Αρχική Σελίδα Τομείς Υπηρεσιών Επαγγελματικές Υπηρεσίες Παροχή Υπηρεσιών Διαμέσου Εγκατάστασης της Επιχείρησης Παροχή Λογιστικών/Ελεγκτικών Υπηρεσιών από Οίκους/Νόμιμα Ελεγκτικά Γραφεία

Παροχή Λογιστικών/Ελεγκτικών Υπηρεσιών από Οίκους/Νόμιμα Ελεγκτικά Γραφεία
Περιγραφή

Για την παροχή λογιστικών/ελεγκτικών/διοικητικών υπηρεσιών από οίκο στην Κυπριακή Δημοκρατία, απαιτείται η εξασφάλιση πιστοποιητικού άσκησης του επαγγέλματος σε οίκο από τον Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ).

Επιπλέον, το πιστοποιητικό άσκησης του επαγγέλματος πρέπει να εξασφαλίζεται για κάθε ένα από τα ακόλουθα πρόσωπα (βλ. Άσκηση του Λογιστικού και Ελεγκτικού Επαγγέλματος στις σχετικές συνδέσεις):

 • ιδιοκτήτες ατομικής επιχείρησης, συνεταίροι ή διευθυντές εταιρείας, όπου διεξάγεται δημόσια άσκηση του επαγγέλματος∙
 • υπάλληλος που διορίζεται ως υπεύθυνο άτομο για την υπογραφή γνωμοδοτήσεων και εκθέσεων για λογαριασμό μέλους ή εταιρείας λογιστών∙
 • πάροχοι φορολογικών προγραμματισμών και φορολογικών συμβουλών, επιχειρηματικών συμβουλών, διοικητικών υπηρεσιών, και υπηρεσιών εμπιστευματοδόχου.

Hide details for Κριτήρια ΕπιλεξιμότηταςΚριτήρια Επιλεξιμότητας

Κάθε νομικό πρόσωπο μπορεί να εγγραφεί και να εξασφαλίσει πιστοποιητικό άσκησης του επαγγέλματος νοουμένου ότι ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) ικανοποιείται ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • τα φυσικά πρόσωπα που διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους για λογαριασμό του ελεγκτικού γραφείου έχουν εξασφαλίσει άδεια άσκησης του επαγγέλματος στη Δημοκρατία (μόνο για Νόμιμα Ελεγκτικά Γραφεία)∙
 • η πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή εταίρων του ελεγκτικού γραφείου, ανάλογα με την περίπτωση, κατέχεται από ελεγκτικούς οίκους στους οποίους έχει χορηγηθεί άδεια διενέργειας υποχρεωτικού ελέγχου ή από νόμιμους ελεγκτές ∙
 • σε περίπτωση των ελεγκτικών υπηρεσιών μια πλειοψηφία έως εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) και αντίστοιχα σε περίπτωση των λογιστικών και διοικητικών υπηρεσιών το πενήντα (50%) των ομόρρυθμων εταίρων, σε περίπτωση συνεταιρισμού, ή των μελών του διοικητικού συμβουλίου, στην περίπτωση εταιρείας, είναι εγκεκριμένοι ελεγκτές ή κάτοχοι πιστοποιητικού άσκησης του λογιστικού επαγγέλματος, ανάλογα με την περίπτωση
 • εάν οι ομόρρυθμοι εταίροι, σε περίπτωση συνεταιρισμού, ή τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, σε περίπτωση εταιρείας, δεν είναι περισσότεροι από δύο, τουλάχιστον ένας από αυτά πρέπει να κατέχει πιστοποιητικό άσκησης του λογιστικού επαγγέλματος ή του λογιστικού και ελεγκτικού επαγγέλματος, ή του παρόχου διοικητικών υπηρεσιών, ανάλογα με τις προσφερόμενες υπηρεσίες.

Hide details for Διαδικασία Υποβολής ΑίτησηςΔιαδικασία Υποβολής Αίτησης

Η ηλεκτρονική αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού άσκησης του επαγγέλματος σε οίκο/νόμιμο ελεγκτικό γραφείο μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή. Παρακαλώ να σημειωθεί ότι η υποβολή της προαναφερθείσας ηλεκτρονικής αίτησης προϋποθέτει τη χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής η οποία πρέπει να βρίσκεται κάτω από τον αποκλειστικό έλεγχο του αιτητή.

Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου
Τ.Θ. 24935, 1355 Λευκωσία
Λεωφόρος Βύρωνος 11, 1096 Λευκωσία
Τηλ:. +357 22 870 030
Φαξ: +357 22 766 360
Ηλ.ταχ: info@icpac.org.cy
Ιστοσελίδα: http://www.icpac.org.cy

Το έντυπο αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

 • αντίγραφο Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ασφαλιστικής Κάλυψης
 • αντίγραφο Πιστοποιητικού Συστάσεως (σε περίπτωση εταιρείας )∙
 • αντίγραφο Πιστοποιητικού Διεύθυνσης Εγγεγραμμένου Γραφείου (σε περίπτωση εταιρείας )∙
 • αντίγραφο Πιστοποιητικού Διευθυντών και Γραμματέα (σε περίπτωση εταιρείας )∙
 • αντίγραφο του Πιστοποιητικού Μετόχων (σε περίπτωση εταιρείας)∙
 • αντίγραφο του πιστοποιητικού των Συνεταίρων (σε περίπτωση συνεταιρισμού)∙
 • αντίγραφο Διεύθυνσης Τόπου Εργασίας (σε περίπτωση συνεταιρισμού)∙
 • αντίγραφο Πιστοποιητικού Εγγραφής Συνεταιρισμού (σε περίπτωση συνεταιρισμού)∙
 • αντίγραφο Πιστοποιητικού Εγγραφής Εμπορικής Επωνυμίας (σε περίπτωση εμπορικής επωνυμίας).
 • καταβολή τέλους €750 μόνο για τους οίκους παροχής διοικητικών υπηρεσιών∙
 • καταβολή τέλους €70 μόνο για τους οίκους παροχής ελεγκτικών υπηρεσιών∙
 • αντίγραφο Συμφωνίας Συνέχισης Εργασιών.

Ο αιτητής ενημερώνεται σχετικά με την απόφαση αδειοδότησης εντός δύο μηνών από την ημερομηνία που το έντυπο αίτησης και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί.

Η άδεια ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους έκδοσης. Τα έντυπα ανανέωσης αποστέλλονται από τον ΣΕΛΚ σε όλα τα μέλη ηλεκτρονικά.

Hide details for Υποχρεώσεις και ΕποπτείαΥποχρεώσεις και Εποπτεία

Κάθε εγκεκριμένος οίκος/νόμιμο ελεγκτικό γραφείο υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις διατάξεις των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα, τον Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας Λογιστών (ταυτόσημο με τον Κώδικα IFAC), την Οδηγία του ΣΕΛΚ αναφορικά με την παρεμπόδιση και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και όλα τα τεχνικά πρότυπα και τις κατευθυντήριες γραμμές που ισχύουν για την άσκηση του επαγγέλματος του λογιστή.

Επιπλέον, διενεργούνται εποπτικοί έλεγχοι των ελεγκτικών γραφείων, ως επίσης και έλεγχοι όλων των αδειοδοτημένων από το Σύνδεσμο οίκων για να διαπιστωθεί η συμμόρφωση τους με τη νομοθεσία και την οδηγία για το ξέπλυμα παράνομου χρήματος, καθώς και με τους Κανονισμούς του Συνδέσμου. Οι εν λόγω έλεγχοι διενεργούνται μία φορά κάθε έξι χρόνια.

Hide details for Άλλοι ΣύνδεσμοιΆλλοι Σύνδεσμοι

Διεθνής Ομοσπονδία Λογιστών
Ιστοσελίδα: http://www.ifac.org

Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Λογιστών
Ιστοσελίδα: http://www.fee.be

Μεσογειακή Ομοσπονδία Λογιστών
Ιστοσελίδα: http://www.fcmweb.org


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ)
Ηλεκτρονική Αίτηση για Έκδοση Πιστοποιητικού Άσκησης του Λογιστικού Επαγγέλματος σε Οίκο/Νόμιμο Ελεγκτικό Γραφείο
Διαδικασία Σύστασης Νέας Επιχείρησης
Εξάσκηση του Επαγγέλματος του Λογιστή
Αίτηση για Έκδοση Πιστοποιημένων Αντιγράφων Eταιρειών από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη

Σχετικά Έγγραφα

Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΕγχειρίδιο Μελών - Φεβρουάριος 2018.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΑίτηση Μέλους για Αρχική Έκδοση Πιστοποιητικού_ων Άσκησης Επαγγέλματος σε Οίκο 2019.pdfΤελευταία Ενημέρωση στις: 17/02/2020 08:10:16 AM


© 2009 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου