Παιδοκόμος Κατ’ Οίκον

Τελευταία Ενημέρωση 14/06/2021

Άσκηση του Επαγγέλματος του Κατ’ Οίκον Παιδοκόμου

Γενικές Πληροφορίες

Για την εξάσκηση του επαγγέλματος του κατ’ οίκον παιδοκόμου στην Κυπριακή Δημοκρατία απαιτείται η εγγραφή ως κατ’ οίκον παιδοκόμου στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Κάθε φυσικό πρόσωπο που αναλαμβάνει ή προτίθεται να αναλάβει τη φροντίδα παιδιών θα πρέπει να αποταθεί για εγγραφή Κατ’ Οίκον Παιδοκόμου στη Διευθύντρια Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας και με την παραλαβή της εν λόγω αίτησης η Διευθύντρια, με την επιφύλαξη των διατάξεων του περί Παιδιών Νόμου του 1956 (Κεφ. 352, άρθρο 28(2)(β)) και του περί Παιδιών (Τροποποιητικού) Νόμου του 2014 (Ν.181(Ι)/2014) εγγράφει όλα τα πρόσωπα τα οποία έναντι αμοιβής δέχονται στο σπίτι τους παιδιά ηλικίας κάτω των έξι ετών για φροντίδα όπως προαναφέρθηκε.

Κάθε φυσικό πρόσωπο δικαιούται να εγγραφεί στο Μητρώο Κατ’ Οίκον Παιδοκόμων, νοουμένου ότι οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας είναι ικανοποιημένες ότι αυτός / αυτή πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:

 • έχει συμπληρώσει την ηλικία των 18 ετών και να είναι ηλικίας μικρότερης της συντάξιμης, όπως αυτή καθορίζεται στον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο και όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται˙
 • είναι υγιής και σε θέση να υποβάλει πιστοποιητικό υγείας για κάθε μέλος της οικογένειάς του / της˙
 • έχει γνώσεις και πείρα στη φροντίδα παιδιών˙
 • έχει τα απαραίτητα προσωπικά χαρακτηριστικά, τις συνήθειες και τις ικανότητες για να ικανοποιήσει τη Διευθύντρια Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας ότι αυτός / αυτή μπορεί να προσφέρει κατάλληλη συναισθηματική, ψυχική και κοινωνική στήριξη στα παιδιά˙
 • η ικανότητα του αιτητή, καθώς και όλων των εγκριμένων Κατ΄Οίκον Παιδοκόμων αξιολογείται από τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης την οποία ορίζει ο Διευθυντής, με προκαθορισμένους όρους εντολής, οι οποίοι περιλαμβάνουν συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης σε θέματα που σχετίζονται με την πείρα, τις ικανότητες και τις δεξιότητες τους ως προς το αντικείμενο της εργασίας του Κατ΄Οίκον Παιδοκόμου˙
 • διαθέτει κατάλληλους χώρους φύλαξης και κατάλληλο εξοπλισμό.

Ένας κατ’ οίκον παιδοκόμος μπορεί να φροντίζει μέχρι και τρία βρέφη (μέχρι δύο ετών) ή έξι παιδιά ηλικίας δύο έως έξι ετών. Τα παιδιά του παιδοκόμου του, της ίδιας ηλικίας, περιλαμβάνονται σε αυτόν τον αριθμό.

Το έντυπο αίτησης για την εγγραφή κατ’ οίκον παιδοκόμου μπορεί να υποβληθεί μέσω του ΕΚΕ Κύπρου, είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή:

Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Προδρόμου 63,
1468 Λευκωσία
Τηλ:. +357 22406701, +357 22406712
Φάξ: +357 22667907
Ηλ.ταχ: central.sws@ sws.mlsi.gov.cy, ipapatheodoulou@sws.mlsi.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.mlsi.gov.cy/sws

 1. Το έντυπο της αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

  • αντίγραφο των πιστοποιητικών προσόντων του παιδοκόμου˙
  • αντίγραφο του δελτίου ταυτότητας του παιδοκόμου˙
  • πρωτότυπα ιατρικά πιστοποιητικά υγείας του παιδοκόμου και των μελών της οικογένειάς του* (βλέπε διευκρίνιση πιο κάτω)˙
  • πρωτότυπα πιστοποιητικά λευκού ποινικού μητρώου του παιδοκόμου και των μελών της οικογένειάς του˙
  • πρωτότυπα πιστοποιητικά από την Αστυνομία σύμφωνα με το άρθρο 22(6) του περί της Πρόληψης και Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμου Ν.91(Ι)/2014, Άρθρο 22(6) του παιδοκόμου και των μελών της οικογένειάς.

  (*Πρωτότυπα Ιατρικά Πιστοποιητικά: αιματολογικές εξετάσεις για μεταδοτικές και μολυσματικές ασθένειες [Ηπατίτιδα Β (HBsAg) και C (anti-HCV), Ιός AIDS HIV (HIV I&II antibodies), Σύφιλη (VDRL) και δερμοαντίδραση MANTOUX], πιστοποιητικό χειριστή τροφίμων (αναλύσεις κοπράνων) και εκθέσεις ακτινογραφίας θώρακα)

Δεν εφαρμόζονται τέλη.

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση για αδειοδότηση εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία που η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί. Η άδεια δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί εάν οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας δεν απαντήσουν εντός της καθορισμένης προθεσμίας.

Το Πιστοποιητικό Εγγραφής κατ’ οίκον παιδοκόμου ισχύει επ’ αόριστον, εφόσον γίνεται ετήσια ανανέωση των Πιστοποιητικών Υγείας και των πιστοποιητικών λευκού ποινικού μητρώου που αναφέρονται πιο πάνω.

Προσφυγή εναντίον απόφασης της Αρμόδιας Αρχής

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Προσφυγή εις το Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου.

Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, Προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός 75 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση δημοσίευσης ή παράλειψης από την ημέρα που η πράξη ή η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος.

Το Διοικητικό ενεργεί ως ακυρωτικό Δικαστήριο και όχι ως Δικαστήριο ουσίας. Δηλαδή, το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να:

Ι. Απορρίψει την Προσφυγή

II. Ακυρώσει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη

ΙΙΙ. Να υποχρεώσει την Αρμόδια Αρχή σε πράξη ή και λήψη κάποιου μέτρου

Μετά από μια ακυρωτική απόφαση, η διοίκηση οφείλει να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση που ήταν πριν την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.

Πληροφορίες για υποβολή Έφεσης

Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου δύναται να καταχωρηθεί Έφεση μέσα σε προθεσμία 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδικάζει μια Έφεση, το επίδικο θέμα εξακολουθεί να είναι η νομιμότητα της πράξης που προσβλήθηκε με την Προσφυγή. Όμως, η επανεξέταση της νομιμότητας της πράξης γίνεται σε όση έκταση και πάνω στα  θέματα εις τα οποία τα μέρη έχουν περιορίσει με τους λόγους Έφεσης.

Η απόφαση που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται τελεσίδικη σε σχέση με το θέμα που έχει κριθεί.

Οι εγγεγραμμένοι κατ’ οίκον παιδοκόμοι υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του περί Παιδιών Νόμου και των σχετικών Κανονισμών, όπως εκάστοτε τροποποιούνται.

Κάθε πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί από τη Διευθύντρια Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας μπορεί ανά πάσα εύλογη στιγμή να επισκεφθεί για έλεγχο όλες τις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για τη φροντίδα των παιδιών.