Μονάδα Διευκόλυνσης Εταιρειών – Εγγραφή Εταιρειών Ξένων Συμφερόντων

Γενικές Πληροφορίες

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε στις 15 Οκτωβρίου 2021, τη «Στρατηγική Προσέλκυσης Επιχειρήσεων για Δραστηριότητες ή/και Επέκταση των Δραστηριοτήτων τους στην Κύπρο».

Η στρατηγική είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία για την προσέλκυση τόσο διεθνών επενδύσεων και ταλέντου. Περιλαμβάνει μια σειρά δράσεων και μεταρρυθμίσεων σε διάφορους τομείς, με στόχο την ενίσχυση της θέσης της Κύπρου ως διεθνούς επιχειρηματικού κέντρου υψηλής ανάπτυξης.

Ο προσεκτικός και ενδελεχής σχεδιασμός διασφαλίζει ότι τα οφέλη που προκύπτουν από την επιτυχή εφαρμογή της Στρατηγικής θα συμβάλουν σημαντικά στον επαναπροσδιορισμό του κυπριακού αναπτυξιακού μοντέλου.

Από την 1η Ιανουαρίου 2022, ο «Μηχανισμός Ταχείας Δραστηριοποίησης» αναβαθμίζεται στη «Μονάδα Διευκόλυνσης Εταιρειών (ΜΔΕ)». Η Μονάδα θα είναι το ενιαίο σημείο επαφής για ξένες εταιρείες (βλ. την παρουσίαση στις Αιτήσεις & Έγγραφα).

Επιλέξιμες είναι οι Επιχειρήσεις που πληρούν τα πιο κάτω κριτήρια:

− Η πλειοψηφία των μετοχών της εταιρείας ανήκει σε υπηκόους τρίτων χωρών.

Σημειώνεται, ότι σε περίπτωση που το ποσοστό της ξένης συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι ίσο ή κάτω από το 50% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου, η Εταιρεία είναι επιλέξιμη όταν το ποσοστό αυτό του μετοχικού κεφαλαίου αντιπροσωπεύει ποσό ίσο ή μεγαλύτερο του ποσού των €200.000.

− Δημόσιες εταιρείες εγγεγραμμένες σε οποιοδήποτε αναγνωρισμένο χρηματιστήριο.

− Εταιρείες διεθνών δραστηριοτήτων (πρώην off-shore), οι οποίες λειτουργούσαν πριν από την αλλαγή του καθεστώτος, των οποίων τα στοιχεία κατέχει η Κεντρική Τράπεζα.

− Κυπριακές ναυτιλιακές εταιρείες.

− Κυπριακές εταιρείες υψηλής τεχνολογίας/καινοτομίας*

− Κυπριακές φαρμακευτικές εταιρείες ή Κυπριακές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους τομείς της βιογενετικής και βιοτεχνολογίας.

− Εταιρείες που ανήκουν κατά πλειοψηφία σε πρόσωπα που έχουν αποκτήσει την κυπριακή υπηκοότητα με πολιτογράφηση βάσει οικονομικών κριτηρίων, νοουμένου ότι θα αποδεικνύουν ότι οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων πολιτογραφήθηκαν εξακολουθούν να ικανοποιούνται

* Μια επιχείρηση χαρακτηρίζεται ως «Εταιρεία Υψηλής Τεχνολογίας» εάν:

α) έχει ήδη καθιερωθεί και έχει παρουσία στην αγορά, και

β) έχει υψηλού επιπέδου ή πειραματική ένταση σε “Έρευνα και Ανάπτυξη”, και

γ) ανέπτυξε προϊόν/τα που εμπίπτουν σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες: προϊόντα που σχετίζονται με την αεροπορική και διαστημική βιομηχανία, υπολογιστές, ηλεκτρονικά και τηλεπικοινωνιακά προϊόντα, φαρμακευτικά προϊόντα, βιοϊατρικό εξοπλισμό, εξοπλισμό έρευνας και ανάπτυξης, ηλεκτρικά μηχανήματα, χημικές ουσίες, μη ηλεκτρικά μηχανήματα.

Ι. Παροχή υπηρεσιών που αφορούν στη σύσταση επιχειρήσεων:

Δυνατότητα εξασφάλισης όλων των εγγραφών για τη σύσταση επιχείρησης στον Κλάδο Μονοθυριδικής Πρόσβασης για:

− Έγκριση ονόματος και εγγραφή εταιρείας (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας)

− Εγγραφή στο Μητρώο Εργοδοτών (ΥΕΠΚΑ)

− Εγγραφή στο φορολογικό μητρώο για Έμμεση Φορολογία (ΦΠΑ) και Άμεση Φορολογία (Τμήμα Φορολογίας)

II. Καθοδήγηση όσον αφορά τις απαραίτητες άδειες για δραστηριοποίηση και εγκατάσταση επιχειρήσεων στην Κύπρο:

Παροχή πληροφόρησης για το κάθε στάδιο του κύκλου ζωής μιας επιχείρησης. Από την ανάπτυξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου, την καθοδήγηση ως προς την αδειοδότηση, την τοποθέτηση της επιχείρησης στην αγορά, την εγγραφή της επιχειρηματικής οντότητας ή/και του εμπορικού σήματος, την πρόσληψη εργαζομένων και πολλών άλλων σχετικών θεμάτων.

III. Εγγραφή εταιρειών στο Μητρώο εταιρειών ξένων συμφερόντων

Αξιολόγηση από την Μονάδα κατά πόσο εταιρείες που επιθυμούν να εργοδοτήσουν υπηκόους από τρίτες χώρες, εμπίπτουν στα κριτήρια εταιρειών ξένων συμφερόντων, όπως ορίζονται πιο κάτω. Καταχώρηση των στοιχείων των εν λόγω εταιρειών σε Μητρώο που θα κοινοποιείται στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης (ΤΑΠΜ).

Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται στο πλαίσιο της Μονάδας Διευκόλυνσης Εταιρειών, περιγράφεται ως εξής:

(α) Επιχειρήσεις που εκφράζουν το ενδιαφέρον τους για μεταφορά των εργασιών τους ή επέκταση των δραστηριοτήτων τους στην Κύπρο θα υποβάλλουν σχετικό αίτημα στην Μονάδα Διευκόλυνσης Εταιρειών του ΥΕΕΒ, συνοδευόμενο με επιστολή ή ηλεκτρονικό μήνυμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγκατάσταση ή επέκταση των δραστηριοτήτων τους στην Κύπρο. Η επιστολή προθέσεων θα πρέπει να περιλαμβάνει σύντομη περιγραφή της εταιρείας, δραστηριότητες (φύση των εργασιών όπως αναφέρεται στο καταστατικό της εταιρείας), αριθμό προσωπικού, σχέδια επέκτασης κλπ. Το αίτημα συνοδευόμενο από τα απαραίτητα έγγραφα (Παράρτημα Ι, να επισυνάπτονται μόνο αντίγραφα των απαιτούμενων πιστοποιητικών σε ηλεκτρονική μορφή) πρέπει να αποσταλεί στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: bfu@meci.gov.cy.

(β) Η Μονάδα θα ενημερώνει γραπτώς τον επενδυτή για τα επόμενα βήματα και τα έγγραφα που θα πρέπει να υποβάλει σύμφωνα με τις υπηρεσίες που επιθυμεί να αξιοποιήσει.

(γ) Όλες οι απαραίτητες εγγραφές για τη σύσταση της εταιρείας θα ολοκληρώνονται εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής όλων των απαραίτητων εντύπων στο ΥΕΕΒ.

Η επιβεβαίωση της εγγραφής της εταιρείας στο Μητρώο Εταιρειών Ξένων Συμφερόντων, θα γίνεται με ηλεκτρονική διαδικασία (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

Σημειωτέο ότι, τα πιστοποιητικά τα οποία θα αποστέλλονται ως συνοδευτικά θα πρέπει να αριθμούνται και να ονομάζονται, επακριβώς, όπως έχουν οι ονομασίες στο Παράρτημα Ι.

Οι αιτήσεις πρέπει να αποστέλλονται μόνο στο παραπάνω ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (bfu@meci.gov.cy).

1 Πιστοποιητικό Σύστασης
2 Πιστοποιητικό Διεύθυνσης Εγγεγραμμένου Γραφείου
3 Πιστοποιητικό Διευθυντών και Γραμματέα
4 Πιστοποιητικό Μετόχων που να αποδεικνύει ότι το ποσοστό της ξένης συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο είναι άνω του 50% του συνολικού*. Σε περίπτωση μετόχων που είναι νομικές οντότητες (π.χ. ημεδαπές εταιρείες, αλλοδαπές εταιρείες, καταπιστεύματα), πρέπει να υποβάλλεται διάγραμμα δομής μετόχων το οποίο να παρουσιάζει ολόκληρη την αλυσίδα ιδιοκτησίας (μαζί με τα κατάλληλα πρωτότυπα υποστηρικτικά έγγραφα (αντίγραφα των) π.χ. πιστοποιητικά μετόχων) μέχρι τους τελικούς ιδιοκτήτες που πρέπει να είναι φυσικά πρόσωπα.

* Σε περίπτωση που το ποσοστό της ξένης συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι ίσο ή κάτω από το 50% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου, για να θεωρείται η Εταιρεία δικαιούχος θα πρέπει το ποσοστό αυτό του μετοχικού κεφαλαίου να αντιπροσωπεύει ποσό ίσο ή μεγαλύτερο του ποσού των €200.000.

5 Ένορκη δηλώση αναφορικά με την ιδιοκτησία της εταιρείας (τελικούς δικαιούχους) από ένα εκ των Διευθυντών της εταιρείας (σε περίπτωση όπου είναι περισσότεροι από ένας)
6 Αντίγραφα διαβατηρίων σε ισχύ των τελικών δικαιούχων
7 Καταστατικό εταιρείας  (Articles of Association of the company)
8 Ενοικιαστήριο έγγραφο ή τίτλος ιδιοκτησίας ή αγοραπωλητήριο έγγραφο για τα γραφεία των νέων επιχειρήσεων (πρέπει να είναι δεόντως χαρτοσημασμένο εάν η αξία του ισούται με το ετήσιο ποσό των €5.000 και άνω)
9 Εξελεγμένες οικονομικές καταστάσεις (για εταιρείες που ήδη δραστηριοποιούνται στη Δημοκρατία)
10 Πιστοποιητικό εκκαθάρισης εταιρικού φόρου από το Τμήμα Φορολογίας (για εταιρείες που ήδη δραστηριοποιούνται στη Δημοκρατία)

Μονάδα Διευκόλυνσης Εταιρειών (ΜΔΕ)
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
Κτίριο Υπηρεσίας Εμπορίου (3ος Όροφος)
Ανδρέα Αραούζου 10,
1421 Λευκωσία
Τηλέφωνα: +357 22867193, +357 22409318, +357 22867181
Τηλεομοιότυπο: +357 22376493
Ηλ. Ταχ. : bfu@meci.gov.cy