Αρχική Σελίδα Τομείς Υπηρεσιών Κατασκευές και Μηχανική Επιστήμη Παροχή Υπηρεσιών Διαμέσου Εγκατάστασης της Επιχείρησης Ενεργειακή Πιστοποίηση των Κτιρίων

Ενεργειακή Πιστοποίηση των Κτιρίων
Περιγραφή

Οι υπολογισμοί της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και η έκδοση των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) για κτίρια στην Κυπριακή Δημοκρατία, γίνονται μόνο από πρόσωπα τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Ειδικευμένων Εμπειρογνωμόνων που διατηρεί η Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Ο όρος «κτίριο» σημαίνει την στεγασμένη κατασκευή με τοίχους για την όποια χρησιμοποιείται ενέργεια προς ρύθμιση των κλιματικών συνθηκών εσωτερικού χώρου.

Hide details for Κριτήρια ΕπιλεξιμότηταςΚριτήρια Επιλεξιμότητας

Η εγγραφή στο Μητρώο Ειδικευμένων Εμπειρογνωμόνων για την ενεργειακή πιστοποίηση κτιρίων που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες, αφορά μόνο φυσικά πρόσωπα τα οποία:

 • διαθέτουν τουλάχιστον ένα χρόνο αποδεδειγμένη πείρα στον τομέα των κτιρίων ή σε θέματα ενέργειας ή σε τεχνικά συστήματα κτιρίου˙
 • είναι εγγεγραμμένα στο ΕΤΕΚ στον κλάδο Αρχιτεκτονικής ή Πολιτικής Μηχανικής ή Μηχανολογικής Μηχανικής ή Ηλεκτρολογικής Μηχανικής ή Χημικής Μηχανικής ή Μηχανικής Περιβάλλοντος˙
 • κατέχουν βεβαίωση επιτυχίας στη γραπτή εξέταση για κατοικίες που διενεργεί οργανισμός αξιολόγησης.

Για την εγγραφή στο Μητρώο Ειδικευμένων Εμπειρογνωμόνων για την ενεργειακή πιστοποίηση κτιρίων που δεν χρησιμοποιούνται ως κατοικίες, αφορά μόνο φυσικά πρόσωπα τα οποία:

 • διαθέτουν τουλάχιστον τρία χρόνια αποδεδειγμένη πείρα στον τομέα των κτιρίων ή σε θέματα ενέργειας ή σε τεχνικά συστήματα κτιρίου ή έχουν εκδώσει τουλάχιστον ενενήντα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης για κτίρια που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες˙
 • είναι εγγεγραμμένα στο ΕΤΕΚ στον κλάδο Αρχιτεκτονικής ή Πολιτικής Μηχανικής ή Μηχανολογικής Μηχανικής ή Ηλεκτρολογικής Μηχανικής˙
 • κατέχουν βεβαίωση επιτυχίας στη γραπτή εξέταση για κατοικίες που διενεργεί οργανισμός αξιολόγησης˙
 • κατέχουν βεβαίωση επιτυχίας στη γραπτή εξέταση για μη-κατοικίες που διενεργεί οργανισμός αξιολόγησης.

Hide details for Διαδικασία Υποβολής ΑίτησηςΔιαδικασία Υποβολής Αίτησης

Η αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Ειδικευμένων Εμπειρογνωμόνων υποβάλλεται είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή:

Υπηρεσία Ενέργειας
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
Ανδρέα Αραούζου 13-15,1421 Λευκωσία
Τηλ.+ 35722409439/ +35722409396
Φαξ. +35722304759
Ηλ. Ταχ. nhadjinikolaou@mcit.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.mcit.gov.cy

Το τέλος εγγραφής είναι €200+ΦΠΑ. Η εγγραφή ισχύει για περίοδο ενός έτους και το ετήσιο τέλος ανανέωσης είναι €100+ΦΠΑ.

Σε περίπτωση που κάποιο πρόσωπο είναι ήδη εγγεγραμμένο στο Μητρώο Ειδικευμένων Εμπειρογνωμόνων σε μία κατηγορία κτιρίων και επιθυμεί η εγγραφή του να ισχύει και για άλλη κατηγορία κτιρίων πρέπει να υποβάλει τη σχετική αίτηση εγγραφής, χωρίς να καταβάλει άλλο τέλος.

Η κάθε αίτηση εγγραφής πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

 • πιστοποιημένο αντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή της άδειας οδηγού˙
 • αντίγραφο βεβαίωσης εγγραφής στον κλάδο Αρχιτεκτονικής ή Πολιτικής Μηχανικής ή Μηχανολογικής Μηχανικής ή Ηλεκτρολογικής Μηχανικής ή Χημικής Μηχανικής ή Μηχανικής Περιβάλλοντος του ΕΤΕΚ˙
 • αντίγραφο απόδειξης πληρωμής του τέλους εγγραφής €200+ΦΠΑ˙
 • αντίγραφο βεβαίωσης επιτυχίας στις σχετικές γραπτές εξετάσεις που διενεργεί οργανισμός αξιολόγησης˙
 • τεκμηρίωση της πείρας που απαιτείται. Ο υποψήφιος Ειδικευμένος Εμπειρογνώμονας θα πρέπει να υποβάλει ενδεικτικό κατάλογο έργων ή/και μελετών που έχει εκπονήσει ή συμμετείχε κατά την διάρκεια της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας. Στην περίπτωση που κατέχει πείρα που αποκτήθηκε κατά την περίοδο εργοδότησης από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να πιστοποιούνται από τον εκάστοτε εργοδότη του.

Ο εγκεκριμένος από την Υπηρεσία Ενέργειας οργανισμός αξιολόγησης είναι το Ενεργειακό Γραφείο Κυπριών Πολιτών, που διοργανώνει εξετάσεις τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο. Η επιτυχία στην εξέταση για κατοικίες αποτελεί προϋπόθεση για να παρακαθίσει κάποιος στην εξέταση για μη κατοικίες. Το τέλος συμμετοχής στην εξέταση και για τις δύο κατηγορίες κτιρίων είναι €68+ΦΠΑ.

Η εξέταση της αίτησης εγγραφής γίνεται εντός 10 περίπου ημερών από την ημερομηνία που η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί. Η Υπηρεσία Ενέργειας εκδίδει και παρέχει σε όλους τους ειδικευμένους εμπειρογνώμονες ηλεκτρονικό πιστοποιητικό εγγραφής.


Hide details for Υποχρεώσεις και ΕποπτείαΥποχρεώσεις και Εποπτεία

Ο Ειδικευμένος Εμπειρογνώμονας υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις πρόνοιες του Περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμου και τους σχετικούς κανονισμούς , όπως εκάστοτε τροποποιούνται και συγκεκριμένα μεταξύ άλλων, τηρεί αρχείο με όλα τα δεδομένα και έγγραφα σχετικά με την έκδοση κάθε πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου. Η αρμόδια αρχή έχει την εξουσία να απαιτεί οιαδήποτε αρχεία ή έγγραφα τα οποία τηρεί ο Ειδικευμένος Εμπειρογνώμονας.

Η αρμόδια αρχή μπορεί να αναστείλει ή να τερματίσει την εγγραφή του Ειδικευμένου Εμπειρογνώμονα σε περίπτωση που αυτός παραβαίνει, παραλείπει ή αποτυγχάνει να συμμορφωθεί με τις πρόνοιες τις νομοθεσίας σχετικά με τις αρμοδιότητες του.

Σε περίπτωση αναστολής ή τερματισμού της εγγραφής του Ειδικευμένου Εμπειρογνώμονα, η αρμόδια αρχή κοινοποιεί γραπτώς στον ενδιαφερόμενο το γεγονός αυτό, αναφέρει τους λόγους για τους οποίους γίνεται ή αναστολή ή ο τερματισμός της εγγραφής και τον ενημερώνει για τη διαδικασία υποβολής ιεραρχικής προσφυγής κατά της απόφασης στον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας διορίζει με Υπουργικό Διάταγμα λειτουργούς της Υπηρεσίας Ενέργειας ως εντεταλμένους επιθεωρητές για σκοπούς έλεγχου και εφαρμογής του νόμου.


Hide details for Άλλοι ΣύνδεσμοιΆλλοι Σύνδεσμοι

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών
Οδός Λεύκωνος 10-12,
1011 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνα: +357 22667716 , +357 22667726
Τηλεμοιότυπο: +357 22667736
Ηλ. Ταχ.: info@cea.org.cy
Ιστοσελίδα: http://www.cea.org.cy


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Υπηρεσία Ενέργειας
Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών
Ηλεκτρονικές Διευκολύνσεις για Ειδικευμένους Εμπειρογνώμονες - Διαδικτυακή Πλατφόρμα Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων
Άσκηση του επαγγέλματος της Μηχανικής Επιστήμης
Διαδικασία Σύστασης Νέας Επιχείρησης

Σχετικά Έγγραφα

Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΠερί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμου (ΠΕΑ) Κανονισμοί του 2009 Κ Δ Π 164-2009.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΟι περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Ενεργειακή Πιστοποιήση) (Τροποιητικοί) Κανονισμοί του 2014.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΠιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου (ΠΕΑ) Ενημερωτικό Έντυπο.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΑίτηση για εγγραφή ως Ειδικευμένος Εμπειρογνώμονας για κτίρια που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΑίτηση για εγγραφή ως Ειδικευμένος Εμπειρογνώμονας για κτίρια που ΔΕΝ χρησιμοποιούνται ως κατοικίες.pdfΤελευταία Ενημέρωση στις: 22/11/2019 09:03:27 AM


© 2009 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου