Τελευταία Ενημέρωση 26/05/2021

Άσκηση του Επαγγέλματος του Χημικού

Γενικές Πληροφορίες

Για την άσκηση του επαγγέλματος του χημικού στην Κυπριακή Δημοκρατία απαιτείται η εγγραφή στο Συμβούλιο Εγγραφής Χημικών, που λειτουργεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας.

Ο όρος «χημικός» αναφέρεται σε πρόσωπα που εκτελούν χημικές αναλύσεις.

Κάθε φυσικό πρόσωπο δικαιούται να εγγραφεί από το Συμβούλιο Εγγραφής Χημικών εάν ικανοποιήσει το Συμβούλιο ότι πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:

 • είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κατά την υποβολή της αίτησης του είναι σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας και έχει τη μόνιμη διαμονή του στην Κύπρο∙
 • κατέχει Πανεπιστημιακό τίτλο ή ισοδύναμο προσόν που εκδόθηκε από πανεπιστήμιο, ή ισότιμο ίδρυμα στα αντικείμενα της Χημείας, Βιοχημείας, Χημείας Τροφίμων, Κλινικής Χημείας, της Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων ή άλλων Χημικών Τεχνολογιών, της Χημικής Μηχανικής, της Περιβαλλοντικής Χημείας και Τεχνολογίας ή άλλου συναφούς κλάδου, νοουμένου ότι το πτυχίο του αναγνωρίζεται από το Συμβούλιο με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας∙
 • είναι πρόσωπο καλού χαρακτήρα.

Το έντυπο αίτησης για Εγγραφή στο Μητρώο Χημικών μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου, είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή:

Συμβούλιο Εγγραφής Χημικών
Γενικό Χημείο του Κράτους
44 Κίμωνος
1451 Λευκωσία
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Τ.Θ. 28648, 2081 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Τηλ: +357 22809111 , +357 99621439, +357 22 80 9122
Φαξ: + 357 22316434
Ηλ. Ταχ.: registry@chemistry.org.cy
Ιστοσελίδα: http://www.chemistry.org.cy

 1. Το έντυπο αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

  • πιστοποιητικό γέννησης / ή φωτοτυπία του δελτίου ταυτότητας / ή του διαβατηρίου∙
  • πιστοποιημένο αντίγραφο του απολυτηρίου μέσης εκπαίδευσης∙
  • πιστοποιημένο αντίγραφο του πτυχίου/πιστοποιητικού/διπλώματος στη Χημεία ή άλλη σχετική επιστήμη που εγκρίνει το Συμβούλιο∙
  • πιστοποιημένο αντίγραφο της αναλυτικής κατάστασης μαθημάτων του πιο πάνω αναφερόμενου πτυχίου/πιστοποιητικού /διπλώματος∙
  • δύο πρόσφατες φωτογραφίες (η μια πρέπει να επισυναφθεί στο έντυπο αίτησης)∙
  • τέλος εγγραφής €40.00.

Το τέλος εγγραφής ανέρχεται στα €40.00 και πρέπει να καταβάλλεται μαζί με την υποβολή της αίτησης (πληρωτέο είτε με μετρητά ή επιταγή στο Γενικό Χημείο του Κράτους, είτε με τραπεζικό έμβασμα στον τραπεζικό λογαριασμό του Συμβουλίου Εγγραφής Χημικών).

Τραπεζικός λογαριασμός Συμβουλίου Εγγραφής Χημικών
Τράπεζα Κύπρου
Όνομα Λογαριασμού: SYMBOULIO EGRAFIS CHIMICON
Αριθμός λογαριασμού. : 0125-01-013623
SWIFT/BIC: BCYPCY2N

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση για την εγγραφή του εντός τριών μηνών από την ημερομηνία που το έντυπο αίτησης και τα δικαιολογητικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί.

Το Πιστοποιητικό Εγγραφής δεν υπόκειται σε ανανέωση.

Προσφυγή εναντίον απόφασης της Αρμόδιας Αρχής

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Προσφυγή εις το Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου.

Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, Προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός 75 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση δημοσίευσης ή παράλειψης από την ημέρα που η πράξη ή η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος.

Το Διοικητικό ενεργεί ως ακυρωτικό Δικαστήριο και όχι ως Δικαστήριο ουσίας. Δηλαδή, το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να:

Ι. Απορρίψει την Προσφυγή

II. Ακυρώσει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη

ΙΙΙ. Να υποχρεώσει την Αρμόδια Αρχή σε πράξη ή και λήψη κάποιου μέτρου

Μετά από μια ακυρωτική απόφαση, η διοίκηση οφείλει να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση που ήταν πριν την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.

Πληροφορίες για υποβολή Έφεσης

Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου δύναται να καταχωρηθεί Έφεση μέσα σε προθεσμία 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδικάζει μια Έφεση, το επίδικο θέμα εξακολουθεί να είναι η νομιμότητα της πράξης που προσβλήθηκε με την Προσφυγή. Όμως, η επανεξέταση της νομιμότητας της πράξης γίνεται σε όση έκταση και πάνω στα  θέματα εις τα οποία τα μέρη έχουν περιορίσει με τους λόγους Έφεσης.

Η απόφαση που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται τελεσίδικη σε σχέση με το θέμα που έχει κριθεί.

Οι εγγεγραμμένοι χημικοί είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με τις πρόνοιες του νόμου περί Εγγραφής Χημικών (αρ. 157/88), όπως τροποποιείται περιοδικώς.

Το Συμβούλιο Εγγραφής Χημικών είναι το αρμόδιο σώμα για την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου στους εγγεγραμμένους χημικούς και για την επιβολή ποινών όπως η διαγραφή εγγεγραμμένου χημικού από το Μητρώο.