Αρχική Σελίδα Τομείς Υπηρεσιών Κατασκευές και Μηχανική Επιστήμη Παροχή Υπηρεσιών Διαμέσου Εγκατάστασης της Επιχείρησης Ενεργειακή Πιστοποίηση των Κτιρίων

Ενεργειακή Πιστοποίηση των Κτιρίων
Περιγραφή

Οι υπολογισμοί της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και η έκδοση των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) για κτίρια στην Κυπριακή Δημοκρατία, γίνονται μόνο από πρόσωπα τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Ειδικευμένων Εμπειρογνωμόνων που διατηρεί η Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Ο όρος «κτίριο» σημαίνει την στεγασμένη κατασκευή με τοίχους για την όποια χρησιμοποιείται ενέργεια προς ρύθμιση των κλιματικών συνθηκών εσωτερικού χώρου.

Hide details for Κριτήρια ΕπιλεξιμότηταςΚριτήρια Επιλεξιμότητας

Η εγγραφή στο Μητρώο Ειδικευμένων Εμπειρογνωμόνων για την ενεργειακή πιστοποίηση κτιρίων που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες, αφορά μόνο φυσικά πρόσωπα τα οποία:

 • διαθέτουν τουλάχιστον ένα χρόνο αποδεδειγμένη πείρα στον τομέα των κτιρίων ή σε θέματα ενέργειας ή σε τεχνικά συστήματα κτιρίου˙
 • είναι εγγεγραμμένα στο ΕΤΕΚ στον κλάδο Αρχιτεκτονικής ή Πολιτικής Μηχανικής ή Μηχανολογικής Μηχανικής ή Ηλεκτρολογικής Μηχανικής ή Χημικής Μηχανικής ή Μηχανικής Περιβάλλοντος˙
 • κατέχουν βεβαίωση επιτυχίας στη γραπτή εξέταση για κατοικίες που διενεργεί οργανισμός αξιολόγησης.

Για την εγγραφή στο Μητρώο Ειδικευμένων Εμπειρογνωμόνων για την ενεργειακή πιστοποίηση κτιρίων που δεν χρησιμοποιούνται ως κατοικίες, αφορά μόνο φυσικά πρόσωπα τα οποία:

 • διαθέτουν τουλάχιστον τρία χρόνια αποδεδειγμένη πείρα στον τομέα των κτιρίων ή σε θέματα ενέργειας ή σε τεχνικά συστήματα κτιρίου ή έχουν εκδώσει τουλάχιστον ενενήντα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης για κτίρια που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες˙
 • είναι εγγεγραμμένα στο ΕΤΕΚ στον κλάδο Αρχιτεκτονικής ή Πολιτικής Μηχανικής ή Μηχανολογικής Μηχανικής ή Ηλεκτρολογικής Μηχανικής˙
 • κατέχουν βεβαίωση επιτυχίας στη γραπτή εξέταση για κατοικίες που διενεργεί οργανισμός αξιολόγησης˙
 • κατέχουν βεβαίωση επιτυχίας στη γραπτή εξέταση για μη-κατοικίες που διενεργεί οργανισμός αξιολόγησης.

Hide details for Διαδικασία Υποβολής ΑίτησηςΔιαδικασία Υποβολής Αίτησης

Η αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Ειδικευμένων Εμπειρογνωμόνων υποβάλλεται είτε μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων.

Στοιχεία Επικοινωνίας Αρμόδιας Αρχής:

Υπηρεσία Ενέργειας
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
Ανδρέα Αραούζου 13-15,1421 Λευκωσία
Τηλ.+ 35722409439/ +35722409396
Φαξ. +35722304759
Ηλ. Ταχ. nhadjinikolaou@mcit.gov.cy
Ιστοσελίδα: https://www.energy.gov.cy

Το τέλος εγγραφής είναι €200+ΦΠΑ. Η εγγραφή ισχύει για περίοδο ενός έτους και το ετήσιο τέλος ανανέωσης είναι €100+ΦΠΑ.

Η αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Ειδικευμένων Εμπειρογνωμόνων πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

 • Αντίγραφο της πολιτικής ταυτότητας σε περίπτωση πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας ή Αντίγραφο Άδειας Παραμονής ή Δελτίο Εγγραφής Αλλοδαπού- ΔΕΑ /ARC(Alien Registration Certificate) σε περίπτωση πολίτη άλλου κράτους. Το έγγραφο αυτό εκδίδεται από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών˙
 • Αντίγραφο βεβαίωσης εγγραφής στο μητρώο μελών του ΕΤΕΚ ή αντίγραφο τρέχουσας επαγγελματικής άδειας σε περίπτωση πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους, που είναι εγκατεστημένος/η στη Δημοκρατία, ή αντίγραφο βεβαίωσης εγγραφής στο αρχείο μηχανικών παρεχόντων υπηρεσίες, σε περίπτωση πολίτη της Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους, που είναι εγκατεστημένος /η σε άλλο κράτος μέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμου˙
 • Αντίγραφο/α βεβαίωσης/βεβαιώσεων επιτυχίας στις εξετάσεις που διοργανώθηκαν από οργανισμό αξιολόγησης˙
 • Έγγραφα που να αποδεικνύουν την πείρα που απαιτείται σύμφωνα με τον Κανονισμό 10 των περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Ενεργειακή Πιστοποίηση των Κτιρίων) Κανονισμούς 2009 έως 2014 αυτών και των εκάστοτε τροποποιήσεων τους˙

Συγκεκριμένα η πείρα που απαιτείται σύμφωνα με τον Κανονισμό 10 των περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Ενεργειακή Πιστοποίηση των Κτιρίων) Κανονισμών του 2009 και 2014 τεκμηριώνεται με την επισύναψη των πιο κάτω έγγραφων ανάλογα με την περίπτωση:

(α). Αυτοεργοδοτούμενος/η

1. Ενδεικτικός κατάλογος έργων ή/και μελετών τα οποία έχει εκπονήσει ή συμμετείχε στην εκπόνηση τους κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας. Ο εν λόγω κατάλογος θα πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τα πιο κάτω στοιχεία:

i. Τον τίτλο του έργου/της μελέτης˙
ii. Το όνομα του πελάτη˙
iii. Μία σύντομη περιγραφή του έργου/ της μελέτης˙
iv. Το μέγεθος του έργου/μελέτης (δυναμικότητα/αξία)˙
v. Τη χρονική περίοδο εκπόνησης/ εποπτείας/ υλοποίησης του έργου/μελέτης˙
vi. Τον βαθμό εμπλοκής του ενδιαφερόμενου υποψηφίου ειδικευμένου εμπειρογνώμονα στο συγκεκριμένο έργο / μελέτη (καθήκοντα/ευθύνες εργοδότη)˙

2.Βεβαίωση από τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις, στην οποία να αναγράφεται η χρονική περίοδος εισφοράς στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τ.Κ.Α.).

(β). Εργοδοτούμενος/η

1.Στην περίπτωση που κάποιος υποψήφιος ειδικευμένος εμπειρογνώμονας κατέχει πείρα η οποία αποκτήθηκε κατά την περίοδο εργοδότησής του από τρίτο φυσικό/νομικό πρόσωπο, θα πρέπει να επισυναφθεί σχετική βεβαίωση από τον εκάστοτε εργοδότη του˙

2. Βεβαίωση από τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις, στην οποία να αναγράφεται ο εργοδότης και η περίοδος εργοδότησής του.

Σε περίπτωση που κάποιο πρόσωπο είναι ήδη εγγεγραμμένο στο Μητρώο Ειδικευμένων Εμπειρογνωμόνων σε μία κατηγορία κτιρίων και επιθυμεί η εγγραφή του να ισχύει και για άλλη κατηγορία κτιρίων πρέπει να υποβάλει ηλεκτρονικά τη σχετική αίτηση εγγραφής συνοδευμένη με τα απαραίτητα έγγραφα σύμφωνα με το περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Τροποποίηση Παραρτήματος 1 των Κανονισμών για την Ενεργειακή Πιστοποίηση των Κτιρίων - Αίτηση εγγραφής ως ειδικευμένος εμπειρογνώμονας) Διάταγμα του 2019,ΚΔΠ 357/2019, χωρίς να καταβάλει άλλο τέλος.

Ο εγκεκριμένος από την Υπηρεσία Ενέργειας οργανισμός αξιολόγησης είναι το Ενεργειακό Γραφείο Κυπριών Πολιτών, που διοργανώνει εξετάσεις τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο. Η επιτυχία στην εξέταση για κατοικίες αποτελεί προϋπόθεση για να παρακαθίσει κάποιος στην εξέταση για μη κατοικίες. Το τέλος συμμετοχής στην εξέταση και για τις δύο κατηγορίες κτιρίων είναι €68+ΦΠΑ.

Η Υπηρεσία Ενέργειας ως η Αρμόδια Αρχή εκδίδει και παρέχει σε όλους τους ειδικευμένους εμπειρογνώμονες πιστοποιητικό εγγραφής. Το πιστοπιητικό εγγραφής εκδίδεται ηλεκτρονικά.


Hide details for Υποχρεώσεις και ΕποπτείαΥποχρεώσεις και Εποπτεία

Ο Ειδικευμένος Εμπειρογνώμονας υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις πρόνοιες του Περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμου και τους σχετικούς κανονισμούς , όπως εκάστοτε τροποποιούνται και συγκεκριμένα μεταξύ άλλων, τηρεί αρχείο με όλα τα δεδομένα και έγγραφα σχετικά με την έκδοση κάθε πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου. Η αρμόδια αρχή έχει την εξουσία να απαιτεί οιαδήποτε αρχεία ή έγγραφα τα οποία τηρεί ο Ειδικευμένος Εμπειρογνώμονας.

Η αρμόδια αρχή μπορεί να αναστείλει ή να τερματίσει την εγγραφή του Ειδικευμένου Εμπειρογνώμονα σε περίπτωση που αυτός αποτυγχάνει να συμμορφωθεί με τις πρόνοιες τις νομοθεσίας σχετικά με τις αρμοδιότητες του, αποτυγχάνει συστηματικά να διεκπεραιώσει σωστά τους υπολογισμούς ενεργειακής απόδοσης, την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΑΕ) και συστάσεων ή όταν διαπράττει, παρέχει βοήθεια ή υποκινεί τη διάπραξη αδικήματος με βάση το Νόμο και τους Κανονισμούς.

Σε περίπτωση αναστολής ή τερματισμού της εγγραφής του Ειδικευμένου Εμπειρογνώμονα, η αρμόδια αρχή κοινοποιεί γραπτώς στον ενδιαφερόμενο το γεγονός αυτό, αναφέρει τους λόγους για τους οποίους γίνεται ή αναστολή ή ο τερματισμός της εγγραφής και τον ενημερώνει για τη διαδικασία υποβολής ιεραρχικής προσφυγής κατά της απόφασης στον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας διορίζει με Υπουργικό Διάταγμα λειτουργούς της Υπηρεσίας Ενέργειας ως εντεταλμένους επιθεωρητές για σκοπούς έλεγχου και εφαρμογής του νόμου.


Hide details for Άλλοι ΣύνδεσμοιΆλλοι Σύνδεσμοι

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών
Οδός Λεύκωνος 10-12,
1011 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνα: +357 22667716 , +357 22667726
Τηλεμοιότυπο: +357 22667736
Ηλ. Ταχ.: info@cea.org.cy
Ιστοσελίδα: http://www.cea.org.cy


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Υπηρεσία Ενέργειας
Νομοθεσία - Ο περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμος του 2006 (142(I)/2006)
Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών
Ηλεκτρονικές Διευκολύνσεις για Ειδικευμένους Εμπειρογνώμονες - Διαδικτυακή Πλατφόρμα Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων
Άσκηση του επαγγέλματος της Μηχανικής Επιστήμης
Διαδικασία Σύστασης Νέας Επιχείρησης

Σχετικά Έγγραφα

Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΠερί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμου (ΠΕΑ) Κανονισμοί του 2009 Κ Δ Π 164-2009.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΟι περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Ενεργειακή Πιστοποιήση) (Τροποιητικοί) Κανονισμοί του 2014.pdfΤελευταία Ενημέρωση στις: 01/07/2020 03:31:41 PM


© 2009 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου