Αρχική Σελίδα Τομείς Υπηρεσιών Κατασκευές και Μηχανική Επιστήμη Παροχή Υπηρεσιών Διαμέσου Εγκατάστασης της Επιχείρησης Παροχή Ηλεκτρολογικών Υπηρεσιών από Φυσικά Πρόσωπα

Παροχή Ηλεκτρολογικών Υπηρεσιών από Φυσικά Πρόσωπα
Περιγραφή

Για την άσκηση του επαγγέλματος του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Ανώτερου Τεχνικού Ηλεκτρολογίας, Εργολήπτη Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, Συντηρητή Ηλεκτροσυσκευών ή Ηλεκτροτεχνίτη στην Κυπριακή Δημοκρατία, απαιτείται η εγγραφή στο Μητρώο του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών (Τ.ΗΜΥ) και η εξασφάλιση Πιστοποιητικού Ικανότητας από το Τ.ΗΜΥ σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Ηλεκτρισμού Νόμου και των περί Ηλεκτρισμού Κανονισμών.

Hide details for Κριτήρια ΕπιλεξιμότηταςΚριτήρια Επιλεξιμότητας

Οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, μπορεί να αποκτήσει άδεια για άσκηση επαγγέλματος Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Ανώτερου Τεχνικού Ηλεκτρολογίας, Εργολήπτη Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, Συντηρητή Ηλεκτροσυσκευών και Ηλεκτροτεχνίτη όταν ικανοποιήσει το Τ.ΗΜΥ ότι:

 • έχει το κατάλληλο εκπαιδευτικό υπόβαθρο ανάλογα με το συγκεκριμένο επάγγελμα (βλέπε «Απαραίτητη Ακαδημαϊκή Γνώση και Εμπειρία ανά Τομέα»)˙
 • έχει κατάλληλη εμπειρία στο ανάλογο επάγγελμα της ηλεκτρολογίας για το οποίο υποβάλλεται αίτηση (βλέπε «Απαραίτητη Ακαδημαϊκή Γνώση και Εμπειρία ανά επάγγελμα)˙
 • είναι εγγεγραμμένο μέλος του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου στον τομέα της Ηλεκτρολογικής Μηχανικής (εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών)˙
 • έχει επιτύχει στις εξετάσεις που διενεργούνται από το Τ.ΗΜΥ (εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση των Εργοληπτών Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων και Συντηρητών Ηλεκτροσυσκευών)˙
 • είναι τουλάχιστον είκοσι ενός ετών ή δεκαοκτώ ετών ή δεκαεννέα ετών στην περίπτωση του Εργολήπτη Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων ή Ηλεκτροτεχνίτη, ή Συντηρητή ηλεκτροσυσκευών αντίστοιχα˙
 • έχει καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας.Hide details for Διαδικασία Υποβολής ΑίτησηςΔιαδικασία Υποβολής Αίτησης

Το έντυπο αίτησης για έκδοση Πιστοποιητικού Ικανότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Ανώτερου Τεχνικού Ηλεκτρολογίας, Εργολήπτη Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, Συντηρητή Ηλεκτροσυσκευών, ή Ηλεκτροτεχνίτη μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου ή απευθείας στην αρμόδια αρχή:

Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών
Λεωφόρος Αγίου Ιλαρίωνος, Καϊμακλί, 1426 Λευκωσία.
Ταχ. Θυρ. 29669, 1722 Λευκωσία.
Τηλ.: +357 22 800509, +357 22800428, +357 22800430
Φαξ: +357 22348202+ 357 22800324
Ηλ. Ταχ.: director@ems.mcw.gov.cy
Ιστοσελίδα: http: www.mcw.gov.cy/ems

Το έντυπο αίτησης για έκδοση Πιστοποιητικού Ικανότητας πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:
 • αντίγραφο Πιστοποιητικού επαγγελματικής πείρας στον κλάδο της ηλεκτρολογίας για τον οποίο υποβάλλεται η αίτηση (σε περίπτωση που το πιστοποιητικό δε διατίθεται στην Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα πρέπει να υποβληθεί πιστοποιημένη μετάφραση σε μια από τις δυο γλώσσες)˙
 • αντίγραφο του πανεπιστημιακού πτυχίου ή ακαδημαϊκού τίτλου στην Ηλεκτρολογική Μηχανική (σε περίπτωση που πτυχίο ή ο τίτλος δε διατίθεται στην Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα πρέπει να υποβληθεί πιστοποιημένη μετάφραση (π.χ. από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών) σε μια από τις δυο γλώσσες)˙
 • αντίγραφο του Πιστοποιητικού Εγγραφής στο Μητρώο του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητήριο Κύπρου στον κλάδο της Ηλεκτρολογικής Μηχανικής (εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών)˙
 • αντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή του διαβατηρίου˙
 • τέλος αίτησης (πληρωτέο είτε με μετρητά, επιταγή ή τραπεζική εντολή) ύψους:
 • €30,50 στην περίπτωση των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών˙
 • €20.50 στην περίπτωση των Ανώτερων Τεχνικών Ηλεκτρολογίας˙
 • €20.50 στην περίπτωση των Εργοληπτών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων˙
 • €18.50 στην περίπτωση των Συντηρητών Ηλεκτροσυσκευών˙
 • €6.50 στην περίπτωση Ηλεκτροτεχνιτών˙

Οι αιτητές μπορεί να πρέπει να παρακαθίσουν σε γραπτές εξετάσεις που οργανώνονται από το Τ.ΗΜΥ.

