Αεροσκάφη – Μονάδα Συντήρησης

Τελευταία Ενημέρωση 04/05/2021

Ίδρυση και Λειτουργία Μονάδας Συντήρησης Αεροσκαφών

Γενικές Πληροφορίες

Για την εγκαθίδρυση και λειτουργία Μονάδας Συντήρησης Αεροσκαφών στην Κυπριακή Δημοκρατία απαιτείται η εξασφάλιση έγκρισης για την εγκαθίδρυση και λειτουργία Μονάδας Συντήρησης Αεροσκαφών από το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας, του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) Αρ 1321/2014 ο όρος « αεροσκάφος» σημαίνει κάθε ιπτάμενο όχημα που εξασφαλίζει τη στήριξή του στην ατμόσφαιρα χάρη στην αντίσταση του αέρα πλην της αντίστασης του επί της επιφάνειας της γης, ενώ ο όρος «συντήρηση» σημαίνει τη γενική επισκευή, επιθεώρηση, αντικατάσταση, μετατροπή ή αποκατάσταση βλάβης αεροσκάφους ή παρελκομένου αυτού, με εξαίρεση την προ πτήσεως επιθεώρηση, ή συνδυασμός των παραπάνω.

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να εξασφαλίσει έγκριση για την εγκαθίδρυση και λειτουργία Μονάδας Συντήρησης Αεροσκαφών, νοουμένου ότι το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας ικανοποιηθεί ότι πληρούνται τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1321/2014, Παράρτημα Ι (Μέρος Μ) Τμήμα ΣΤ ή Παράρτημα ΙΙ (Μέρος 145) κατά περίπτωση (δες σχετικά έγγραφα), και μεταξύ άλλων ότι:

 • διατίθενται κατάλληλες εγκαταστάσεις για όλες τις σχεδιαζόμενες εργασίες, που διασφαλίζουν ιδίως την προστασία από τις καιρικές συνθήκες˙
 • έχει διοριστεί υπόλογος διευθυντής ο οποίος έχει την έχει την εταιρική εξουσία να διασφαλίσει ότι όλες οι εργασίες συντήρησης που απαιτούνται από τον πελάτη
 • μπορούν να χρηματοδοτούνται και να εκτελούνται σύμφωνα με τα πρότυπα˙
 • η μονάδα θα διαθέτει και χρησιμοποιεί τον αναγκαίο εξοπλισμό, τα εργαλεία και τα υλικά που χρειάζονται για την εκτέλεση του εγκεκριμένου πεδίου εφαρμογής του έργου˙
 • η μονάδα θα τηρεί και εφαρμόζει τα ισχύοντα πρότυπα κατά την εκτέλεση της συντήρησης, συμπεριλαμβανομένων των μετατροπών και επισκευών.

Τo έντυπo αίτησης EASA Form 2 Application for EASA Part M Subpart F / Part-145 approval μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή:

Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας
Οδός Πινδάρου 27, Alpha Business Center
1429, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ:. +357 22 404 102
Φαξ: +357 22 404 220
Ηλ.ταχ: director@dca.mcw.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.mcw.gov.cy/

 1. Το έντυπο αίτησης θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

  • αντίγραφο του Εγχειριδίου Λειτουργίας του φορέα συντήρησης˙
  • αντίγραφο του Εντύπου EASA Form 4 – Αποδοχή Διευθυντικού Προσωπικού˙
  • τέλος €512-€2560 (Ανάλογα με την ειδικότητα) (πληρωτέο τοις μετρητοίς, με επιταγή ή τραπεζική εντολή).

  Διενεργούνται επιτόπιες επιθεωρήσεις από λειτουργούς του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι ο αιτητής συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος Ι (Μέρους Μ) Τμήματος ΣΤ ή του Παραρτήματος ΙΙ (Μέρους 145) του (EΕ) 1321/2014, κατά περίπτωση.

Το τέλος αίτησης, που εφαρμόζεται αναλόγως ειδικότητας, κυμαίνεται από  € 512,00 – € 2.560,00 και πληρώνεται μαζί με την υποβολή της αίτησης (πληρωτέο τοις μετρητοίς, με επιταγή ή τραπεζική εντολή).

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση εξουσιοδότησης εντός τριών μηνών από την ημερομηνία που η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί.

Το πιστοποιητικό έγκρισης ισχύει για απεριόριστο χρόνο και δεν χρειάζεται ανανέωση.

Προσφυγή εναντίον απόφασης της Αρμόδιας Αρχής

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Προσφυγή εις το Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου.

Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, Προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός 75 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση δημοσίευσης ή παράλειψης από την ημέρα που η πράξη ή η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος.

Το Διοικητικό ενεργεί ως ακυρωτικό Δικαστήριο και όχι ως Δικαστήριο ουσίας. Δηλαδή, το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να:

Ι. Απορρίψει την Προσφυγή

II. Ακυρώσει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη

ΙΙΙ. Να υποχρεώσει την Αρμόδια Αρχή σε πράξη ή και λήψη κάποιου μέτρου

Μετά από μια ακυρωτική απόφαση, η διοίκηση οφείλει να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση που ήταν πριν την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.

Πληροφορίες για υποβολή Έφεσης

Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου δύναται να καταχωρηθεί Έφεση μέσα σε προθεσμία 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδικάζει μια Έφεση, το επίδικο θέμα εξακολουθεί να είναι η νομιμότητα της πράξης που προσβλήθηκε με την Προσφυγή. Όμως, η επανεξέταση της νομιμότητας της πράξης γίνεται σε όση έκταση και πάνω στα  θέματα εις τα οποία τα μέρη έχουν περιορίσει με τους λόγους Έφεσης.

Η απόφαση που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται τελεσίδικη σε σχέση με το θέμα που έχει κριθεί.

Οι εγκεκριμένες Μονάδες Συντήρησης Αεροσκαφών υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις πρόνοιες των Κανονισμών (ΕΕ) 2018/1139 και 1321/2014, όπως εκάστοτε τροποποιούνται, και συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, με όλες τις απαιτήσεις του Παραρτήματος Ι (Μέρους Μ) Τμήματος ΣΤ ή του Παραρτήματος ΙΙ (Μέρους 145) του (EΕ) 1321/2014, κατά περίπτωση.

Το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας εποπτεύει τις εγκεκριμένες Μονάδες Συντήρησης Αεροσκαφών. Εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας προβαίνουν περιοδικώς σε επιτόπιους ελέγχους, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος Ι (Μέρους Μ) Τμήματος ΣΤ ή του Παραρτήματος ΙΙ (Μέρους 145) του (ΕΕ) 1321/2014, κατά περίπτωση.