Μονάδα Διευκόλυνσης Εταιρειών – Εγγραφή Εταιρειών Ξένων Συμφερόντων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από τις 17/11/2023 η διαδικασία υποβολής αιτήσεων αλλάζει (παρακαλώ δείτε τη «Διαδικασία υποβολής αίτησης») και η υποβολή αιτήσεων για εγγραφή στο Μητρώο Εταιρειών Ξένων Συμφερόντων, που τηρείται στη ΜΔΕ ή/και παροχή διευκολύνσεων από τη ΜΔΕ, θα γίνεται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου μέσω ηλεκτρονικής φόρμας που αναπτύχθηκε για το σκοπό αυτό. Η ηλεκτρονική εφαρμογή βρίσκεται στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας.

Γενικές Πληροφορίες

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε στις 15 Οκτωβρίου 2021, τη «Στρατηγική Προσέλκυσης Επιχειρήσεων για Δραστηριότητες ή/και Επέκταση των Δραστηριοτήτων τους στην Κύπρο».

Η στρατηγική είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία για την προσέλκυση τόσο διεθνών επενδύσεων και ταλέντου. Περιλαμβάνει μια σειρά δράσεων και μεταρρυθμίσεων σε διάφορους τομείς, με στόχο την ενίσχυση της θέσης της Κύπρου ως διεθνούς επιχειρηματικού κέντρου υψηλής ανάπτυξης.

Ο προσεκτικός και ενδελεχής σχεδιασμός διασφαλίζει ότι τα οφέλη που προκύπτουν από την επιτυχή εφαρμογή της Στρατηγικής θα συμβάλουν σημαντικά στον επαναπροσδιορισμό του κυπριακού αναπτυξιακού μοντέλου.

Από την 1η Ιανουαρίου 2022, ο «Μηχανισμός Ταχείας Δραστηριοποίησης» αναβαθμίζεται στη «Μονάδα Διευκόλυνσης Εταιρειών (ΜΔΕ)». Η Μονάδα θα είναι το ενιαίο σημείο επαφής για ξένες εταιρείες (βλ. την παρουσίαση στις Αιτήσεις & Έγγραφα).

Στις 30/11/2022 εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο η Τροποποίηση της Πολιτικής για Εγγραφή Εταιρειών στο Μητρώο Εταιρειών Ξένων Συμφερόντων.

Η Απόφαση τροποποιεί τα κριτήρια επιλεξιμότητας των εταιρειών ξένων συμφερόντων και συγκεκριμένα εντάσσει το κριτήριο της υποχρέωσης της εταιρείας να αποδείξει αρχική επένδυση στη Δημοκρατία ύψους τουλάχιστον €200.000, που θα πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση των κατάλληλων πιστοποιητικών.

Η Απόφαση τίθεται σε ισχύ στις 12 Δεκεμβρίου 2022.

Επιλέξιμες είναι οι Επιχειρήσεις που πληρούν ένα από τα πιο κάτω κριτήρια:

1. Η πλειοψηφία των μετοχών της εταιρείας ανήκει σε υπηκόους τρίτων χωρών.

2.  Σε περίπτωση που το ποσοστό, των μετοχών της εταιρείας, που ανήκει σε υπήκοο τρίτης χώρας είναι ίσο ή μικρότερο του 50%, η εταιρεία είναι επιλέξιμη εφόσον η εν λόγω ξένη συμμετοχή έχει αξία τουλάχιστον €200.000.

Στις δυο πιο πάνω περιπτώσεις (1&2) ο τελικός δικαιούχος (UBO) να έχει προβεί σε κατάθεση ποσού ύψους €200.000 σε λογαριασμό που διατηρεί η εταιρεία σε αδειοδοτημένο από την Κεντρική Τράπεζα πιστωτικό ίδρυμα (στις περιπτώσεις αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται τα ιδρύματα πληρωμών). Εναλλακτικά, η εταιρεία μπορεί να υποβάλει αποδεικτικά επένδυσης ποσού ύψους €200.000, για σκοπούς της δραστηριοποίησης της επιχείρησης στην Κύπρο (π.χ αγορά γραφείου, αγορά εξοπλισμού γραφείου, κ.α). Εάν υπάρχουν περισσότεροι από ένα τελικό δικαιούχο, τότε το ποσό αυτό μπορεί να κατατεθεί ή να επενδυθεί από ένα εκ των δικαιούχων ή συλλογικά.

3. Δημόσιες εταιρείες εγγεγραμμένες σε οποιοδήποτε αναγνωρισμένο χρηματιστήριο.

4. Εταιρείες διεθνών δραστηριοτήτων (πρώην off-shore), οι οποίες λειτουργούσαν πριν από την αλλαγή του καθεστώτος, των οποίων τα στοιχεία κατέχει η Κεντρική Τράπεζα.

5. Κυπριακές ναυτιλιακές εταιρείες.

6. Κυπριακές εταιρείες υψηλής τεχνολογίας/καινοτομίας*.

7. Κυπριακές φαρμακευτικές εταιρείες ή Κυπριακές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους τομείς της βιογενετικής και βιοτεχνολογίας.

8. Εταιρείες που ανήκουν κατά πλειοψηφία σε πρόσωπα που έχουν αποκτήσει την κυπριακή υπηκοότητα με πολιτογράφηση βάσει οικονομικών κριτηρίων, νοουμένου ότι θα αποδεικνύουν ότι οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων πολιτογραφήθηκαν εξακολουθούν να ικανοποιούνται.

9.  Κυπριακές Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας (Ανώτερης) Εκπαίδευσης αδειοδοτήμενες από το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Διευκρινίζεται ότι, στις περιπτώσεις 3-9 ισχύει επίσης το επενδυτικό κριτήριο και η αρχική επένδυση της εταιρείας στη Δημοκρατία, της τάξης των 200.000, τουλάχιστον, πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση των κατάλληλων πιστοποιητικών (π.χ. τραπεζικό αντίγραφο κατάθεσης του ποσού ή απόδειξη της επένδυσης (αγορά χώρου γραφείου ή/και εξοπλισμού γραφείου)).

* Μια επιχείρηση χαρακτηρίζεται ως «Εταιρεία Υψηλής Τεχνολογίας» εάν:

α) έχει ήδη καθιερωθεί και έχει παρουσία στην αγορά, και

β) έχει υψηλού επιπέδου ή πειραματική ένταση σε “Έρευνα και Ανάπτυξη”, και

γ) ανέπτυξε προϊόν/τα που εμπίπτουν σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες: προϊόντα που σχετίζονται με την αεροπορική και διαστημική βιομηχανία, υπολογιστές, τομέας πληροφορικής, τεχνολογιών και επικοινωνίας, φαρμακευτικά προϊόντα, βιοϊατρικό εξοπλισμό, εξοπλισμό έρευνας και ανάπτυξης, ηλεκτρικά μηχανήματα, χημικές ουσίες, μη ηλεκτρικά μηχανήματα.

Ι. Παροχή υπηρεσιών που αφορούν στη σύσταση επιχειρήσεων:

Δυνατότητα εξασφάλισης όλων των εγγραφών για τη σύσταση επιχείρησης στον Κλάδο Μονοθυριδικής Πρόσβασης για:

− Έγκριση ονόματος και εγγραφή εταιρείας (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας)

− Εγγραφή στο Μητρώο Εργοδοτών (ΥΕΠΚΑ)

− Εγγραφή στο φορολογικό μητρώο για Έμμεση Φορολογία (ΦΠΑ) και Άμεση Φορολογία (Τμήμα Φορολογίας)

II. Καθοδήγηση όσον αφορά τις απαραίτητες άδειες για δραστηριοποίηση και εγκατάσταση επιχειρήσεων στην Κύπρο:

Παροχή πληροφόρησης για το κάθε στάδιο του κύκλου ζωής μιας επιχείρησης. Από την ανάπτυξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου, την καθοδήγηση ως προς την αδειοδότηση, την τοποθέτηση της επιχείρησης στην αγορά, την εγγραφή της επιχειρηματικής οντότητας ή/και του εμπορικού σήματος, την πρόσληψη εργαζομένων και πολλών άλλων σχετικών θεμάτων.

III. Εγγραφή εταιρειών στο Μητρώο εταιρειών ξένων συμφερόντων

Αξιολόγηση από τη Μονάδα κατά πόσο εταιρείες που επιθυμούν να εργοδοτήσουν υπηκόους από τρίτες χώρες, εμπίπτουν στα κριτήρια εταιρειών ξένων συμφερόντων, όπως ορίζονται πιο κάτω. Καταχώρηση των στοιχείων των εν λόγω εταιρειών σε Μητρώο που θα κοινοποιείται στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης (ΤΑΠΜ).

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να μεταφέρουν τις δραστηριότητές τους ή να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους στην Κύπρο, πρέπει να ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασία:

α) Υποβάλετε την ηλεκτρονική φόρμα της αίτησης BFU (στο κάτω μέρος της σελίδας).

Η ηλεκτρονική φόρμα απαιτεί όπως υποβληθεί μαζί «Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος» για την ίδρυση ή επέκταση των δραστηριοτήτων μιας εταιρείας στην Κύπρο. Η εν λόγω επιστολή θα πρέπει να περιλαμβάνει μια σύντομη περιγραφή του προφίλ της εταιρείας, των δραστηριοτήτων (η φύση της επιχείρησης όπως αναφέρεται στο Καταστατικό), τον αριθμό του προσωπικού, τα σχέδια επέκτασης και να υποστηρίζεται από τα απαραίτητα έγγραφα που απαιτούνται στην ηλεκτρονική φόρμα ( αναφέρονται στο Παράρτημα Ι αναλυτικά, απαιτούνται μόνο αντίγραφα των πιστοποιητικών σε ηλεκτρονική μορφή).

β) Η Μονάδα θα ειδοποιήσει τον αιτούντα για την παραλαβή της αίτησης και για διαδοχικές αλλαγές στην κατάσταση της αίτησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

γ) Εάν ο αιτών είναι επιλέξιμος και η αίτηση πληροί τις προϋποθέσεις, η εγγραφή στο Μητρώο Εταιρειών Ξένων Συμφερόντων θα ολοκληρωθεί σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία κανονικής υποβολής της ηλεκτρονικής φόρμας.

δ) Επιστολή επιβεβαίωσης της εγγραφής θα σταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου email.

1 Πιστοποιητικό Σύστασης
2 Πιστοποιητικό Διεύθυνσης Εγγεγραμμένου Γραφείου
3 Πιστοποιητικό Διευθυντών και Γραμματέα
4 Πιστοποιητικό Μετόχων

Σε περίπτωση μετόχων που είναι νομικές οντότητες (π.χ. ημεδαπές εταιρείες, αλλοδαπές εταιρείες, καταπιστεύματα), πρέπει να υποβάλλεται διάγραμμα δομής μετόχων το οποίο να παρουσιάζει ολόκληρη την αλυσίδα ιδιοκτησίας (μαζί με τα κατάλληλα πρωτότυπα υποστηρικτικά έγγραφα (αντίγραφα των) π.χ. πιστοποιητικά μετόχων) μέχρι τους τελικούς ιδιοκτήτες που πρέπει να είναι φυσικά πρόσωπα.

5 Ένορκη δηλώση αναφορικά με την ιδιοκτησία της εταιρείας (τελικούς δικαιούχους) από ένα εκ των Διευθυντών της εταιρείας (σε περίπτωση όπου είναι περισσότεροι από ένας)
6 Αντίγραφα διαβατηρίων σε ισχύ των τελικών δικαιούχων
7 Καταστατικό εταιρείας  (Articles of Association of the company)
8 Ενοικιαστήριο έγγραφο ή τίτλος ιδιοκτησίας ή αγοραπωλητήριο έγγραφο για τα γραφεία των νέων επιχειρήσεων (πρέπει να σφραγιστεί δεόντως εάν η αξία του ισούται με το ετήσιο ποσό των €5.000 και άνω)
9 Εξελεγμένες οικονομικές καταστάσεις (για εταιρείες που ήδη δραστηριοποιούνται στη Δημοκρατία)
10 Πιστοποιητικό εκκαθάρισης εταιρικού φόρου από το Τμήμα Φορολογίας (για εταιρείες που ήδη δραστηριοποιούνται στη Δημοκρατία)
11 Ποσό κατάθεσης τουλάχιστον €200.000, που υποστηρίζεται από SWIFT ή άλλο τραπεζικό έγγραφο που να αποδεικνύει άμεση ξένη επένδυση από τον τελικό δικαιούχο, το οποίο έχει εισαχθεί νόμιμα στην Κύπρο από το εξωτερικό. H επένδυση πρέπει να έχει γίνει απευθείας από τον/την Τελικό Δικαιούχο (UBO).

 

Μονάδα Διευκόλυνσης Εταιρειών (ΜΔΕ)
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
Κτίριο Υπηρεσίας Εμπορίου (3ος Όροφος)
Ανδρέα Αραούζου 6,
1421 Λευκωσία
Τηλεομοιότυπο/FAX: +357 22376493

Στοιχεία Επικοινωνίας για ερωτήματα σχετικά με:

  • Πολιτική της ΜΔΕ:

κα. Κατερίνα Σολωμού
Τηλ.: +357 22867193
Ηλ. Ταχ.: ksolomou@meci.gov.cy

κα. Άρτεμις Αχιλλέως
Τηλ.: +357 22867118
Ηλ. Ταχ.: aachilleos@meci.gov.cy

  • Διατυπώσεις για τις Εγγραφές Εταιρειών στο Μητρώο ΞΣ

κα. Άρτεμις Αχιλλέως
Τηλ.: +357 22867118
Ηλ. Ταχ.: aachilleos@meci.gov.cy

κα. Κατερίνα Σολωμού
Τηλ.: +357 22867193
Ηλ. Ταχ.: ksolomou@meci.gov.cy

  • Εγγραφές στη Φορολογία

κα. Μαρία Νικολάου
Τηλ. :+357 22308006
Ηλ. Ταχ.: manicolaou@tax.mof.gov.cy

  • Εγγραφές στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις

κα. Χρυστάλλα Παράσχου-Κωνσταντίνου
Τηλ. : +357 22409731
Ηλ. Ταχ.: cconstantinou@sid.mlsi.gov.cy

Apply for registration in the Register of Foreign Interest Companies and/or provision of facilities by the BFU