Παιδοκόμος Κατ’ Οίκον

Τελευταία Ενημέρωση 11/12/2023

Άσκηση του Επαγγέλματος του Κατ’ Οίκον Παιδοκόμου

Γενικές Πληροφορίες

Για την εξάσκηση του επαγγέλματος του κατ’ οίκον παιδοκόμου στην Κυπριακή Δημοκρατία απαιτείται η εγγραφή ως κατ’ οίκον παιδοκόμου στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας.

Κάθε φυσικό πρόσωπο που προτίθεται να αναλάβει τη φροντίδα παιδιών θα πρέπει να αποταθεί για εγγραφή Κατ’ Οίκον Παιδοκόμου στη Διευθύντρια Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας.

Κάθε φυσικό πρόσωπο δικαιούται να εγγραφεί στο Μητρώο Κατ’ Οίκον Παιδοκόμων, νοουμένου ότι οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας είναι ικανοποιημένες ότι αυτός / αυτή πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:

 • έχει συμπληρώσει την ηλικία των 18 ετών και να είναι ηλικίας μικρότερης της συντάξιμης, όπως αυτή καθορίζεται στον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο και όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται˙
 • να είναι απόφοιτος σχολής Μέσης Εκπαίδευσης˙
 • είναι υγιής και σε θέση να υποβάλει πιστοποιητικό υγείας για κάθε μέλος της οικογένειάς του / της˙
 • έχει γνώσεις και πείρα στη φροντίδα παιδιών˙
 • έχει τα απαραίτητα προσωπικά χαρακτηριστικά, τις συνήθειες και τις ικανότητες για να ικανοποιήσει τη Διευθύντρια Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας ότι αυτός / αυτή μπορεί να προσφέρει κατάλληλη συναισθηματική, ψυχική και κοινωνική στήριξη στα παιδιά˙
 • η ικανότητα του αιτητή, καθώς και όλων των εγκριμένων Κατ΄Οίκον Παιδοκόμων αξιολογείται από τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης την οποία ορίζει ο Διευθυντής, με προκαθορισμένους όρους εντολής, οι οποίοι περιλαμβάνουν συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης σε θέματα που σχετίζονται με την πείρα, τις ικανότητες και τις δεξιότητες τους ως προς το αντικείμενο της εργασίας του Κατ΄Οίκον Παιδοκόμου˙
 • διαθέτει κατάλληλους χώρους φύλαξης και κατάλληλο εξοπλισμό˙
 • πληροί τις πρόνοιες της σχετικής Νομοθεσίας.

Ένας κατ’ οίκον παιδοκόμος μπορεί να φροντίζει μέχρι και τρία βρέφη (μέχρι δύο ετών) ή έξι παιδιά ηλικίας δύο έως έξι ετών. Τα παιδιά του παιδοκόμου του, της ίδιας ηλικίας, περιλαμβάνονται σε αυτόν τον αριθμό.

Το έντυπο αίτησης για την εγγραφή κατ’ οίκον παιδοκόμου μπορεί να υποβληθεί μέσω του ΕΚΕ Κύπρου, είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή, βάσει επαρχίας, ως ο πιο κάτω κατάλογος:

Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Λευκωσίας
Αγίου Ιλαρίωνος 66,
1026 Καϊμακλί, Λευκωσία
Τηλ:. +357 22804605, +357 22804607
Ηλ. Ταχ. : nikosia.dwo@sws.dmsw.gov.cy

Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Λεμεσού
Φρακλίνου Ρούσβελτ 80,
3012 Λεμεσός
Τηλ:. +357 25804523, +357 25804452
Ηλ. Ταχ. : lemesos.dwo@sws.dmsw.gov.cy

Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Λάρνακας
Πηλίου 23-25, Γ. Ματθαίου Court,
6301  Λάρνακα
Τηλ:. +357 24800101, +357 24800260
Ηλ. Ταχ. : larnaca.dwo@sws.dmsw.gov.cy

Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Πάφου
Νίκου Νικολαΐδη 17,
8010 Πάφος
Τηλ:. +357 26821601, +357 26821600
Ηλ. Ταχ. : pafos.dwo@sws.dmsw.gov.cy

Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Αμμοχώστου
1ης Απριλίου 170, 5280
Παραλίμνι
Τηλ:. +357 23811741
Ηλ. Ταχ. : ammochostos.dwo@sws.dmsw.gov.cy

Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας
Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας
63 Προδρόμου,
1468 Λευκωσία
Τηλ:. +357 22406701, +357 22406712
Φαξ: +357 22667907
Ηλ. Ταχ. : central.sws@sws.dmsw.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.dmsw.gov.cy/dmsw/sws.nsf

 1. Το έντυπο της αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

  • αντίγραφο απολυτηρίου σχολής Μέσης Εκπαίδευσης και άλλων πιστοποιητικών προσόντων του παιδοκόμου˙
  • αντίγραφο του δελτίου ταυτότητας του παιδοκόμου˙
  • πρωτότυπα ιατρικά πιστοποιητικά υγείας του παιδοκόμου και των μελών της οικογένειάς του* (βλέπε διευκρίνιση πιο κάτω)˙
  • πρωτότυπα πιστοποιητικά λευκού ποινικού μητρώου του παιδοκόμου και των μελών της οικογένειάς του˙
  • πρωτότυπα πιστοποιητικά από την Αστυνομία σύμφωνα με το άρθρο 22(6) του περί της Πρόληψης και Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμου Ν.91(Ι)/2014, Άρθρο 22(6) του παιδοκόμου και των μελών της οικογένειάς.

  (*Πρωτότυπα Ιατρικά Πιστοποιητικά: αιματολογικές εξετάσεις για μεταδοτικές και μολυσματικές ασθένειες [Ηπατίτιδα Β (HBsAg) και C (anti-HCV), Ιός AIDS HIV (HIV I&II antibodies), Σύφιλη (VDRL) και δερμοαντίδραση MANTOUX], πιστοποιητικό χειριστή τροφίμων (αναλύσεις κοπράνων) και εκθέσεις ακτινογραφίας θώρακα)

Δεν εφαρμόζονται τέλη.

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση για αδειοδότηση εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία που η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί. Η άδεια δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί εάν οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας δεν απαντήσουν εντός της καθορισμένης προθεσμίας.

Το Πιστοποιητικό Εγγραφής Κατ’ Οίκον Παιδοκόμου δεν χρήζει ανανέωσης και ισχύει νοουμένου ο Κατ’ Οίκον Παιδοκόμος συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του και πληροί τις πρόνοιες του Περί Παιδιών Νόμου και είναι ηλικίας μικρότερης της συντάξιμης, όπως αυτή καθορίζεται στον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

Προσφυγή εναντίον απόφασης της Αρμόδιας Αρχής

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Προσφυγή εις το Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου.

Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, Προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός 75 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση δημοσίευσης ή παράλειψης από την ημέρα που η πράξη ή η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος.

Το Διοικητικό ενεργεί ως ακυρωτικό Δικαστήριο και όχι ως Δικαστήριο ουσίας. Δηλαδή, το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να:

Ι. Απορρίψει την Προσφυγή

II. Ακυρώσει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη

ΙΙΙ. Να υποχρεώσει την Αρμόδια Αρχή σε πράξη ή και λήψη κάποιου μέτρου

Μετά από μια ακυρωτική απόφαση, η διοίκηση οφείλει να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση που ήταν πριν την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.

Πληροφορίες για υποβολή Έφεσης

Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου δύναται να καταχωρηθεί Έφεση μέσα σε προθεσμία 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδικάζει μια Έφεση, το επίδικο θέμα εξακολουθεί να είναι η νομιμότητα της πράξης που προσβλήθηκε με την Προσφυγή. Όμως, η επανεξέταση της νομιμότητας της πράξης γίνεται σε όση έκταση και πάνω στα  θέματα εις τα οποία τα μέρη έχουν περιορίσει με τους λόγους Έφεσης.

Η απόφαση που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται τελεσίδικη σε σχέση με το θέμα που έχει κριθεί.

Οι εγγεγραμμένοι κατ’ οίκον παιδοκόμοι υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του περί Παιδιών Νόμου, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

Κάθε πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί από τη Διευθύντρια Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας μπορεί ανά πάσα εύλογη στιγμή να επισκεφθεί για έλεγχο όλες τις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για τη φροντίδα των παιδιών.