Οι αιτητές πρέπει να έχουν γνώση της Ελληνικής Γλώσσας, σε επίπεδο που να μπορούν να ασκούν το επάγγελμα.

Ο κάθε αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση για αδειοδότηση εντός τριών μηνών από την ημερομηνία που η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί.

Το Πιστοποιητικό Ικανότητας ισχύει για απεριόριστη χρονική περίοδο.

Στη συνέχεια, την πρώτη φορά που θα υποβληθεί αίτηση για έκδοση Πιστοποιητικού Εγγραφής, το έντυπο αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από 2 φωτογραφίες δελτίου ταυτότητας. Το τέλος πληρωμής είναι €8.50 (πληρωτέο τοις μετρητοίς, με επιταγή, ή με τραπεζική εντολή).

Μετέπειτα, για την ανανέωση του Πιστοποιητικού Εγγραφής, η υποβολή της αίτησης και η πληρωμή του τέλους (€8.50) μπορούν να γίνονται μέσω διαδικτύου.

Το Πιστοποιητικό εγγραφής εκδίδεται εντός περίπου 15 ημερών.

Το Πιστοποιητικό Εγγραφής ισχύει από την ημερομηνία έκδοσής του μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους στο οποίο εκδίδεται.


Hide details for Υποχρεώσεις και ΕποπτείαΥποχρεώσεις και Εποπτεία

Οι εγγεγραμμένοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Ανώτεροι Τεχνικοί Ηλεκτρολογίας, Συντηρητές Ηλεκτροσυσκευών, Ηλεκτροτεχνίτες ή Εργολήπτες Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις πρόνοιες των περί Ηλεκτρισμού Νόμου και Κανονισμών, όπως εκάστοτε τροποποιούνται. Τα καθήκοντα και οι ευθύνες τους, καθορίζονται ως ακολούθως:
 • Ένας εγγεγραμμένος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Πρώτης Τάξης δύναται να αναλαμβάνει την ευθύνη της εκπόνησης σχεδίων και μελετών, της εργοληψίας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και της λειτουργίας κάθε είδους ηλεκτρικών συσκευών και εξοπλισμού οποιασδήποτε τάσης και απεριόριστης ισχύος.
 • Εγγεγραμμένος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Δεύτερης Τάξης δύναται να αναλαμβάνει την ευθύνη της εκπόνησης σχεδίων και μελετών και της εργοληψίας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων μέσης τάσης και απεριόριστης ισχύος και, της λειτουργίας κάθε είδους ηλεκτρικών συσκευών και εξοπλισμού, οποιασδήποτε τάσης και απεριόριστης ισχύος.
 • Εγγεγραμμένος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τρίτης Τάξης δύναται να αναλαμβάνει την ευθύνη της εκπόνησης σχεδίων και μελετών, της εργοληψίας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και της λειτουργίας ηλεκτρικών συσκευών και εξοπλισμού χαμηλής και μέσης τάσης, μέσα στα όρια που καθορίζονται με διάταγμα του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.
 • Εγγεγραμμένος Ανώτερος Τεχνικός Ηλεκτρολογίας (Τελευταίο Στάδιο ή Μεσαίο Στάδιο ή Αρχικό Στάδιο) δύναται να αναλαμβάνει την ευθύνη της εκπόνησης σχεδίων και μελετών, της εργοληψίας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και της λειτουργίας ηλεκτρικών συσκευών και εξοπλισμού χαμηλής και μέσης τάσης μέσα στα όρια που καθορίζονται με διάταγμα από τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.
 • Εγγεγραμμένος Εργολήπτης Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων δύναται να αναλαμβάνει την ευθύνη εκτέλεσης/εποπτείας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων χαμηλής και μέσης τάσης μέσα στα όρια που καθορίζονται με διάταγμα από τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το Τ.ΗΜΥ δύναται να παραχωρήσει σε εγγεγραμμένους Εργολήπτες που κατέχουν μακρόχρονη πείρα ή/και ειδικά προσόντα περιορισμένη άδεια εκπόνησης σχεδίων και μελετών (χαμηλής και μέσης τάσης) μέσα στα όρια που καθορίζονται με διάταγμα από τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.
 • Εγγεγραμμένος Συντηρητής Ηλεκτροσυσκευών Πρώτης Τάξης δύναται να αναλαμβάνει την ευθύνη της λειτουργίας συσκευών και εξοπλισμού χαμηλής και μέσης τάσης μέσα στα όρια που καθορίζονται με διάταγμα από τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.
 • Εγγεγραμμένος Συντηρητής Ηλεκτροσυσκευών Δεύτερης Τάξης δύναται να αναλαμβάνει την ευθύνη της λειτουργίας συσκευών και εξοπλισμού χαμηλής και μέσης τάσης μέσα στα όρια που καθορίζονται με διάταγμα από τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.
 • Εγγεγραμμένος Ηλεκτροτεχνίτης δύναται να προβαίνει στην τοποθέτηση των συρμάτων οποιασδήποτε ηλεκτρικής εγκατάστασης, είναι δε υπεύθυνος για κάθε εργασία που γίνεται από τους βοηθούς ή μαθητευόμενούς του.


Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών έχει τη δικαιοδοσία να θέσει όρια στα πιστοποιητικά ικανότητας σε ότι αφορά τον τύπο, μέγεθος και τρόπο εγκατάστασης των καλωδίων, συσκευών και εξοπλισμού.

Επιπρόσθετα έχει τη δικαιοδοσία σε περίπτωση παράβασης του Νόμου και των Κανονισμών , ή δυνάμει απόφασης δικαστηρίου να αναστείλει για περίοδο την οποία κρίνει σκόπιμη ή να ανακαλέσει το πιστοποιητικό ικανότητας οποιουδήποτε Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Ανώτερου Τεχνικού Ηλεκτρολογίας, Εργολήπτη Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, Συντηρητή Ηλεκτροσυσκευών ή Ηλεκτροτεχνίτη το οποίο έχει εκδοθεί.

Κανένα πρόσωπο του οποίου το πιστοποιητικό ικανότητας έχει ανασταλεί ή ανακληθεί δεν πρέπει κατά την περίοδο που ισχύει η αναστολή ή ανάκληση να αναλάβει την ευθύνη ή να εκτελέσει οποιαδήποτε ηλεκτρολογική εγκατάσταση και /ή συντήρηση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και συσκευών.


Hide details for Άλλοι ΣύνδεσμοιΆλλοι Σύνδεσμοι

Σύνδεσμος Εργοληπτών Μηχανολογικών και Ηλεκτρολογικών Έργων Κύπρου (ΣΕΜΗΕΚ)
Τ.Θ. 21657,1511 Λευκωσία
Τηλ. +357 22665102
Φαξ + 357 22669459
Ηλ. Ταχ.: panastasiou@oeb.org.cy, semeek@oeb.org.cy, sgeorgiou@oeb.org.cy
Ιστοσελίδα: https://semeek.org/

Ομοσπονδία Σωματείων Εργολάβων Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Κύπρου (ΟΣΕΗΚ)
Τ.Θ.. 21657,1511 Λευκωσία
Τηλ. +357 22665102, ext. 104
Φαξ + 357 22669459
Ηλ. Ταχ.: mgregoriou@oeb.org.cy
Ιστοσελίδα: http://oeb.org.cy

Σύνδεσμος Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Κύπρου (ΣΕΗΚ)
Τ.Θ.. 21657,1511 Λευκωσία
Τηλ. +357 22665102
Φαξ + 357 22669459
Ηλ. Ταχ.: info@oeb.org.cy
Ιστοσελίδα: http://oeb.org.cy

Σύνδεσμος Αδειούχων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Κύπρου (ΣΑΕΗΚ)
Τ.Θ.. 21657,1511 Λευκωσία
Τηλ. +357 22665102
Φαξ + 357 22669459
Ηλ. Ταχ.: info@oeb.org.cy
Ιστοσελίδα: http://oeb.org.cy Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών
Ο περί Ηλεκτρισμού Νόμος
Άσκηση του Επαγγέλματος της Μηχανικής Επιστήμης
Λειτουργία Επιχείρησης που Ασχολείται με την Παροχή Ηλεκτρολογικών Υπηρεσιών
Διαδικασία Σύστασης Νέας Επιχείρησης

Σχετικά Έγγραφα

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat1. Αίτηση για Έκδοση Πιστοποιητικού Ικανότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού_ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΥ 63_16_1.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat2. Αίτηση για έκδοση Πιστοποιητικού Ικανότητας Αν Τεχνικού Ηλεκτρολογίας_ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΥ 64_16_1.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat3. Αίτηση για έκδοση Πιστοποιητικού Ικανότητας Εργολήπτη Ηλεκτρ Εγκ_ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΥ 65_16_1.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat4. Αίτηση για Έκδοση Πιστοποιητικού Ικανότητας Συντηρητή_ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΥ 66_16_1.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat5. Αίτηση για έκδοση Πιστοποιητικού Ικανότητας Ηλεκτροτεχνίτη_ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΥ 67_16_1.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat6. Αίτηση για έκδοση Πιστοποιητικού Εγγραφής_ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΥ 70_16_1.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat7. Αίτηση για Συμμετοχή στις Εξετάσεις.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΑπαραίτητη Ακαδημαϊκή Γνώση και Εμπειρία ανά Τομέα.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΟι περί Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019.pdfΤελευταία Ενημέρωση στις: 07/08/2020 12:28:18 PM


© 2009 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου