Ζώα και Προϊόντα Ζωικής Προέλευσης – Ενδοκοινοτικό Εμπόριο

Τελευταία Ενημέρωση 12/10/2020

Ενδοκοινοτικό Εμπόριο Ζώων και Προϊόντων Ζωικής Προέλευσης

Γενικές Πληροφορίες

Για την εκτέλεση συναλλαγών σχετικών με το ενδοκοινοτικό εμπόριο ζώων ή/και προϊόντων ζωικής προέλευσης στην Κυπριακή Δημοκρατία, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εγγραφούν στο Μητρώο Εμπόρων/Επιχειρήσεων των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες παραχωρούν σε νομικό ή φυσικό πρόσωπο πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο Εμπόρων/Επιχειρήσεων, μόνο στην περίπτωση που:

  • η επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα σύμφωνα με την κτηνιατρική νομοθεσία·
  • είναι ιδιοκτήτης καταστημάτων, τεχνικών εγκαταστάσεων, αποθηκών και άλλων υποστατικών που πληρούν τις εξειδικευμένες διατάξεις της κτηνιατρικής νομοθεσίας και εγκρίνονται ή εγγράφονται με βάση την κτηνιατρική νομοθεσία.

Η αίτηση για καταχώρηση στο Μητρώο μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή:

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες
Αθαλάσσα, 1417 Λευκωσία
Τηλ: +357 22805208 / +357 22805249
Φαξ: +357 22805139/ +357 22805176
Ηλ. Ταχ.: public.health@vs.moa.gov.cy, animal.health@vs.moa.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.moa.gov.cy/moa/vs 

  1. Το έντυπο αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

    • αντίγραφο έγκρισης της λειτουργίας ή εγγραφής εταιρείας η οποία παραχωρείται σύμφωνα με την κτηνιατρική νομοθεσία.

    Διεξάγονται επί τόπου επιθεωρήσεις στα υποστατικά/επιχειρήσεις των εμπόρων για να διασφαλιστεί ότι πληρούνται όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την εγγραφή.

Δεν υπάρχουν τέλη.

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση για εγγραφή και ολοκληρώνεται εντός τριών μηνών από την ημερομηνία που η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί.

Η εγγραφή δεν έχει ημερομηνία λήξης.

Προσφυγή εναντίον απόφασης της Αρμόδιας Αρχής

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Προσφυγή εις το Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου.

Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, Προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός 75 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση δημοσίευσης ή παράλειψης από την ημέρα που η πράξη ή η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος.

Το Διοικητικό ενεργεί ως ακυρωτικό Δικαστήριο και όχι ως Δικαστήριο ουσίας. Δηλαδή, το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να:

Ι. Απορρίψει την Προσφυγή

II. Ακυρώσει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη

ΙΙΙ. Να υποχρεώσει την Αρμόδια Αρχή σε πράξη ή και λήψη κάποιου μέτρου

Μετά από μια ακυρωτική απόφαση, η διοίκηση οφείλει να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση που ήταν πριν την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.

Πληροφορίες για υποβολή Έφεσης

Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου δύναται να καταχωρηθεί Έφεση μέσα σε προθεσμία 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδικάζει μια Έφεση, το επίδικο θέμα εξακολουθεί να είναι η νομιμότητα της πράξης που προσβλήθηκε με την Προσφυγή. Όμως, η επανεξέταση της νομιμότητας της πράξης γίνεται σε όση έκταση και πάνω στα  θέματα εις τα οποία τα μέρη έχουν περιορίσει με τους λόγους Έφεσης.

Η απόφαση που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται τελεσίδικη σε σχέση με το θέμα που έχει κριθεί.

Οι έμποροι ζώων ή/και προϊόντων ζωικής προέλευσης πρέπει να συμμορφώνονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

  • να ειδοποιούν γραπτώς τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες τουλάχιστον 24 ωρών πριν την αναμενόμενη ώρα άφιξης, αναφορικά με τον αριθμό, το είδος των ζώων/προϊόντων ζωικής προέλευσης, τη χώρα προέλευσης, τον υπολογιζόμενο χρόνο άφιξης και τον τελικό προορισμό της παρτίδας·
  • να φυλάσσουν τα πιστοποιητικά για 12 μήνες από την ημερομηνία άφιξης των ζώων/προϊόντων ζωικής προέλευσης·
  • να τηρούν μητρώο, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, όλων των παραλαβών και παραδόσεων ζώων ή προϊόντων ζωικής προέλευσης καθώς και του τελικού προορισμού τους για 12 μήνες μετά την άφιξη της παρτίδας.