Μονάδα Διευκόλυνσης Εταιρειών – Εγγραφή Εταιρειών Ξένων Συμφερόντων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στις 30/11/222 εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο η Τροποποίηση της Πολιτικής για Εγγραφή Εταιρειών στο Μητρώο Εταιρειών Ξένων Συμφερόντων.

Η Απόφαση τροποποιεί τα κριτήρια επιλεξιμότητας των εταιρειών ξένων συμφερόντων και συγκεκριμένα εντάσσει το κριτήριο της υποχρέωσης της εταιρείας να αποδείξει αρχική επένδυση στη Δημοκρατία ύψους τουλάχιστον €200.000, που θα πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση των κατάλληλων πιστοποιητικών.

Η Απόφαση τίθεται σε ισχύ στις 12 Δεκεμβρίου 2022.

Γενικές Πληροφορίες

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε στις 15 Οκτωβρίου 2021, τη «Στρατηγική Προσέλκυσης Επιχειρήσεων για Δραστηριότητες ή/και Επέκταση των Δραστηριοτήτων τους στην Κύπρο».

Η στρατηγική είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία για την προσέλκυση τόσο διεθνών επενδύσεων και ταλέντου. Περιλαμβάνει μια σειρά δράσεων και μεταρρυθμίσεων σε διάφορους τομείς, με στόχο την ενίσχυση της θέσης της Κύπρου ως διεθνούς επιχειρηματικού κέντρου υψηλής ανάπτυξης.

Ο προσεκτικός και ενδελεχής σχεδιασμός διασφαλίζει ότι τα οφέλη που προκύπτουν από την επιτυχή εφαρμογή της Στρατηγικής θα συμβάλουν σημαντικά στον επαναπροσδιορισμό του κυπριακού αναπτυξιακού μοντέλου.

Από την 1η Ιανουαρίου 2022, ο «Μηχανισμός Ταχείας Δραστηριοποίησης» αναβαθμίζεται στη «Μονάδα Διευκόλυνσης Εταιρειών (ΜΔΕ)». Η Μονάδα θα είναι το ενιαίο σημείο επαφής για ξένες εταιρείες (βλ. την παρουσίαση στις Αιτήσεις & Έγγραφα).

Επιλέξιμες είναι οι Επιχειρήσεις που πληρούν τα πιο κάτω κριτήρια:

1. Η πλειοψηφία των μετοχών της εταιρείας ανήκει σε υπηκόους τρίτων χωρών.

2.  Στην περίπτωση που η πλειοψηφία των μετοχών της εταιρείας δεν ανήκει σε υπηκόους τρίτων χωρών (π.χ το ποσοστό είναι ίσο ή κάτω από το 50% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου), η εταιρεία είναι επιλέξιμη όταν το ποσοστό αυτό του μετοχικού κεφαλαίου αντιπροσωπεύει ποσό ίσο ή μεγαλύτερο του ποσού των €200.000.

Στις δυο πιο πάνω περιπτώσεις (1&2) ο τελικός δικαιούχος (UBO) να έχει προβεί σε κατάθεση ποσού ύψους €200.000 σε λογαριασμό που διατηρεί η εταιρεία σε αδειοδοτημένο από την Κεντρική Τράπεζα πιστωτικό ίδρυμα (στις περιπτώσεις αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται τα ιδρύματα πληρωμών). Εναλλακτικά, η εταιρεία μπορεί να υποβάλει αποδεικτικά επένδυσης ποσού ύψους €200.000, για σκοπούς της δραστηριοποίησης της επιχείρησης του στην Κύπρο (π.χ αγορά γραφείου, αγορά εξοπλισμού γραφείου, κ.α). Εάν υπάρχουν περισσότεροι από ένα τελικό δικαιούχο, τότε το ποσό αυτό μπορεί να κατατεθεί ή να επενδυθεί από ένα εκ των δικαιούχων ή συλλογικά.

3. Δημόσιες εταιρείες εγγεγραμμένες σε οποιοδήποτε αναγνωρισμένο χρηματιστήριο.

4. Εταιρείες διεθνών δραστηριοτήτων (πρώην off-shore), οι οποίες λειτουργούσαν πριν από την αλλαγή του καθεστώτος, των οποίων τα στοιχεία κατέχει η Κεντρική Τράπεζα.

5. Κυπριακές ναυτιλιακές εταιρείες.

6. Κυπριακές εταιρείες υψηλής τεχνολογίας/καινοτομίας*

7. Κυπριακές φαρμακευτικές εταιρείες ή Κυπριακές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους τομείς της βιογενετικής και βιοτεχνολογίας.

8. Εταιρείες που ανήκουν κατά πλειοψηφία σε πρόσωπα που έχουν αποκτήσει την κυπριακή υπηκοότητα με πολιτογράφηση βάσει οικονομικών κριτηρίων, νοουμένου ότι θα αποδεικνύουν ότι οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων πολιτογραφήθηκαν εξακολουθούν να ικανοποιούνται.

Διευκρινίζεται ότι, στις περιπτώσεις 3-8 ισχύει επίσης το επενδυτικό κριτήριο και η αρχική επένδυση της εταιρείας στη Δημοκρατία, της τάξης των 200.000, τουλάχιστον, πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση των κατάλληλων πιστοποιητικών (π.χ. τραπεζικό αντίγραφο κατάθεσης του ποσού ή απόδειξη της επένδυσης (αγορά χώρου γραφείου ή/και εξοπλισμού γραφείου)).

* Μια επιχείρηση χαρακτηρίζεται ως «Εταιρεία Υψηλής Τεχνολογίας» εάν:

α) έχει ήδη καθιερωθεί και έχει παρουσία στην αγορά, και

β) έχει υψηλού επιπέδου ή πειραματική ένταση σε “Έρευνα και Ανάπτυξη”, και

γ) ανέπτυξε προϊόν/τα που εμπίπτουν σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες: προϊόντα που σχετίζονται με την αεροπορική και διαστημική βιομηχανία, υπολογιστές, τομέας πληροφορικής, τεχνολογιών και επικοινωνίας, φαρμακευτικά προϊόντα, βιοϊατρικό εξοπλισμό, εξοπλισμό έρευνας και ανάπτυξης, ηλεκτρικά μηχανήματα, χημικές ουσίες, μη ηλεκτρικά μηχανήματα.

Ι. Παροχή υπηρεσιών που αφορούν στη σύσταση επιχειρήσεων:

Δυνατότητα εξασφάλισης όλων των εγγραφών για τη σύσταση επιχείρησης στον Κλάδο Μονοθυριδικής Πρόσβασης για:

− Έγκριση ονόματος και εγγραφή εταιρείας (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας)

− Εγγραφή στο Μητρώο Εργοδοτών (ΥΕΠΚΑ)

− Εγγραφή στο φορολογικό μητρώο για Έμμεση Φορολογία (ΦΠΑ) και Άμεση Φορολογία (Τμήμα Φορολογίας)

II. Καθοδήγηση όσον αφορά τις απαραίτητες άδειες για δραστηριοποίηση και εγκατάσταση επιχειρήσεων στην Κύπρο:

Παροχή πληροφόρησης για το κάθε στάδιο του κύκλου ζωής μιας επιχείρησης. Από την ανάπτυξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου, την καθοδήγηση ως προς την αδειοδότηση, την τοποθέτηση της επιχείρησης στην αγορά, την εγγραφή της επιχειρηματικής οντότητας ή/και του εμπορικού σήματος, την πρόσληψη εργαζομένων και πολλών άλλων σχετικών θεμάτων.

III. Εγγραφή εταιρειών στο Μητρώο εταιρειών ξένων συμφερόντων

Αξιολόγηση από τη Μονάδα κατά πόσο εταιρείες που επιθυμούν να εργοδοτήσουν υπηκόους από τρίτες χώρες, εμπίπτουν στα κριτήρια εταιρειών ξένων συμφερόντων, όπως ορίζονται πιο κάτω. Καταχώρηση των στοιχείων των εν λόγω εταιρειών σε Μητρώο που θα κοινοποιείται στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης (ΤΑΠΜ).

Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται στο πλαίσιο της Μονάδας Διευκόλυνσης Εταιρειών, περιγράφεται ως εξής:

(α) Επιχειρήσεις που εκφράζουν το ενδιαφέρον τους για μεταφορά των εργασιών τους ή επέκταση των δραστηριοτήτων τους στην Κύπρο θα υποβάλλουν σχετικό αίτημα στην Μονάδα Διευκόλυνσης Εταιρειών του ΥΕΕΒ, συνοδευόμενο με επιστολή ή ηλεκτρονικό μήνυμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγκατάσταση ή επέκταση των δραστηριοτήτων τους στην Κύπρο. Η επιστολή προθέσεων θα πρέπει να περιλαμβάνει σύντομη περιγραφή της εταιρείας, δραστηριότητες (φύση των εργασιών όπως αναφέρεται στο καταστατικό της εταιρείας), αριθμό προσωπικού, σχέδια επέκτασης κλπ.

Το αίτημα συνοδευόμενο από τα απαραίτητα έγγραφαπρέπει να αποσταλεί στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: bfu@meci.gov.cy

(στο Παράρτημα Ι, να επισυνάπτονται μόνο αντίγραφα των απαιτούμενων πιστοποιητικών σε ηλεκτρονική μορφή)

(β) Η Μονάδα θα ενημερώνει γραπτώς τον επενδυτή για τα επόμενα βήματα και τα έγγραφα που θα πρέπει να υποβάλει σύμφωνα με τις υπηρεσίες που επιθυμεί να αξιοποιήσει.

(γ) Όλες οι απαραίτητες εγγραφές για τη σύσταση της εταιρείας θα ολοκληρώνονται εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής όλων των απαραίτητων εντύπων στο ΥΕΕΒ.

Η επιβεβαίωση της εγγραφής της εταιρείας στο Μητρώο Εταιρειών Ξένων Συμφερόντων, θα γίνεται με ηλεκτρονική διαδικασία (μέσω email).

Σημειωτέο ότι, τα πιστοποιητικά τα οποία θα αποστέλλονται ως συνοδευτικά θα πρέπει να αριθμούνται και να ονομάζονται, επακριβώς, όπως έχουν οι ονομασίες στο Παράρτημα Ι.

1 Πιστοποιητικό Σύστασης
2 Πιστοποιητικό Διεύθυνσης Εγγεγραμμένου Γραφείου
3 Πιστοποιητικό Διευθυντών και Γραμματέα
4 Πιστοποιητικό Μετόχων που να αποδεικνύει ότι το ποσοστό της ξένης συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο είναι άνω του 50% του συνολικού.Σε περίπτωση μετόχων που είναι νομικές οντότητες (π.χ. ημεδαπές εταιρείες, αλλοδαπές εταιρείες, καταπιστεύματα), πρέπει να υποβάλλεται διάγραμμα δομής μετόχων το οποίο να παρουσιάζει ολόκληρη την αλυσίδα ιδιοκτησίας (μαζί με τα κατάλληλα πρωτότυπα υποστηρικτικά έγγραφα (αντίγραφα των) π.χ. πιστοποιητικά μετόχων) μέχρι τους τελικούς ιδιοκτήτες που πρέπει να είναι φυσικά πρόσωπα.
5 Ένορκη δηλώση αναφορικά με την ιδιοκτησία της εταιρείας (τελικούς δικαιούχους) από ένα εκ των Διευθυντών της εταιρείας (σε περίπτωση όπου είναι περισσότεροι από ένας)
6 Αντίγραφα διαβατηρίων σε ισχύ των τελικών δικαιούχων
7 Καταστατικό εταιρείας  (Articles of Association of the company)
8 Ενοικιαστήριο έγγραφο ή τίτλος ιδιοκτησίας ή αγοραπωλητήριο έγγραφο για τα γραφεία των νέων επιχειρήσεων
9 Εξελεγμένες οικονομικές καταστάσεις (για εταιρείες που ήδη δραστηριοποιούνται στη Δημοκρατία)
10 Πιστοποιητικό εκκαθάρισης εταιρικού φόρου από το Τμήμα Φορολογίας (για εταιρείες που ήδη δραστηριοποιούνται στη Δημοκρατία)
11 Ποσό κατάθεσης τουλάχιστον €200.000, που υποστηρίζεται από SWIFT ή άλλο τραπεζικό έγγραφο που να αποδεικνύει άμεση ξένη επένδυση από τον τελικό δικαιούχο, το οποίο έχει εισαχθεί νόμιμα στην Κύπρο από το εξωτερικό. H επένδυση πρέπει να έχει γίνει απευθείας από τον/την Τελικό Δικαιούχο (UBO).

 

Μονάδα Διευκόλυνσης Εταιρειών (ΜΔΕ)
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
Κτίριο Υπηρεσίας Εμπορίου (3ος Όροφος)
Ανδρέα Αραούζου 6,
1421 Λευκωσία
Τηλεομοιότυπο/FAX: +357 22376493

  • Ηλ. Ταχ. (για υποβολή αιτήσεων εγγραφής εταιρειών μόνο):
     bfu@meci.gov.cy

Στοιχεία Επικοινωνίας για ερωτήματα σχετικά με:

  • Πολιτική της ΜΔΕ:

κα. Κατερίνα Σολωμού
Τηλ.: +357 22867193
Ηλ. Ταχ.: ksolomou@meci.gov.cy 

  • Διατυπώσεις για τις Εγγραφές Εταιρειών στο Μητρώο ΞΣ

κ. Γιώργος Παναγή
Τηλ.:+357 22867181
Ηλ. Ταχ.: gpanayi@meci.gov.cy

κ. Ιωσήφ Αλαμπρίτης
Τηλ.:+357 22867244
Ηλ. Ταχ.: ialambritis@papd.mof.gov.cy

  • Εγγραφές στη Φορολογία

κα. Μαρία Νικολάου
Τηλ. :+357 22308006
Ηλ. Ταχ.: manicolaou@tax.mof.gov.cy

  • Εγγραφές στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις

κα. Χρυστάλλα Παράσχου-Κωνσταντίνου
Τηλ. : +357 22409731
Ηλ. Ταχ.: cconstantinou@sid.mlsi.gov.cy