Τελευταία Ενημέρωση 25/11/2020

Άσκηση του Επαγγέλματος του Αισθητικού

Γενικές Πληροφορίες

Για την άσκηση του επαγγέλματος του αισθητικού στην Κυπριακή Δημοκρατία απαιτείται η Εγγραφή στο Μητρώο Αισθητικών της Κυπριακής Δημοκρατίας από το Συμβούλιο Εγγραφής Αισθητικών Κύπρου, το οποίο λειτουργεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας.

Κάθε φυσικό πρόσωπο δικαιούνται να εγγραφεί στο Μητρώο Αισθητικών και να ασκεί το επάγγελμα του αισθητικού, νοουμένου ότι ικανοποιήσει το Συμβούλιο Εγγραφής Αισθητικών Κύπρου με τα ακόλουθα κριτήρια:

Σύμφωνα με το άρθρο 9 (1) οποιοδήποτε πρόσωπο δικαιούται να εγγραφεί στο μητρώο με την καταβολή του καθορισμένου δικαιώματος, αν ικανοποιεί το Συμβούλιο ότι:

 • είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή πολίτης κράτους μέλους ή κατά την υποβολή της αίτησης του είναι σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Δημοκρατίας που έχει τη συνήθη διαμονή του στην Κύπρο·
 • κατέχει απολυτήριο λυκείου ή ισοδύναμου αυτού·
 • κατέχει πιστοποιητικό υγείας από μέλος του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου ή εγγεγραμμένο ιατρό στο κράτος μέλος στο οποίο εκδόθηκε το πιστοποιητικό, το οποίο φέρει την επίσημη σφραγίδα του κράτους ή του οργανισμού ή του φορέα που εργάζεται ο ιατρός αυτός·
 • έχει λευκό ποινικό μητρώο, που εκδίδεται στη χώρα διαμονής του·
 • (i) κατέχει τίτλο σπουδών στην αισθητική αναγνωρισμένο από το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. (Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών) ως ισότιμο προς «δίπλωμα ανώτερης εκπαίδευσης» ή «πτυχίο πανεπιστημιακού επιπέδου» στον κλάδο/ειδίκευση «Αισθητικού» · ή

(ii) κατέχει τίτλο σπουδών στην αισθητική τριετούς τουλάχιστον διάρκειας από σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της οποίας το πρόγραμμα σπουδών αισθητικής είναι αξιολογημένο-πιστοποιημένο από το Φορέα ή αντίστοιχο οργανισμό στη χώρα που εκδόθηκε ο τίτλος σπουδών, στον οποίο περιλαμβάνονται έξι (6) μήνες πρακτικής άσκησης και ο οποίος έχει εκδοθεί μετά το τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, καθώς και πιστοποιητικό πρακτικής άσκησης έξι (6) μηνών που αποκτήθηκε μετά το τέλος των σπουδών σε ινστιτούτο αισθητικής που λειτουργεί πέραν των έξι (6) ετών.

Το έντυπο αίτησης για Εγγραφή στο Μητρώο Αισθητικών μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου είτε απευθείας στην αρμόδια Αρχή:

Συμβούλιο Εγγραφής Αισθητικών Κύπρου
Υπουργείο Υγείας
Χίλωνος 1 και Προδρόμου 17
1448 Λευκωσία
Τηλ: +357 22605418
Φαξ: +357 22605623
Ηλ. Ταχ.: echrysostomou@moh.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.moh.gov.cy

 1. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

  • αντίγραφο πιστοποιητικού γεννήσεως/ή αντίγραφο δελτίου ταυτότητας/ ή αντίγραφο του διαβατηρίου·
  • πιστοποιημένο αντίγραφο απολυτηρίου σχολής μέσης εκπαίδευσης·
  • πιστοποιημένο αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος αισθητικού·
  • πιστοποιημένο αντίγραφο αναλυτικής κατάστασης μαθημάτων(transcript) του πιο πάνω πτυχίου/διπλώματος/πιστοποιητικού·
  • πιστοποιημένο αντίγραφο ειδικής εκπαίδευσης (αν υπάρχει) στην ηλεκτρική αποτρίχωση (ηλεκτρόλυση) ή/και περιποίηση ευρυαγγείας·
  • πρωτότυπο της βεβαίωσης προϋπηρεσίας ως αισθητικός (αυτοεργοδοτούμενος ή υπάλληλος) για τρία τουλάχιστον χρόνια πριν την έναρξη ισχύος του Νόμου·
  • πρωτότυπο Πιστοποιητικού Υγείας από μέλος του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου με αναγνωρισμένη ειδικότητα στην παθολογία ή τη Γενική Ιατρική·
  • πρωτότυπο Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου·
  • δύο πρόσφατες φωτογραφίες·
  • τέλος εγγραφής €30 (που πληρώνεται με τραπεζική εντολή).

Το τέλος εγγραφής πληρώνεται μαζί με την αίτηση και ανέρχεται σε €30 (πληρωτέο με τραπεζική εντολή). Κατόπιν έγκρισης καταβάλλεται το ετήσιο τέλος άδειας το ποίο ανέρχεται σε €17.

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση για την εγγραφή στο Μητρώο Αισθητικών Κύπρου εντός τριών μηνών από την ημερομηνία που η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί. Με την έγκριση ο αιτητής πρέπει να καταβάλει τέλος άδειας €17 στο Συμβούλιο Εγγραφής Αισθητικών Κύπρου μέσω τραπεζικής εντολής.

Το Πιστοποιητικό Εγγραφής ισχύει για απεριόριστο χρόνο, νοουμένου ότι καταβάλλεται ετήσιο τέλος άδειας €17.

Προσφυγή εναντίον απόφασης της Αρμόδιας Αρχής

Πρόσωπο το οποίο δεν ικανοποιείται από απόφαση Συμβουλίου δύναται, εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία που κοινοποιείται σ’ αυτόν η απόφαση του Συμβουλίου, να προσβάλει την απόφαση αυτή με γραπτή προσφυγή του στον Υπουργό Υγείας˙ η εν λόγω πρόνοια ρυθμίζεται στον περί Συμβουλίων Εγγραφής Επαγγελματιών του Τομέα της Υγείας (Άσκηση Ιεραρχικής Προσφυγής) Νόμο του 2017.

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Προσφυγή εις το Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου.

Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, Προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός 75 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση δημοσίευσης ή παράλειψης από την ημέρα που η πράξη ή η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος.

Το Διοικητικό ενεργεί ως ακυρωτικό Δικαστήριο και όχι ως Δικαστήριο ουσίας. Δηλαδή, το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να:

Ι. Απορρίψει την Προσφυγή

II. Ακυρώσει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη

ΙΙΙ. Να υποχρεώσει την Αρμόδια Αρχή σε πράξη ή και λήψη κάποιου μέτρου.

Μετά από μια ακυρωτική απόφαση, η διοίκηση οφείλει να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση που ήταν πριν την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.

Πληροφορίες για υποβολή Έφεσης

Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου δύναται να καταχωρηθεί Έφεση μέσα σε προθεσμία 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδικάζει μια Έφεση, το επίδικο θέμα εξακολουθεί να είναι η νομιμότητα της πράξης που προσβλήθηκε με την Προσφυγή.

Όμως, η επανεξέταση της νομιμότητας της πράξης γίνεται σε όση έκταση και πάνω στα θέματα εις τα οποία τα μέρη έχουν περιορίσει με τους λόγους Έφεσης.

Η απόφαση που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται τελεσίδικη σε σχέση με το θέμα που έχει κριθεί.

Οι εγγεγραμμένοι αισθητικοί είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με τις πρόνοιες του Νόμου περί Εγγραφής Αισθητικών του 1999 (αρ.40 (Ι) /99), όπως τροποποιείται περιοδικώς.