Αρχική Σελίδα Τομείς Υπηρεσιών Τουρισμός και Αναψυχή Παροχή Υπηρεσιών Διαμέσου Εγκατάστασης της Επιχείρησης Χρήση οποιουδήποτε Υποστατικού ή Χώρου για Θεατρική, Χορευτική, Κινηματογραφική ή άλλη Δημόσια Παράσταση, για Παροχή Υπηρεσιών Εστίασης και ως Μουσικοχορευτικού Κέντρου ή άλλου παρόμοιου υποστατικού

Χρήση οποιουδήποτε Υποστατικού ή Χώρου για Θεατρική, Χορευτική, Κινηματογραφική ή άλλη Δημόσια Παράσταση, για Παροχή Υπηρεσιών Εστίασης και ως Μουσικοχορευτικού Κέντρου ή άλλου παρόμοιου υποστατικού
Περιγραφή
Για τη χρήση οποιουδήποτε κτιρίου, υποστατικού, σκηνής ή άλλου χώρου:

(α) για θεατρική, χορευτική, κινηματογραφική ή άλλη παράσταση,

(β) ως εστιατορίου, ταβέρνας, σνακ μπαρ, καφετέριας, πιτσαρίας ή για άλλο συναφή σκοπό, όπου προσφέρονται υπηρεσίες εστίασης ή και πόσης, του οποίου το εμβαδόν υπερβαίνει τα 50 τ.μ., και

(γ) ως μουσικοχορευτικού κέντρου, δισκοθήκης, καμπαρέ, μπυραρίας του οποίου το εμβαδόν υπερβαίνει τα 50 τ.μ.

στα οποία εισέρχεται το κοινό στην Κυπριακή Δημοκρατία, απαιτείται η εξασφάλιση άδειας από το οικείο Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο, εντός των ορίων του οποίου λαμβάνει χώρα η δραστηριότητα.


Hide details for Κριτήρια ΕπιλεξιμότηταςΚριτήρια Επιλεξιμότητας

Σε περίπτωση κατά την οποία, η άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας προνοεί την τήρηση προϋποθέσεων/κριτηρίων που τίθενται από άλλες νομοθεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας, οικείο Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο εξετάζει την εκπλήρωση αυτών των απαιτήσεων, όπως:

 • Την εξασφάλιση άδειας οικοδομής και Πιστοποιητικού έγκρισης για τις εγκαταστάσεις (όπου εφαρμόζεται) ·
 • Την προσκόμιση καταλόγου του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί ·
 • Την εξασφάλιση Πιστοποιητικού Καταλληλότητας του εξοπλισμού από Δημοτικό Μηχανικό ή σε κάθε άλλη περίπτωση από το Διευθυντή του Τμήματος Δημοσίων Έργων που να επιβεβαιώνει την ασφάλεια και την καταλληλότητα των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού, επίπλων, φωτιστικών και του συστήματος εξαερισμού ·
 • Την εξασφάλιση Πιστοποιητικού Καταλληλότητας του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών ·
 • Την εξασφάλιση Πιστοποιητικού Καταλληλότητας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου,
 • Την εξασφάλιση υγειονομικού πιστοποιητικού από το Δήμο (όπου εφαρμόζεται)·
 • Την προσκόμιση τίτλου ιδιοκτησίας ή σύμβαση μίσθωσης με τον ιδιοκτήτη του υποστατικού (όπου εφαρμόζεται).

Hide details for Διαδικασία Υποβολής ΑίτησηςΔιαδικασία Υποβολής Αίτησης

Το έντυπο αίτησης μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου είτε απευθείας στο οικείο Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο, ανάλογα με την τοποθεσία που θα λάβει χώρα η εν λόγω δραστηριότητα.

Το έντυπο αίτησης θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

 • Αντίγραφο άδειας οικοδομής και Πιστοποιητικού έγκρισης (όπου εφαρμόζεται)·
 • κατάλογο του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί ·
 • αντίγραφο του Πιστοποιητικού Καταλληλότητας για τον εξοπλισμό από το Δημοτικό Μηχανικό ή το Διευθυντή του Τμήματος Δημοσίων Έργων (ανάλογα με την περιοχή που βρίσκεται το υποστατικό για το οποίο γίνεται η αίτηση), που επιβεβαιώνει την ασφάλεια και την καταλληλότητα των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού, επίπλων, φωτιστικών, και του συστήματος εξαερισμού
 • πρωτότυπο Πιστοποιητικό Καταλληλότητας του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών ·
 • πρωτότυπο Πιστοποιητικό Καταλληλότητας από την από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου ·
 • αντίγραφο του υγειονομικού πιστοποιητικού από το Δήμο (όπου εφαρμόζεται) ·
 • αντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας ή της σύμβασης μίσθωσης με τον ιδιοκτήτη του υποστατικού (όπου εφαρμόζεται).

Το οικείο Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο μπορεί να επιβάλει πρόσθετους όρους νοουμένου ότι αυτοί ορίζονται και δημοσιεύονται τουλάχιστον 1 μήνα πριν από την υποβολή της αίτησης.

Διεξάγονται επιτόπιοι έλεγχοι από εξουσιοδοτημένους επιθεωρητές του Δημοτικού/ Κοινοτικού Συμβουλίου, σε συνεργασία με τους εξουσιοδοτημένους επιθεωρητές άλλων σχετικών τμημάτων προκειμένου να διασφαλιστεί ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις.

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση για αδειοδότηση εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία το έντυπο της αίτησης και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί. Με την έγκριση, ο αιτητής πρέπει να καταβάλει τέλη, το ύψος και ο τρόπος καταβολής των οποίων καθορίζεται με απόφαση του οικείου Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, ανάλογα με τη διάρκεια της άδειας.

Ενδεικτικά, τα τέλη άδειας σε μια Κοινότητα δεν υπερβαίνουν τα €85,43 για μία μόνο παράσταση, τα €170,86 για περίοδο μιας εβδομάδας, και τα €341,72 για περίοδο ενός μήνα.

Η άδεια παραχωρείται για μία παράσταση ή για διάστημα που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη. Η άδεια ανανεώνεται με την ίδια διαδικασία όπως περιγράφηκε πιο πάνω.

Hide details for Υποχρεώσεις και ΕποπτείαΥποχρεώσεις και Εποπτεία

Πρόσωπα που κατέχουν άδεια να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε κτίριο, υποστατικό, σκηνή, ή άλλο χώρο όπως αναφέρεται πιο πάνω, υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Περί Δήμων Νόμου του 1985 (άρθρα 112-117) ή του περί Κοινοτήτων Νόμου του 1999 (άρθρα 93-97), και των σχετικών κανονισμών, όπως κατά καιρούς τροποποιούνται, καθώς και με τους όρους και τις προϋποθέσεις της άδειας που έχουν καθοριστεί από το οικείο Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο.

Εξουσιοδοτημένοι επιθεωρητές του οικείου Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου (ανάλογα με την περιοχή που βρίσκεται το υποστατικό για το οποίο γίνεται η αίτηση)και εξουσιοδοτημένοι επιθεωρητές άλλων αρμοδίων τμημάτων μπορούν, ανά πάσα στιγμή, να εισέλθουν στις εγκαταστάσεις, για τις οποίες έχει εκδοθεί η άδεια, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι οι εγκαταστάσεις είναι κατάλληλες και ασφαλείς για χρήση από το κοινό. Το οικείο Δημοτικό/Κοινοτικό Συμβούλιο μπορεί να επιβάλλει ειδικούς όρους ή τα μέτρα που κρίνει αναγκαία για τη δημόσια ασφάλεια.


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Ένωση Δήμων
Ένωση Κοινοτήτων
Διαδικασία Σύστασης Νέας Επιχείρησης
Νομοθεσία
Άδεια Οικοδομής
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών
Τμήμα Δημοσίων Έργων
Πυροσβεστική Υπηρεσία

Σχετικά Έγγραφα

Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΣτοιχεία Επικοινωνίας Αρμόδιων Λειτουργών των Δήμων.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΑίτηση για Χορήγηση Άδειας για Χρησιμοποίηση Οικοδομής.pdfΤελευταία Ενημέρωση στις: 15/05/2020 01:41:34 PM


© 2009 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου