Αρχική Σελίδα Τομείς Υπηρεσιών Άλλες Υπηρεσίες Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο Εμπορία Θηραμάτων

Εμπορία Θηραμάτων
Περιγραφή

Για την εμπορία θηραμάτων στην Κυπριακή Δημοκρατία απαιτείται άδεια εμπορίας θηραμάτων από την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας. Κανένας δεν μπορεί να πωλεί ή να προσφέρει στα υποστατικά του οποιοδήποτε είδος θηράματος που δεν περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙΙ του σχετικού Νόμου (Περί Προστασίας και Διαχείρισης Αγρίων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμος Ν.152(Ι)/ 2003-2012).


Hide details for Κριτήρια ΕπιλεξιμότηταςΚριτήρια Επιλεξιμότητας

Η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας παραχωρεί άδεια για εμπορία θηραμάτων μόνο μετά την υποβολή και εξέταση Αίτησης για Εμπορία Θηραμάτων (Τύπος Γ) του σχετικού Νόμου (Ν152 (Ι) 2003-2012). Η άδεια αυτή αφορά μόνο ένα συγκεκριμένο αριθμό ειδών θηράματος που εμφανίζεται στο Παράρτημα III, του σχετικού Νόμου.

Hide details for Διαδικασία Υποβολής ΑίτησηςΔιαδικασία Υποβολής Αίτησης

Το έντυπο αίτησης για την εμπορία θηραμάτων μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου είτε απευθείας στήν αρμόδια αρχή (στα Κεντρικά ή σε οποιαδήποτε Επαρχιακά Γραφεία της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας):

Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας
1453 Λευκωσία
Τηλ.: + 357 22 867786
Φαξ: + 357 22867780
Ηλ. Ταχ.: wildlife.thira@cytanet.com.cy
Ιστοσελίδα : http://www.moi.gov.cy/moi/wildlife/

Το έντυπο αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

  • πρωτότυπο Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου˙
  • αντίγραφο πιστοποιητικού εγγραφής κρεοπωλείου στο Μητρώο εγγεγραμμένων κρεοπωλείων δυνάμει του Περί Υγιεινής παραγωγής τροφίμων Ζωικής προέλευσης και διάθεσης τους στην αγορά καθώς και για άλλα συναφή θέματα Νόμου όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση για αδειοδότηση εντός τριών μηνών από την ημερομηνία που η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί.

Με την έγκριση, ο πάροχος υπηρεσιών πρέπει να καταβάλει Ετήσιο Τέλος Επαγγελματικής Άδειας Εμπορίας Θηραμάτων ύψους €170 στην Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας.

Hide details for Υποχρεώσεις και ΕποπτείαΥποχρεώσεις και Εποπτεία

Ο κάτοχος Άδειας Εμπορίας Θηραμάτων απαιτείται να συμμορφώνεται με τις πρόνοιες του Περί Προστασίας και Διαχείρισης Αγρίων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου, όπως εκάστοτε τροποποιείται και αντικαθίσταται, και μεταξύ άλλων να :
  • έχει την άδεια εμπορίας θηραμάτων σε περίοπτη θέση εντός του χώρου ή των υποστατικών τα οποία καθορίζονται σε αυτή για πώληση ή διάθεση θηράματος ˙
  • τηρεί αρχείο/βιβλίο με τα πραγματικά και ακριβή στοιχεία όλων των ειδών θηράματος με βάση τον Τύπο Ε του Παραρτήματος VII του σχετικού Νόμου˙
  • επιδεικνύει το πιο πάνω βιβλίο, όποτε αυτό του ζητηθεί προς επιθεώρηση, στους Λειτουργούς της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας ή σε μέλη της Αστυνομικής Δύναμης.


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας
Διαδικασία Σύστασης Νέας Επιχείρησης
Αστυνομία Κύπρου - Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου

Σχετικά Έγγραφα

Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΤύπος Γ - Αίτηση για Απόκτηση Άδειας Εμπορίας Θηραμάτων.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΝόμος που προνοεί για την προστασία και διαχείριση άγριων πτηνών και θηραμάτων.pdfΤελευταία Ενημέρωση στις: 18/10/2019 03:16:52 PM


© 2009 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου