Συντηρητής Ταμειακών Μηχανών

Τελευταία Ενημέρωση 08/12/2020

Συντήρηση και Επισκευή Συστημάτων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) - Ταμειακές Μηχανές

Γενικές Πληροφορίες

Για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής συστημάτων φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (ΦΗΜ) στην Κυπριακή Δημοκρατία απαιτείται η εξασφάλιση άδειας συντηρητή ΦΗΜ από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Σε κάθε συντηρητή που εγκρίνεται από το Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, παραχωρείται άδεια για χάραξη σφραγιστικών λαβίδων και για σφράγιση του περιβλήματος του μηχανισμού σε περίπτωση που η αρχική σφραγίδα θα αφαιρείται για σκοπούς συντήρησης ή επιδιόρθωσης του μηχανισμού.

Ο όρος «Φορολογικός Ηλεκτρονικός Μηχανισμός» ορίζεται ως το ηλεκτρονικό υπολογιστικό σύστημα το οποίο χρησιμοποιείται για την έκδοση αποδείξεων εσόδων (Νομίμων Αποδείξεων σε συναλλαγές), εκθέσεων και άλλων στατιστικών στοιχείων και στο οποίο ασφαλίζονται με απαραβίαστο τρόπο η φορολογική μνήμη, η μνήμη εργασίας, η μνήμη προγραμμάτων, το ρολόι, τα κυκλώματα ελέγχου του εκτυπωτή νόμιμων αποδείξεων καθώς και οι μονάδες ελέγχου σύνδεσης με πληκτρολόγιο, οθόνες και με συσκευές εισόδου και εξόδου στοιχείων μεταφοράς δεδομένων.

Κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει δικαίωμα να αποκτήσει την άδεια συντηρητή ΦΗΜ, νοουμένου ότι ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών ικανοποιηθεί ότι:

 • διαθέτει την τεχνογνωσία για το συγκεκριμένο αντικείμενο και ικανοποιεί τις απαιτήσεις, όσον αφορά την προμήθεια ανταλλακτικών και την υποστήριξη λογισμικού από αξιόπιστη πηγή παρέχοντας τις αναγκαίες αποδείξεις·
 • καταθέτει στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών τραπεζική εγγύηση το ύψος της οποίας καθορίζεται από το Διευθυντή του Τμήματος για τη διασφάλιση της σωστής χρήσης των σφραγίδων που κατέχει ο αδειούχος συντηρητής.

Η αίτηση για την άδεια συντηρητή ΦΗΜ μπορεί να υποβληθεί είτε ηλεκτρονικά διαμέσου της διαδικτυακής πύλης του ΕΚΕ Κύπρου, είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή:

Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών
Λεωφόρος Αγίου Ιλαρίωνος,
Καϊμακλί,
1426 Λευκωσία,
Τ.Θ. 29669,1722 Λευκωσία
Τηλ:. +357 22 800514, +357 22 800433
Ηλ. Ταχ: director@ems.mcw.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.mcw.gov.cy/ems

 1. Το έντυπο αίτησης για την άδεια συντηρητή ΦΗΜ πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

  1) Αποδεικτικά / βεβαιώσεις:

  α) σχετικά με την τεχνογνωσία (πείρα και γνώσεις, εκπαιδεύσεις, κ.λ.π.) στη συντήρηση του πιο πάνω Μηχανισμού.⃰

  β) εγγύησης παροχής των απαιτούμενων ανταλλακτικών από αξιόπιστη πηγή (κατασκευαστή/εισαγωγέα) για τουλάχιστο πέντε (5) χρόνια, μετά την ημερομηνία πώλησης.

  γ) από αξιόπιστη πηγή (κατασκευαστή/εισαγωγέα) για υποστήριξη λογισμικού.

  2) Βιβλιάριο συντήρησης.

  3) Τραπεζική εγγύηση, από τραπεζικό ίδρυμα που εδρεύει στη Κύπρο, για τη σωστή χρήση και διασφάλιση των σφραγίδων με τις οποίες θα σφραγίζονται οι Μηχανισμοί για το ποσό των €4.271,50**.

  **H άδεια συντήρησης, νοουμένου ότι θα εγκριθεί, θα τεθεί σε ισχύ εφόσον κατατεθεί η πρωτότυπη τραπεζική εγγύηση στο Λογιστήριο του Τμήματος.

Δεν εφαρμόζονται τέλη.

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση για αδειοδότηση εντός ενός μηνός από την ημερομηνία που η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί.

Η άδεια ισχύει για όσο ισχύει και η  τραπεζική εγγύηση. Όταν η τραπεζική εγγύηση λήξει τότε πρέπει να ανανεώνεται, άμεσα, και να κατατίθεται  στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών ούτως ώστε ο συντηρητής να διατηρεί την άδεια του.

Προσφυγή εναντίον απόφασης της Αρμόδιας Αρχής

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Προσφυγή εις το Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου.

Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, Προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός 75 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση δημοσίευσης ή παράλειψης από την ημέρα που η πράξη ή η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος.

Το Διοικητικό ενεργεί ως ακυρωτικό Δικαστήριο και όχι ως Δικαστήριο ουσίας. Δηλαδή, το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να:

Ι. Απορρίψει την Προσφυγή

II. Ακυρώσει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη

ΙΙΙ. Να υποχρεώσει την Αρμόδια Αρχή σε πράξη ή και λήψη κάποιου μέτρου

Μετά από μια ακυρωτική απόφαση, η διοίκηση οφείλει να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση που ήταν πριν την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.

Πληροφορίες για υποβολή Έφεσης

Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου δύναται να καταχωρηθεί Έφεση μέσα σε προθεσμία 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδικάζει μια Έφεση, το επίδικο θέμα εξακολουθεί να είναι η νομιμότητα της πράξης που προσβλήθηκε με την Προσφυγή. Όμως, η επανεξέταση της νομιμότητας της πράξης γίνεται σε όση έκταση και πάνω στα  θέματα εις τα οποία τα μέρη έχουν περιορίσει με τους λόγους Έφεσης.

Η απόφαση που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται τελεσίδικη σε σχέση με το θέμα που έχει κριθεί.

στις “Αιτήσεις & Έγγραφα”

Οι αδειούχοι συντηρητές φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών υποχρεούνται να διασφαλίζουν τις απαιτήσεις ως προς την ποιότητα της συντήρησης με τα εξής:

 • εγγύηση παροχής των απαιτούμενων ανταλλακτικών για τουλάχιστο 5 χρόνια μετά την ημερομηνία πώλησης·
 • ο ΦΗΜ να συνοδεύεται από βιβλιάριο συντήρησης που πρέπει να εκδώσει ο συντηρητής και να περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:
 • στοιχεία του κατασκευαστή και πλήρη στοιχεία του εισαγωγέα ή του αντιπροσώπου·
 • τον τύπο ΦΗΜ·
 • την κατανάλωση ισχύος σε οποιαδήποτε κατάσταση·
 • τον αριθμό και ημερομηνία της τελικής έγκρισης·
 • τα στοιχεία του χρήστη (όνομα / επώνυμο, αριθμό φορολογικής ταυτότητας, αριθμό εγγραφής στο μητρώο ΦΠΑ)·
 • την ημερομηνία εγκατάστασης·
 • την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας·
 • σελίδα για μετατροπές ή εκχωρήσεις σε άλλους χρήστες·
 • σελίδα διαφοροποίησης διευθύνσεων·
 • αναφορές για την κλήση του υπεύθυνου συντήρησης·
 • την ημερομηνία και ώρα έναρξης της διαδικασίας συντήρησης·
 • την ημερομηνία και ώρα αποπεράτωσης της συντήρησης·
 • στοιχεία εξουσιοδοτημένου συντηρητή (Όνομα / επώνυμο, αριθμό φορολογικής ταυτότητας και Αριθμό Εγγραφής στο Μητρώο ΦΠΑ).
 • συνολική περιγραφή όλων των ανωμαλιών/βλαβών που διαπιστώθηκαν και εάν έγινε αφαίρεση ή όχι της σφραγίδας του καπακιού·
 • τον αριθμό του τελευταίου φορολογικού δελτίου που έχει εκδοθεί και μηδενισμός του πριν από την επέμβαση του συντηρητή·
 • τους αρχικούς και τελικούς αριθμούς των φορολογικών δελτίων που εξέδωσε ο συντηρητής για τη δοκιμαστική λειτουργία του ΦΗΜ. Τα δελτία υπογράφονται και σφραγίζονται από τον συντηρητή και φυλάσσονται στα φορολογικά βιβλία του χρήστη·
 • την ημερομηνία και ώρα παράδοσης του ΦΗΜ σε περίπτωση που η επισκευή δεν έγινε στον τόπο λειτουργίας του μηχανισμού αλλά στο χώρο του κέντρου συντήρησης·
 • κάθε σελίδα συντήρησης/επισκευής θα συνυπογράφεται από το συντηρητή και το χρήστη.

Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών έχει την εποπτεία των συστημάτων ΦΗΜ, προκειμένου να διασφαλισθεί η συμμόρφωση με τις διατάξεις των σχετικών Νόμων και Κανονισμών και των όρων της άδειας.