Αρχική Σελίδα Τομείς Υπηρεσιών Υγεία και Ευημερία Παροχή Υπηρεσιών Διαμέσου Εγκατάστασης της Επιχείρησης Άσκηση του Επαγγέλματος του Κομμωτή ή Κουρέα

Άσκηση του Επαγγέλματος του Κομμωτή ή Κουρέα
Περιγραφή

Για να ασκήσει κάποιος το επάγγελμα του κομμωτή / κουρέα στην Κυπριακή Δημοκρατία απαιτείται η εγγραφή και η απόκτηση επαγγελματικής άδειας από το Συμβούλιο Εγγραφής Κομμωτών και Κουρέων Κύπρου, που λειτουργεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Ο όρος "κομμωτής" σημαίνει το πρόσωπο που παρέχει το σύνολο των υπηρεσιών στη γυναικεία και/η ανδρική κόμμωση, όπως κουρέματα και κτενίσματα (απλά, μόδας, καλλιτεχνικά), βαφές, αποχρωματισμούς, κατσαρώματα, ισιώματα, αποχρώσεις, ανταύγειες και συναφείς τεχνικές και καλλιτεχνικές εργασίες, που έχουν σχέση με την περιποίηση της κόμης, την τοποθέτηση και πλήρεις υπηρεσίες σε μικρές και κανονικές περούκες.

Παράλληλα, ο όρος "κουρέας" σημαίνει το πρόσωπο που ασχολείται με το κόψιμο, το λούσιμο, το κτένισμα της κόμης και / ή το ξύρισμα των ανδρών.

Hide details for Κριτήρια ΕπιλεξιμότηταςΚριτήρια Επιλεξιμότητας

Οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο δικαιούται να εγγραφεί στο Μητρώο Κομμωτών και Κουρέων και να εξασφαλίσει την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος κομμωτή ή κουρέα αν ικανοποιήσει το Συμβούλιο Εγγραφής Κομμωτών και Κουρέων ότι:

Α) είναι πολίτης κράτους μέλους της Ε.Ε. ή κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης του είναι σύζυγος ή τέκνο πολίτη κράτους μέλους και έχει τη συνήθη διαμονή του στην Κύπρο:

Νοείται περαιτέρω ότι, το Συμβούλιο δύναται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να επιτρέψει για όση περίοδο καθορίσει το Συμβούλιο, την εγγραφή στο Μητρώο Κομμωτών και Κουρέων προσώπου, το οποίο αν και δεν είναι πολίτης κράτους μέλους της Ε.Ε. ή σύζυγος ή τέκνο πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε. που έχει τη συνήθη διαμονή του στην Κύπρο, πληροί τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1).

Β) κατέχει δίπλωμα ή πιστοποιητικό αναγνωρισμένης δευτεροβάθμιας επαγγελματικής σχολής, διετούς τουλάχιστον φοίτησης, στην ειδικότητα του κομμωττή και/ή κουρέα και έχει την ακόλουθη πείρα:

(i) κουρέας : ένα χρόνο άσκησης του επαγγέλματος,
(ii) κομμωτής: δύο χρόνια άσκησης του επαγγέλματος.

Γ) ασκούσε το επάγγελμα του κομμωτή ή κουρέα τουλάχιστον ένα χρόνο πριν την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, αφού προσκομίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία που καθορίζονται από το Συμβούλιο Εγγραφής Κομμωτών και Κουρέων:
Νοείται ότι σε περίπτωση νομικού προσώπου, το Συμβούλιο Εγγραφής Κομμωτών και Κουρέων πρέπει να πεισθεί ότι τα ανωτέρω ισχύουν σε σχέση με έναν από τους διευθυντές του νομικού προσώπου.

Πρόσωπα τα οποία δεν κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα που αναφέρονται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (Ι) δύναται να εγγραφούν στο Μητρώο Κομμωτών και Κουρέων αν, αποδεδειγμένα, έχουν την ακόλουθη πείρα:

(i) κουρέας : τέσσερα χρόνια άσκησης του επαγγέλματος,
(ii) κομμωτής: πέντε χρόνια άσκησης του επαγγέλματος.


Hide details for Διαδικασία Υποβολής ΑίτησηςΔιαδικασία Υποβολής Αίτησης

Το έντυπο αίτηση εγγραφής μέλους μπορεί να υποβληθεί απευθείας στην αρμόδια αρχή:

Συμβούλιο Εγγραφής Κομμωτών και Κουρέων Κύπρου
Παναγρών 1Α (Βιομηχανική Ζώνη),
2540 Δάλι, Λευκωσία
Τηλ: +357 22468314 / +357 77778838
Φαξ: +357 22468315
Ηλ.ταχ: sekom@cablenet.com.cy, sekom@spidernet.com.cy, sekom@mtnmail.com.cy
Ιστοσελίδα: http://www.pokk.com.cy

Το έντυπο αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

  • αντίγραφο του Διπλώματος ( με μετάφραση στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα)˙
  • αντίγραφο του Πιστοποιητικού Κοινωνικών Ασφαλίσεων (για να αποδειχθούν τα έτη πρακτικής πείρας των κομμωτών / κουρέων)˙
  • αντίγραφο φωτογραφίας˙
  • αντίγραφο Διαβατηρίου ή ταυτότητας της χώρας του˙
  • αντίγραφο πιστοποιητικού άδειας παραμονής και άδειας εργασίας.

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση για αδειοδότηση εντός τριών μηνών από την ημερομηνία που η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί. Με την έγκριση, ο αιτητής πρέπει να καταβάλει, στο Συμβούλιο Εγγραφής Κομμωτών και Κουρέων Κύπρου, τέλος €50 (πληρωτέο τοις μετρητοίς, με επιταγή, ή τραπεζική εντολή) μαζί με την συνδρομή €17 στην Παγκύπρια Ομοσπονδία Κομμωτών και Κουρέων το ύψος της οποίας καθορίζεται από τη γενική συνέλευση.

Η άδεια ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους για το οποίο έχει εκδοθεί. Το τέλος ανανέωσης είναι €50 μαζί και με τη συνδρομή €17.


Hide details for Υποχρεώσεις και ΕποπτείαΥποχρεώσεις και Εποπτεία

Οι εγγεγραμμένοι κομμωτές και κουρείς υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του περί Εγγραφής Κομμωτών και Κουρέων Νόμου και Κανονισμών, όπως εκάστοτε τροποποιούνται.

Εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί του Συμβουλίου Εγγραφής Κομμωτών και Κουρέων Κύπρου, διενεργούν τακτικούς ελέγχους προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι κομμωτές / κουρείς διαθέτουν τη σχετική άδεια.


Hide details for Άλλοι ΣύνδεσμοιΆλλοι Σύνδεσμοι

Παγκύπρια Ομοσπονδία Κομμωτών και Κουρέων
Πανάγρων 1Α (Βιομηχανική Ζώνη),
2540 Δάλι, Λευκωσία
Τηλ: +357 22468314/ +357 77778838
Φαξ +357 22468315
Ηλ. ταχ: info@pokk.com.cy
Ιστοσελίδα: http://www.pokk.com.cy/


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Συμβούλιο Εγγραφής Κομμωτών και Κουρέων Κύπρου
Ίδρυση και Λειτουργία Κομμωτηρίου ή Κουρείου
Διαδικασία Σύστασης Νέας Επιχείρησης

Σχετικά Έγγραφα

Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΟ περί Εγγραφής Κομμωτών και Κουρέων Νόμος.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΟι περί Εγγραφής Κομμωτών και Κουρέων Κανονισμοί.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΑίτηση Εγγραφής Μέλους.pdfΤελευταία Ενημέρωση στις: 15/05/2020 01:41:34 PM


© 2009 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου