέταση της νομιμότητας της πράξης γίνεται σε όση έκταση και πάνω στα θέματα εις τα οποία τα μέρη έχουν περιορίσει με τους λόγους Έφεσης.

Η απόφαση που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται τελεσίδικη σε σχέση με το θέμα που έχει κριθεί.

Οι βασικές υποχρεώσεις των εγγεγραμμένων χειροπρακτών είναι η ανανέωση της ετήσιας άδειας άσκησης επαγγέλματος και η τήρηση των προνοιών της νομοθεσίας.