Αρχική Σελίδα Τομείς Υπηρεσιών Επαγγελματικές Υπηρεσίες Παροχή Υπηρεσιών Διαμέσου Εγκατάστασης της Επιχείρησης Παροχή Κτηματομεσιτικών Υπηρεσιών από Νομικά Πρόσωπα

Παροχή Κτηματομεσιτικών Υπηρεσιών από Νομικά Πρόσωπα
Περιγραφή

Για την παροχή κτηματομεσιτικών υπηρεσιών στην Κυπριακή Δημοκρατία από νομικό πρόσωπο, απαιτείται εγγραφή στο Μητρώο Κτηματομεσιτών και η εξασφάλιση άδειας από το Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών.

Ο όρος «Κτηματομεσίτης» σημαίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο η απασχόληση του οποίου είναι η μεσολάβηση σε μια κτηματική συναλλαγή έναντι αμοιβής. Ο όρος «Κτηματική Συναλλαγή» σημαίνει κάθε συναλλαγή για τη σύναψη συμφωνίας για πώληση, αγορά, ανταλλαγή ή μίσθωση ακίνητου πέραν του ενός μηνός, περιλαμβανομένης της παραχώρησης ακινήτου με αντιπαροχή μέσω της μεταβίβασης εταιρικών μετοχών.

Hide details for Κριτήρια ΕπιλεξιμότηταςΚριτήρια Επιλεξιμότητας

Η άδεια για άσκηση του επαγγέλματος του Κτηματομεσίτη μπορεί να παραχωρηθεί σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Κάθε νομικό πρόσωπο δικαιούται να εγγραφεί στο Μητρώο Κτηματομεσιτών, αν το Συμβούλιο Κτηματομεσιτών ικανοποιηθεί ότι:

 • η εταιρεία έχει ιδρυθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους της ΕΕ˙
 • διατηρεί εγγεγραμμένο γραφείο ή τόπο εργασίας στην Κυπριακή Δημοκρατία˙
 • δεν τελεί σε διαδκασία εκκαθάρισης ή διάλυσης˙
 • όλοι οι διευθυντές και μέτοχοι της εταιρείας είναι εγγεγραμμένοι και αδειούχοι κτηματομεσίτες στην Κυπριακή Δημοκρατία (βλέπε Άσκηση του Επαγγέλματος του Κτηματομεσίτη).


Hide details for Διαδικασία Υποβολής ΑίτησηςΔιαδικασία Υποβολής Αίτησης

Μετά την εγγραφή κτηματομεσίτη (φυσικού προσώπου) και απόκτηση της ετήσιας άδειας και δελτίου ταυτότητας κτηματομεσίτη (φυσικού προσώπου) από τον διευθυντή ή τους διευθυντές του νομικού προσώπου, μπορεί να υποβληθεί αίτηση για εγγραφή νομικού προσώπου στο Μητρώο Κτηματομεσιτών, είτε ηλεκτρονικώς διαμέσου της διαδικτυακής πύλης ΕΚΕ Κύπρου, είτε δια χειρός/ταχυδρομείου στην αρμόδια αρχή:

Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών
1, Γωνία Αρμενίας και Λυκούργου
2001 Στρόβολος, Λευκωσία
Τ.Θ. 28954, 2084 Λευκωσία
Τηλ +357 22666377
Φαξ +357 22518490
Ηλ. Ταχ.: mesitwn@cytanet.com.cy
Ιστοσελίδα: http://www.creacyprus.org.cy

Το έντυπο αίτησης για την εγγραφή νομικού προσώπου στο Μητρώο Κτηματομεσιτών πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:
 • αντίγραφο του Πιστοποιητικού Σύστασης˙
 • αντίγραφο του Πιστοποιητικού Διευθυντών και Γραμματέα˙
 • αντίγραφο του Πιστοποιητικού Μετόχων˙
 • αντίγραφο του Πιστοποιητικού Διεύθυνσης Εγγεγραμμένου Γραφείου˙
 • αντίγραφο του Ιδρυτικού Έγγραφου και Καταστατικού˙
 • αντίγραφο απόδειξης πληρωμής τέλους καταχωρήσεως της αίτησης ύψους €200 (πληρωτέο με τραπεζική εντολή στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης, διαφορετικά με μετρητά, επιταγή ή τραπεζική εντολή).

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προςτην απόφαση για εγγραφή εντός τριών μηνών από την ημερομηνία που η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί . Με την έγκριση, ο αιτητής πρέπει να καταβάλει τέλος €350 για την έκδοση του Πιστοποιητικού Εγγραφής. Το πιστοποιητικό εγγραφής ισχύει για απεριόριστη χρονική περίοδο, εφόσον εγγεγραμμένος και αδειούχος κτηματομεσίτης ενεργεί ως Διευθυντής στην εταιρεία.

Στη συνέχεια, το έντυπο αίτησης για έκδοση της ετήσιας άδειας κτηματομεσίτη νομικού προσώπου μπορεί να υποβληθεί είτε διαμέσου της διαδικτυακής πύλης ΕΚΕ Κύπρου, είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή˙ Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών.

Το έντυπο αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:
 • αντίγραφο ασφαλιστικής κάλυψης για ποσό €200,000 για το τρέχον έτος˙
 • αντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας ή αποδεικτικού εγγράφου ότι ο αιτητής διαθέτει γραφεία˙
 • πιστοποιητικό Απασχόλησης που εκδίδεται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων για κάθε εργαζόμενο˙
 • υπεύθυνη Δήλωση ότι τα πιστοποιητικά που ήδη υπεβλήθησαν δεν έχουν τροποποιηθεί˙
 • εξουσιοδότηση του διοικητικού συμβουλίου σε τρίτο μέρος για την υποβολή του εντύπου αίτησης (αν ισχύει)˙
 • αντίγραφο πληρωμής του τέλους άδειας €250 (που πληρώνεται με τραπεζική εντολή στην περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικώς, ή με μετρητά, με τσεκ και τραπεζική εντολή).

Ο Επιθεωρητής του Συμβουλίου Εγγραφής Κτηματομεσιτών διεξάγει επιθεωρήσεις επί τόπου για να διαπιστώσει την καταλληλότητα των γραφείων του αιτητή.

Οι ετήσιες άδειες λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Μπορούν να ανανεωθούν υπό τους ίδιους όρους. Το τέλος ανανέωσης είναι €250.


Hide details for Υποχρεώσεις και ΕποπτείαΥποχρεώσεις και Εποπτεία

Εγγεγραμμένοι και αδειούχοι κτηματομεσίτες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις πρόνοιες του περί Κτηματομεσιτών Νόμου του 2010, όπως εκάστοτε τροποποιούνται, και μεταξύ άλλων με τα ακόλουθα:
 • να αναφέρουν τη φράση «εγγεγραμμένος και αδειούχος κτηματομεσίτης» η οποία να ακολουθείται από τον αριθμό εγγραφής και τον αριθμό της ετήσιας άδειας, σε κάθε έγγραφο ή διαφήμιση που χρησιμοποιείται κατά την άσκηση του επαγγέλματος˙
 • να διατηρούν γραφείο κατάλληλα επιπλωμένο και εξοπλισμένο και να επιδεικνύουν σε περίοπτο μέρος το πιστοποιητικό εγγραφής και την άδεια και στην πρόσοψη του γραφείου να αναγράφουν την επωνυμία και τις λέξεις «εγγεγραμμένος και αδειούχος κτηματομεσίτης», τον αριθμό εγγραφής και το όνομα της επιχείρησης, όπου αυτό ισχύει˙
 • να δίνουν στον επίδοξο αγοραστή περιουσίας όλες τις πληροφορίες αναφορικά με τη φυσική κατάσταση της περιουσίας, τα εμπράγματα δικαιώματα πάνω σ αυτήν, περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε άλλων περιορισμών πάνω στην περιουσία, δυνάμει οποιασδήποτε νομοθετικής, δικαστικής ή διοικητικής ή άλλης κυβερνητικής απόφασης.

Το Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει σε λειτουργούς του ή σε επιτροπή το καθήκον να διασφαλίσει ότι οι εγγεγραμμένοι και αδειούχοι κτηματομεσίτες εφαρμόζουν όλες τις πρόνοιες του σχετικού νόμου και των κανονισμών.


Hide details for Άλλοι ΣύνδεσμοιΆλλοι Σύνδεσμοι

Σύνδεσμος Κτηματομεσιτών Επιχειρηματιών Κύπρου
Ταχ. Κιβ 21455, 1509 Λευκωσία
Tηλ. : +357 22 889759
Φαξ. : +357 22 667593
Ηλ. Ταχ.: yianna@ccci.org.cy
Ιστοσελίδα:https://www.facebook.com/SKEKCyprus/


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών
Νομοθεσία Κτηματομεσιτών
Εγγεγραμμένα Μέλη - Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών
Άσκηση του Επαγγέλματος του Κτηματομεσίτη
Διαδικασία Σύστασης Νέας Επιχείρησης
Αίτηση Για Έκδοση Πιστοποιημένων Αντιγράφων Εταιρειών
Ηλεκτρονική Αίτηση για εγγραφή στο μητρώο κτηματομεσιτών νομικού προσώπου
Ηλεκτρονική Αίτηση για έκδοση άδειας νομικού προσώπου

Σχετικά Έγγραφα

Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΝομοθεσία Κτηματομεσιτών 2010.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΑίτηση για Εγγραφή Στο Μητρώο Κτηματομεσιτών Νομικού Προσώπου.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΑίτηση για Έκδοση ή Ανανέωση Ετήσιας Άδειας Νομικού Προσώπου.pdfΤελευταία Ενημέρωση στις: 17/02/2020 08:10:16 AM


© 2009 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου