Αρχική Σελίδα Τομείς Υπηρεσιών Τουρισμός και Αναψυχή Παροχή Υπηρεσιών Διαμέσου Εγκατάστασης της Επιχείρησης Δημιουργία και Λειτουργία Ζωολογικού Κήπου

Δημιουργία και Λειτουργία Ζωολογικού Κήπου
Περιγραφή

Για τη δημιουργία και λειτουργία ζωολογικού κήπου στην Κυπριακή Δημοκρατία απαιτείται άδεια από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

Hide details for Κριτήρια ΕπιλεξιμότηταςΚριτήρια Επιλεξιμότητας

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες παραχωρούν άδεια λειτουργίας ζωολογικού κήπου νοουμένου ότι:

 • το προσωπικό που απασχολείται με χειρισμό των ζώων κατέχει άδεια επαγγελματία φροντιστή ή επαγγελματία εκπαιδευτή ζώων˙
 • έχει εκδοθεί πολεοδομική άδεια για το υποστατικό˙
 • τα υποστατικά επιβλέπονται από εγγεγραμμένο κτηνίατρο.

Επιπρόσθετα, για να δικαιούνται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα να δημιουργήσουν ζωολογικό κήπο, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες απαιτούν τα ακόλουθα:
 • το προσωπικό του ζωολογικού κήπου πρέπει να μην έχει καταδικαστεί για οποιοδήποτε έγκλημα κακομεταχείρισης ζώων˙
 • τα υποστατικά του ζωολογικού κήπου κτίστηκαν μετά την εξασφάλιση της απαιτούμενης πολεοδομικής άδειας που εκδόθηκε σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία˙
 • ο ζωολογικός κήπος πρέπει να απασχολεί επαρκές προσωπικό το οποίο να έχει δεξιότητες χειρισμού άγριων ζώων˙
 • οι περιφραγμένοι χώροι των ζώων πρέπει να διασφαλίζουν τη διαμονή των ζώων κάτω από συνθήκες που αποσκοπούν να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις διαβίωσης και διατήρησης των ζώων. Επιπρόσθετα, η υγεία και ευημερία των ζώων όπως και η υγιεινή των περιφραγμένων χώρων πρέπει να διασφαλιζεταί˙
 • ο ζωολογικός κήπος λειτουργεί υπό την επίβλεψη εγγεγραμμένου κτηνίατρου, σύμφωνα με τον περί της Άσκησεώς της Κτηνιατρικής και της Εγγραφής Κτηνιάτρων νόμο˙
 • η προστασία και ασφάλεια τόσο των ζώων όσο και των επισκεπτών πρέπει να διασφαλίζεται.

Hide details for Διαδικασία Υποβολής ΑίτησηςΔιαδικασία Υποβολής Αίτησης

Το έντυπο αίτησης για την ίδρυση ζωολογικού κήπου μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου ή απευθείας στην αρμόδια αρχή:

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες
Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος
1417 Λευκωσία
Τηλ +357 22805249
Φαξ + 357 22805176
Ηλ. Ταχ.: director@vs.moa.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.moa.gov.cy/moa/vs

Το έντυπο αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:
 • αντίγραφο της άδειας επαγγελματία φροντιστή ή εκπαιδευτή ζώων που πρέπει να διαθέτει το προσωπικό που ασχολείται με το χειρισμό ζώων˙
 • πρωτότυπο κατάλογο όλων των άγριων ζώων που θα υπάρχουν στο ζωολογικό κήπο˙
 • αντίγραφο του τοπογραφικού σχεδίου και λεπτομερή αρχιτεκτονικά σχέδια των υποστατικών˙
 • αντίγραφο της πολεοδομικής άδειας˙
 • πρωτότυπο έγγραφο που να περιγράφει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες θα διαμένουν τα ζώα. Πιο συγκεκριμένα, το έγγραφο πρέπει να περιλαμβάνει περιγραφή του προτεινόμενου περιφραγμένου χώρου για όλα τα είδη άγριων ζώων όπως και τα προτεινόμενα μέτρα για τον εμπλουτισμό των περιφραγμένων χώρων˙
 • αντίγραφο του προτεινόμενου προγράμματος για τα ζώα που να περιλαμβάνει προληπτική και θεραπευτική κτηνιατρική φροντίδα και διατροφή˙
 • αντίγραφο των προτεινόμενων μέτρων για να μη διαφεύγουν τα ζώα˙
 • αντίγραφο του προτεινόμενου σχεδίου δράσης που θα εφαρμόζεται σε περίπτωση πυρκαγιάς, πλημμύρας ή άλλης φυσικής καταστροφής˙
 • πρωτότυπα πιστοποιητικά Λευκού Ποινικού Μητρώου του προσώπου που υποβάλλει την αίτηση και του προσωπικού που θα απασχολείται με το χειρισμό των ζώων˙
 • πρωτότυπο έγγραφο που θα περιέχει πληροφορίες σχετικά με οποιαδήποτε οικονομική ενίσχυση ή χρηματοδότηση για την εφαρμογή του συγκεκριμένου προγράμματος ή εργου˙
 • τέλος εξέτασης της αίτησης ύψους €34,17 που πρέπει να πληρωθεί σε μετρητά, επιταγή ή τραπεζική εντολή.

Μετά την υποβολή του εντύπου αίτησης διεξάγεται επιθεώρηση των υποστατικών του ζωολογικού κήπου από υπεύθυνο Κτηνιατρικό Λειτουργό του Τομέα Υγείας και Ευημερίας Ζώων και τον υπεύθυνο Κτηνιατρικό Λειτουργό του οικείου Επαρχιακού Κτηνιατρικού Γραφείου.

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση για αδειοδότηση εντός τριών μηνών από την ημερομηνία που η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί. Με την έγκριση, ο αιτητής υποχρεούται να πληρώσει το τέλος των €513 στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για έκδοση άδειας (πληρωτέο τοις μετρητοίς, με επιταγή, ή τραπεζική εντολή).

Η εγγραφή ισχύει για πέντε έτη.

Hide details for Υποχρεώσεις και ΕποπτείαΥποχρεώσεις και Εποπτεία
 • ο κάτοχος της άδειας πρέπει να εξασφαλίσει και να διατηρεί σε ισχύ ασφαλιστικό έγγραφο αναφορικά με οποιαδήποτε ζημιά ή τραυματισμό που μπορεί να προκληθεί από ζώο του ζωολογικού κήπου˙
 • ο κάτοχος της άδειας πρέπει να τηρεί ενημερωμένο αρχείο για τη συλλογή των ζώων του ζωολογικού κήπου˙
 • ο ιδιοκτήτης πρέπει να συμμορφώνεται με τις πρόνοιες των περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Κανονισμών (Διατήρηση Άγριων Ζώων σε Ζωολογικούς Κήπους) και τις πρόνοιες των περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμων.

Ο κάτοχος άδειας ο οποίος λαμβάνει ειδοποίηση από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες αναφορικά με την αναστολή ή αφαίρεση της άδειας για το ζωολογικό κήπο, έχει το δικαίωμα να υποβάλει ένσταση στο Διευθυντή Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, νοουμένου ότι εντός 7 ημερών από τη λήψη της ειδοποίησης αυτός θα ενημερώσει γραπτώς το Διευθυντή ότι επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα αυτό. Η ένσταση πρέπει να υποβληθεί εντός 21 ημερών από την ημερομηνία της ειδοποίησης.


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες
Επαγγελματίας Εκπαιδευτής/ Φροντιστής Ζώων
Διαδικασία Σύστασης Νέας Επιχείρησης

Σχετικά Έγγραφα

Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΑίτηση Έκδοσης Άδειας Λειτουργιάς Ζωολογικού Κήπου.pdfΤελευταία Ενημέρωση στις: 15/05/2020 01:41:34 PM


© 2009 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου