Κλιματισμός και Θέρμανση – Επιθεώρηση Συστημάτων

Τελευταία Ενημέρωση 26/10/2023

Επιθεώρηση Συστημάτων Κλιματισμού και Θέρμανσης

Γενικές Πληροφορίες

Για να έχει την δυνατότητα φυσικό πρόσωπο να διενεργεί επιθεωρήσεις σε συστήματα κλιματισμού και επιθεωρήσεις σε συστήματα θέρμανσης με λέβητα στην Κυπριακή Δημοκρατία, σύμφωνα με τους περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμων του 2006 έως 2017, απαιτείται η εξασφάλιση σχετικών πιστοποιητικών εγγραφής σε μητρώα της Υπηρεσίας Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Η επιθεώρηση των συστημάτων κλιματισμού περιλαμβάνει: Τα συστήματα κλιματισμού ωφέλιμης ονομαστικής ισχύος μεγαλύτερης των 12kW, καθώς και τα συστήματα κλιματισμού που αθροιστικά η ωφέλιμη ονομαστικής ισχύς τους σε ένα κτίριο υπερβαίνει τα 50kW.

Η επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης με λέβητα περιλαμβάνει: Τα συστήματα θέρμανσης με λέβητες (αερίων, υγρών ή στερεών καύσιμων) ονομαστικής ισχύς εξόδου για θέρμανση χώρων πέραν των 20 kW. Λέβητας (υγρών, αερίων και στερεών καυσίμων) σημαίνει το κοινό σύστημα λέβητα και μονάδας καυστήρα που είναι σχεδιασμένος να μεταδίδει σε υγρά θερμότητα που παράγεται από την καύση.

Σύστημα κλιματισμού σημαίνει συνδυασμό των στοιχείων που απαιτούνται για την επεξεργασία του αέρα εσωτερικού χώρου, μέσω του οποίου η θερμοκρασία ελέγχεται ή μπορεί να μειωθεί.

Η επιθεώρηση των συστημάτων κλιματισμού και θέρμανσης με λέβητα αποσκοπεί στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και στον περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

(Α) Κριτήρια για Επιθεωρητή Συστημάτων Κλιματισμού:

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας για την πιστοποίηση ως Επιθεωρητής Συστημάτων Κλιματισμού ισχύουν μόνο για φυσικά πρόσωπα τα οποία:

 • είναι εγγεγραμμένα μέλη στο ‘Μητρώο Μελών’ του Επιστημονικού και Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ) στον κλάδο της μηχανολογικής μηχανικής ή στο Αρχείο Μηχανικών Παρέχοντων Υπηρεσίες, σε περίπτωση υπηκόου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι εγκατεστημένος σε κράτος μέλος εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμου∙
 • κατέχουν πιστοποιητικό καταλληλότητας για την κατηγορία Ι, διαχείριση των φθοριούχων αερίων που εκδίδεται από φορέα πιστοποίηση (το Τμήμα Περιβάλλοντος), σύμφωνα με τις πρόνοιες του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2067 της Επιτροπής, της 17ης Νοεμβρίου 2015, για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 517/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ελάχιστων απαιτήσεων και των όρων αμοιβαίας αναγνώρισης για την πιστοποίηση των φυσικών προσώπων όσον αφορά τον σταθερό εξοπλισμό ψύξης, τον εξοπλισμό κλιματισμού και αντλιών θερμότητας, καθώς και τις μονάδες ψύξης σε φορτηγά ψυγεία και ρυμουλκούμενα ψυγεία που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και για την πιστοποίηση των εταιρειών όσον αφορά τον σταθερό εξοπλισμό ψύξης, τον εξοπλισμό κλιματισμού και αντλιών θερμότητας που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου∙
 • έχουν τρία (3) χρόνια επαγγελματική πείρα σε μελέτες, εργοληψία, συντήρηση συστημάτων κλιματισμού κτιρίων∙
 • έχουν παρακολουθήσει ημερίδα σε θέματα ασφάλειας και υγείας στον χώρο εργασίας που διοργανώνει η Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας σε συνεργασία με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.

Σε περίπτωση υπηκόου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι εγκατεστημένος σε κράτος μέλος εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας, εξασκεί το επάγγελμα νόμιμα στο κράτος μέλος το οποίο είναι εγκατεστημένος και επιθυμεί να εγκατασταθεί στην Κύπρο τότε πρέπει:

 • Να κατέχει άδεια ή πιστοποιητικό επιθεωρητή συστημάτων κλιματισμού σε ισχύ το οποίο του έχει παραχωρηθεί από άλλο κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένος.

Οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο το οποίο θέλει να γίνει Εξουσιοδοτημένος Επιθεωρητής Συστημάτων Κλιματισμού πρέπει να ικανοποιεί όλα τα κριτήρια που αναφέρονται ανωτέρω, σύμφωνα με τους σχετικούς Κανονισμούς για την επιθεώρηση κλιματιστικών, οι οποίοι δημοσιεύθηκαν στο Κανονιστικό Διάταγμα Αρ. Κ.Δ.Π.62/2017 (στα ‘Σχετικά Έγγραφα’) στο Παράρτημα ΙΙΙ (Ι) της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας αρ. 5000 ημ. 24/2/2017.

(Β) Κριτήρια για Επιθεωρητή Συστημάτων Θέρμανσης με Λέβητα:

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας για την πιστοποίηση ως Επιθεωρητή Συστημάτων Θέρμανσης με Λέβητα (υγρών, αερίων και στερεών καυσίμων) ισχύουν μόνο για φυσικά πρόσωπα τα οποία:

 • είναι εγγεγραμμένα μέλη στο ‘Μητρώο Μελών’ του Επιστημονικού και Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ) στον κλάδο της μηχανολογικής μηχανικής ή στο Αρχείο Μηχανικών Παρέχοντων Υπηρεσίες, σε περίπτωση υπηκόου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι εγκατεστημένος σε κράτος μέλος εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμου∙
 • κατέχουν βεβαίωση επιτυχίας σε εξετάσεις που διοργανώνονται από οργανισμός αξιολόγησης (το Πανεπιστήμιο Frederick ή το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων πολιτών)∙
 • έχουν τρία (3) χρόνια επαγγελματική πείρα σε μελέτες, εργοληψία, συντήρηση συστημάτων θέρμανσης κτιρίων.

Σε περίπτωση υπηκόου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι εγκατεστημένος σε κράτος μέλος εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας, εξασκεί το επάγγελμα νόμιμα στο κράτος μέλος το οποίο είναι εγκατεστημένος και επιθυμεί να εγκατασταθεί στην Κύπρο τότε πρέπει:

 • Να κατέχει άδεια ή πιστοποιητικό επιθεωρητή συστημάτων θέρμανσης σε ισχύ το οποίο του έχει παραχωρηθεί από άλλο κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένος.

Οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο το οποίο θέλει να γίνει Εξουσιοδοτημένος Επιθεωρητής Συστημάτων Θέρμανσης με λέβητα πρέπει να ικανοποιεί όλα τα κριτήρια που αναφέρονται ανωτέρω, σύμφωνα με τους σχετικούς Κανονισμούς για την επιθεώρηση λεβήτων, οι οποίοι δημοσιεύθηκαν στο Κανονιστικό Διάταγμα Αρ. Κ.Δ.Π.63/2017 στο Παράρτημα ΙΙΙ (Ι) της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας αρ. 5000 ημ. 24/2/2017 (στα ‘Σχετικά Έγγραφα’).

Το έντυπο αίτησης για εγγραφή ως επιθεωρητής συστημάτων κλιματισμού ή συστημάτων θέρμανσης με λέβητα μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή:

Υπηρεσία Ενέργειας
Υπουργείο Ενέργειας Εμπορίου και Βιομηχανίας
Ανδρέα Αραούζου 13-15, 1421 Λευκωσία Τηλ.: +357 22 409411, +357 22409390
Τηλεομοιότυπο: +357 22304759
Ηλ. Ταχ.: cyiallouros@meci.gov.cy
Ιστοσελίδα: https://www.energy.gov.cy/

Πρόσωπα επικοινωνίας: Όνομα: κ.Γιάλλουρος Κρίστης
Τηλ.: +357 22 409411
Ηλ. Ταχ.: cyiallouros@meci.gov.cy

 1. Το έντυπο αίτησης για εγγραφή ως Επιθεωρητής Συστημάτων Κλιματισμού πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

  • αντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής μέλους του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου στον κλάδο της Μηχανολογικής Μηχανικής ή στο Αρχείο Μηχανικών Παρέχοντων Υπηρεσίες σε περίπτωση υπηκόου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι εγκατεστημένος σε κράτος μέλος εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας∙
  • αντίγραφο πιστοποιητικού για την κατηγορία Ι για διαχείριση των φθοριούχων αερίων από το Τμήμα Περιβάλλοντος (φορέας πιστοποίησης)∙
  • πιστοποιητικά προϋπηρεσίας στα οποία τεκμηριώνεται η επαγγελματική πείρα (καθήκοντα,, ευθύνες, χρονικές περίοδοι) σε μελέτες, εργοληψία, συντήρηση συστημάτων κλιματισμού κτιρίων∙
  • πιστοποιητικό συμμετοχής σεμιναρίου σε θέματα ασφάλειας και υγείας στον χώρο εργασίας που διοργανώνει η Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας σε συνεργασία με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας∙
  • απόδειξη πληρωμής του τέλους εγγραφής €145 πλέον ΦΠΑ για την εγγραφή τους στο μητρώο επιθεωρητών συστημάτων κλιματισμού.

  Σε περίπτωση υπηκόου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι εγκατεστημένος σε κράτος μέλος εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας, εξασκεί το επάγγελμα νόμιμα στο κράτος μέλος το οποίο είναι εγκατεστημένος και επιθυμεί να εγκατασταθεί στην Κύπρο τότε πρέπει το έντυπο αίτησης για εγγραφή ως Επιθεωρητής Συστημάτων Κλιματισμού να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

  • αντίγραφο πιστοποιητικού επιθεωρητή συστημάτων κλιματισμού σε ισχύ που τους έχει παραχωρηθεί από άλλο κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένος, σε περίπτωση υπηκόου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι εγκατεστημένος σε κράτος μέλος εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας∙
  • απόδειξη πληρωμής του τέλους εγγραφής €145 πλέον ΦΠΑ για την εγγραφή τους στο μητρώο επιθεωρητών συστημάτων κλιματισμού.

  Το έντυπο αίτησης για εγγραφή ως Επιθεωρητής Συστημάτων Θέρμανσης με λέβητα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

  • αντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής μέλους του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου στον κλάδο της Μηχανολογικής Μηχανικής ή στο Αρχείο Μηχανικών Παρέχοντων Υπηρεσίες σε περίπτωση υπηκόου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι εγκατεστημένος σε κράτος μέλος εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας∙
  • αντίγραφο βεβαίωσης επιτυχίας σε εξετάσεις που διοργανώνονται από τους οργανισμούς αξιολόγησης (Πανεπιστήμιο Frederick και Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών)∙
  • πιστοποιητικά προϋπηρεσίας στα οποία τεκμηριώνεται η επαγγελματική πείρα (καθήκοντα, ευθύνες, χρονικές περίοδοι) σε μελέτες, εργοληψία, συντήρηση συστημάτων θέρμανσης κτιρίων∙ απόδειξη πληρωμής του τέλους εγγραφής €145 πλέον ΦΠΑ για την εγγραφή τους στο μητρώο επιθεωρητών συστημάτων θέρμανσης.

  Σε περίπτωση υπηκόου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι εγκατεστημένος σε κράτος μέλος εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας, εξασκεί το επάγγελμα νόμιμα στο κράτος μέλος το οποίο είναι εγκατεστημένος και επιθυμεί να εγκατασταθεί στην Κύπρο τότε πρέπει το έντυπο αίτησης για εγγραφή ως Επιθεωρητής Συστημάτων Θέρμανσης με λέβητα να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

  • αντίγραφο πιστοποιητικού επιθεωρητή συστημάτων θέρμανσης σε ισχύ που τους έχει παραχωρηθεί από άλλο κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένος∙
  • απόδειξη πληρωμής του τέλους εγγραφής €145 πλέον ΦΠΑ για την εγγραφή τους στο μητρώο επιθεωρητών συστημάτων θέρμανσης.

To τέλος αίτησης για εγγραφή τους στο μητρώο επιθεωρητών συστημάτων κλιματισμού είναι €145 πλέον ΦΠΑ.

To τέλος αίτησης για εγγραφή τους στο μητρώο επιθεωρητών συστημάτων θέρμανσης είναι €145 πλέον ΦΠΑ. Τα πληρωτέα τέλη δεν επιστρέφονται σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης.

Ο αιτητής πληροφορείται αναφορικά με την απόφαση σχετικά με την εξουσιοδότηση εντός μερικών ημερών από την ημερομηνία που το έντυπο αίτησης και τα δικαιολογητικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί. Η Αρμόδια Αρχή εκδίδει πιστοποιητικό εγγραφής.

Το  πιστοποιητικό εγγραφής δεν έχει ημερομηνία λήξης και δεν χρειάζεται ανανέωση.

Προσφυγή εναντίον απόφασης της Αρμόδιας Αρχής

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Προσφυγή εις το Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου.

Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, Προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός 75 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση δημοσίευσης ή παράλειψης από την ημέρα που η πράξη ή η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος. Το Διοικητικό ενεργεί ως ακυρωτικό Δικαστήριο και όχι ως Δικαστήριο ουσίας. Δηλαδή, το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να:

Ι. Απορρίψει την Προσφυγή

II. Ακυρώσει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη

ΙΙΙ. Να υποχρεώσει την Αρμόδια Αρχή σε πράξη ή και λήψη κάποιου μέτρου

Μετά από μια ακυρωτική απόφαση, η διοίκηση οφείλει να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση που ήταν πριν την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.

Πληροφορίες για υποβολή Έφεσης

Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου δύναται να καταχωρηθεί Έφεση μέσα σε προθεσμία 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδικάζει μια Έφεση, το επίδικο θέμα εξακολουθεί να είναι η νομιμότητα της πράξης που προσβλήθηκε με την Προσφυγή.

Όμως, η επανεξέταση της νομιμότητας της πράξης γίνεται σε όση έκταση και πάνω στα  θέματα εις τα οποία τα μέρη έχουν περιορίσει με τους λόγους Έφεσης.

Η απόφαση που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται τελεσίδικη σε σχέση με το θέμα που έχει κριθεί.

Ο επιθεωρητής συστημάτων κλιματισμού και θέρμανσης οφείλει να:

 • διενεργεί τη σχετική εργασία σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται σε οποιοδήποτε Διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει του περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμου του 2006 και το οποίο ρυθμίζει την επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης με λέβητες και την επιθεώρηση των συστημάτων κλιματισμού∙
 • συντάσσει την έκθεση επιθεώρησης συστήματος θέρμανσης και την έκθεση επιθεώρησης συστήματος κλιματισμού η οποία περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της επιθεώρησης που διενεργήθηκε και συστάσεις για την οικονομικώς συμφέρουσα βελτίωση του επιθεωρούμενου συστήματος θέρμανσης και συστήματος κλιματισμού, καθώς και οποιαδήποτε άλλα έντυπα όπως καθορίζονται σε οποιοδήποτε Διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει του περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμου του 2006 και το οποίο ρυθμίζει την επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης με λέβητες και την επιθεώρηση των συστημάτων κλιματισμού∙
 • παραδίδει την έκθεση επιθεώρησης συστήματος θέρμανσης και συστήματος κλιματισμού στον ιδιοκτήτη του συστήματος∙
 • ενημερώνει την αρμόδια αρχή, τουλάχιστο μια εβδομάδα πριν, σχετικά με τον τόπο και χρόνο κάθε επιθεώρησης που πρόκειται να διενεργήσει∙
 • κοινοποιεί στην αρμόδια αρχή, εφόσον του ζητηθεί, τις εκθέσεις επιθεωρήσεων συστημάτων θέρμανσης και τις επιθεωρήσεις συστημάτων κλιματισμού που έχει συντάξει, καθώς, επίσης, και πλήρη κατάλογο των επιθεωρήσεων που έχει διενεργήσει∙
 • τηρεί τις διατάξεις του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται και των σχετικών Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει των Νόμων αυτών, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται∙
 • συμμορφώνεται με οποιοδήποτε διάταγμα εκδίδει ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Η αρμόδια αρχή δύναται, να αναστείλει ή να τερματίσει την εγγραφή επιθεωρητή συστημάτων θέρμανσης στο μητρώο επιθεωρητών συστημάτων θέρμανσης με λέβητα, και την εγγραφή επιθεωρητή συστημάτων κλιματισμού στο μητρώο επιθεωρητών συστημάτων κλιματισμού όταν ο επιθεωρητής:

 • αποτυγχάνει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε διάταξη του περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμου του 2006 ή/και των παρόντων Κανονισμών∙
 • συστηματικά δεν διεκπεραιώνει τη σχετική εργασία και τη σύνταξη έκθεσης επιθεώρησης συστήματος κλιματισμού∙ ή έκθεσης επιθεώρησης συστήματος θέρμανσης με λέβητα∙
 • διαπράττει αδίκημα ή παρέχει βοήθεια ή υποκινεί τη διάπραξη αδικήματος κατά παράβαση των διατάξεων του περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμου του 2006 ή/και των προνοιών των παρόντων Κανονισμών.

Η συχνότητα επιθεώρησης συστημάτων κλιματισμού και η διαδικασία επιθεώρησης καθορίζονται στο Διάταγμα Κ.Δ.Π.413/2009. Η συχνότητα επιθεώρησης των συστημάτων θέρμανσης με λέβητα και η διαδικασία επιθεώρησης καθορίζονται στα Διατάγματα Κ.Δ.Π.148/2013 και Κ.Δ.Π.149/2013. Όλα τα σχετικά έγγραφα, Νομοθεσίες που αφορούν τις επιθεωρήσεις συστημάτων θέρμανσης με λέβητα ωφέλιμης ονομαστικής ισχύος μεγαλύτερης των 20 KW και τις επιθεωρήσεις συστημάτων κλιματισμού ωφέλιμης ονομαστικής ισχύος μεγαλύτερης των 12KW αναρτώνται στα ‘Σχετικά Έγγραφα’.