Αρχική Σελίδα Τομείς Υπηρεσιών Εκπαίδευση Παροχή Υπηρεσιών Διαμέσου Εγκατάστασης της Επιχείρησης Ίδρυση και Λειτουργία Ιδιωτικού Φροντιστηρίου

Ίδρυση και Λειτουργία Ιδιωτικού Φροντιστηρίου
Περιγραφή

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΑΝΑΤΡΕΧΕΤΕ ΣΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ (ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ) ΟΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Δ.Ι.Λ.Φ.) ΚΑΙ ΤΑ ΝΕΑ ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ.

Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΧΕΙ ΑΛΛΑΞΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΘΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙ ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΤΟΜΑ.

Για την ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικού Φροντιστηρίου στην Κυπριακή Δημοκρατία (Δημοτικής ή Μέσης Εκπαίδευσης) απαιτείται η εξασφάλιση άδειας από τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού.

Hide details for Κριτήρια ΕπιλεξιμότηταςΚριτήρια Επιλεξιμότητας

Άδεια για λειτουργία Ιδιωτικού Φροντιστηρίου στην Κύπρο μπορεί να παραχωρηθεί σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν Κυπριακή υπηκοότητα ή υπηκοότητα άλλου κράτους μέλους της ΕΕ. Πολίτες κρατών που δεν είναι μέλη της ΕΕ μπορούν επίσης να ιδρύσουν Ιδιωτικό Φροντιστήριο με την έγκριση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού.

Hide details for Διαδικασία Υποβολής ΑίτησηςΔιαδικασία Υποβολής Αίτησης

Τα έντυπα αίτησης (αίτηση για την ίδρυση και αίτηση για τη λειτουργία Ιδιωτικού Φροντιστηρίου) , πρέπει να υποβληθούν στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Μπορείτε να κατεβάσετε και να τυπώσετε τα έντυπα είτε από την ιστοσελίδα του ΕΚΕ Κύπρου (βλέπε Σχετικά Έγγραφα) είτε από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Τα έντυπα αίτησης μπορούν να υποβληθούν είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου, είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή:

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
Γραφείο Ιδιωτικής Εκπαίδευσης
Γωνία Κίμωνος και Θουκιδίδου
1434 Λευκωσία
Τηλ: +357 22809512 (Μέση Εκπαίδευση)
Φαξ: + 357 22809537 (Μέση Εκπαίδευση)
Ηλ. Ταχ.: dme-idiotiki-ekp@schools.ac.cy (Μέση Εκπαίδευση)
Ιστοσελίδα: http://www.moec.gov.cy

Επιλογή επωνυμίας και εγγραφή στον ΄Εφορο Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη

 • Το Ιδιωτικό Φροντιστήριο θα πρέπει να εγγραφεί ως εμπορική επωνυμία ή εταιρεία στα αρχεία του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη. Το πιστοποιημένο αντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής πρέπει να συνοδεύει την αίτηση˙
 • Η επωνυμία του Ιδιωτικού Φροντιστηρίου να μην είναι παραπλανητική ώστε να το εμφανίζει ή να το παριστάνει με οποιοδήποτε τρόπο ως σχολείο ή ότι παρέχει τίτλους σπουδών˙
 • Να διακρίνεται επαρκώς των επωνυμιών άλλων Ιδιωτικών Φροντιστηρίων˙
 • Η επωνυμία δεν μπορεί να περιέχει λέξεις όπως «Ακαδημία», «Ακαδημαϊκό», «Εθνικό», «Παγκύπριο»˙
 • Οι λέξεις «Ιδιωτικό Φροντιστήριο» πρέπει να περιλαμβάνονται ή να προηγούνται της επωνυμίας που θα δοθεί στο φροντιστήριο και να αναγράφεται στη σφραγίδα, στις πινακίδες, διαφημίσεις, πιστοποιητικά και γενικά πάνω σε όλα τα έγγραφα που εκδίδει το Ιδιωτικό Φροντιστήριο.


Κτιριακές Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός

Η εξεύρεση κατάλληλου οικήματος πρέπει να είναι πρωταρχικός στόχος:
 • είναι απαραίτητη η εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας από την Πολεοδομική Αρχή, που να αναφέρει ότι η χρήση του υποστατικού θα είναι αυτή του Ιδιωτικού Φροντιστηρίου, με βάση τον Περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο˙
 • χρειάζεται να προσκομιστεί άδεια οικοδομής και πιστοποιητικό (τελικής) έγκρισης, από τον οικείο Δήμο/Έπαρχο, που να αναφέρει ότι η χρήση του υποστατικού θα είναι αυτή του Ιδιωτικού Φροντιστηρίου, με βάση τον περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο, Κεφ.96˙
 • απαραίτητη είναι και η εξασφάλιση Πιστοποιητικού Πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία˙
 • το οίκημα θα πρέπει να είναι κατάλληλα επιπλωμένο και να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό για τη σωστή λειτουργία ενός Ιδιωτικού Φροντιστηρίου, περιλαμβανομένων και των διδακτικών μέσων.

Διδακτικό προσωπικό του Ιδιωτικού Φροντιστηρίου

Η στελέχωση του Ιδιωτικού Φροντιστηρίου με προσοντούχο διευθυντή/διευθύντρια όπως και διδακτικό προσωπικό είναι υποχρεωτική. Συγκεκριμένα, το κάθε μέλος του διδακτικού προσωπικού πρέπει να κατέχει τίτλο/πτυχίο Πανεπιστημίου στην ειδικότητα που προορίζεται να διδάξει. Το κάθε μέλος του διδακτικού προσωπικού του Ιδιωτικού Φροντιστηρίου πρέπει να συμπληρώσει το ατομικό δελτίο (Έντυπο Ι.Φ.3).

Μαζί με το έντυπο Ι.Φ.3. θα πρέπει να προσκομιστούν σε επίσημα πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα τα ακόλουθα πιστοποιητικά:

 • Πιστοποιητικό γεννήσεως˙
 • Πιστοποιητικό Απολυτηρίου Μέσης Εκπαίδευσης˙
 • Πιστοποιητικό πτυχίου ή/και Πιστοποιητικό Μετεκπαίδευσης˙
 • Κατάσταση αναλυτικής βαθμολογίας των πτυχιακών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών˙
 • Πιστοποιητικά προϋπηρεσία (όπου αυτή ισχύει)˙
 • Πιστοποιητικό εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων /ή νόμιμης απαλλαγής από αυτές (για άρρενες)˙
 • Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου (από την Αστυνομία)˙
 • Πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με τον Περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμο (Ν.91(Ι)/2014, άρθρο 22(6)) (από την Αστυνομία).

Στην περίπτωση που το όνομα του εκπαιδευτικού περιλαμβάνεται στον κατάλογο διοριστέων ή διορισίμων της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, θα πρέπει να προσκομίσει σε επίσημα πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα μόνο:

 • Πιστοποιητικό γέννησης˙
 • Λευκό Ποινικό Μητρώο˙
 • Πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με τον Περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμο (Ν.91(Ι)/2014, άρθρο 22(6)).

Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθημάτων

Πρέπει να υποβληθούν προς έγκριση τα Αναλυτικά Προγράμματα των νέων μαθημάτων και/ή οι οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στα υφιστάμενα εγκεκριμένα Αναλυτικά Προγράμματα μαθημάτων τα οποία να περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Γενικός σκοπός και Ειδικοί στόχοι και του προγράμματος ανάλογα με την ηλικία των μαθητών˙
 • Διδακτικά εγχειρίδια˙
 • Περιεχόμενο – Ύλη προγράμματος σπουδών˙
 • Χρόνος – περίοδοι διδασκαλίας σε εβδομαδιαία βάση˙
 • Μεθοδολογία˙
 • Τρόποι αξιολόγησης (π.χ. τελική, διαμορφωτική, εργασίες τύπου project).

Κριτήρια για το αναλυτικό πρόγραμμα για τις ξένες γλώσσες :

1. Γενικός σκοπός και Ειδικοί στόχοι του προγράμματος ανάλογα με την ηλικία των μαθητών˙

2. Διδακτικά εγχειρίδια˙

3. Περιεχόμενο / ύλη προγράμματος σπουδών (σύμφωνα με την κλίμακα επιπέδων και δεξιοτήτων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες (ΚΕΠΑ) του Συμβουλίου της Ευρώπης˙

4. Χρόνος – περίοδοι διδασκαλίας, ετήσια, εβδομαδιαία και κατά ενότητα˙

5. Μεθοδολογία:

 • Στοχευμένες δεξιότητες/ικανότητες (γλωσσολογικές και επικοινωνιακές δεξιότητες με βάση την κλίμακα επιπέδων και δεξιοτήτων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες (ΚΕΠΑ) του Συμβουλίου της Ευρώπης)˙
 • Διδακτικές προσεγγίσεις και δραστηριότητες.

6. Τρόποι αξιολόγησης (π.χ. τελική, διαμορφωτική, εργασίες τύπου project).

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Να υποβληθεί το ωρολόγιο πρόγραμμα ανά κύκλο σπουδών ή/και ανά τάξη.

Δίδακτρα

Ο ιδιοκτήτης πρέπει να υποβάλει για έγκριση στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού το ποσό των διδάκτρων, τελών και άλλων δικαιωμάτων του Ιδιωτικού Φροντιστηρίου.

Συμβουλευτική Επιτροπή Ιδιωτικής Εκπαίδευσης

Αν δεν υπάρχουν εκκρεμότητες τότε η αίτηση θα εξετασθεί από τη Συμβουλευτική Επιτροπή Ιδιωτικής Εκπαίδευσης η οποία θα εισηγηθεί στον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού την έγκριση ή μη του Ιδιωτικού Φροντιστηρίου.
Όταν εγκριθεί η ίδρυση και λειτουργία του Ιδιωτικού Φροντιστηρίου, τότε αυτό θα εγγραφεί επίσημα στα Μητρώα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και θα σταλθούν στον ιδιοκτήτη τα πιστοποιητικά ίδρυσης και λειτουργίας.

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση για αδειοδότηση εντός δέκα μηνών από την ημερομηνία που η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί.


Hide details for Υποχρεώσεις και ΕποπτείαΥποχρεώσεις και Εποπτεία

Επιθεώρηση ιδιωτικού φροντιστηρίου

Όταν υποβληθούν οι αιτήσεις Ι.Φ.1 και Ι.Φ.4, με όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά, θα ακολουθήσει επιθεώρηση του Ιδιωτικού Φροντιστηρίου από Λειτουργούς του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Τήρηση του ακόλουθου αρχείου

Πρέπει να υποβληθούν δείγματα των πιο κάτω αρχείων για έγκριση:

 • Μαθητολόγιο˙
 • Βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά παρακολούθησης/συμμετοχής˙
 • Μητρώο διδακτικού προσωπικού˙
 • Κατάσταση της μισθοδοσίας του διδακτικού προσωπικού˙
 • Αριθμημένα διπλότυπα αποδείξεων είσπραξης διδάκτρων, τελών ή/και άλλων δικαιωμάτων που να φέρουν την επωνυμία του Ιδιωτικού Φροντιστηρίου (όσο αφορά το μητρώο και κατάσταση μισθοδοσίας διδακτικού προσωπικού, αν ο ιδιοκτήτης είναι και διευθυντής και το μοναδικό διδακτικό προσωπικό δεν χρειάζεται να αποσταλούν).

Τήρηση αριθμημένων διπλοτύπων αποδείξεων

Τέτοιες αποδείξεις πρέπει να είναι τυπωμένες σε τυπογραφείο, αφού είναι υποχρεωτική η έκδοση απόδειξης για κάθε είσπραξη διδάκτρων ή άλλων δικαιωμάτων.

Φωτογραφίες του Ιδιωτικού Φροντιστηρίου
Με την υποβολή της αίτησης Ι.Φ.4, θα πρέπει να υποβάλλονται οι ακόλουθες φωτογραφίες:
- Αιθουσών Διδασκαλίας˙
- Εργαστηρίων˙
- Χώρου υποδοχής˙
- Χώρου στάθμευσης˙
- Αποχωρητηρίων (με διακριτικά για κορίτσια-αγόρια)˙
- Εξωτερικής πινακίδας.

Στοιχεία Λειτουργίας του Ιδιωτικού Φροντιστηρίου

Πρέπει να ειδοποιείται το Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για τυχόν μεταβολή στοιχείων που αφορούν τη λειτουργία του Ιδιωτικού Φροντιστηρίου.


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
Δημοτική και Μέση Ιδιωτική Εκπαίδευση
Διαδικασία Σύστασης Νέας Επιχείρησης

Σχετικά Έγγραφα

Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΔ.Ι.Λ.Φ. Διαδικασία Ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιωτικού Φροντιστηρίου.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΙ.Φ. 1 Αίτηση για Ίδρυση και Λειτουργιά Ιδιωτικού Φροντιστηρίου.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΙ.Φ.2 Ατομικό Δελτίο Διδακτικού Προσωπικού Ιδιωτικού Φροντιστηρίου.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΠαράρτημα Α - Μητρώο Διδακτικού Προσωπικού Ιδιωτικών Φροντιστηρίων.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΟδηγός Κτιριακών Εγκαταστάσεων για την Ιδιωτική Εκπαίδευση.pdfΤελευταία Ενημέρωση στις: 19/07/2019 02:49:02 PM


© 2009 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου