Αρχική Σελίδα Τομείς Υπηρεσιών Υγεία και Ευημερία Παροχή Υπηρεσιών Διαμέσου Εγκατάστασης της Επιχείρησης Λειτουργία Φαρμακείου

Λειτουργία Φαρμακείου
Περιγραφή

Για τη λειτουργία φαρμακείου στην Κυπριακή Δημοκρατία απαιτείται η εγγραφή του φαρμακείου από το Συμβούλιο Φαρμακευτικής, που λειτουργεί σύμφωνα με τον Περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμο, άρθρο 3.

Hide details for Κριτήρια ΕπιλεξιμότηταςΚριτήρια Επιλεξιμότητας

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να εγγράψει φαρμακείο υπό τον όρο ότι το Συμβούλιο Φαρμακευτικής θα ικανοποιηθεί ότι πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια:

 • ο αιτητής είναι εγγεγραμμένος φαρμακοποιός στη Κυπριακή Δημοκρατία (σε περίπτωση φυσικού προσώπου)∙ ή
 • η εταιρεία διευθύνεται και ελέγχεται από εγγεγραμμένο φαρμακοποιό στη Κυπριακή Δημοκρατία (σε περίπτωση νομικού προσώπου) ο οποίος κατέχει τουλάχιστον το 51% των μετοχών της εταιρείας∙
 • το φαρμακείο πρέπει να στεγάζεται σε ανεξάρτητο κατάστημα το οποίο να είναι σύμφωνο με τις διατάξεις του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμoυ και να μη συνδέεται με εσωτερική πόρτα ή με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο ή να έχει οπτική επαφή με εφαπτόμενο κατάστημα ή επιχείρηση ή άλλο υποστατικό το οποίο δεν είναι φαρμακείο σύμφωνα με τους περί Προδιαγραφών, Ιδρύσεως και Λειτουργίας Φαρμακείων Κανονισμούς, Κ.Δ.Π. 281/2000∙
 • το φαρμακείο διαθέτει τις απαραίτητες διευκολύνσεις και ρυθμίσεις για την εύλογη προσβασιμότητα σε αυτό, ατόμων με αναπηρίες σύμφωνα με τους περί Προδιαγραφών, Ιδρύσεως και Λειτουργίας Φαρμακείων Κανονισμούς, Κ.Δ.Π. 161/2019.

Hide details for Διαδικασία Υποβολής ΑίτησηςΔιαδικασία Υποβολής Αίτησης

Το έντυπο αίτησης για τη λειτουργία νέου φαρμακείου από φαρμακοποιό (σε περίπτωση φυσικού προσώπου) ή το έντυπο αίτησης για τη λειτουργία νέου φαρμακείου από Εταιρεία (σε περίπτωση νομικού προσώπου) μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά διαμέσου της διαδικτυακής πύλης του ΕΚΕ Κύπρου (ηλεκτρονική αίτηση για φυσικό πρόσωπο ή ηλεκτρονική αίτηση για νομικό πρόσωπο) είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή:

Συμβούλιο Φαρμακευτικής
Φαρμακευτικές Υπηρεσίες,
1475 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ:. +357 22 608 637/ +357 22 608 684
Φαξ: +357 22 608 793
Ηλ. Ταχ.: phscentral@phs.moh.gov.cy, mpapaioannou@phs.moh.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.moh.gov.cy/phs

Το έντυπο αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

 • αντίγραφο Υπεύθυνης Δήλωσης Φαρμακοποιού Ιδιοκτήτη Φαρμακείου (σε περίπτωση φυσικού προσώπου) ή Φαρμακοποιού Μετόχου πέραν του 51% (σε περίπτωση νομικού προσώπου) ∙
 • αντίγραφο του Πιστοποιητικού Εγγραφής του Φαρμακοποιού ∙
 • αντίγραφο του Ενοικιαστηρίου εγγράφου χαρτοσημασμένο ή του Πιστοποιητικού Εγγραφής Ακίνητης Ιδιοκτησίας ∙
 • αντίγραφο του Αρχιτεκτονικού Σχεδίου της κάτοψης όπου αναγράφεται η αντίστοιχη άδεια οικοδομής ∙
 • αντίγραφο της Άδειας Οικοδομής ∙
 • αντίγραφο του Καταστατικού της Εταιρείας (πιστοποιημένα από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη) ∙
 • αντίγραφο του Πιστοποιητικού Σύστασης Εταιρείας (σε περίπτωση νομικού προσώπου) ∙
 • αντίγραφο του Πιστοποιητικού των Μετόχων (σε περίπτωση νομικού προσώπου) ∙
 • αντίγραφο του Πιστοποιητικού Διευθυντών και Γραμματέα (σε περίπτωση νομικού προσώπου).

Διεξάγονται τρείς (3) επιτόπιες επιθεωρήσεις για να διαπιστωθεί η καταλληλότητα του καταστήματος και ο πλήρης εξοπλισμός για σωστή λειτουργία φαρμακείου.

Σε περίπτωση που η υποβολή γίνει ηλεκτρονικά, ο αιτητής θα πρέπει να φέρει την πρωτότυπη αίτηση με τα απαραίτητα έγγραφα κατά τη διάρκεια της πρώτης επιθεώρησης.

Η εγγραφή ισχύει για απεριόριστο χρόνο και δεν χρειάζεται ανανέωση εφόσον δεν γίνουν αλλαγές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς.

Hide details for Υποχρεώσεις και ΕποπτείαΥποχρεώσεις και Εποπτεία

Τα εγγεγραμμένα Φαρμακεία υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις διατάξεις των σχετικών Νομοθεσιών και Κανονισμών όπως εκάστοτε τροποποιούνται.

Οι εγγεγραμμένοι φαρμακοποιοί υποχρεούνται να πληρούν τις πρόνοιες των ακόλουθων Νόμων καθώς και της σχετικής δευτερογενούς νομοθεσίας που εκδίδεται με βάση αυτούς, όπως ισχύουν εκάστοτε, στην έκταση που αυτοί αφορούν την άσκηση του επαγγέλματος της φαρμακευτικής:

(α) Ο περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμος (Κεφ. 254),

(β) Ο περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμος,

(γ) Ο περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμος,

(δ) Ο περί Φαρμακοποιών (Σύλλογοι, Πειθαρχία και Ταμείον Συντάξεων) Νόμος.

Μεταξύ άλλων, έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

1. Λειτουργία φαρμακείου σύμφωνα με τις Κ.Δ.Π. 281/2000 περί Προδιαγραφών Ιδρύσεως και Λειτουργίας Φαρμακείων & Νέοι Κ.Δ.Π. 161/2019·

2. Τήρηση Βιβλίων (αρχείο συνταγών, ελεγχόμενων φαρμάκων (Ναρκωτικών), αγορών, διπλότυπα αποδείξεων)·

3. Χορήγηση συνταγογραφούμενων / ελεγχόμενων φαρμάκων μόνο κατόπιν ιατρικής συνταγής·

4. Πώληση μόνο φαρμάκων που κατέχουν άδεια κυκλοφορίας στην Κυπριακή Δημοκρατία·

5. Πώληση φαρμάκων στην καθορισμένη τιμή στον ετήσιο Τιμοκατάλογο που εκδίδουν οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, αναγραφή τιμών σε όλα τα σκευάσματα, έλεγχο της ημερομηνίας λήξης φαρμάκων·

6. Διημερεύσεις σύμφωνα με τη Γνωστοποίηση του Συμβουλίου Φαρμακευτικής.

Σημαντικό : Μόνο φαρμακοποιοί που απασχολούνται σε φαρμακεία εγγεγραμμένα δύναται να εκτελούν συνταγές και να πωλούν ή προμηθεύουν φαρμακευτικά προϊόντα προς οποιαδήποτε πρόσωπα.

Εποπτεία Αρμόδιας Αρχής

Συμβούλιο Φαρμακευτικής: Αρμόδια Αρχή για θέματα φαρμακευτικής.
Ο Έφορος διαγράφει από το Μητρώο το όνομα εγγεγραμμένου φαρμακοποιού στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Λόγω θανάτου·
(β) Αν το Συμβούλιο Φαρμακευτικής διαπιστώσει ότι εσφαλμένα το όνομά του αναγράφτηκε στο Μητρώο, χωρίς αυτός να συγκεντρώνει τα, κατά τον παρόντα Νόμο, αναγκαία προσόντα και άλλα προαπαιτούμενα προς εγγραφή·
(γ) Αν το Συμβούλιο Φαρμακευτικής ικανοποιηθεί πως είναι ανίκανος, λόγω σωματικής ή πνευματικής νόσου, να ασκεί το επάγγελμά του με ασφάλεια και ικανότητα:

Εξουσιοδοτημένοι επιθεωρητές από τον Υπουργό Υγείας: Επιθεώρηση των υφιστάμενων και υποψηφίων ιδιωτικών φαρμακείων παγκυπρίως.

Πειθαρχικό Συμβούλιο: Αρμόδιο για την τήρηση των διατάξεων του περί Φαρμακοποιών (Σύλλογοι, Πειθαρχία και Ταμείον Συντάξεων) Νόμου και των διατάξεων του περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμου (Κεφ. 254).

Φαρμακοποιός υπόκειται σε πειθαρχική δίωξη:

 • εάν καταδικασθεί από Δικαστήριο για αδίκημα που αφορά έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα·
 • εάν έδειξε κατά την άσκηση του επαγγέλματος του διαγωγή απρεπή ή ασύμβατη προς το Φαρμακευτικό επάγγελμα·
 • εάν επέτυχε την εγγραφή του ως Φαρμακοποιού δυνάμει του περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμου διά ψευδών ή δολίων παραστάσεων.

Hide details for Άλλοι ΣύνδεσμοιΆλλοι Σύνδεσμοι


Παγκύπριος Φαρμακευτικός Σύλλογος

Ιστοσελίδα: https://www.cpa.org.cy/


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Φαρμακευτικές Υπηρεσίες
Οι Περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμοι
Χονδιρική πώληση φαρμακευτικών προιόντων
Διαδικασία Σύστασης Νέας Επιχείρησης
Άδεια Οικοδομής
Αίτηση για έκδοση πιστοποιημένων αντιγράφων Eταιρειών
Ηλεκτονική Αίτηση για Νέο Φαρμακείο από Εταιρεία
Ηλεκτονική Αίτηση Νέο Φαρμακείο από Φαρμακοποιό (Φυσικό Πρόσωπο)

Σχετικά Έγγραφα

Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΑίτηση για Νέο Φαρμακείο από Φαρμακοποιό (φυσικό πρόσωπο).pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΑίτηση για Νέο Φαρμακείο από Εταιρεία (νομικό πρόσωπο).pdfΤελευταία Ενημέρωση στις: 15/05/2020 01:41:34 PM


© 2009 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου