Τελευταία Ενημέρωση 25/10/2021

Άσκηση του Επαγγέλματος του Γεωπόνου

Γενικές Πληροφορίες

Για την άσκηση του επαγγέλματος του γεωπόνου στην Κυπριακή Δημοκρατία, απαιτείται η εγγραφή στο Συμβούλιο Γεωπόνων και η εξασφάλιση της σχετικής άδειας.

Σημειώνεται ότι η εγγραφή και η εξασφάλιση άδειας άσκησης επαγγέλματος του Γεωπόνου δεν απαιτείται στην περίπτωση που τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα είναι πολίτες κράτους μέλους της ΕΕ ή έχουν την έδρα τους σε κράτος μέλος της Ε.Ε., αντίστοιχα, και προτίθενται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους προσωρινά ή και περιστασιακά.

Στην περίπτωση αυτή, ενημερώνουν το Συμβούλιο και εγγράφονται σε ειδικό Μητρώο Γεωπόνων που Παρέχουν Υπηρεσίες. Για να εγγραφούν στο ειδικό Μητρώο Γεωπόνων που Παρέχουν Υπηρεσίες πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι ότι κατέχουν τα προσόντα για την άσκηση της Γεωπονίας και ότι ασκούν νόμιμα το επάγγελμα του Γεωπόνου. Γεωπόνοι που εγγράφονται στο ειδικό Μητρώο Γεωπόνων που Παρέχουν Υπηρεσίες διαγράφονται όταν εγκατασταθούν μόνιμα ως Γεωπόνοι στη Δημοκρατία ή όταν τους αφαιρεθεί το δικαίωμα να ασκούν το επάγγελμα του γεωπόνου στο κράτος στο οποίο είναι εγκατεστημένοι.

Μπορεί να εγγραφεί στο Μητρώο Γεωπόνων και να ασκεί το επάγγελμα του γεωπόνου οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο ικανοποιήσει το Συμβούλιο Γεωπόνων ότι :

 1. είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ζει μόνιμα στην Κύπρο·
 2. διαθέτει τις απαιτούμενες γλωσσικές γνώσεις για άσκηση της Γεωπονίας στην Κύπρο·
 3. έχει καλό χαρακτήρα·
 4. κατέχει πτυχίο/δίπλωμα στη γεωπονία ή σε οποιοδήποτε τομέα της γεωπονικής το οποίο εξασφαλίστηκε από πανεπιστήμιο ή ισοδύναμο εκπαιδευτικό ίδρυμα το οποίο είναι αναγνωρισμένο από το Συμβούλιο · ή
 5. κατέχει πτυχίο/ δίπλωμα γεωπονίας συναφούς επιστήμης προς την γεωπονία, πανεπιστήμιου ή σχολής ανώτερης βαθμίδας, και επί πλέον κατέχει δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε ένα συγκεκριμένο κλάδο της γεωπονίας, όπως Αγρονομία, Αγροτική οικονομική, Φυτοπροστασία, Ζωική Παραγωγή, Φυτική Παραγωγή κλπ. ·
 6. δικαίωμα άσκησης Γεωπονίας έχουν και νομικά πρόσωπα που έχουν την έδρα τους στην Δημοκρατία ή σε άλλο κράτος μέλος, εφόσον εργοδοτούν γεωπόνο εγγεγραμμένο στο μητρώο, ο οποίος κατέχει ετήσια Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος.

Σε περίπτωση αμφιβολίας σχετικά με τα πανεπιστημιακά προσόντα που αναφέρονται στο 4 και 5, το Συμβούλιο μπορεί να συμβουλευθεί με το ΚΥΣΑΤΣ. Το Συμβούλιο μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να παραχωρήσει ειδική άδεια σε γεωπόνους από τρίτες χώρες να εκτελέσουν ή εποπτεύσουν ένα σχέδιο, νοουμένου ότι εργάζονται σε συνεργασία με ένα εγγεγραμμένο γεωπόνο.

Το έντυπο αίτησης για εγγραφή στο Συμβούλιο Γεωπόνων μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή:

Συμβούλιο Γεωπόνων
21 Εζεκία Παπαϊωάννου,
διαμέρισμα 9,
1075 Λευκωσία, Κύπρος
Ταχ. Κιβ: 4331
Τηλ: +357 22759868
Φαξ: +357 22374575
Ηλ. Ταχ.: agronom_registration@cytanet.com.cy
Ιστοσελίδα: http://www.agronom.org.cy/

 1. Το έντυπο αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

  • πιστοποιητικό Ακαδημαϊκών Προσόντων από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο·
  • δύο (2) φωτογραφίες διαβατηρίου·
  • αντίγραφο αναλυτικής κατάστασης των ακαδημαϊκών προσόντων·
  • τέλος εγγραφής €35 (πληρωτέο τοις μετρητοίς ή με επιταγή)·
  • €50 για την έκδοση της Άδειας (επιστρέφονται σε περίπτωση που δεν εγκριθεί η αίτηση).

Τα τέλη πληρώνονται κατά την υποβολή της αίτησης.

Το τέλος εγγραφής είναι €85 και αν εγκριθεί η αίτηση καλύπτει το τρέχων έτος (πληρωτέο τοις μετρητοίς, με επιταγή ή με πιστωτική/χρεωστική κάρτα)·

Σε περίπτωση που δεν εγκριθεί η αίτηση, επιστρέφεται το 1/2 του ποσού. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου Γεωπόνων: https://agronom.org.cy/

Το τέλος για την έκδοση της ετήσιας άδειας είναι €50 και καταβάλλεται στην αρχή κάθε έτους.

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση για αδειοδότηση εντός τριών μηνών από την ημερομηνία που η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί.

Το πιστοποιητικό εγγραφής στο Συμβούλιο ισχύει για ένα χρόνο. Το τέλος ανανέωσης της άδειας είναι €50.

Προσφυγή εναντίον απόφασης της Αρμόδιας Αρχής

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Προσφυγή εις το Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου.

Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, Προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός 75 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση δημοσίευσης ή παράλειψης από την ημέρα που η πράξη ή η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος.

Το Διοικητικό ενεργεί ως ακυρωτικό Δικαστήριο και όχι ως Δικαστήριο ουσίας. Δηλαδή, το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να:
I. Απορρίψει την Προσφυγή
II. Ακυρώσει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη
ΙΙΙ. Να υποχρεώσει την Αρμόδια Αρχή σε πράξη ή και λήψη κάποιου μέτρου

Μετά από μια ακυρωτική απόφαση, η διοίκηση οφείλει να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση που ήταν πριν την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.

Πληροφορίες για υποβολή Έφεσης

Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου δύναται να καταχωρηθεί Έφεση μέσα σε προθεσμία 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδικάζει μια Έφεση, το επίδικο θέμα εξακολουθεί να είναι η νομιμότητα της πράξης που προσβλήθηκε με την Προσφυγή.

Όμως, η επανεξέταση της νομιμότητας της πράξης γίνεται σε όση έκταση και πάνω στα  θέματα εις τα οποία τα μέρη έχουν περιορίσει με τους λόγους Έφεσης.

Η απόφαση που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται τελεσίδικη σε σχέση με το θέμα που έχει κριθεί.

Αδειούχο πρόσωπο που ασκεί το επάγγελμα του Γεωπόνου υποχρεούνται να συμμορφώνεται με τις πρόνοιες του περί Εγγραφής Γεωπόνων Νόμου και Κανονισμούς, όπως εκάστοτε τροποποιούνται.